Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6  
Programma inleiding Blz. 7  
Wat hebben we bereikt? Blz. 8  
D.0.01 In 2019 groeit de klantwaardering van ondernemers over onze dienstverlening met 0,2 ten opzichte van 2017. Blz. 9  
0.016 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de dienstverlening aan de ondernemers kunnen verbeteren. Blz. 10  
0.017 We starten halfjaarlijks overleg met ondernemers ( verenigingen) om onze dienstverlening te verbeteren. Blz. 11  
0.018 We breiden onze digitale dienstverlening aan ondernemers uit. Blz. 12  
0.019 We nemen deel aan de ondernemerspeiling "Waar staat je gemeente Blz. 13  
D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van 2017. Blz. 14  
0.012 We breiden onze dienstverlening in 2019 uit op minimaal 2 onderdelen. Blz. 15  
0.013 We nemen deel aan de burgerpeiling "Waar staat je gemeente" Blz. 16  
0.014 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de frontoffice (balie/telefonie) kunnen verbeteren. Blz. 17  
0.015 Het verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Blz. 18  
D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is. In 2019 is de integriteitsorganisatie een feit. Blz. 19  
0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier. Blz. 20  
0.020 We voeren het plan van aanpak voor het integriteitsbeleid uit. Blz. 21  
0.021 In 2019 maken we de communicatienota. Hierin staat hoe we de opvattingen van burgers, ondernemers en stads- en dorpsraden een plaats geven bij het maken van beleid als onderdeel van de open cultuur. Blz. 22  
D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen. Blz. 23  
0.022 We voeren het governance model in voor de aansturing van verbonden partijen. Blz. 24  
Beleidsindicatoren Blz. 25  
Wat heeft het gekost? Blz. 26  
Financiële analyse Blz. 27  
Prioriteiten Blz. 28  
1. Veiligheid Blz. 29  
Programma inleiding Blz. 30  
Wat hebben we bereikt? Blz. 31  
D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis. Blz. 32  
1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland. Blz. 33  
1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar. Blz. 34  
D.1.02 Veere blijft in 2019 een veilige gemeente met een criminaliteitsindex lager dan 50. Blz. 35  
1.004 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Blz. 36  
1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en inzet van de politie in Veere. Blz. 37  
1.015 We zetten in op één extra wijkagent in de gemeente Veere. Blz. 38  
D.1.03 In 2019 is de leefomgeving van de gemeente schoon, veilig, gezond en mooi. Blz. 39  
1.007 We houden de Algemene plaatselijke verordening Veere actueel. Blz. 40  
1.010 Het milieutoezicht breiden we uit met één fulltime milieu toezichthouder. Blz. 41  
1.011 We onderzoeken 100 adressen op illegaal recreatief gebruik: als illegale tweede woning of als illegale recreatiewoning. Blz. 42  
1.012 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) op. Blz. 43  
1.014 Het aantal grootschalige evenementen breidt niet uit. Blz. 44  
Beleidsindicatoren Blz. 45  
Wat heeft het gekost? Blz. 46  
Financiële analyse Blz. 47  
Prioriteiten Blz. 48  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 49  
Programma inleiding Blz. 50  
Wat hebben we bereikt? Blz. 51  
D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen. Blz. 52  
2.013 We maken extra fietsparkeerplaatsen op drukke plekken. Blz. 53  
D.2.02 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Blz. 54  
2.019 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Blz. 55  
D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het wegencategoriseringsplan ingericht. Blz. 56  
2.004 We richten in 2018 de Prelaatweg in Aagtekerke opnieuw in. Blz. 57  
2.006 We richten in 2019 een deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in. Blz. 58  
2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in Domburg aan. Blz. 59  
2.020 We richten de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in. Blz. 60  
2.021 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in. Blz. 61  
2.022 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP in 2019. Blz. 62  
2.023 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP in 2020. Blz. 63  
2.024 We richten een gedeelte van de Oudestraat Veere zo in dat het weer mogelijk is dit deel in twee richtingen te berijden. Blz. 64  
2.025 We richten de Markt in Veere opnieuw in. Blz. 65  
2.026 We richten het gebied rond ’t Groentje opnieuw in. Blz. 66  
