Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 Blz. 1  
Programmabegroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Toelichting Blz. 5  
Infographic Blz. 6  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 7  
Programma inleiding Blz. 8  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 9  
Trends en ontwikkelingen Blz. 10  
Wat willen we bereiken? Blz. 11  
D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners. Blz. 12  
0.032 We breiden onze dienstverlening uit, kwantitatief en kwalitatief. Blz. 13  
D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners en de kaderstellende rol van de raad. Blz. 14  
0.031 We leggen een (participatie) nota aan de raad voor en voeren deze vervolgens ook uit. Blz. 15  
D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen. Blz. 16  
0.033 We voeren het in 2020 ingestelde Governance model voor de aansturing van gemeenschappelijke regelingen (en andere verbonden partijen) uit. Blz. 17  
Beleidsindicatoren Blz. 18  
Wat mag het kosten? Blz. 19  
Prioriteiten Blz. 20  
Investeringen Blz. 21  
1. Veiligheid Blz. 22  
Programma inleiding Blz. 23  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 24  
Trends en ontwikkelingen Blz. 25  
Wat willen we bereiken? Blz. 26  
D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis. Blz. 27  
1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar. Blz. 28  
1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland Blz. 29  
D.1.02 Veere blijft in 2021 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95. Blz. 30  
1.023 We werken in 2021 samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie. Blz. 31  
1.024 We bestrijden in 2021 georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Blz. 32  
1.025 We voeren het uitvoeringsprogramma 2021 van de Nota Integrale Veiligheid 2019-2022 uit. Blz. 33  
1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Blz. 34  
D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving. Blz. 35  
1.020 We houden de Algemene Plaatselijke Verordening actueel. Blz. 36  
1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan. Blz. 37  
1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is. Blz. 38  
Beleidsindicatoren Blz. 39  
Wat mag het kosten? Blz. 40  
Prioriteiten Blz. 41  
Investeringen Blz. 42  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 43  
Programma inleiding Blz. 44  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 45  
Trends en ontwikkelingen Blz. 46  
Wat willen we bereiken? Blz. 47  
D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht. Blz. 48  
2.037 We maken een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg. Blz. 49  
2.049 We richten de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder opnieuw in. Blz. 50  
2.050 We richten de Duinweg en een deel van de Langendam in Zoutelande opnieuw in. Blz. 51  
2.051 We richten een deel van het Dorpsplein in Koudekerke opnieuw in. Blz. 52  
D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd. Blz. 53  
2.035 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in. Blz. 54  
2.042 We doen een tracéstudie naar nieuwe wegen rond Grijpskerke en Aagtekerke. Blz. 55  
2.047 We evalueren in 2021 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Blz. 56  
2.048 We voeren maatregelen uit voor de verbetering van de verkeersveiligheid in Grijpskerke. Blz. 57  
D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus Blz. 58  
2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte. Blz. 59  
2.032 We werken het achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering weg. Blz. 60  
2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap. Blz. 61  
2.052 We maken een nota gladheidsbestrijding. Blz. 62  
D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen. Blz. 63  
2.055 We stellen een uitvoeringsplan parkeren (fase 1) op voor de kernen Zoutelande, Domburg en Veere. Blz. 64  
2.056 We stellen een uitvoeringsplan parkeren (fase 2) op voor de kernen Dishoek, Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder. Blz. 65  
2.057 Afwaarderen parkeerterreinen Veere en Domburg. Blz. 66  
D.2.05 In 2025 is de overlast door bussen in verblijfsgebieden verminderd. Blz. 67  
2.053 We onderzoeken de mogelijkheid om kleiner bus materieel in te zetten op lijn 52/53. Blz. 68  
2.054 We passen de bus route in Serooskerke aan. Blz. 69  
