Financiële rapportage

Leeswijzer

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 1 en 2 goed te keuren. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000. 

 

Begrotingswijziging 1
Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college met dekkingsvoorstellen uit bestemmingsreserves en/of de budgetten eenmalig en structureel onvoorzien. 

 

Begrotingswijziging 2
De wijziging heeft betrekking op de afwijking op de lopende budgetten.

 

Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere bate of hogere last.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een lagere bate of lagere last.

Collegebesluiten

Artikel 5 , lid 3 en 4 van de financiële verordening schrijven voor dat het college onder voorwaarden besluiten mag nemen over te verwachten overschrijdingen van budgetten en investeringskredieten.  Hier dient dan achteraf verantwoording over te worden afgelegd. Dat doen we via dit onderdeel in de bestuursrapportage. We maken hierbij inzichtelijk welke aanspraken er gedaan zijn op de rubriek onvoorzien en de bestemmingsreserves. 

Begrotingswijziging op programmaniveau


Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Programma

Mutatie/Toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

We verwachten een bedrag te ontvangen voor de ontwikkeling van het Calandplein in Westkapelle.    81

Reserves

Zie toelichting hierboven. 81  

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien en het beslag op de bestemmingsreserves. 

Besteding structureel onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

2022

Primitieve begroting

 

25.000

 

 

 

Wijzigingen tussentijds (raadsbesluiten)

-6.400

Begr.wijz. 202

21B.06938 Deelname Groene stranden

-5.000

Begr.wijz. 203

21B.13671 Speeltuin Westkapelle

-1.400

 

 

 

Mutaties begrotingswijziging 1 - collegebesluiten

-2.565

Begr.wijz. 1

21B.12567 Erfpacht Breezand 23

166

Begr.wijz. 1

21B.13228 Lagere huuropbrengsten

-2.731

 

 

 

Resterend budget na begr.wijz. 1

16.035

 

Besteding eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

2022

Primitieve begroting

 

99.352

 

 

 

Wijzigingen tussentijds (raadsbesluiten)

-27.448

Begr.wijz. 201

1e Begrotingswijziging Orionis 2022

-10.332

Begr.wijz. 201

21B.11331 4e begrotingswijziging GGD 2022

-17.116

 

 

 

Mutaties begrotingswijziging 1 - collegebesluiten

-79.048

Begr.wijz. 1

21B.11339 kwijtsch huur t/m 1 april 2022

-8.249

Begr.wijz. 1

21B.11561 subsidie KOW 2022

-23.889

Begr.wijz. 1

21B.11725 calamiteitenplannen

-25.000

Begr.wijz. 1

21B.12313 Sub. Dierenasiel

-4.421

Begr.wijz. 1

21b.12539 spandoeken

-5.000

Begr.wijz. 1

21B.13139 Nieuwe tarieven zwembad

10.000

Begr.wijz. 1

21B.13228 Afkoopsom SB Loods Grijps

3.347

Begr.wijz. 1

22B.00351 afrekening 2020  J. Vink

1.815

Begr.wijz. 1

22B.00676 Onderz Mezgerweg DBG

-4.850

Begr.wijz. 1

22B.00838 Antidiscriminatie vz

-8.801

Begr.wijz. 1

22B.02056 Projectplan Neh.gebied DBG

-20.000

Begr.wijz. 1

22B.03216 aanschaf Walker maaimachine

6.000

 

 

 

Resterend budget na begr.wijz. 1

-7.144

 

Beslag op bestemmingsreserves

Negatieve bedragen betekenen een beslag op de reserve. Positieve bedragen staan voor een toevoeging aan de reserve of een lager beslag op de reserve. 

Reserve

Omschrijving mutatie

2022

Reserve lokaal onderwijsbeleid

21B.11556 SUVIS subsidie de Sprong

-13.315

Reserve lokaal onderwijsbeleid

21B.11690 prognose leerlingen

-3.969

Reserve leefbaarheid

22B.00664 Terra Maris Natuurspeeltuin

-13.380

 

 

 

Onterecht in technische wijziging opgenomen mutaties

 

Reserve leefbaarheid

Bijdrage jeu de boule banen Veere

 

-2.500

Reserve nog af te ronden projecten

Correctie kosten boven budget 2021 bestemmingsplan+ (minder onttrekken)

16.844

 

 

 

Totaal

-16.320

 

Afwijkingen

Artikel 6, lid 3 schrijft voor dat in de tussenrapportages toelichting wordt gegeven op afwijkingen van budgetten die groter zijn dan € 25.000 én op investeringskredieten die meer dan 10% afwijken van het geautoriseerde krediet of waar de afwijking groter is dan € 50.000.