2.027 We maken in 2019 een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg. Blz. 67  
2.028 We maken een ontwerp voor de herinrichting van de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder. Blz. 68  
2.029 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in Blz. 69  
D.2.04 In 2022 wordt het openbaar vervoer 15% meer gebruikt door inwoners en toeristen. Blz. 70  
2.010 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in de kernen van Biggekerke, Koudekerke , Serooskerke en Vrouwenpolder. Blz. 71  
2.014 We werken mee aan het provinciaal onderzoek naar bundeling van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Blz. 72  
2.015 In Serooskerke maken we een nieuwe toegankelijke halte. Blz. 73  
D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus Blz. 74  
2.011 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met minstens 30 jaar. Blz. 75  
2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte. Blz. 76  
2.018 Verlengen contract voor het bestrijden van onkruid op verhardingen. Blz. 77  
D.2.06 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen. Blz. 78  
2.012 We stellen nieuwe uitgangspunten vast via een Nota Parkeren. Blz. 79  
2.016 In 2019 schaffen we een parkeervergunningensysteem aan voor het verstrekken van parkeervergunningen. Blz. 80  
Wat heeft het gekost? Blz. 81  
Financiële analyse Blz. 82  
Prioriteiten Blz. 83  
3. Economie Blz. 84  
Programma inleiding Blz. 85  
Wat hebben we bereikt? Blz. 86  
D.3.01 In 2019 is er inzicht in een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid. Blz. 87  
3.001 We revitaliseren onze bestaande bedrijven terreinen. Blz. 88  
3.003 We stellen een ondernemersmanager aan. Blz. 89  
3.004 We reserveren een bedrag als co-financiering voor kansen op Europese en/of nationale subsidies. Blz. 90  
3.011 We voeren in 2019 een onderzoek uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme. Blz. 91  
3.012 We stellen beleid vast voor de recreatieve verhuur van kamers in woningen. Blz. 92  
3.013 We evalueren en updaten de Economische agenda Veere. Blz. 93  
3.014 In 2019 evalueren we de regeling voor de Nieuw Economische Dragers. Blz. 94  
3.015 We onderzoeken of we de regels voor kleinschalig kamperen kunnen verruimen. Blz. 95  
3.016 We herzien het uitstallingen- en terrassenbeleid. Blz. 96  
D.3.02 We ondersteunen de ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil. Blz. 97  
3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-2019. Blz. 98  
3.017 We werken samen met de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). Blz. 99  
3.018 In 2019 stelt het college maximaal € 300.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls. Blz. 100  
Beleidsindicatoren Blz. 101  
Wat heeft het gekost? Blz. 102  
Financiële analyse Blz. 103  
Prioriteiten Blz. 104  
4. Onderwijs Blz. 105  
Programma inleiding Blz. 106  
Wat hebben we bereikt? Blz. 107  
D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2019 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval. Blz. 108  
4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Blz. 109  
4.002 we zorgen dat alle kinderen van 1- of geen verdieners die dit willen, een plaats krijgen op een peuterspeelzaal. Blz. 110  
4.009 We maken met schoolbesturen afspraken over thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis. Blz. 111  
D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school. Blz. 112  
4.010 We dragen financieel bij aan de aanpassing van schoolgebouwen Blz. 113  
4.011 We actualiseren in 2019 het huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen. Blz. 114  
D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2019 aan hun wettelijke taak voldoen. Blz. 115  
4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren Blz. 116  
4.012 We kiezen in 2019 opnieuw welke vervoerder het leerlingenvervoer mag uitvoeren voor de komende vier jaar. Blz. 117  
D.4.04 In 2019 kennen alle laaggeletterde volwassen inwoners de verschillende taallessen in onze gemeente. Blz. 118  
4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te organiseren. Blz. 119  
4.014 We maken met Scalda afspraken over formele taallessen. Blz. 120  
Beleidsindicatoren Blz. 121  
Wat heeft het gekost? Blz. 122  
Financiële analyse Blz. 123  
Prioriteiten Blz. 124  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 125  
Programma inleiding Blz. 126  
Wat hebben we bereikt? Blz. 127  