D.2.06 We verbeteren de kwaliteit van parkeerterreinen en het gastheerschap op de parkeerterreinen. Blz. 70  
2.058 Aanleg parkeerterrein Breezand, Vrouwenpolder. Blz. 71  
2.059 Inrichten van een (tijdelijk) parkeerterrein aan de Nieuwstraat in Zoutelande. Blz. 72  
2.060 Onderzoeken mobiliteit. Blz. 73  
Wat mag het kosten? Blz. 74  
Prioriteiten Blz. 75  
Investeringen Blz. 76  
3. Economie Blz. 77  
Programma inleiding Blz. 78  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 79  
Trends en ontwikkelingen Blz. 80  
Wat willen we bereiken? Blz. 81  
D.3.01 In 2021 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid. Blz. 82  
3.027 We stellen een ontwikkelkader verblijfsrecreatie op. Blz. 83  
3.028 We werken samen met andere overheden en kennisinstellingen om een strategische toekomstvisie voor toerisme in Zeeland op te stellen. Blz. 84  
D.3.02 We houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil. Blz. 85  
3.029 We werken aan een nieuw, toekomstbestendig concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing. Blz. 86  
Beleidsindicatoren Blz. 87  
Wat mag het kosten? Blz. 88  
Prioriteiten Blz. 89  
Investeringen Blz. 90  
4. Onderwijs Blz. 91  
Programma inleiding Blz. 92  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 93  
Trends en ontwikkelingen Blz. 94  
Wat willen we bereiken? Blz. 95  
D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2021 voor minimaal 90% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval. Blz. 96  
4.018 We maken met schoolbesturen en KOW afspraken over taalachterstanden, thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis. Blz. 97  
D.4.02 In 2021 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid. Blz. 98  
4.019 Namens Walcheren werken we mee aan het opstellen van een Zeeuws Regioplan 2020-2024 met extra activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen. Blz. 99  
D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig. Blz. 100  
4.020 Wij actualiseren de Verordening Voorzieningen Huisvesting onderwijs. Blz. 101  
4.021 We zorgen voor een aangenaam binnenklimaat voor alle gebruikers van MFA Zoutelande. Blz. 102  
Beleidsindicatoren Blz. 103  
Wat mag het kosten? Blz. 104  
Prioriteiten Blz. 105  
Investeringen Blz. 106  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 107  
Programma inleiding Blz. 108  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 109  
Trends en ontwikkelingen Blz. 110  
Wat willen we bereiken? Blz. 111  
D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners. Blz. 112  
5.053 We brengen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere in beeld. Blz. 113  
D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen. Blz. 114  
5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2021 Blz. 115  
5.055 We ondersteunen de individuele sporter. Blz. 116  
D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. Blz. 117  
5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool Blz. 118  
5.056 We voeren het Uitvoeringsprogramma Culturele agenda uit. Blz. 119  
D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden. Blz. 120  
5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief. Blz. 121  
5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea. Blz. 122  
D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners. Blz. 123  
5.036 We verlengen de overeenkomsten met de speeltuinverenigingen. Blz. 124  
5.058 We inventariseren speelvoorzieningen per kern. Blz. 125  
D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd. Blz. 126  
5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte. Blz. 127  
5.060 We maken in zo veel mogelijk kernen ruimte voor een vlinder-idylle. Blz. 128  
5.061 We investeren bij gebiedsontwikkeling en herinrichting van wegen in extra maatregelen ter bescherming en behoud van bestaande bomen en laten voor ieder project een Boom Effect Analyse (BEA) uitvoeren. Blz. 129  
5.062 We stimuleren de inwoners van de gemeente om in hun woonomgeving groen te adopteren, in alle kernen is ruimte voor initiatieven. Blz. 130  
D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk. Blz. 131  
5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden. Blz. 132  
5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra recreatieve zandsuppletie voor de kust van Walcheren. Blz. 133  
5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport “De kust is breder dan het strand”. Blz. 134  
