Speerpunten

1. Leefbaarheid en toerisme en handhaving

Doelstelling Leefbaarheid & Toerisme
Er liggen veel onderzoeksresultaten, zoals de Integrale Analyse Leefbaarheid en Toerisme en onderzoeken en prognoses van de autonome groei van het toerisme. Daarnaast is er aanvullende informatie beschikbaar vanuit verschillende kernen. Aan de inhoud van die rapporten moeten we betekenis geven. Voor het college zijn daarbij in ieder geval van belang:

 • per kern betekenis geven aan de lusten en lasten van toerisme, zoals enkele kernen zelf al hebben gedaan;
 • per kern de druk op het groen en landschap in beeld brengen en de kansen voor verbetering;
 • per kern is al in beeld gebracht welke multifunctionele accommodaties gewenst zijn;
 • structurele werkgelegenheid, die gericht is op de leefbaarheid in de kernen.

Maatregelen/acties
Met het vaststellen van het Programma Toerisme 2021-2026 maakt gemeente Veere strategische keuzes voor de korte en middellange termijn. We leggen de onderwerpen vast waar tijd en geld in worden geïnvesteerd. Met als doel om de vrijetijdssector divers, toegankelijk, onderscheidend en op hoog niveau te behouden, ons landschap en de natuur te beschermen en de lasten en lusten van het toerisme beter in balans te brengen. Het is in ieders belang dat de balans tussen leefbaarheid en toerisme in de toekomst centraal staat.

Resultaten
Veel partijen hebben meegewerkt om een beeld te krijgen van een toekomstbestendige vrijetijdssector in een leefbaar Veere. Het adviesbureau Addvision, die deze informatiesessies heeft begeleid, heeft op basis van deze brede consultatie aandachtspunten meegegeven die zijn verwerkt in dit programma. We zien toerisme niet langer als een economisch doel op zich, maar als een middel om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Zoals de sector zelf zegt: “Een vitale toeristische sector als beste garantie van een leefbaar en gezond Veere”. Het is daarom onze ambitie om een toeristische kustgemeente te zijn waar:

 • wonen, werken en recreëren in balans zijn,
 • het landschap en de natuur ons kapitaal is,
 • en waar inwoners en ondernemers trots op zijn en toeristen zich welkom voelen.

Om de ambitie te bereiken maken we 5 strategische keuzes:

 1. Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur
 2. De stranden blijven van topkwaliteit en blinken uit in duurzaamheid
 3. De omgeving stimuleert een gezonde lifestyle
 4. Gastvrij Veere
 5. Samenwerking en goed ondernemerschap

Deze strategische keuzes zijn vertaald in concrete doelstellingen en acties in de uitvoeringsparagraaf zodat duidelijk is waar gemeente Veere zich de komende 5 jaar op gaat richten.

Handhaving

De toegekende 4 fte handhavingscapaciteit uit de begroting 2021 vulden we in februari en maart in met twee toezichthouders woninggebruik en een administratief juridisch medewerker. In juli start een handhavingsjurist. Begin 2021 stelden we het Integraal Handhavings Uitvoerings Programma 2021 vast. In de commissie RO lichtten we dit toe.

In december 2020 stelden we het plan van aanpak illegaal gebruik tweede woningen vast. Met dit plan van aanpak beschreven we de prioriteit in aanpak illegaal gebruik tweede woningen en de wijze waarop handhaven. De hoogste prioriteit ligt in handhaven van de huisvestingsverordening en het bestemmingsplan in de kernen. Daarnaast in het handhaven van het bestemmingsplan buiten de kernen en dan met name de kernen waar we de meeste vragen en klachten over ontvangen (Domburg, Oostkapelle en Veere). Ook is er aandacht voor adresonderzoek (schijninschrijvingen).

Op dit moment hebben wij 77 dossiers in behandeling en sloten 37 dossiers af. Wij wonnen in 2022 tot nu toe 7 woningen terug. Dit waren panden in Westkapelle, Domburg, Grijpskerke, Biggekerke en Oostkapelle. We blijven inzetten op preventie en het informeren van burgers en ketenpartners over de regels die in de gemeente Veere gelden. Het onderzoek naar het gebruik van tweede woningen liep opnieuw vertraging op. Dit komt omdat we tijdelijk met een beperkte capaciteit van personeel te maken hebben. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek eind 2022 bekend zijn.