D.5.01 Het aantal en de soort sportaccommodaties passen bij de behoefte. Blz. 128  
5.001 We onderzoeken samen met de voetbalverenigingen de privatisering van het veldonderhoud van voetbalcomplexen. Blz. 129  
5.002 We maken een toekomstplan voor het zwembad Blz. 130  
5.030 We ondersteunen het fusieproces van de voetbalverenigingen Domburg en Oostkapelle (onder andere de accommodatie) Blz. 131  
D.5.02 Het percentage Veerse inwoners dat tenminste 1 dag per week sport is 55% in 2020. Blz. 132  
5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere. Blz. 133  
5.031 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2019. Blz. 134  
5.032 We evalueren de sportnota 2016. Blz. 135  
D.5.03 Cultuur draagt positief bij aan: de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen. Blz. 136  
5.026 We ontwikkelen in 2019 een Veerse cultuuragenda, in samenwerking met vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, zorg en recreatie & toerisme. We voeren twee onderdelen uit. Blz. 137  
D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen genieten van kunst en cultuur. Blz. 138  
5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte Blz. 139  
5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool. Blz. 140  
D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de toekomst, op een financieel duurzame manier. Blz. 141  
5.006 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Zeeuws Archief. Blz. 142  
5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere. Blz. 143  
5.029 We verlenen een subsidie aan het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg van € 900.000 Blz. 144  
D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit Blz. 145  
5.004 We stellen in 2018 en 2019 een boombeleidsplan op. Blz. 146  
5.025 We bestrijden invasieve soorten. Blz. 147  
D.5.07 We vergroten in 2019 de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het openbaar groen naar 1 burgerinitiatief per kern. Blz. 148  
5.003 Jaarlijks organiseren we een opschoondag en boomfeestdagen. Blz. 149  
D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk. Blz. 150  
5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden. Blz. 151  
5.018 De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voert de strandexploitatie 2018 tot en met 2021 voor ons uit. Blz. 152  
5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren. Blz. 153  
5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit. Blz. 154  
5.027 We zorgen voor een gastvriendelijk ontvangst op de Veerse parkeerterreinen. Blz. 155  
D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap. Blz. 156  
5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan. Blz. 157  
5.028 We stellen een nieuwe Landbouwnota vast. Blz. 158  
D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom. Blz. 159  
5.033 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit. Blz. 160  
Beleidsindicatoren Blz. 161  
Wat heeft het gekost? Blz. 162  
Financiële analyse Blz. 163  
Prioriteiten Blz. 164  
6. Sociaal Domein Blz. 165  
Programma inleiding Blz. 166  
Wat hebben we bereikt? Blz. 167  
D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en minimaal 85% van de Veerse inwoners heeft regie over eigen leven. Blz. 168  
6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid. Blz. 169  
6.015 Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving en maken hiervoor een uitvoeringsplan. Blz. 170  
6.016 We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 171  
6.017 We maken nieuwe afspraken voor de aanpak van schuldhulpverlening op basis van de eindevaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020 Blz. 172  
6.018 We maken met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) prestatieafspraken over de aanbevelingen in het BMC rapport Blz. 173  
D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning. Blz. 174  
6.019 We houden de dienstverlening aan onze inwoners via Porthos in stand tot 1 januari 2020 Blz. 175  
6.020 We zorgen dat er op 1 januari 2020 een nieuwe toegang is voor Wmo- en Jeugdwet. Blz. 176  
6.021 Wij zorgen dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is en maken hiervoor een uitvoeringsplan. Blz. 177  
6.022 We doen in 2019 onderzoek naar de ontwikkelingen op lange termijn in de beschikbaarheid van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en wijkverpleging. Blz. 178  
D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die ze krijgen als effectief. Blz. 179  