Begrotingswijziging op programmaniveau

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Programma

Mutatie/Toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

Reisdocumenten

Door stijging aantal reisdocumenten is er een hogere doorbetaling rijksleges en daarbij een hogere opbrengst rijksleges burgerzaken.

Per saldo dus een budget neutrale wijziging.

 

40

 

 

40

 

Verkeer, vervoer en waterstaat

Openbare verlichting

De netwerkkosten lichtmasten zijn hoger.  Door netwerkbeheerder Stedin worden bijna dubbele tarieven gerekend dan Enduris. Iedere netwerkbeheerder kan zelf zijn kosten bepalen. Voor de begroting 2023 en volgende jaren is structureel € 30.000 gevraagd.

     

28

 

 

Economie

Toeristisch gastheerschap en regiomarketing

Het incidenteel gastheerschap wordt doorgeschoven. Op basis van 21B.12202 gaat incidenteel budget van cultuur door naar 2023 en 2024 voor dekking.

Zie reserve nog af te ronden projecten.

 

-62

 

 

 

 

Onderwijs

Onderwijshuisvesting investeringen

Er is een aframing van kapitaallasten omdat er nog geen dekking voor kapitaallasten nodig is.

 

Peuterspeelzaalwerk

Subsidie volgens welzijnsprogramma 2022 stijgt door meer kinderen en minder ouderbijdrage.

      -150

 

 

 

         34

 

Sport, cultuur, recreatie

Cultuur projecten

O.b.v. 21B.12202 gaat incidenteel budget van cultuur door naar 2023 en 2024 voor dekking.

Zie ook reserve nog af te ronden projecten.

 

Onderhoud speelwerktuigen

Bij de behandeling van de begroting 2022 is door de wethouder toegezegd een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor klein onderhoud van speeltuinen. Deze toezegging verwerken we nu in de eerste bestuurs-rapportage.

 

-90

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Sociaal domein

WMO algemeen
We hebben de lasten op de diverse onderdelen geactualiseerd en voorzien van een prognose.

 

Bijdrage SWV

We verwachten € 25.000 meer uit te geven. Evenals in 2021 in opdracht van directeur projecten voor bijdrage SWV inzake het Maatschappelijk Vastgoed.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Begeleiding en dagbesteding. In 2021 zagen we de bestedingen op de PGB's al teruglopen. Inmiddels zijn de nieuwe budgetten voor 2022 verstrekt. Dit zit op € 105.000. We mogen dus aannemen dat de kosten lager uit zullen vallen dan het budget van € 250.000. Hierdoor stellen we voor het budget te verlagen naar € 125.000.

 

Inkoopbureau Jeugd Zeeland (IJZ)

Voor de begroting 2022 hebben we als uitgangspunt genomen de uitgaven 2020. Deze waren € 4.524.000. Op basis van de verwachtingen en ontwikkelingen in de laatste jaren hadden we een kostenstijging van € 270.000 per jaar begroot. Uiteindelijk is door keuzes het budget voor 2022 op € 4,960 miljoen uitgekomen.

In 2021 hebben we gezien dat de verwachte kostenstijging van € 270.000 een kostendaling is geworden van ongeveer € 150.000. Dit betekent een verschil van ruim € 400.000. We nemen nu de werkelijke kosten 2021 als vertrekpunt voor de kostenverwachting 2021 en daar tellen we de verwachting (toch weer kostenstijging maar dan lager dan eerst) bij waardoor de verwachting is rond de € 4,6 miljoen uit te komen. Hierdoor stellen we voor € 350.000 incidenteel af te ramen.

Aanvullende opmerkingen. We ramen incidenteel af aangezien we voor het financieel perspectief 2023 al een prognose aangeleverd hebben die uitgaat van dezelfde uitgangspunten. 

 

25

 

 

-125


 

 
-350 

 

Volksgezondheid en milieu

Afvalstoffenheffing

Inzameling kunststofverpakking:
In de zomer van 2020 is door toename van aanbod PMD de inzamelfrequentie van de niet persende containers verhoogd van 3 keer per weel naar 5 keer per week en is bij een deel van de perscontainers de frequentie verhoogd van wekelijks naar 2 keer per week. Ook is het tarief hoger dan geraamd.