2. Multifunctionele accommodaties

Actualisatie van de maatschappelijke voorzieningen (MV) in de gemeente Veere
De doelstelling van het programma Maatschappelijke voorzieningen is het toekomstbestendig maken van de voorzieningen in 8 kernen uitgevoerd in 2 fasen. Momenteel worden de maatschappelijke voorzieningen in de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle geactualiseerd / vernieuwd.

Aanleiding doelstelling
Versterken gemeenschapszin en onderlinge band inwoners zodat leefbaarheid en aantrekkelijkheid kernen vergroot. In de huidige situatie zijn er voorzieningen beschikbaar maar veelal verouderd qua gebruik, technische kwaliteiten (duurzaamheid) en niet aansluitend op de huidige behoefte.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
Sinds 2017 wordt overleg gevoerd met belanghebbenden in alle genoemde kernen. De programma’s van eisen worden opgesteld in samenspraak met de belanghebbenden. Elke kern kent zijn eigen tempo en programma waarbij zowel nieuwbouw als renovatie voorkomt. 

Gaan we de doelstellingen behalen?
De doelstellingen worden behaald. We gaan namelijk in samenspraak met belanghebbenden de maatschappelijke voorzieningen verduurzamen en klaar voor de toekomst maken.

In Aagtekerke is samen met de werkgroep die bestaat uit inwoners, verenigingen, onderwijs en ondernemers een ontwerp voor de MFA waarin dorpshuis, gymzaal en zorg uitgewerkt. De realisatie van het gebouw is in volle gang. De raad heeft hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. Vanuit het Regio Deal budget loopt het onderzoek naar exploitatie en beheervormen waarbij er ook rekening wordt gehouden met de bestaande situatie en voorzieningen. Doel is het burgerinitiatief succesvol de exploitatie van het dorpshuis te laten invullen.

De renovatie Halve Maan in Oostkapelle is in uitvoering. De raad heeft hiervoor extra budget ter beschikking gesteld. Doel is de renovatie begin 2023 af te ronden. De insteek is het gebruik van de accommodatie tijdens de renovatie zoveel mogelijk door te laten gaan.

Het onderzoeksbureau Newae is ingeschakeld voor de dialoog met belanghebbenden over de ruimtelijke verbinding tussen sport en onderwijs in het gebied rondom de Halve Maan. Op basis van een variantenbeoordeling wordt de exacte locatie van de MFA in het gebied bepaald. De beide basisscholen zijn de gezamenlijke huisvestingsvisie voor de twee scholen onder één dak aan het opstellen. Het Programma van Eisen is opgesteld. De GGD krijgt net als de kinderopvang ook weer een plaats in de nieuwe MFA.

De renovatie van Zwembad de Goudvijver te Serooskerke is in 2022 afgerond. Voor Serooskerke Oost zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten in overleg met dorpsraad, omwonenden, onderwijs en overige belanghebbenden herzien en zijn de onderzoeken voor het bestemmingsplan in uitvoering. De locatie waar de MFA met school, gymzaal en kinderopvang worden waarschijnlijk aangevuld met dagbestedingsruimten voor s Heeren Loo, ruimten voor de fitness en mogelijk Welzijn Veere. De locatie voor de MFA in Serooskerke Oost is in overleg met belanghebbenden vastgesteld.

Voor Westkapelle is een nieuw projectplan vastgesteld waarin de locatie Molenwal is vastgelegd als locatie voor de MFA (met sporthal) evenals het behoud van Herrijst als dorpshuis. De omwonenden van de Molenwal worden betrokken bij de uitwerking van het vlekkenplan voor de MFA met twee scholen onder één dak, kinderopvang, sporthal en eventuele zorgpartij. Het Programma van Eisen wordt door de scholen, kinderopvang en sporthal onder leiding van KWK uitgewerkt. 

