Speerpunten hoofdlijnenprogramma 2020-2022

In ons hoofdlijnenprogramma richten we ons op een beperkt aantal speerpunten. Dit doen we gelet op de bestuursperiode van 2 jaar en gelet op de financiële situatie.

Leefbaarheid en toerisme

Het evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme is in een aantal kernen verstoord. Er ligt inmiddels een Integrale Analyse Leefbaarheid en Toerisme, onderzoeken en prognoses van de autonome groei van het toerisme. Samen met aanvullende informatie uit de kernen gaan we betekenis geven aan de inhoud van die rapporten. De gesprekken hierover met betrokkenen uit de kernen zullen binnenkort starten.

Om de balans tussen leefbaarheid en toerisme te herstellen zijn we terughoudend bij het toestaan van de groei van toeristische accommodaties. We waken ervoor dat onder het mom van kwaliteitsverbetering ongewenste groei wordt geïntroduceerd. Onderdeel hiervan is het in beeld brengen van de potentiele (uitbreidings-) mogelijkheden voor de toeristische sector in de bestemmingsplannen.

 

Bij de afronding van ‘Visie Domburg’ is onze visie dat de vormgeving van toeristische verblijven het landschap moet versterken. De accommodaties dienen als het ware in een natuurlijke en landschappelijke omgeving gesitueerd te worden.

Multifunctionele accommodaties

Met een multifunctionele accommodatie (mfa) willen we de gemeenschapszin, de onderlinge binding en contacten binnen het dorp versterken. Het is een ontmoetingsplaats voor de inwoners van het dorp. Dat kan door verschillende maatschappelijke functies, zoals sport- en sociaal-culturele voorzieningen onder één dak te brengen. Hier krijgt de leefbaarheid van een dorp een stevige impuls en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat.

Nieuwe scholen bouwen we in overleg met schoolbesturen onder één dak. We bouwen volgens de  BENG-normen waarmee een frisse, optimale onderwijsomgeving wordt gemaakt. De overige nieuwbouw accommodaties realiseren we ook volgens de BENG-normen. Te renoveren panden verduurzamen we minstens naar label C. Uitgangspunt is flexibel / modulair bouwen, om maatschappelijk vastgoed dynamisch mee te laten groeien of krimpen met de vraag.

In dit financieel perspectief 2021 gebruiken we het eerder voorgestelde bedrag van € 34 miljoen uit de begroting om een start te maken met de uitvoering van de 1e fase. Het programma van de 1e fase is in vergelijking met eerder gemaakte plannen uitgebreider. Dit zal ook meer gaan kosten.

 

Het totale programma is per kern (voor fase 1) hieronder toegelicht. Het beschreven programma per kern past grotendeels in de geraamde kapitaal- en exploitatielasten.

 

Om de financiering en dekking van fase 1 volledig passend te maken zijn er extra instrumenten die we willen inzetten. We denken aan een andere levensduur bij nieuwbouw (flexibele opzet van gebouwen), een andere wijze van reservering voor planmatig onderhoud bij nieuwbouw, maximaal inzetten op bijdragen/subsidies en de rekenrente voor de financieringslasten. We onderzoeken alternatieve financieringsvormen (via BNG, particuliere investeerders en samenwerking met bijvoorbeeld Zeeuwland).

Voor fase 2, voor de periode na 2025 zoeken we nog middelen.

Oostkapelle

Sportpark ‘Duinhelm’ blijft het sportcomplex van Oostkapelle. We renoveren de sporthal en dorpshuis ‘De Halve Maan’ en zetten in op nieuwbouw van 2 scholen onder één dak nabij ‘De Halve Maan’.  De noodzakelijke infrastructurele wijzigingen rondom ‘De Halve Maan’ en het nieuwe schoolgebouw worden aangepast en bestaande schoolgebouwen worden gesloopt.

 

Westkapelle

We onderzoeken de locatie sportzaal ‘De Bellink’ en een tweede locatie voor nieuwbouw  waar beide scholen, binnensport en een gezondheidsfunctie samengebracht worden in één mfa. Voor binnensport bouwen we een sporthal. ‘Herrijst’ blijft het verenigingsgebouw van Westkapelle en blijft eigendom van de gemeente. Als in de mfa een volwaardig en gedragen alternatief is gerealiseerd, heroverwegen we dit. We verkopen de locatie ‘Kinderdagverblijf Torenlicht’ en verplaatsen de volkstuinen. We realiseren woningbouw op de vrijkomende locaties. Ook is aanpassing van de infrastructuur opgenomen voor een veilige en goede verkeersafhandeling.

