Inleiding

Inleiding

De bestuursrapportage bestaat uit een tweetal onderdelen die we samengevoegd hebben in één rapportage:

- beleidsrapportage;
- financiële rapportage.

In de beleidsrapportage rapporteren we , in lijn met het plan van aanpak voor de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport, op 11 hoofdonderwerpen. Deze hoofdonderwerpen komen voort uit het hoofdlijnenprogramma en actualiteiten:

1. Leefbaarheid, toerisme en handhaving
2. Multifunctionele accommodaties (incl. financieringsvoorstel)
3. Duurzaamheid
4. Woonvisie
5. Omgevingswet
6. Landschap en groen
7. Openbaar vervoer
8. Sociaal domein
9. Parkeren
10. Corona

Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de volgende zaken:

- financiële mutaties uit de collegevoorstellen;
- financiële afwijkingen op lopende budgetten.

Een leeswijzer voor de financiële rapportage is terug te vinden bij dit onderdeel. 

In deze rapportage geven wij zowel inhoudelijk als financieel een doorkijk van de begroting 2021 tot ongeveer begin september 2021. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2021 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.