Uitgaven

4,25%

€ -74

x € 1.000
4,25% Complete

Inkomsten

0,29%

€ 5

x € 1.000
0,29% Complete

Saldo

2,96658072649073E+16%

€ -69

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

4,25%

€ -74

x € 1.000
4,25% Complete

Inkomsten

0,29%

€ 5

x € 1.000
0,29% Complete

Saldo

2,96658072649073E+16%

€ -69

x € 1.000

Programma inleiding

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep). 

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

 

D.5.01 Sportaccommodaties die qua aantal en soort passen bij de behoefte van onze inwoners en de demografische samenstelling.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de buitensport vallen vooral de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het complex. Onderhoud en renovatie van de buitensportaccommodaties willen we volledig privatiseren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het openluchtzwembad in Serooskerke. Om het zwembad up-to-date te houden zijn forse investeringen noodzakelijk. We nemen de besluitvorming hierover mee in het project maatschappelijke voorzieningen.

 

Begin 2019 ondertekende de Zeeuwse gemeenten het Zeeuws Sportakkoord. Hiermee spreken we uit dat we waar mogelijk met elkaar samenwerken om de ambities in het Zeeuws Sportakkoord te realiseren. We spannen ons gezamenlijk in voor optimale sport- en beweegmogelijkheden voor iedere inwoner in Zeeland. Het Zeeuws Sportakkoord loopt tot en met 31 december 2023.

 

Duurzame sportinfrastructuur is een ambitie uit het Zeeuws Sportakkoord. Zeeland hecht veel waarde aan het behouden van haar sportkapitaal (hardware) en de kwaliteit ervan. Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Dit betekent niet dat automatisch bestaande voorzieningen gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang.

 

Buitensportverenigingen werken onderling (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, maken we keuzes over het aantal en de omvang van buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de NOC*NSF-normen.

G

Om sportaccommodatie aan te laten sluiten bij de behoefte van de inwoners en de demografische ontwikkelingen zijn we begin 2020 het gesprek gestart met tennisverenigingen en de korfbalvereniging. De overeenkomsten van deze verenigingen lopen namelijk bijna allemaal eind 2021 af. Onder begeleiding van SportZeeland organiseerden we een kick off bijeenkomst en we informeerden ze over het proces. De afgelopen periode spraken we de verenigingen individueel over hun toekomstvisie en het huidige beleid. Vanuit het proces over de Omgevingsvisie halen we de behoeften op van onze inwoners.

D.5.02 Veere in beweging.

De raad stelde in december 2015 de sportnota ‘Veere beweegt mee!’ vast. In deze nota staan 3 speerpunten:

  • Omgeving en faciliteiten. De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.
  • Toegankelijk beweegaanbod. Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
  • Samenwerking. Door samen te werken versterken organisaties zichzelf en elkaar zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan deze speerpunten, net als aan de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021.

 

Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid pakken we overgewicht aan. Sport draagt hieraan bij door een (toegankelijk) beweegaanbod en activiteiten op het gebied van leefstijl. Ook stimuleren we dat organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en gezondheid en ondernemers samenwerken om onze speerpunten uit te voeren.

G

We stelden samen met de klankbordgroep Sport het uitvoeringsprogramma voor 2020 op. We maakten afspraken over de inzet van de Buurtsportcoach en de lijfstijlcoach en met Stichting Welzijn Veere voor het organiseren van diverse activiteiten  om inwoners van de gemeente Veere in beweging te houden en/of krijgen. Activiteiten zijn o.a.: Wandelen, loopgroep voor beginners en bewegingsprogramma's voor inwoners welke moeten revalideren naar (langdurige) ziekte zoals niet aangeboren hersenafwijking.

 

D.5.03 Passende culturele voorzieningen en activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan: de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen.

De samenleving is in transitie. De rol van de gemeente verandert. Wij pakken de rol op die nodig is om de doelstelling te bereiken. Dat doen we samen met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de sectoren economie, zorg, toerisme en recreatie en onderwijs.

G

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Kijk op Cultuur vastgesteld. Vanwege de coronacrisis is er echter nog geen gevolg gegeven aan overleg met de klankbordgroep Cultuur.