 

Serooskerke

Er komt een nieuw schoolgebouw in Serooskerke Oost. We houden rekening met het huidige aantal leerlingen en zorgen dat, indien wenselijk, in de toekomst met flexibele bouw een samenvoeging met Vrouwenpolder mogelijk is. De verplaatsing van de kinderopvang richting Serooskerke Oost is mogelijk. De nieuwe gymzaal wordt in Serooskerke Oost gerealiseerd. Het dorpshuis ‘De Zandput’ wordt gerenoveerd naar label C indien uit onderzoekt blijkt dat alternatieven als de Petruskerk of een combinatie dorpshuis met een nieuw zwembadgebouw niet mogelijk blijken. We realiseren woningbouw en parkeerplaatsen op de vrijkomende schoollocatie.

 

Aagtekerke

Er komt een mfa in Aagtekerke waarin de gymzaal, een flexibel dorpshuis en een gezondheidsfunctie worden ondergebracht. De vernieuwing van het schoolgebouw volgt de afspraken die in het Integraal Huisvestingsplan zijn vastgelegd. De speeltuin verplaatsen wij naar de hoek Schoolstraat/Agathastraat bij de nieuwe accommodatie. We realiseren woningbouw op de vrijkomende locatie van de speeltuin en gymzaal.

 

Meliskerke is aanvullend meegenomen in de 1e fase:


De versteviging van de maatschappelijke voorzieningen Meliskerke stond gepland voor de 2e fase. Omdat het op korte termijn mogelijk is deze aanpassingen door te voeren hebben we deze in de 1e fase meegenomen. De peutergroep van Kinderopvang Walcheren (KOW) wordt ondergebracht in de Boazschool. Het Rode Kruis wordt gehuisvest in dorpshuis ‘Ons Huis’. Het gebouw dat KOW en het Rode Kruis nu gebruiken wordt gesloopt en ingezet als parkeerplaats en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De functies worden zo in minder gebouwen ondergebracht.

 

Overige maatschappelijke functies

We realiseren waar mogelijk aanvullende maatschappelijke functies zoals kinderopvang en zorgfuncties. Uitgangspunt hierbij is het rekenen van minimaal een kostprijs dekkende huur. Deze zijn daarom buiten het budget van mfa’s gehouden.

We maken een planning waarin wij rekening houden met te volgen procedures, de financiële mogelijkheden in relatie tot de schuldpositie van de gemeente en de personele capaciteit. Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd alle kernen uit de 1e fase een haalbaar perspectief te bieden met voldoende financiële dekking.

Duurzaamheid

We gaan met inwoners en ondernemers aan de slag met het treffen van energiebesparende maatregelen. Daarvoor zetten we in op stimuleringsmaatregelen, zoals het inzichtelijk maken van economisch rendement van verduurzaming, het helpen van inwoners bij het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, het ondersteunen van initiatieven van de Postcoderoos, het ondersteunen van energiecorporaties, een laadpalenplan, een duurzaamheidsfonds en stimuleren van energieneutraal en circulair bouwen. De aanpak willen we per kern stimuleren.

Woonvisie

Er is een tekort aan betaalbare woningen voor senioren en voor starters. We zijn al gestart om de bestemmingsplannen door te lichten om mogelijke bouwlocaties voor senioren en starterswoningen in beeld te brengen. We staan open voor specifieke vormen van woningbouw, vernieuwende experimenten en voor betaalbare en duurzame woningen voor senioren en voor starters. Direct na de zomer presenteren we een woonvisie.

Omgevingswet

We grijpen de Omgevingswet aan om onze leefomgeving te verbeteren en de gezondheid en veiligheid van de inwoners te beschermen. Eind 2021 wordt de Omgevingsvisie vastgesteld. We zijn tevreden over de aanpak van de invoering van de Omgevingswet. De raad heeft hierin haar kader stellende rol naar ons idee goed vormgegeven en wij willen verder op het ingeslagen pad met de raadswerkgroep en de inzet van eigen personeel. Bij initiatieven hebben wij oog voor een evenwichtige relatie tussen de belangen van de initiatiefnemer en die van omwonenden/omgeving.

Landschap en groen

We moeten zuinig zijn op het waardevolle landschap. Inwoners en gasten genieten hier enorm van. We zetten in op het versterken van de kwaliteit van het landschap en het openbaar groen in de kernen. Dit sluit ook goed aan op onze beleidsintenties op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid.

Openbaar vervoer

We gaan in overleg met de provincie over het openbaar vervoer met als inzet behoud en verbetering van de bereikbaarheid van de kernen. In dat overleg nemen we ook mee het behoud van de bushaltes in de kernen en nieuwe alternatieve vormen van openbaar vervoer.

Handhaving

Handhaving is essentieel voor de leefbaarheid. Een bijzonder punt van aandacht in dit verband is de handhaving van het 2e woningen beleid.