Blijven we binnen de financiële kaders?
De gemeenteraad heeft op 22 april 2021 het financieringsplan voor de 1e fase van het project vastgesteld. We hebben volgens plan (bedrag, looptijd en opnamedatum) op 10 mei 2021 de geldleningen afgesloten. Afhankelijk van de looptijd en opnamedatum betalen we een rentepercentage 0,55% en 0,76%. Deze financiering beschouwen we, zoals door de raad is besloten, als projectfinanciering voor de 1e fase van het project. De projectrente is een gewogen gemiddelde van de geldleningen en vastgesteld op 0,65%. Aanvankelijk is in de berekeningen uitgegaan van 2%. Het rentevoordeel houden we beschikbaar voor het project om tegenvallers in de 1e fase op te vangen of als dekking voor de 2e fase van het project.
Het budget voor het totale project MV wordt nu niet jaarlijks bijgesteld voor prijsstijgingen van de bouwkosten. Het college is van plan om hier bij de begroting 2023 een voorstel voor te doen.

Is de planning haalbaar?
De planning zoals afgegeven in de begroting is niet voor alle onderdelen haalbaar. Met name de Programma's van Eisen van de scholen hebben vertraging opgelopen door de druk op de onderwijsinstellingen als gevolg van COVID zijn hiervan, naast het vertrek van de gemeentelijke projectleider, de oorzaak. De uitwerking tot voorlopige ontwerpen voor de MFA's in Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle is hierdoor nog niet gestart. Hiermee wordt 2e helft 2022 gestart.

3. Duurzaamheid

De doelstelling is dat we een duurzame gemeente Veere willen zijn met als belangrijke pijler een energie neutrale gemeente.
We streven naar een CO2 reductie van 49% in 2030 t.o.v. 1990 en 95% CO2 reductie in 2050 t.o.v. 1990. De gemeente Veere is aardgasvrij in 2050.
Subdoelen zijn:

 • Energieverbruik daalt
 • Meer duurzame energie opwekken
 • 2030 gemeentelijke organisatie, incl. gemeentelijke gebouwen en scholen, energieneutraal

Daarnaast zijn er nog 4 pijlers binnen het duurzaamheidsprogramma met hun eigen doelstelling, namelijk:

 • Leefomgeving
  • Behouden en verbeteren van de kwaliteiten van de de fysieke leefomgeving
 • Klimaatadaptatie
  • Klimaatbestendig en water robuust ingericht in 250
 • Circulaire Economie
  • Afvalloos in 2050
 • Duurzame mobiliteit
  • 49% CO2 reductie in de mobiliteit in 2030 t.o.v. 1990

Wat is de reden voor de doelstelling?
Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid.

Is er een nulmeting?
Ja, hiervoor is landelijk de klimaatmonitor ontwikkeld en is te vinden op https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard.

Gaan we de doelstellingen behalen?
We verwachten de doelstelling te halen. In de gemeente vinden veel maatregelen plaats die energieverbruik verminderen en ook worden er veel projecten gerealiseerd die duurzame energie opwekken. De data over 2021 is echter pas beschikbaar in 2022-2023.

Hoever we staan is terug te vinden op het dashboard van de landelijke klimaatmonitor (als gemeente: Veere selecteren): https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard

Daarnaast wordt er ook Zeeuws verband gekeken naar een betere vorm voor het beschikbaar stellen van de meest interessante data in kader van de energietransitie (www.zeeuwsenergieakkoord.nl).

 

De resultaten die tot nu toe in 2022 zijn behaald:

 • Beleidskader zon op land vastgesteld
 • Memo duurzame energie/nulmeting aangeboden aan gemeenteraad
 • Nieuw Walchers contract Natuur en Milieu Educatie (NME) bij Terra Maris
 • Met Serooskerke aan de slag als pilot dorp in de uitvoering van de Transitievisie Warmte (brieven naar woningeigenaren en informatiemarkt)
 • Diverse communicatie berichten over duurzaamheid
 • Lopende initiatieven ondersteunen/begeleiden, zoals Zonnepark II Koudekerke, Postcoderoosproject Serooskerke, 
 • Diverse samenwerkingsoverleggen bijwonen in Zeeland
 • Verkennende gesprekken over de mogelijkheden overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen
 • Concept Laadvisie opgesteld
 • Onderzoek naar potentie en impact kleine windmolens in de gemeente Veere (afgerond en aangeboden aan gemeenteraad)
 • Gestart met de uitvoering RREW voor huurwoningen van Zeeuwland
 • Nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart vastgesteld
 • Diverse ruimtelijke plannen getoetst en geadviseerd aan de pijlers uit het Omgevingsprogramma Duurzaamheid
 • Diverse bewoners en bedrijven geadviseerd in de verduurzaming van hun woning of bedrijf 
 • Realisatie Klimaat experience/tentoonstelling in en buiten bij Terra Maris  (opening 21-04-2022)
 • Communicatie richting kantoren die per 1 januari 2023 moeten voldoen aan energielabel C
 • Toezicht op de energiebesparingsplicht uitvoeren
 • Ontwerpprogramma openbare laadinfrastructuur opgesteld en ter inzage gelegd
 • Contract Duurzaam Bouwloket verlengd
 • Bedrijven in het gebied Aagtekerke, Grijpskerke, Meliskerke en Buttinge aangeschreven voor Zon op Dak project vanuit de Provincie Zeeland