5.045 We sluiten met partijen een nieuw convenant voor het beheer van de voorzieningen op het Veerse Meer. Blz. 135  
5.064 We realiseren een nieuwe inbestedingsopdracht voor de jaren 2022 – 2026 met de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voor exploitatie, beheer en onderhoud van de Veerse stranden en het duingebied. Blz. 136  
5.065 We ontwikkelen in overleg met het bedrijfsleven een duurzaam en innovatief model trap voor onze strandovergangen. Blz. 137  
5.066 Toegankelijk maken van de Veerse badstranden voor alle doelgroepen. Blz. 138  
Beleidsindicatoren Blz. 139  
Wat mag het kosten? Blz. 140  
Prioriteiten Blz. 141  
Investeringen Blz. 142  
6. Sociaal Domein Blz. 143  
Programma inleiding Blz. 144  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 145  
Trends en ontwikkelingen Blz. 146  
Wat willen we bereiken? Blz. 147  
D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Blz. 148  
6.034 Welzijn Veere versterkt de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Blz. 149  
6.035 We maken afspraken voor de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet die ingaat op 1 juli 2021. Blz. 150  
6.036 We evalueren de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren. Blz. 151  
D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten. Blz. 152  
6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren en sturen gericht bij. Blz. 153  
6.038 We voeren het plan Kostenbeheersing Wmo en jeugd uit. Blz. 154  
6.039 We ontwikkelen een klanttevredenheidsonderzoek. Blz. 155  
D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg. Blz. 156  
6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen en spreken aanbieders aan op het bereiken van doelen/resultaten. Blz. 157  
6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken. Blz. 158  
6.042 We actualiseren de Verordening en nadere regels Wmo en Jeugdzorg. Blz. 159  
D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Blz. 160  
6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren. Blz. 161  
6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen per 2022 Blz. 162  
6.043 Bij een succesvolle uitkomst van de pilot “Vaart in Veiligheid”, implementeren we de nieuwe werkwijze in onze toegang. Blz. 163  
Beleidsindicatoren Blz. 164  
Wat mag het kosten? Blz. 165  
Prioriteiten Blz. 166  
Investeringen Blz. 167  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 168  
Programma inleiding Blz. 169  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 170  
Trends en ontwikkelingen Blz. 171  
Wat willen we bereiken? Blz. 172  
D.7.01 In 2022 produceren we maximaal 125 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) . Blz. 173  
7.022 We voeren het in 2019 vastgestelde afvalbeleid uit. Blz. 174  
7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren. Blz. 175  
7.025 We maken een plan van aanpak om de afvalscheiding te verbeteren. Blz. 176  
D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt. Blz. 177  
7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ. Blz. 178  
D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau. Blz. 179  
7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit. Blz. 180  
D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Blz. 181  
7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden. Blz. 182  
7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen. Blz. 183  
7.028 We stellen een klimaatadaptatie strategie Veere op. Blz. 184  
D.7.05 In 2021 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar. Blz. 185  
7.029 We starten in 2021 met een onderzoek naar beschikbare grond ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats in Oostkapelle. Blz. 186  
D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid. Blz. 187  
7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid. Blz. 188  
7.023 We voeren het Uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 uit en we bereiden ons voor op het vervolg. Blz. 189  
Beleidsindicatoren Blz. 190  
Wat mag het kosten? Blz. 191  
Prioriteiten Blz. 192  
Investeringen Blz. 193  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 194  
Programma inleiding Blz. 195  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 196  
Trends en ontwikkelingen Blz. 197  
Wat willen we bereiken? Blz. 198  
D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2021 toe. Blz. 199  