Voorziening:

De hogere kosten inzameling kunststof verpakking worden eenmalig gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing.

 60

 

-60

 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Verkoop groen- en reststroken
De opbrengst van groen- en reststroken ramen we bij op basis van de verkopen.

 

Structuur- en bestemmingsplan

Het werkbudget wonen en ruimtelijke plannen is verhoogd met € 100.000. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om tot vergoedingen te komen vanuit de samenleving als dekking van de budgetverhoging. 

 

100
 

     80

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds
In de decembercirculaire 2021 is een extra bedrag beschikbaar gesteld uit het gemeentefonds voor:

 

-POK kinderopvangtoeslag

In opvolging van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) worden diverse bedragen ontvangen. Deze zijn incidenteel beschikbaar gesteld t/m uiterlijk 2027. We ontvangen geld voor onder andere het robuuster maken van het rechtsbeschermingsstelsel, versterking van de wijkteams, een impuls voor het integrale werken en voor de inrichting van het systeemleren.

 

-Salarislasten WMO & Jeugd

In de decembercirculaire 2021 is besloten om gemeenten extra budgetten te verstrekken om de verhoging van salarissen in het zorgdomein (WMO en jeugd) te kunnen betalen. In de begroting ramen we de lasten op basis van de meest actuele prognoses. Deze geven geen aanleiding om dit bedrag te benutten waardoor het bedrag aan de post structureel onvoorzien toegevoegd kan worden.

 

-Uitkeringsfactor

In de decembercirculaire is aangegeven dat de uitkeringsfactor voor 2022 met twee punten stijgt. Voor Veere betekent dit een extra vergoeding van ongeveer € 38.000.

 

Compensatie Corona verkiezingen

In de decembercirculaire 2021 is besloten om gemeenten extra budget te verstrekken voor het organiseren van de gemeenteraads-verkiezingen in corona tijd.

 

 

   

     68
 

 

75


 

 

38

 

 

  46

Onvoorzien

In de begroting 2022 is gekozen om de materiële uitgaven niet met inflatie te verhogen. Hierbij is wel aangegeven dat een bedrag van € 35.000 wordt toegevoegd aan structureel onvoorzien om knelpunten op te kunnen lossen.

Deze is per abuis onder de post overige baten en lasten geraamd. Dit passen we nu aan.

 

Verder is, conform bijlage 1 van de financiële verordening, het budget voor eenmalig onvoorzien aangevuld vanuit het voordeel van deze rapportage voor een bedrag van € 107.000. Hiermee is het budget voor eenmalig onvoorzien weer op het niveau van € 100.000. 

35

 

 


107

 

Overige baten en lasten

Zie toelichting onderdeel onvoorzien.

-35

 

Reserves

Algemene reserve
We stellen voor het resultaat 1e Burap toe te voegen aan de algemene reserve.

 

Reserve lokaal onderwijsbeleid
Er is nog geen dekking voor kapitaallasten nodig dus is er een aframing.

 

Reserve nog af te ronden projecten
O.b.v. 21B.12202 gaat incidenteel budget van cultuur door naar 2023 en 2024 voor dekking. Zie mutaties bij economie en cultuur.

Verder is er bij de opstelling van begroting 2022 rekening gehouden met een lager benodigd budget voor de herziening van de beheerplannen van openbare ruimte. De lagere onttrekking aan deze reserve was nog niet verwerkt. 

177

 

162

 

152

20

 

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien en het beslag op de bestemmingsreserves.  De overzichten over onvoorzien starten met het eindsaldo van begrotingswijziging 1.

 

Overzicht uitputting structureel onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

2022

Stand na begrotingswijziging 1

16.035

 

 

 

Mutaties begrotingswijziging 2 - bestuursrapportage

-2.565

Begr.wijz. 2

Toevoeging budget t.b.v. inflaties

35.000

 

 

 

Resterend budget na begr.wijz. 2

51.035

 

Overzicht uitputting eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

2022

Stand na begrotingswijziging 1

-7.144

 

 

 

Mutaties begrotingswijziging 2 - bestuursrapportage

 

Begr.wijz. 2

Aanvullend budget uit voordeel 1e burap 2022

107.144

 

 

 

Resterend budget na begr.wijz. 2

100.000

 

Bestemmingsreserves

Negatieve bedragen betekenen een beslag op de reserve. Positieve bedragen staan voor een toevoeging aan de reserve of een lager beslag op de reserve. 