6.009 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en jeugdvoorzieningen. Blz. 180  
6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren. Blz. 181  
6.012 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1-1-2021. Hiervoor voeren wij de Regiovisie Beschermd Wonen uit en sluiten wij een deelovereenkomst met zorgaanbieders. Blz. 182  
6.013 We passen de verordening Wmo en Jeugdwet aan Blz. 183  
6.014 We monitoren periodiek de resultaten en kosten van de zorg. Blz. 184  
Beleidsindicatoren Blz. 185  
Wat heeft het gekost? Blz. 186  
Financiële analyse Blz. 187  
Prioriteiten Blz. 188  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 189  
Programma inleiding Blz. 190  
Wat hebben we bereikt? Blz. 191  
D.7.01 In 2019 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen Blz. 192  
7.009 In 2019 maken we beleid voor betere afvalscheiding Blz. 193  
7.010 In 2019 vernieuwen we de Afvalstoffenverordening Blz. 194  
D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt. Blz. 195  
7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ. Blz. 196  
D.7.03 We hebben inzicht in de behoefte om verschillen tussen natte en droge periodes op te vangen. Blz. 197  
7.016 We voeren een klimaatstresstest uit. Blz. 198  
D.7.04 We hebben een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Blz. 199  
7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Blz. 200  
7.012 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau. Blz. 201  
D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgestelde eisen voor de beeldkwaliteit Blz. 202  
7.011 We brengen volwaardig asfaltverharding aan op een aantal begraafplaatsen. Blz. 203  
D.7.06 In 2019 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar. Blz. 204  
7.013 In 2019 ronden we deze ophoging van de begraafplaats in Koudekerke af. Blz. 205  
7.014 In 2019 ronden we de uitbreiding van de begraafplaats in Domburg af. Blz. 206  
D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond. Blz. 207  
6.024 In 2019 stellen we het lokale uitvoeringsplan gezondheid vast. Blz. 208  
7.017 Wij nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid. Blz. 209  
Beleidsindicatoren Blz. 210  
Wat heeft het gekost? Blz. 211  
Financiële analyse Blz. 212  
Prioriteiten Blz. 213  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 214  
Programma inleiding Blz. 215  
Wat hebben we bereikt? Blz. 216  
D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg. Blz. 217  
8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57. Blz. 218  
D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2019 toe. Blz. 219  
8.008 We begeleiden initiatiefnemers met een goede opzet van hun bouwplannen aan de hand van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande. Blz. 220  
8.049 We voeren de subsidieregeling 'Asbest van het dak' uit. Blz. 221  
D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur. Blz. 222  
8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg. Blz. 223  
8.017 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie. Blz. 224  
8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot een woongebied en een parkeerplaats. Blz. 225  
8.019 We onderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling van het Nehalenniagebied. Blz. 226  
D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie. Blz. 227  
8.022 Wij bereiden het bestemmingsplan Oranjeplein voor. Blz. 228  
8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het Mijnenmagazijn in Veere. Blz. 229  
8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering. Blz. 230  
D.8.05 In 2019 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd. Blz. 231  
8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale Walcherse woningmarktafspraken. Blz. 232  
8.027 We voorkomen het gebruik van gebouwen als tweede woning via het tweede woningenbeleid. Blz. 233  
8.028 We stimuleren inwoners om hun woningen energiezuiniger en duurzamer te maken. Blz. 234  
8.046 We maken nieuwe afspraken met Zeeuwland in 2019 en voeren die uit. Blz. 235  
D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren. Blz. 236  
8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen. Blz. 237  
8.033 We bepalen de koers en ambitie van onze gemeente rond de invoering van de Omgevingswet. Blz. 238  
8.044 De organisatie doet onderzoek naar de veranderingen die op ons af komen en treft voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken. Dit doen we op basis van de ambitie die we hebben gesteld. Blz. 239  