In het kader van Kunst in de openbare ruimte is  opdracht verstrekt voor het maken van een kunstwerk in Gapinge genaamd “Dans van de molenaarsdochters”. Op 17 september 2020 is de fundering van het kunstwerk geplaatst. Door de coronacrisis is de verdere uitvoering vertraagd. Samen met het CBK sturen we aan op realisatie in het voorjaar van 2021.

D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen genieten van kunst en cultuur.

Hieronder verstaan we beeldende kunst, muziek, toneel, dans en zang. Maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities. Het accent ligt op deelname aan de activiteiten door basisschoolkinderen.

O

Om dit doel te bereiken verstrekten wij de reguliere structurele subsidies. We verstrekten zo’n € 25.522 aan incidentele subsidies voor cultuurprojecten voor activiteiten rond 75 jaar bevrijding, kunstroutes, exposities. Vanwege corona hebben veel culturele activiteiten  tot 1 juni 2020 stil gelegen. Na 1 juni 2020 zijn veel culturele activiteiten weer open met beperkingen.

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden voor de toekomst en op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Met financieel duurzaam bedoelen we dat het behoud voor een langere periode geregeld is. We werken samen met andere gemeenten en verwerven subsidies.

G

We inventarisatie de buitenkunst en het erfgoed op de staat van onderhoud. Op basis daarvan maken een nieuwe kostenraming.

D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

G

Op het moment van opstellen van de rapportage hadden  we nog geen kwaliteitsmeting gedaan.

D.5.07 Speelruimte in alle kernen die regelmatig gebruikt wordt door onze jeugdige inwoners.

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij de nieuwe aanleg van speelruimte houden we rekening met de behoeften van onze jeugdige inwoners en de demografische samenstelling van de kernen. We onderhouden speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

G

We onderhouden en vervangen speelplaatsen middels de uitvoeringsplannen die opgesteld door Speelplan. Doel is veilige speelvoorzieningen in Veere die afgestemd zijn op de behoefte van onze jeugdige inwoners. We zegden de bruikleenovereenkomsten van de speeltuinverenigingen op en sloten direct een nieuwe bruikleenovereenkomst af voor één jaar onder dezelfde voorwaarden. Dit is bedoeld als overbruggingsjaar.  We gaan de overeenkomsten actualiseren zodat afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is duidelijk zijn.

D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

G

Schoon
Kustparkeerterreinen lopen mee in de schoonmaakrondes.. Hiervoor is in de zomer extra budget ingezet.

Stranden reinigen we via de strandstichting, machinaal en handmatig.

Veilig
In het hoogseizoen hebben we op onze stranden  nachtbewaking ingezet.
Extra toezicht huurden we in de weekenden met de focus op de omgeving Westduin - Dishoek.

D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap.

De Veerse en Walcherse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden, kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

G

In deze periode waren er geen dergelijke storende elementen of verrommelingslocaties aanwezig waarvoor nu een plan van aanpak opgesteld zou moeten worden.

D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

G

Het project onrechtmatig bezit gemeentelijke gronden is aanbesteed aan Eiffel. Eind 2020 zou dit afgerond zijn, maar door allerlei redenen wordt die termijn niet gehaald. De looptijd is met een jaar verlengd.

D.5.11 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.

We subsidiëren jaarlijks zo’n 250 organisaties en verenigingen die het mede mogelijk maken dat inwoners mee kunnen doen aan de samenleving.

Onderzoek is gedaan naar de processen en het beleid voor de subsidieverstrekking in de gemeente Veere. Geconcludeerd wordt dat zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces aan vernieuwing toe is. Daarnaast verandert de samenleving en de rol van de gemeente daarin. Daarom actualiseren wij het subsidiebeleid en de subsidieprocessen en maken het toekomstbestendig.

R

In verband met prioritering pakken we toekomstbestendig subsidiëren later op.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 1.313 5 1.318
Lasten 9.476 74 9.550

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Groenvoorziening Het college heeft besloten (20B.05922) om een subsidie te verstrekken aan de Protestantse Gemeente te Serooskerke voor het herinrichten van de tuin van de Johanneskerk. Deze subsidie wordt gedekt uit de Reserve leefbaarheid. 25