Hoofdonderwerpen

1. Leefbaarheid en toerisme en handhaving

Doelstelling Leefbaarheid & Toerisme
Er liggen veel onderzoeksresultaten, zoals de Integrale Analyse Leefbaarheid en Toerisme en onderzoeken en prognoses van de autonome groei van het toerisme. Daarnaast is er aanvullende informatie beschikbaar vanuit verschillende kernen. Aan de inhoud van die rapporten moeten we betekenis geven. Voor het college zijn daarbij in ieder geval van belang:

 • per kern betekenis geven aan de lusten en lasten van toerisme, zoals enkele kernen zelf al hebben gedaan;
 • per kern de druk op het groen en landschap in beeld brengen en de kansen voor verbetering;
 • per kern is al in beeld gebracht welke multifunctionele accommodaties gewenst zijn;
 • structurele werkgelegenheid, die gericht is op de leefbaarheid in de kernen.

Maatregelen/acties
Met het vaststellen van het Programma Toerisme 2021-2026 maakt gemeente Veere strategische keuzes voor de korte en middellange termijn. We leggen de onderwerpen vast waar tijd en geld in worden geïnvesteerd. Met als doel om de vrijetijdssector divers, toegankelijk, onderscheidend en op hoog niveau te behouden, ons landschap en de natuur te beschermen en de lasten en lusten van het toerisme beter in balans te brengen. Het is in ieders belang dat de balans tussen leefbaarheid en toerisme in de toekomst centraal staat.

Resultaten
Veel partijen hebben meegewerkt om een beeld te krijgen van een toekomstbestendige vrijetijdssector in een leefbaar Veere. Het adviesbureau Addvision, die deze informatiesessies heeft begeleid, heeft op basis van deze brede consultatie aandachtspunten meegegeven die zijn verwerkt in dit programma. We zien toerisme niet langer als een economisch doel op zich, maar als een middel om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Zoals de sector zelf zegt: “Een vitale toeristische sector als beste garantie van een leefbaar en gezond Veere”. Het is daarom onze ambitie om een toeristische kustgemeente te zijn waar:

 • wonen, werken en recreëren in balans zijn,
 • het landschap en de natuur ons kapitaal is,
 • en waar inwoners en ondernemers trots op zijn en toeristen zich welkom voelen.

Om de ambitie te bereiken maken we 5 strategische keuzes:

 1. Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur
 2. De stranden blijven van topkwaliteit en blinken uit in duurzaamheid
 3. De omgeving stimuleert een gezonde lifestyle
 4. Gastvrij Veere
 5. Samenwerking en goed ondernemerschap

Deze strategische keuzes zijn vertaald in concrete doelstellingen en acties in de uitvoeringsparagraaf zodat duidelijk is waar gemeente Veere zich de komende 5 jaar op gaat richten.

Handhaving
De toegekende 4 fte handhavingscapaciteit uit de begroting 2021 vulden we begin 2022 in met twee toezichthouders woninggebruik en een administratief juridisch medewerker en een handhavingsjurist. Begin 2021 stelden we het Integraal Handhavings Uitvoerings Programma 2021 vast. In de commissie RO lichtten we dit toe.

In december 2020 stelden we het plan van aanpak illegaal gebruik tweede woningen vast. Met dit plan van aanpak beschreven we de prioriteit in aanpak illegaal gebruik tweede woningen en de wijze waarop handhaven. De hoogste prioriteit ligt in handhaven van de huisvestingsverordening en het bestemmingsplan in de kernen. Daarnaast in het handhaven van het bestemmingsplan buiten de kernen en dan met name de kernen waar we de meeste vragen en klachten over ontvangen (Domburg, Oostkapelle en Veere). Ook is er aandacht voor adresonderzoek (schijninschrijvingen).

Op dit moment hebben wij 82 dossiers in behandeling. Wij wonnen dit jaar tot nu toe vijf tweede woningen terug. Dit betroffen panden in Domburg, Oostkapelle en Aagtekerke. We verstrekken dagelijks informatie aan burgers en ketenpartners over onze Huisvestingsverordening en het bestemmingsplan. Dat werkt preventief. En we zijn gestart met een onderzoek naar het gebruik van tweede woningen in de kernen Domburg, Veere en Zoutelande. De uitkomsten van dit onderzoek worden later dit jaar bekend gemaakt.   

2. Multifunctionele accommodaties

Actualisatie van de maatschappelijke voorzieningen (MV) in de gemeente Veere
De doelstelling van het programma Maatschappelijke voorzieningen is het toekomstbestendig maken van de voorzieningen in 8 kernen uitgevoerd in 2 fasen. Momenteel worden de maatschappelijke voorzieningen in de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle geactualiseerd / vernieuwd.