8.052 We stellen een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan op voor Bouwlust III Aagtekerke. Blz. 200  
8.066 We stellen samen met partijen een visie voor het Veerse Meer op (fase 2). Blz. 201  
8.067 We werken het aandachtsgebied Mijnenmagazijn uit op basis van de Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1. Blz. 202  
8.068 We stellen het bestemmingsplan vast voor de nieuwe PLUS-supermarkt op het perceel Noorddijk/parallelweg N57. Blz. 203  
D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur. Blz. 204  
8.053 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie. Blz. 205  
8.054 We stellen een visie vast voor de herontwikkeling van de Westrand van Domburg. Blz. 206  
D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd. Blz. 207  
8.073 We onderzoeken welke maatregelen en instrumenten nodig zijn voor geschikte, duurzame en betaalbare woningen. Blz. 208  
D.8.04 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren. Blz. 209  
8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen. Blz. 210  
8.063 We maken één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op. Blz. 211  
8.064 We maken grondexploitatiebeleid in afstemming met de financiële paragraaf in de Omgevingsvisie. Blz. 212  
8.074 We stellen een participatiebeleid op waarin we vastleggen hoe we participatie vorm geven bij initiatieven in de fysieke ruimte. Blz. 213  
8.075 We maken afspraken over het adviesrecht van de gemeenteraad bij complexe vergunningaanvragen. Blz. 214  
D.8.05 We verbruiken minder energie dan in 2020 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor. Blz. 215  
11.13 We stellen met partijen een Transitievisie Warmte op met uitvoeringsagenda Blz. 216  
11.14 We voeren de Regionale Energie Strategie uit. Blz. 217  
8.070 We stellen een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed op. Blz. 218  
8.071 We richten een duurzaamheidsfonds op. Blz. 219  
8.072 We onderzoeken de mogelijkheden om waterbassins op te richten. Blz. 220  
Beleidsindicatoren Blz. 221  
Wat mag het kosten? Blz. 222  
Prioriteiten Blz. 223  
Investeringen Blz. 224  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 225  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 226  
Cijferoverzicht Blz. 227  
Onvoorzien en overige baten en lasten Blz. 228  
Wat mag het kosten? Blz. 229  
Vennootschapsbelasting Blz. 230  
Wat mag het kosten? Blz. 231  
Mutaties reserves Blz. 232  
Mutaties reserves Blz. 233  
Overhead Blz. 234  
Specificatie overhead Blz. 235  
Taakveld overhead Blz. 236  
Paragrafen Blz. 237  
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 238  
Wat willen we bereiken? Blz. 239  
D.9.01 We borgen de continuïteit en kwaliteit van onze interne en externe dienstverlening. Blz. 240  
9.023 We zorgen voor een bedrijfszeker en goed beheer en een tijdige doorontwikkeling van ICT en Informatievoorziening. Blz. 241  
9.024 We voeren de uitkomsten van het eind 2020 gehouden verkennend onderzoek organisatie ontwikkeling uit. Blz. 242  
9.025 We realiseren in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Blz. 243  
9.026 We leggen vanaf 2021, ivm nieuwe regelgeving, op een andere wijze verantwoording af over de financiële rechtmatigheid op het gebied van baten, lasten en balansmutaties. Blz. 244  
Prioriteiten Blz. 245  
Investeringen Blz. 246  
Paragraaf financiering Blz. 247  
Toelichting Blz. 248  
Paragraaf lokale heffingen Blz. 249  
Toelichting Blz. 250  
Paragraaf verbonden partijen Blz. 251  
Algemeen Blz. 252  
1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Blz. 253  
2. Orionis Walcheren Blz. 254  
3. De Zeeuwse Muziekschool Blz. 255  
4. Het Zeeuws Archief Blz. 256  
5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) Blz. 257  
6. Veiligheidsregio Zeeland Blz. 258  
7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 259  
8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC) Blz. 260  
9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 261  
10. P.Z.E.M. N.V. Blz. 262  
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Blz. 263  
Toelichting Blz. 264  
Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen Blz. 265  
Toelichting Blz. 266  
Paragraaf grondbeleid Blz. 267  
Toelichting Blz. 268  
Paragraaf duurzaamheid Blz. 269  
Beschrijving Blz. 270  
Paragraaf maatschappelijke voorzieningen Blz. 271  
Beschrijving Blz. 272  
Prioriteiten Blz. 273  
Investeringen Blz. 274