 

Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat er een daling is van de CO2 uitstoot bij zowel elektriciteit als bij aardgasverbruik (recentere gegevens zijn nog niet beschikbaar)

Energieverbruik Gemeente Veere

Uit de grafiek blijkt dat we steeds meer duurzame energie opwekken en dat het energieverbruik ligt daalt. 

Blijven we binnen de financiële kaders?
Ja, maar om in de toekomst ook impact te kunnen realiseren zijn er middelen nodig via o.a. het Rijk voor uitvoering en capaciteit.

Is de planning haalbaar?
Ja, we liggen op route, maar de opgave is groot en vraagt veel actie.

4. Urgentie voor wonen

Inleiding
In Veere neemt de doelgroep 80+ naar verwachting significant toe. Inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar de woningvoorraad is daar niet op berekend. Er is een tekort aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt doorstroming niet op gang en is het niet alleen voor senioren, maar ook voor starters en gezinnen lastig om aan een geschikte en betaalbare woning te komen.

Wat zijn de doelstelling(en)?
We schrijven een regionale Woonvisie Walcheren met een lokale woonvisie Veere, een lokale woonvisie Vlissingen en een lokale woonvisie Middelburg. Het college van Veere heeft in september 2021 besloten hier aan mee te werken én om het schrijven van die visies uit te besteden aan bureau STEC.

Wat is de reden voor de doelstelling?
Een tekort aan woningen voor met name de doelgroepen senioren, maar ook betaalbare woningen voor starters.

Is er een nulmeting?
Uit het Kwalitatief Woningmarkt Onderzoek Zeeland (2019) blijkt dat er in Veere een tekort is aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt er geen doorstroming op gang en is het ook voor starters moeilijk om aan een betaalbare woning te komen.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
We schrijven een regionale Woonvisie Walcheren met een lokale woonvisie Veere, een lokale woonvisie Vlissingen en een lokale woonvisie Middelburg. Hieronder een aantal acties waarmee we bezig zijn binnen het kader om te komen tot een woonvisie.

 • Bestuursopdracht betaalbaar wonen in Veere: De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere.
 • Constructie voor betaalbare koopwoningen. Samen met Zeeuwland wordt er gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners.
 • Flexwonen: We onderzoeken of en in hoeverre flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen. Dit thema werken we uit in provinciaal verband en binnen de bestuursopdracht betaalbaar wonen.
 • Wonen met zorg: Met een doelgroep 80+ die gaat verdubbelen en steeds langer zelfstandig blijft wonen. is wonen met zorg een belangrijk thema binnen de woonvisie Veere. Niet alleen de woning, maar ook de leefomgeving moeten hiervoor geschikt zijn. Dit speelt voor vrijwel alle Zeeuwse gemeenten en pakken we dus ook gezamenlijk op.

Gaan we de doelstellingen behalen?
Het vaststellen van de Walcherse woonvisie waarin bovenstaande thema’s samen komen stond gepland voor februari 2022, maar dat bleek door de verkiezingen en afstemming in de regio niet haalbaar. 

Blijven we binnen de financiële kaders?
Voor wat betreft het opstellen van het programma Wonen, het aanpakken van de bestaande voorraad en de uitvoering van de bestuursopdracht betaalbaar wonen blijven we vooralsnog binnen de financiële kaders. 