Aanleiding doelstelling
Versterken gemeenschapszin en onderlinge band inwoners zodat leefbaarheid en aantrekkelijkheid kernen vergroot. In de huidige situatie zijn er voorzieningen beschikbaar maar veelal verouderd qua gebruik, technische kwaliteiten (duurzaamheid) en niet aansluitend op de huidige behoefte.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
Sinds 2017 wordt overleg gevoerd met belanghebbenden in alle genoemde kernen. De programma’s van eisen worden opgesteld in samenspraak met de belanghebbenden. Elke kern kent zijn eigen tempo en programma waarbij zowel nieuwbouw als renovatie voorkomt.

Gaan we de doelstellingen behalen?
De doelstellingen worden behaald. We gaan namelijk in samenspraak met belanghebbenden de maatschappelijke voorzieningen verduurzamen en klaar voor de toekomst maken.

In Aagtekerke is samen met de werkgroep die bestaat uit inwoners, verenigingen, onderwijs en ondernemers een architectenbureau geselecteerd voor de MFA waarin dorpshuis, gymzaal en zorg wordt gerealiseerd.  Het ontwerp is uitgewerkt en de aanbesteding is in procedure. Vanuit het Regio Deal budget is het onderzoek naar exploitatie en beheervormen gestart waarbij er ook rekening wordt gehouden met de bestaande situatie en voorzieningen.

De renovatie Halve Maan in Oostkapelle is door architectenbureau RdH in overleg met de geselecteerde bouwteam partner en belanghebbenden uitgewerkt. De definitieve begroting voor de renovatie is afgegeven. Na goedkeuring van aanvullend budget door de raad zal de opdracht verstrekt worden. De uitvoering van de renovatie zal dan begin 2023 afgerond worden. De insteek is het gebruik van de accommodatie tijdens de renovatie zoveel mogelijk door te laten gaan.

Het onderzoeksbureau Newae is ingeschakeld voor de dialoog met belanghebbenden over de ruimtelijke verbinding tussen sport en onderwijs in het gebied rondom de Halve Maan. De beide basisscholen zijn de gezamenlijke huisvestingsvisie voor de twee scholen onder één dak aan het opstellen. De GGD krijgt net als de kinderopvang waarschijnlijk ook weer een plaats in de nieuwe MFA.

In bouwteam verband is het voorlopig ontwerp voor de renovatie van Zwembad de Goudvijver te Serooskerke uitgewerkt. De renovatie is gestart en de oplevering staat gepland voor het zwemseizoen van 2022. Voor Serooskerke Oost zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten in overleg met dorpsraad, omwonenden, onderwijs en overige belanghebbenden herzien en zijn de onderzoeken voor het bestemmingsplan in uitvoering. De locatie waar de MFA met school, gymzaal en kinderopvang worden waarschijnlijk aangevuld met dagbestedingsruimten voor s Heeren Loo, ruimten voor de fitness en mogelijk Welzijn Veere. De locatie voor de MFA in Serooskerke Oost is in overleg met belanghebbenden vastgesteld.

Voor Westkapelle is een nieuw projectplan vastgesteld waarin de locatie Molenwal is vastgelegd als locatie voor de MFA (met sporthal) evenals het behoud van Herrijst als dorpshuis. De omwonenden van de Molenwal worden betrokken bij de uitwerking van het vlekkenplan voor de MFA met twee scholen onder één dak, kinderopvang, sporthal en eventuele zorgpartij. Het Programma van Eisen wordt door de scholen, kinderopvang en sporthal onder leiding van KWK uitgewerkt. 

Blijven we binnen de financiële kaders?
De gemeenteraad heeft op 22 april 2021 het financieringsplan voor de 1e fase van het project vastgesteld. We hebben volgens plan (bedrag, looptijd en opnamedatum) op 10 mei 2021 de geldleningen afgesloten. Afhankelijk van de looptijd en opnamedatum betalen we een rentepercentage 0,55% en 0,76%. Deze financiering beschouwen we, zoals door de raad is besloten, als projectfinanciering voor de 1e fase van het project. De projectrente is een gewogen gemiddelde van de geldleningen en vastgesteld op 0,65%. Aanvankelijk is in de berekeningen uitgegaan van 2%. Het rentevoordeel houden we beschikbaar voor het project om tegenvallers in de 1e fase op te vangen of als dekking voor de 2e fase van het project.

De uitvoering van de renovatie zwembad De Goudvijver loopt binnen het bijgestelde budget. Er is een keuze gemaakt voor een duurzamere zwembadafdekking die een beperkte verhoging van het krediet heeft gevraagd.