Reserve

Omschrijving mutatie

2022

Reserve lokaal onderwijsbeleid

Toevoeging onderuitputting kapitaallasten scholen

162.121

Reserve nog af te ronden projecten

Lagere onttrekking vanwege bezuiniging op beheerplannen openbare ruimte

20.000

Reserve nog af te ronden projecten

Doorschuiven incidenteel cultuur budget

152.000

 

 

 

Totaal

334.121

Grondexploitaties in voorbereiding

Immateriële vaste activa ( x € 1.000)

Toelichting:
Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties (grex) als kosten van onderzoek en ontwikkeling is toegestaan bij:

    • De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening;
    • De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grex of afgeboekt worden t.l.v. het jaarresultaat;   
    • Plannen tot ontwikkeling van de grond moeten bestuurlijke instemming hebben van de raad of gedelegeerd van het college.

Order

Order omschrijving

Boekwaarde

Opmerking

Maximale termijn

7810815

K'kerke, uitbr. bedr.terrein Karreveld

-270

Boekwaarde is negatief i.v.m. ontvangen subsidie

31-12-2022

7810822

Domburg, uitwerking visie

46

Maakt onderdeel uit van project Nehalenniagebied

 

7810850

Meliskerke, Zeester, ov.kn.

7

Voorstel: afboeken jaarrekening 2021

 

7810854

Grijpskerke, Nimmerdor II, ov.kn.

2

Voorstel: afboeken jaarrekening 2021

 

7810858

Zoutelande, herontw. vrm. scholen, ov.kn

5

 

 

7810860

Domburg, Zandwegje, ov.kn.

6

 

 

7810861

Domburg, Roosjesweg, ov.kn.

1

 

 

7810866

Gapinge, ontw. Schotsehoek

5

 

 

7810867

Oostkapelle, omg halve maan/scholen

17

Maakt onderdeel uit van MV project

31-12-2024

7810870

Serooskerke, omg Zandput/scholen

5

 

31-12-2024

 

Materiële Vaste Activa (strategische gronden)   (x € 1.000)

Toelichting:
Betreft niet in exploitatie genomen gronden waarvoor als strategische gronden of de bestemmingswaarde of de marktwaarde geldt.
Het verschil met de boekwaarde is dan het financieel risico.                                 

Nummer

Strategische gronden

Boekwaarde

Bestemmings-
waarde

Markt
waarde

Financieel
risico

Opmerking

7810802

Meliskerke, Zeester

163

 

170

-7

Gronden maken onderdeel uit van het project betaalbaar wonen

7810807

Grijpskerke, Nimmerdor II

164

 

164

0

Afgeboekt naar marktwaarde in 2019

7810808

Grijpskerke, Nimmerdor III

164

 

164

0

Afgeboekt naar marktwaarde in 2019

7810819

Domburg, locatie molen

1.778

 

1778

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810820

Domburg, Zandwegje

1.141

 

1141

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810821

Domburg, Roosjesweg

121

 

121

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810823

Koudekerke, Badhuisstraat 8a

341

 

341

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810824

Serooskerke, Vrp.weg 18/20 verwerving

212

 

212

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810825

Aankoop gronden Molenwal Zeeuwland

74

 

74

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810874

Domburg, Roosjesweg 8 en 8a

801

 

801

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810876

Grondopslagterrein Zoutelande

20

 

20

0

 

7810877

Aankoop perceel K 2307 KdK 2005

70

 

70

0

 

7810878

Grondruil Bgk Vliedberg/Schvl.str. 2007

43

 

43

0

 

7810879

Aankoop grond 't Singeltje Veere 2007

31

 

31

0

 

7810881

Gapinge, grond vrm. school 'De Schutte'

136

 

136

0

Gronden maken onderdeel uit van het project betaalbaar wonen

7810883

Meliskerke, aankoop Torenstraat

37

 

37

0

Na sloop afgeboekt naar marktwaarde in 2018

Investeringen

Op basis van artikel 6, lid 2g van de financiële verordening  nemen we hieronder het overzicht van de lopende investeringskredieten op. Het overzicht geeft inzicht in de uitputting tot medio mei. 

