Gevolgen coronacrisis

We verwachten grote tekorten in 2020 en 2021 door hogere uitgaven en tegenvallende inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor mist Veere veel inkomsten door niet geïnde toeristenbelasting en parkeerbelastingen. Het resultaat is dat we in 2020 een tekort verwachten van € 8,5 miljoen en in 2021 € 3 miljoen. De mate waarin het rijk dit nadeel (reëel) compenseert is nog niet duidelijk. De berichten hierover zijn wel hoopgevend. Dit is een belangrijk aspect in ons streven om financieel gezond te blijven.

 

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft 4 scenario’s gemaakt met de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. Wij stellen voor het scenario te gebruiken waarin de contactmaatregelen 3-6 maanden duren met daarna een versoepeling van beperkende maatregelen. In dit scenario is sprake van een stijgende werkloosheid (naar 5,3%) en een afnemende economische groei met als gevolg een recessie in 2020 en een herstel in 2021.

In het Veerse scenario is het uitgangspunt dat van de inkomsten toeristenbelasting en parkeerbelastingen in 2020 65% en in 2021 15% niet ontvangen wordt. Voor de inkomens-regelingen, Sociaal Domein en verbonden partijen (GGD, VRZ) is het uitgangspunt een stijging van de kosten van 5-10%. Dit scenario blijven we de komende tijd volgen en bijstellen. Bij de begroting volgt een actualisatie van het scenario van het CPB en informatie over compensatie van het rijk.

 

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn op pagina 10 in een tabel weergegeven.