De begroting van de renovatie De Halve Maan is hoger uitgevallen dan begroot. De prijsstijgingen van de bouwkosten, de keuze installatieconcept in verband met BENG eisen en een wijziging in programma zijn hiervan de oorzaak. Binnen het project MV is er vanuit het rentevoordeel budget beschikbaar om deze tegenvaller op te vangen. Naar verwachting zullen de afgegeven budgetten per onderdeel niet toereikend zijn maar binnen de post die ontstaan is uit het rentevoordeel is voldoende om de kostenstijgingen te dekken. Daarbij verwachten we ook dat een substantieel budget overblijft voor de 2e fase van het project. 

Is de planning haalbaar?
De planning zoals afgegeven in de begroting is niet voor alle onderdelen haalbaar. Met name de Programma's van Eisen van de scholen hebben vertraging opgelopen door de druk op de onderwijsinstellingen als gevolg van COVID zijn hiervan de oorzaak.

3. Duurzaamheid

De doelstelling is dat we een duurzame gemeente Veere willen zijn met als belangrijke pijler een energie neutrale gemeente.
We streven naar een CO2 reductie van 49% in 2030 tov 1990 en 95% CO2 reductie in 2050 tov 1990. De gemeente Veere is aardgasvrij in 2050.
Subdoelen zijn:

 • Energieverbruik daalt
 • Meer duurzame energie opwekken
 • 2030 gemeentelijke organisatie, incl. gemeentelijke gebouwen en scholen, energieneutraal

Daarnaast zijn er nog 4 pijlers binnen het duurzaamheidsprogramma met hun eigen doelstelling, namelijk:

 • Leefomgeving
  • Behouden en verbeteren van de kwaliteiten van de de fysieke leefomgeving
 • Klimaatadaptatie
  • Klimaatbestendig en waterrobuust ingericht in 250
 • Circulaire Economie
  • Afvalloos in 2050
 • Duurzame mobiliteit
  • 49% CO2 reductie in de mobiliteit in 2030 tov 1990

Wat is de reden voor de doelstelling?
Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid.

Is er een nulmeting?
Ja, hiervoor is landelijk de klimaatmonitor ontwikkeld en is te vinden op https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard.

Gaan we de doelstellingen behalen?
We verwachten de doelstelling te halen. In de gemeente vinden veel maatregelen plaats die energieverbruik verminderen en ook worden er veel projecten gerealiseerd die duurzame energie opwekken. De data over 2021 is echter pas beschikbaar in 2022-2023.

Hoever we staan is terug te vinden op het dashboard van de landelijke klimaatmonitor (als gemeente: Veere selecteren): https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard

Daarnaast wordt er ook Zeeuws verband gekeken naar een betere vorm voor het beschikbaar stellen van de meest interessante data in kader van de energietransitie (www.zeeuwsenergieakkoord.nl).

De resultaten die tot nu toe in 2022 (tot en met maart) behaalden:

 • Beleidskader zon op land vastgesteld
 • Memo duurzame energie/nulmeting aangeboden aan gemeenteraad
 • Nieuw Walchers contract Natuur en Milieu Educatie (NME) bij Terra Maris
 • Met Serooskerke aan de slag als pilot dorp in de uitvoering van de Transitievisie Warmte
 • Diverse communicatie berichten over duurzaamheid
 • Lopende initiatieven ondersteunen/begeleiden, zoals Zonnepark II Koudekerke, Postcoderoosproject Serooskerke
 • Diverse samenwerkingsoverleggen bijwonen in Zeeland
 • Verkennende gesprekken over de mogelijkheden overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen
 • Concept Laadvisie opgesteld
 • Onderzoek naar potentie en impact kleine windmolens in de gemeente Veere (afgerond en aangeboden aan gemeenteraad)
 • Gestart met de uitvoering RREW voor huurwoningen van Zeeuwland
 • Nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart vastgesteld
 • Diverse ruimtelijke plannen getoetst aan de pijlers uit het Omgevingsprogramma Duurzaamheid
 • Diverse bewoners en bedrijven geadviseerd in de verduurzaming van hun woning of bedrijf 
 • Realisatie Klimaatexperience/tentoonstelling bij Terra Maris (opening 21-04-2022)

 

Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat er een daling is van de CO2 uitstoot bij zowel elektriciteit als bij aardgasverbruik (recentere gegevens zijn nog niet beschikbaar)

Energieverbruik Gemeente Veere

Uit de grafiek blijkt dat we steeds meer duurzame energie opwekken en dat het energieverbruik ligt daalt. 