Order Order omschrijving Begroting Realisatie Vrije ruimte % besteed
7000005 Project MV algemeen 900.847 693.557 206.901 76,99%
7000006 Project MV Aagtekerke 178.250 127.007 37.243 71,25%
7000007 Project MV Oostkapelle 337.438 290.585 31.095 86,11%
7000008 Project MV Serooskerke 223.395 191.561 31.833 85,75%
7000009 Project MV Westkapelle 252.956 233.776 19.180 92,42%
7000017 Project MV Serooskerke Zandput 74.892 50.389 24.503 67,28%
7000039 Verduurzamen Spil Gapinge 81.000 0 81.000 0,00%
7000040 Verduurzamen Stadhuis Veere 114.000 430 113.570 0,38%
7000046 Renovatie Halve Maan Oostkapelle 3.660.884 203.236 3.328.959 5,55%
7000047 Herrijst vervanging meubilair 48.400 36.587 11.813 75,59%
7000048 Oplossen klimaatproblemen MFA Zoutelande 97.063 97.401 -338 100,35%
7000049 Vervanging schrobmachine Halve Maan 10.000 0 10.000 0,00%
7000052 Vervanging tafels De Spil Gapinge 9.680 0 9.680 0,00%
7000054 Laadpaal electrische auto 14.669 15.149 -480 103,27%
7000055 MFA Aagtekerke 2.931.180 100.019 2.789.578 3,41%
7000057 MFA Westkapelle 32.222 22.982 9.240 71,32%
7000058 Zonnepanelen MFA Zoutelande 58.402 0 58.402 0,00%
7000059 MFA Aagtekerke sportmateriaal 28.140 297 27.843 1,06%
7000060 MFA Aagtekerke grondaankoop 153.485 0 153.485 0,00%
7000061 MFA Aagtekerke inventaris 54.500 0 54.500 0,00%
7000062 MFA Aagtekerke gezondheidsdeel 295.000 428 294.572 0,14%
7000064 Electrische auto verv 28.144 0 28.144 0,00%
7000065 vervangen Renault Zoe 28.144 0 28.144 0,00%
7000066 Elec bedr bus Opru 32.188 0 32.188 0,00%
7000067 Votex klepelmaaier 22.570 21.695 875 96,12%
7000068 Walker maaimachine 27.535 0 0 0,00%
7000069 Vervangen 2 x Ford Transit Connect 63.360 0 63.360 0,00%
7000070 Vervangen 4x Ford Transit Custom 169.828 0 169.828 0,00%
7000071 4 x Opel Vivaro 121.972 0 121.972 0,00%
7000072 Verduurzame verlichting Ons Huis 17.500 0 17.500 0,00%
7000073 MFA's en dorpshuizen - Verv. meubilair 49.465 0 49.465 0,00%
7000074 Verduurzamen verlichting Schuttershof 17.500 0 17.500 0,00%
7000075 Serooskerke Zandput renov verenigingsgeb 75.000 0 75.000 0,00%
7000076 Serooskerke nieuwbouw gymzaal SK Oost 175.000 0 175.000 0,00%
7000077 Oostkapelle inventaris sporthal HM 75.000 0 0 0,00%
7000078 Oostkapelle inventaris ontm.centrum HM 138.000 0 138.000 0,00%
7000079 Westkapelle nieuwbouw sporthal 500.000 0 500.000 0,00%
7000080 Tractor New Holland met voorhef&klepelm 90.070 0 90.070 0,00%
7005000 Deelneming GBE Aqua B.V. 27.900 27.930 -30 100,11%
7201015 GVVP 2019, looproutes Db,kruispnt Gk 150.000 0 150.000 0,00%
7201019 Nehalennia gebied regiodeal 623.429 -36.178 659.607 -5,80%
7201026 Wkp,Molenwal, volkst, Kerkew (VA 7201046 190.000 55.477 134.145 29,20%
7201027 Vervangen armaturen 2021 134.250 134.250 0 100,00%
7201028 Vervangen lichtmasten 2021 106.000 106.000 0 100,00%
7201029 Zoutelande Duinweg + deel Langendam 1.350.000 236.465 1.113.535 17,52%
7201030 GVVP 2021 maatr.doorg.route Grijpskerke 100.000 59.536 40.465 59,54%
7201031 Infra rondom zwembad-Zandput 250.000 20.080 229.920 8,03%
7201032 Oostkapelle Infra rondom HM en scholen 150.000 12 149.988 0,01%