Is de planning haalbaar?
We willen het Programma Wonen in september 2022 aan de gemeenteraad aanbieden, maar vanwege afstemming met externe partijen die we buiten de zomerperiode willen voeren is besloten om het Programma Wonen in november aan de gemeenteraad aan te bieden.

5. Omgevingswet

De doelstelling is om op 1 juli 2022 de organisatie in staat te laten zijn om de Omgevingswet uit te voeren.
Deze doelstelling is dezelfde doelstelling als eerder in 2017 is vastgesteld. Oorspronkelijk zou de Omgevingswet op 1 juli 2019 ingaan. De inwerkingtreding is recent nog uitgesteld tot 1 januari 2023.

Wat is de reden voor de doelstelling?
Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft tot doel om procedures eenvoudiger te maken en de leefomgeving centraal te zetten. De gemeente wordt het loket voor aanvragen in de fysieke leefomgeving en gemeentebesturen krijgen meer ruimte voor lokaal maatwerk.

Provincies, waterschappen en gemeenten hebben de wettelijke taak om hun organisatie klaar te stomen voor de komst van de Omgevingswet en de daarvoor noodzakelijke besluiten te nemen.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
Gemeenteraad, college en organisaties zijn op alle lagen betrokken bij de invoering van de wet. Procedures gaan volledig op de schop. Alle software wordt vervangen en medewerkers krijgen de benodigde scholing en opleiding. We maken een visie op de gehele fysieke leefomgeving en gaan daarna de regels maken die daar bij horen. De koers en Ambitie die de gemeenteraad heeft vastgesteld is hierbij een belangrijk kader. 

Gaan we de doelstellingen behalen?
Veere ligt op koers maar ondervindt wel hinder van de landelijke haperingen op het gebied van ICT. Hierdoor lopen we achter op de planning. De benodigde oefentijd komt hiermee onder druk te staan. Door het recente uitstel van de Omgevingswet krijgen we extra oefen- en inregeltijd. De datum van 1 januari is voor Veere haalbaar.

Blijven we binnen de financiële kaders?
Voor wat betreft de kosten voor de inwerkingtreding van de wet blijven we binnen de kaders. Op de lange termijn gaat de invoering van de wet (traject loopt tot 2029) gemeenten meer kosten dan geraamd. Hierover zijn de koepels in gesprek met het ministerie. 

6. Landschap en groen

Doelstelling
We zetten in, in samenspraak met inwoners en gebruikers, op het versterken van het landschap en het openbaar groen in de kernen.

Uit het leefbaarheidsonderzoek uit 2019 blijkt dat de inwoners grote waarde hechten aan de kwaliteit van de groene ruimte. En dat ze die verder willen verbeteren.

Wat hebben we in 2022 gedaan  om dit doel te bereiken?
Er lopen verschillende sporen om de doelstellingen te behalen. Het belangrijkste spoor is het opstellen van de omgevingsvisie. Samen met de inwoners maken we een visie op de leefomgeving. Deze visie is op hoofdlijnen gereed.

Tegelijk liep het opstellen van de Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR). Dit is een nadere uitwerking van de omgevingsvisie voor de openbare ruimte. Belangrijke onderdeel van de openbare ruimte is het openbaar groen. Thema’s die in de IVOR aan bod komen zij onder andere biodiversiteit en klimaatadaptatie. Deze visie is afgerond en vastgesteld. 

Na afronding van de visie maakten we een start met nieuw groenbeleids- en beheerplan waarin we de visie vertalen in concrete maatregelen en middelen.

Vooruitlopend op deze nieuwe plannen zijn we bezig geweest met het versterken van de bestaande groenstructuur. Acties die we ondernamen zijn onder andere:

 • Het jaarlijks planten van 100 extra bomen, dat is al gelukt. Helaas is er veel sterfte door de droogte. 
 • In overleg met bewoners hebben we op diverse locaties de inrichting aangepast  om meer ruimte te geven aan specifieke dieren en planten.
 • We hebben ook  de uitstraling van het groen verbeterd door het planten bloembollen, vaste planten en sierheesters.

Resultaten
De hoofdlijn van omgevingsvisie en de IVOR zijn afgerond  en door de raad vastgesteld. In 2022 actualiseren we het groen beleids- en beheerplan. We zijn hiermee gestart. 