Blijven we binnen de financiële kaders?
Ja, maar om in de toekomst ook impact te kunnen realiseren zijn er middelen nodig via o.a. het Rijk voor uitvoering en capaciteit.

Is de planning haalbaar?
Ja, we liggen op route, maar de opgave is groot en vraagt veel actie.

4. Woonvisie

Inleiding
In Veere neemt de doelgroep 80+ naar verwachting significant toe. Inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar de woningvoorraad is daar niet op berekend. Er is een tekort aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt doorstroming niet op gang en is het niet alleen voor senioren, maar ook voor starters en gezinnen lastig om aan een geschikte en betaalbare woning te komen.

Wat zijn de doelstelling(en)?
We schrijven een regionale Woonvisie Walcheren met een lokale woonvisie Veere, een lokale woonvisie Vlissingen en een lokale woonvisie Middelburg. Het college van Veere heeft in september 2021 besloten hier aan mee te werken én om het schrijven van die visies uit te besteden aan bureau STEC.

Wat is de reden voor de doelstelling?
Een tekort aan woningen voor met name de doelgroepen senioren, maar ook betaalbare woningen voor starters.

Is er een nulmeting?
Uit het Kwalitatief Woningmarkt Onderzoek Zeeland (2019) blijkt dat er in Veere een tekort is aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt er geen doorstroming op gang en is het ook voor starters moeilijk om aan een betaalbare woning te komen.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
We schrijven een regionale Woonvisie Walcheren met een lokale woonvisie Veere, een lokale woonvisie Vlissingen en een lokale woonvisie Middelburg. Hieronder een aantal acties waarmee we bezig zijn binnen het kader om te komen tot een woonvisie.

 • Bestuursopdracht betaalbaar wonen in Veere: De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere.
 • Constructie voor betaalbare koopwoningen. Samen met Zeeuwland wordt er gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners.
 • Flexwonen: We onderzoeken of en in hoeverre flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen. Dit thema werken we uit in provinciaal verband en binnen de bestuursopdracht betaalbaar wonen.
 • Wonen met zorg: Met een doelgroep 80+ die gaat verdubbelen en steeds langer zelfstandig blijft wonen. is wonen met zorg een belangrijk thema binnen de woonvisie Veere. Niet alleen de woning, maar ook de leefomgeving moeten hiervoor geschikt zijn. Dit speelt voor vrijwel alle Zeeuwse gemeenten en pakken we dus ook gezamenlijk op.

Gaan we de doelstellingen behalen?
Het vaststellen van de Walcherse woonvisie waarin bovenstaande thema’s samen komen stond gepland voor februari 2022, maar dat bleek door de verkiezingen en afstemming in de regio niet haalbaar.

Blijven we binnen de financiële kaders?
Voor wat betreft het opstellen van de woonvisie, het aanpakken van de bestaande voorraad en de uitvoering van de bestuursopdracht betaalbaar wonen blijven we vooralsnog binnen de financiële kaders. 

Is de planning haalbaar?
We willen de Veerse woonvisie in september 2022 aan de gemeenteraad aanbieden.

5. Omgevingswet

De doelstelling is om op 1 juli 2022 de organisatie in staat te laten zijn om de Omgevingswet uit te voeren.
Deze doelstelling is dezelfde doelstelling als eerder in 2017 is vastgesteld. Oorspronkelijk zou de Omgevingswet op 1 juli 2019 ingaan. De inwerkingtreding is recent nog uitgesteld tot 1 januari 2023.

Wat is de reden voor de doelstelling?
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft tot doel om procedures eenvoudiger te maken en de leefomgeving centraal te zetten. De gemeente wordt het loket voor aanvragen in de fysieke leefomgeving en gemeentebesturen krijgen meer ruimte voor lokaal maatwerk.

Provincies, waterschappen en gemeenten hebben de wettelijke taak om hun organisatie klaar te stomen voor de komst van de Omgevingswet en de daarvoor noodzakelijke besluiten te nemen.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
Gemeenteraad, college en organisaties zijn op alle lagen betrokken bij de invoering van de wet. Procedures gaan volledig op de schop. Alle software wordt vervangen en medewerkers krijgen de benodigde scholing en opleiding. We maken een visie op de gehele fysieke leefomgeving en gaan daarna de regels maken die daar bij horen. De koers en Ambitie die de gemeenteraad heeft vastgesteld is hierbij een belangrijk kader. 

Gaan we de doelstellingen behalen?
Veere ligt op koers maar ondervindt wel hinder van de landelijke haperingen op het gebied van ICT. Hierdoor lopen we achter op de planning. De benodigde oefentijd komt hiermee onder druk te staan. Door het recente uitstel van de Omgevingswet krijgen we extra oefen- en inregeltijd. De datum van 1 januari is voor Veere haalbaar.