7201033 reconstr. Dorpsplein KK 287.000 4.433 282.568 1,54%
7201034 vervangen armaturen 2022 106.000 2.528 103.472 2,38%
7201035 vervangen lichtmasten  2022 134.250 20.295 113.955 15,12%
7202012 Onthaalkamer p-terrein BreezandRegiodeal 362.500 209.312 153.188 57,74%
7202015 18 parkeerautomaten fase 1 298.000 214.248 83.752 71,90%
7202016 herinr. Parkeerterr. Nieuwstr. Ztl 361.000 146.434 214.566 40,56%
7202017 Toiletgebouw Nieuwstraat Zoutelande 75.000 8.308 66.692 11,08%
7202018 Bebording parkeerevaluatie 65.000 0 65.000 0,00%
7202019 Toiletgebouw de Bucksweg wkp 60.000 0 60.000 0,00%
7202020 herinr. Ppl Domburgseweg OKP 363.000 2.625 360.375 0,72%
7202021 herinr. Terrein De Bucksweg WKP 677.400 0 677.400 0,00%
7202022 uitbreiding/herinr. (gratis) p-terr 450.000 0 450.000 0,00%
7202023 Grondaank(gratis)parkeerruimte divkernen 150.000 2.084 147.916 1,39%
7202024 park autom. Dishoek incl install. 60.000 21.824 38.176 36,37%
7202025 park autom. Tussen ztl en wkp. 90.000 36.373 53.627 40,41%
7202026 park autom. Wkp en db excl buitend. 60.000 105.288 -45.288 175,48%
7202027 parkeerautomaten buitendijks WKP 90.000 40.465 49.535 44,96%
7202028 Herinr ppl Dompje Oostkapelle 295.000 2.625 292.375 0,89%
7202029 Voetgangersvz Mezgerweg-kern DMB 100.000 0 100.000 0,00%
7402002 Bouw 2 scholen onder 1 dak Okp 266.000 12.389 253.611 4,66%
7402004 Westkapelle nieuwbouw 2 scholen^1 dak 350.000 0 350.000 0,00%
7402005 Serooskerke nieuwbouw school SK Oost 210.000 0 210.000 0,00%
7502004 Vernieuwen installaties zwembad 154.787 92.624 -4.281 59,84%
7502005 Upgrade zwembad 25jr 591.013 489.689 -129.130 82,86%
7502006 Nieuwbouw gebouw zwembad 513.000 472.566 4.322 92,12%
7502008 Maatr.bestrijden droogte sportvelden2021 93.150 9.946 83.204 10,68%
7502009 Oostkapelle renherinr Sportpark Duinhelm 100.000 0 100.000 0,00%
7507003 Trapveld/pumptrackbaan Db 83.825 91.363 -7.538 108,99%
7507006 Speeltuin Westkapelle 140.000 0 140.000 0,00%
7702010 Riolering Vebenabos bijdrage 0 38.226 -38.226 0,00%
7702020 Vervangen riolering 2020 701.511 607.256 94.255 86,56%
7702022 Persleiding drukriolering 2021 80.000 79.831 169 99,79%
7702023 Verv.riolering, afkoppeling,knelpnt 2021 1.243.740 515.985 727.755 41,49%
7702025 Vervangen hoofdrioolgemalen 2021 120.000 110.371 9.629 91,98%
7702027 vergroten persleiding 2022 80.000 0 80.000 0,00%
7702028 vervanging & afkop.knelp 2022 1.061.970 0 1.061.970 0,00%
7702029 vervanging drainage 2022 50.000 0 50.000 0,00%
7702030 vervanging hoofdrioolgemalen 120.000 0 120.000 0,00%
7703006 Vervanging 11 plastic containers 240.000 222.655 17.345 92,77%
7703008 Aanschaf 500 minicontainers 12.875 10.695 2.180 83,07%
7703009 Reguliere verv.ondergr.containers 2021 25.000 0 25.000 0,00%
7703010 Verv. 25 ondergr.containers restafv 2021 125.000 0 125.000 0,00%
7703012 vervanging containers restafval 175.000 0 175.000 0,00%
7703013 reguliere vervanging 25 containers 125.000 0 125.000 0,00%
7703014 vervanging ondergrondse cont. 25.000 0 25.000 0,00%
7724204 Uitbreiding columbaria 2021 18.000 0 16.143 0,00%