8.047 We starten met het maken van één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op. Blz. 240  
D.8.07 In 2019 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling” Blz. 241  
8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren. Blz. 242  
8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de stimuleringsregeling voor de waardevolle panden. Blz. 243  
D.8.08 We willen toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen voor alle inwoners in de gemeente Veere. Blz. 244  
8.045 We kiezen in het eerste kwartaal van 2019 welke maatschappelijke voorzieningen we willen realiseren. Blz. 245  
Beleidsindicatoren Blz. 246  
Wat heeft het gekost? Blz. 247  
Financiële analyse Blz. 248  
Prioriteiten Blz. 249  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 250  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 251  
Cijferoverzicht Blz. 252  
Financiële analyse Blz. 253  
Onvoorzien en overige baten en lasten Blz. 254  
Wat heeft het gekost? Blz. 255  
Financiële analyse Blz. 256  
Vennootschapsbelasting Blz. 257  
Toelichting Blz. 258  
Wat heeft het gekost? Blz. 259  
Mutaties reserves Blz. 260  
Mutaties reserves Blz. 261  
Financiële analyse Blz. 262  
Overhead Blz. 263  
Specificatie overhead Blz. 264  
Taakveld overhead Blz. 265  
Financiële analyse Blz. 266  
Paragrafen Blz. 267  
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 268  
Wat hebben we bereikt? Blz. 269  
D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening. Blz. 270  
9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving. Blz. 271  
9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Blz. 272  
9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos. Blz. 273  
9.008 We richten de organisatiestructuur opnieuw in en verstevigen deze kwantitatief en kwalitatief, in overeenstemming met onze ambities en de doelstellingen. Blz. 274  
9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals afgesproken met de gemeenteraad. Blz. 275  
9.010 We maken onze digitale archivering duurzaam en stellen de informatie beschikbaar aan het publiek. Blz. 276  
9.011 We gebruiken bestuurs- en management informatie om besluitvorming en dienstverlening te verbeteren: 'datagestuurd werken'. Blz. 277  
9.012 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren. Blz. 278  
9.013 We verminderen het aantal klachten dat de klachtencommissie behandelt en het aantal klachten dat we gegrond verklaren. Blz. 279  
9.014 We ontvlechten de samenwerking Porthos die op 31 december 2019 ophoudt te bestaan. Blz. 280  
9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Blz. 281  
Overzicht inhuur 2019 Blz. 282  
Prioriteiten Blz. 283  
Paragraaf financiering Blz. 284  
Beschrijving Blz. 285  
Paragraaf lokale heffingen Blz. 286  
Beschrijving Blz. 287  
Paragraaf verbonden partijen Blz. 288  
Algemeen Blz. 289  
1. Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenheffing Zeeland (OLAZ) Blz. 290  
2. Orionis Walcheren Blz. 291  
3. De Zeeuwse Muziekschool Blz. 292  
4. Het Zeeuws Archief Blz. 293  
5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland Blz. 294  
6. Veiligheidsregio Zeeland Blz. 295  
7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland Blz. 296  
8. Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Blz. 297  
9. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC) Blz. 298  
10. Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 299  
11. P.Z.E.M. N.V. Blz. 300  
12. Walcherse Archeologische Dienst Blz. 301  
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Blz. 302  
Beschrijving kapitaalgoederen Blz. 303  
Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen Blz. 304  
Beschrijving Blz. 305  
Paragraaf grondbeleid Blz. 306  
Paragraaf grondbeleid Blz. 307  
Paragraaf duurzaamheid Blz. 308  
Beschrijving Blz. 309  
Wat hebben we bereikt? Blz. 310  
D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal. Blz. 311  
11.04 We optimaliseren de bestaande installatie Zonnepanelen gemeentehuis. Blz. 312  
11.05 We plaatsen zonnepanelen op het dak van de Schuttershof. Blz. 313  
11.06 We monitoren het energieverbruik van de gebouwen. Blz. 314  
D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2018 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor. Blz. 315  
11.07 We maken een programma ‘Veere Energieneutraal’ voor een energie neutrale organisatie en gemeente. Blz. 316