Blijven we binnen de financiële kaders?
Voor wat betreft de kosten voor de inwerkingtreding van de wet blijven we binnen de kaders. Op de lange termijn gaat de invoering van de wet (traject loopt tot 2029) gemeenten meer kosten dan geraamd. Hierover zijn de koepels in gesprek met het ministerie. 

6. Landschap en groen

Doelstelling
We zetten in, in samenspraak met inwoners en gebruikers, op het versterken van het landschap en het openbaar groen in de kernen.

Uit het leefbaarheidsonderzoek uit 2019 blijkt dat de inwoners grote waarde hechten aan de kwaliteit van de groene ruimte. En dat ze die verder willen verbeteren.

Wat doen we om dit doel te bereiken?
Er lopen verschillende sporen om de doelstellingen te behalen. Het belangrijkste spoor is het opstellen van de omgevingsvisie. Samen met de inwoners maken we een visie op de leefomgeving.

Tegelijk loopt het opstellen van de Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR). Dit is een nadere uitwerking van de omgevingsvisie voor de openbare ruimte. Belangrijke onderdeel van de openbare ruimte is het openbaar groen. Thema’s die in de IVOR aan bod komen zij onder andere biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Na afronding van de visie maken we een nieuw groenbeheerplan waarin we de visie vertalen in concrete maatregelen en middelen.

Vooruitlopend op deze nieuwe plannen zijn we bezig met het versterken van de bestaande groenstructuur. Acties die we ondernemen zijn onder andere:

 • Het jaarlijks planten van 100 extra bomen,
 • In overleg met bewoners de inrichting aanpassen om meer ruimte te geven aan specifieke dieren en planten.
 • Het verder verbeteren van de uitstraling van het groen door het planten bloembollen, vaste planten en sierheesters.

Resultaten
De hoofdlijn van omgevingsvisie en de IVOR zijn afgerond  en door de raad vastgesteld. In 2022 actualiseren we het groen beleids en beheerplan. We zijn hiermee gestart. 

Het plantseizoen start weer medio november. 

7. Openbaar vervoer

Doelstelling
We willen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer behouden in alle kernen.

Een belangrijk uitgangspunt van het coalitieprogramma is dat iedereen in zijn eigen kern toegang moet hebben tot het openbaar vervoer.

Wat doen we om dit doel te bereiken?
We hebben als college gereageerd op de concept Mobiliteitsvisie van de Provincie. Deze visie wordt de basis voor de aanbesteding van nieuwe OV concessie door de Provincie. In onze reactie proberen we de visie van de gemeente Veere voor het voetlicht te brengen. Namelijk eenvoudig toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen in alle kernen. Vervoer wat rechtstreeks (dus zonder overstappen) aansluit op het kernnet en het spoor, waarbij veel meer gebruik gemaakt wordt van kleinere bussen en busjes. Daardoor neemt de overlast in kernen van grote bussen af. Hierbij vragen wij als college van Veere ook nadrukkelijk aandacht voor de tijdige ontwikkeling en inzet van een mobiliteitscentrale en de combinatie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Tot slot steken we in op de realisatie van mobiliteitshubs en recreatieve hubs.

In de raadsinformatiebijeenkomsten van 8 maart en 28 juni 2021 hebben we met de raad gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Daarbij zijn ook de mogelijke kansen en (on)mogelijkheden met betrekking tot mobiliteitshubs en recreatieve hubs nadrukkelijk besproken.

In het najaar heeft de raad een standpunt ingenomen over de regionale Mobiliteitsvisie en met deze visie ingestemd. Opmerkingen vanuit de raad zijn gedeeld met de Provincie. 

Resultaten
We zijn afhankelijk van de besluiten die uiteindelijk de Provincie neemt over de regionale Mobiliteitsvisie en de aanbesteding openbaar vervoer.

8. Sociaal domein

In december 2020 stelde u 10 kaders vast voor het Sociaal Domein. Deze kaders staan onderverdeeld in effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit van zorg en kosten binnen kaders. In de raad van juni ontving u de rapportage sociaal domein over 2020.

Voor 2022 zijn 4 doelstellingen opgenomen in de begroting. De doelstellingen sluiten aan op de gestelde kaders. Per doelstellingen schetsen we een korte stand van zaken.

1. Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.
Begin 2022 bevonden onze Veerse inwoners zich in de lockdown waar heel Nederland mee te maken had. Vanaf half januari werden de regels stap voor stap versoepeld. Regie houden op het eigen leven betekent voor sommige mensen ook dat ze daarvoor hun netwerk (familie, buren, vrienden) nodig hebben. Dat was lastiger. Ondanks het wegvallen van de maatregelen blijft corona zeer spannen voor onze zwakste doelgroepen. Gelukkig staan verschillende organisaties (Welzijn Veere, MWW, Stichting Manteling, zorgaanbieders etc.) en onze eigen toegang dicht bij onze inwoners. Wanneer het nodig was zorgden we via onze toegang voor extra ondersteuning. 

2. We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.
Zoals u heeft kunnen zien, is er in de raad van juni de rapportage sociaal domein opgeleverd. Hierin zag u hoe de indicatoren zich ontwikkelden en hoe we deze willen bijsturen. In november ontvangt u de rapportage over de eerste helft van 2022. 

3. De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.
Begin 2022 maakten we praktische afspraken met huisartsen, waardoor de toegang en huisartsen goed weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van (voornamelijk) de Jeugdzorg. Verder nam de toegang regelmatig contact op met zorgaanbieders en voerde op klantniveau zorgevaluaties uit. Daarmee hadden we als doel dat we konden monitoren of een ondersteuningsdoel door de zorgaanbieder werd behaald. Consulenten gebruikten hiervoor de uniforme werkwijze en registratie die we sinds medio 2021 gebruiken. 

4. We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten in de voorbereiding van de doordecentralisatie van beschermd wonen, die nu per 2023 zal ingaan. Sinds 1 januari 2022 komen aanvragen Beschermd Wonen direct bij de toegang Wmo en Jeugd binnen, zodat in 2022 kan worden geoefend met de nieuwe werkwijze. U stelde de nieuwe Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vast. De pilot om de veiligheidsketen in de jeugdzorg te versnellen en te verbeteren heeft weer voortgang gekregen, nadat het vorig jaar stil lag vanwege de overname Intervence. Gemeente Tholen is de pilotgemeente en we evalueren de werkwijze eind 2022. Tot slot stelde u in april de begrotingswijziging 2022 van Orionis vast.

Resultaten
Er valt nu nog niet te zeggen in hoeverre we de doelstellingen in 2022 gaan halen. De maatregelen die onder de verschillende doelstellingen vallen, zijn in gang gezet, maar, nog niet afgerond. De risico's van corona zijn veel kleiner geworden dan voorgaande jaren. 

Bij het vaststellen van de kaders in december 2020 maakten we, op basis van ontwikkelingen en trends, een zo’n betrouwbaar mogelijke voorspelling over de kostenontwikkeling in het sociaal domein. In de rapportage sociaal domein over 2020 en 2021 zagen we dat de kosten van de jeugdzorg meer stegen dan verwacht, maar voor de Wmo minder dan verwacht. Deze afwijkingen van de verwachting kunnen incidenten zijn, onder andere als gevolg van de corona en de overname van Intervence, en zeggen verder nog niets over de betrouwbaarheid van de voorspelde kostenstijging. Zo zagen we, net als in 2020, bijvoorbeeld een aantal financiële meevallers in het vervoer en de pgb’s. In het vervoer gaat het om een incidentele meevaller, omdat door corona daar minder gebruik van kon worden gemaakt. Landelijk is er sprake van een structurele kostenstijging en deze zet zich, voor zo ver we kunnen zien, in 2022 door. In Veere is de structurele kostenstijging in afgelopen jaren afgevlakt, maar daar kunnen we (nog) geen harde conclusies aan verbinden, omdat we in de jaren van corona rekening moeten houden met een incident. 

Tot slot hebben gemeenten t/m 2025 de beschikking over incidenteel extra geld voor jeugdzorg vanuit het Rijk. Het is echter onzeker of het Rijk de uitspraak van de arbitragecommissie uit 2021 gaat navolgen en de kosten voor jeugdzorg ook daarna structureel zal gaan vergoeden. Volgens de huidige plannen van het Kabinet komt de structurele vergoeding er niet.

Financiele stand van zaken inzake openeindregeling Wmo en Jeugd
De mutatie in de 1e burap 2022 is €475.000 aframing. Dit lijkt wellicht veel, maar in verhouding tot het totale budget van meer dan 9 miljoen valt dit erg mee. We beschikken over de realisatie cijfers tot en met februari 2022. Op basis van deze cijfers, verwachtingen en ontwikkelingen voor de rest van het jaar hebben we deze inschatting gemaakt van de totale lasten voor 2022. 

De mutatie in de 1e burap voor Wmo en Jeugd splitsen we op in twee hoofdoorzaken. In de jeugdzorg lijkt er sprake van een uitblijvende structurele kostenstijging. In 2021 was er wel een kostenstijging, maar alleen ontstaan door incidentele uitgaven. Voor de Jeugdzorg ramen we daarom €350.000 af. In de Wmo zien we dat we de kosten van voornamelijk de PGB’s begeleiding hoger hebben geraamd dan ze, volgens ons huidige inzicht, zullen gaan uitvallen. Om deze reden ramen we in de Wmo €125.000 af.

9. Parkeren

Doelstelling
Het parkeerbeleid kent meerdere doelen.

Het verbeteren van de leefbaarheid; door het parkeren (meer) te reguleren zorgen we dat belanghebbenden vaker dan voorheen en/of op een redelijkere loopafstand dan voorheen kunnen parkeren.

Ook draagt het bij aan het meer autoluw maken van drukke kernen.

Het mee laten betalen van bezoekers aan voorzieningen; bezoekers dragen bij aan het bij aan het in stand houden en/of realiseren van voorzieningen in de gemeente Veere.

Het uniformeren van het beleid langs de gehele kust.

En tot slot het beïnvloeden van de mobiliteitskeuze; door het parkeren (duurder) betaald te maken overwegen mensen mogelijk eerder te kiezen voor een duurzamer alternatief, zoals bijvoorbeeld de fiets.

 

De doelstellingen zijn gebaseerd op de ambities uit het collegeprogramma om de leefbaarheid in de kernen te vergroten en duurzame mobiliteit te bevorderen.

 

Wat doen we in 2022 om deze doelstelling te bereiken?

Sinds 1 april 2022 is op de Westkapelse Zeedijk betaald parkeren van kracht, alsook op de parkeerterreinen rond Joossesweg (waaronder Aardappeldal en Bucksweg). Deze locaties maken onderdeel uit van de huurovereenkomst die het college heeft afgesloten met het waterschap. Ook op het terrein dat wij tot medio 2024 huren van de firma Wielemaker, bij Dishoek, is sinds 1 april 2022 betaald parkeren van kracht.  Daarmee is inmiddels op álle kustparkeerterreinen betaald parkeren van kracht, met uitzondering van enkele locaties in Westkapelle (Calandplein en Markt). 

 

In Dishoek en Joossesweg hebben we (gefiscaliseerde) vergunninghouderzones ingesteld om de leefbaarheid voor de bewoners te waarborgen. Zo beschermen wij de leefomgeving tegen (strand)toeristen die in de woonstraten parkeren om zo betaald parkeerterreinen te mijden. Ook beschermen wij hen op deze manier tegen de overlast die er tijdens de hoogzomers vaak al was.

 

In Domburg is het vergunninghoudergebied sinds 1 april 2022 gefiscaliseerd. Zo kunnen we veel beter handhaven en parkerende (dag)toeristen zónder parkeervergunning weren uit het vergunninghoudergebied. Om het centrum van Domburg autoluwer te maken en het aantal autobewegingen te beperken, hebben we het parkeerterrein aan de Van Voorthuijsenstraat toegevoegd aan het vergunninghoudergebied; dit terrein is niet langer een betaald parkeerterrein. Om soortgelijke redenen hebben we het aantal parkeerplaatsen op het Oranjeplein in Veere verder beperkt, waardoor de betaalde parkeercapaciteit hier is afgenomen. 

 

De eventuele invoering van parkeerregulering in Oostkapelle, Vrouwenpolder en Westkapelle is voorzien in 2023. Wij hebben inmiddels met de dorpsraden en ondernemersverenigingen gesproken om in beeld te brengen welke parkeerproblemen zij ervaren en aan welke oplossingen zij zelf denken. De gespreksverslagen worden, nadat deze door alle gesprekspartners zijn geaccordeerd, ter beschikking gesteld aan de raad.

Resultaten
We hebben het parkeerbeleid over 2021 met de raad in november 2021 besproken en hebben een flink aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is er in 2022 een participatievergunning gekomen voor inwoners die buiten de gereguleerde kernen wonen (maar daar een sterke maatschappelijke binding mee hebben), zijn de venstertijden van de parkeerterreinen in de tariefklassen C t/m E teruggebracht naar 09-19 (was: 09-21) en zijn heel veel parkeervergunningen goedkoper geworden. De eerste twee bewonersvergunningen zijn zelfs helemaal gratis in 2022. Ook het registreren van visite die mag parkeren op de betaalde terreinen én in de vergunninghouderzone, is veel goedkoper geworden: €0,005 per minuut, met een maximum van €3,00 per dag.

 

In de zomer van 2022 evalueren wij het beleid opnieuw en de resultaten bespreken wij met de raad in het najaar.

 

De planning voor de tweede fase van uitvoering van het parkeerbeleid (2022) is haalbaar gebleken.

10. Corona

Corona-crisisteam
Het coronavirus heeft ook in 2022 invloed gehad binnen de Gemeente Veere. Maatregelen die in 2020 of 2021 ingevoerd werden, zijn in 2022 voortgezet en/of uitgebreid. Destijds is hiervoor een corona-crisisteam opgericht. Dit team kwam wekelijks bij elkaar om door te spreken welke vragen leefden bij ondernemers, burgers en bezoekers. Ook werd bepaalt met welk druktescenario rekening gehouden moest worden. Het druktescenario bepaalde in belangrijke mate hoeveel coronacoaches en verkeers-regelaars ingezet moesten worden in de verschillende kernen.

 

Het corona-crisisteam speelde ook in op ontwikkelingen binnen de gemeente die niet voorzien waren. Naast het opvolgen van handhavingsverzoeken en de gerichte inzet van corona-coaches, is de ruimere inzet van bewaking op stranden in de nachtelijke uren, om overlast van jongeren te voorkomen, het meest in het oog springend. Het (voorlopig) laatste overleg van het corona-crisisteam is gehouden medio maart 2022. Per 23 maart zijn de belangrijkste corona restricties komen te vervallen, en daarmee ook (tijdelijke) de taken van het corona-crisisteam.

 

Subsidie

Gemeente Veere heeft een aanvraag voor de specifieke uitkering  voor de naleving controle toegangsbewijzen in 2022 ingediend. Dit betreft een bedrag van € 83.886. Hiervan is een bedrag van € 7.461 door de gemeente Veere toegekend aan ondernemers. Het overschot zal worden terugbetaald aan het ministerie.

 

Financieel

Samengevat zijn er in 2022 nauwelijks kosten gemaakt ten aanzien van het coronavirus.

 

Compensatie gederfde inkomsten

Voor 2021 heeft het Rijk een compensatieregeling voor gederfde inkomsten toegezegd. Zodra hier meer over bekend is informeren we de gemeenteraad.

11. Economie

Doelstelling 1: een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid
We investeren in de balans tussen toerisme en leefbaarheid. Dit is een van onze 3 topprioriteiten. We geven hiermee betekenis aan het onderzoek leefbaarheid & toerisme.

Maatregelen en acties
We werken aan het Programma Toerisme 2021-2026 dat inzet op 5 strategische keuzes. De eerste keuze is: 'Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur'. We willen dit onder andere bereiken door een ontwikkelkader voor de verblijfsaccommodaties op te stellen. Hierin sturen wij op balans waardoor wij terughoudend zijn met het toestaan van de groei van recreatieve accommodaties. Tegelijkertijd spelen wij in op kansen zodat de vrijetijdssector gezond en vitaal blijft en waarde toevoegt aan de leefbaarheid. Dit sluit aan bij de hoofdlijn Omgevingsvisie Veere 2047.

Toerisme houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Verblijfstoeristen in de ene gemeente zijn dagrecreanten voor de andere gemeente. De Zeeuwse gemeenten zitten allemaal in hun eigen fase van het toerisme. Er zijn gemeenten die hun aantal verblijfsaccommodaties flink willen uitbreiden terwijl Veere hier uiterst terughoudend in is. Volgens de voorspellingen gaat het toerisme in de komende 10 jaar fors groeien aan de kust. Het is voor ons belangrijk om actief mee te denken over de gevolgen hiervan voor de balans leefbaarheid & toerisme. Daarom werken we actief samen met andere overheden en kennisinstellingen om een strategische toekomstvisie voor toerisme in Zeeland op te stellen.

Resultaten

 • In april 2021 is het Programma Toerisme 2021-2026 vastgesteld.
 • In december 2021 is het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties, eerste fase vastgesteld.
 • We schreven in 2021 actief mee in Zeeuws verband aan het strategische document Bestemming Zeeland 2030.

Doelstelling 2: we houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil.
De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. We heten onze gasten op een professionele manier welkom. Fysiek en digitaal. We kiezen voor regiomarketing die past bij onze toekomstvisie.

Maatregelen en acties
Vanaf 1 januari 2021 bestaat VVV Zeeland niet meer. In 2021 werkten we aan een nieuw concept voor toeristische informatiepunten en regiomarketing. We streven er onder andere naar om de verbinding met de musea te versterken. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar. In dit tussenjaar 2021 hebben we gekozen om toeristisch gastheerschap op basisniveau aan te bieden op een aantal strategische locaties.

Resultaten

 • Het nieuwe concept wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. We streven hierin naar samenwerking met de musea en het cultureel erfgoed en doen dit in gezamenlijkheid met de afdeling MO om zo de benodigde integraliteit te borgen.