Het plantseizoen start weer medio november. 

7. Openbaar vervoer

Doelstelling
We willen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV) behouden in alle kernen.

Een belangrijk uitgangspunt van het coalitieprogramma is dat iedereen in zijn eigen kern toegang moet hebben tot het openbaar vervoer.

Wat doen we om dit doel te bereiken?
We hebben als college gereageerd op de concept Mobiliteitsvisie van de Provincie. Deze visie wordt de basis voor de aanbesteding van nieuwe OV concessie door de Provincie. In onze reactie proberen we de visie van de gemeente Veere voor het voetlicht te brengen. Namelijk eenvoudig toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen in alle kernen. Vervoer wat rechtstreeks (dus zonder overstappen) aansluit op het kernnet en het spoor, waarbij veel meer gebruik gemaakt wordt van kleinere bussen en busjes. Daardoor neemt de overlast in kernen van grote bussen af. Hierbij vragen wij als college van Veere ook nadrukkelijk aandacht voor de tijdige ontwikkeling en inzet van een mobiliteitscentrale en de combinatie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Tot slot steken we in op de realisatie van mobiliteitshubs en recreatieve hubs.

In de raadsinformatiebijeenkomsten van 8 maart en 28 juni 2021 hebben we met de raad gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Daarbij zijn ook de mogelijke kansen en (on)mogelijkheden met betrekking tot mobiliteitshubs en recreatieve hubs nadrukkelijk besproken.

In het najaar 2021 heeft de raad een standpunt ingenomen over de regionale Mobiliteitsvisie en met deze visie ingestemd. Opmerkingen vanuit de raad zijn gedeeld met de Provincie. 

Resultaten
We zijn afhankelijk van de besluiten die uiteindelijk de Provincie neemt over de regionale Mobiliteitsvisie en de aanbesteding openbaar vervoer. De Provincie is gestart met voorbereidingen van de aanbesteding met het formuleren van het programma van eisen (PVE). We nemen ambtelijk deel aan de klankbordgroep. Bestuurlijk volgt terugkoppeling via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO).

8. Sociaal domein

In december 2020 stelde u 10 kaders vast voor het Sociaal Domein. Deze kaders staan onderverdeeld in effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit van zorg en kosten binnen kaders. In de raad van juni ontving u de rapportage sociaal domein over 2020.

Voor 2022 zijn 4 doelstellingen opgenomen in de begroting. De doelstellingen sluiten aan op de gestelde kaders. Per doelstellingen schetsen we een korte stand van zaken.

1. Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.
Begin 2022 bevonden onze Veerse inwoners zich in de lockdown waar heel Nederland mee te maken had. Vanaf half januari werden de regels stap voor stap versoepeld. Regie houden op het eigen leven betekent voor sommige mensen ook dat ze daarvoor hun netwerk (familie, buren, vrienden) nodig hebben. Dat was lastiger. Ondanks het wegvallen van de maatregelen blijft corona zeer spannen voor onze zwakste doelgroepen. Gelukkig staan verschillende organisaties (Welzijn Veere, MWW, Stichting Manteling, zorgaanbieders etc.) en onze eigen toegang dicht bij onze inwoners. Wanneer het nodig was zorgden we via onze toegang voor extra ondersteuning. 

We hebben veel Oekraïense inwoners in onze gemeente erbij gekregen. Ook hen willen we zo veel mogelijk regie over hun eigen leven geven. We zochten en zorgden voor geschikte huisvesting, we gaven leef geld, we vervoerden leerlingen naar school als dat nodig was, enz. De samenleving heeft een zeer grote rol gespeeld in de opvang en het helpen van mensen om hun leven hier zo goed mogelijk op te pakken.

2. We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.
Zoals u heeft kunnen zien, is er in de raad van juni de rapportage sociaal domein opgeleverd. Hierin zag u hoe de indicatoren zich ontwikkelden en hoe we deze willen bijsturen. In november ontvangt u de rapportage over de eerste helft van 2022. 

3. De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.
Begin 2022 maakten we praktische afspraken met huisartsen, waardoor de toegang en huisartsen goed weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van (voornamelijk) de Jeugdzorg. Verder nam de toegang regelmatig contact op met zorgaanbieders en voerde op klantniveau zorgevaluaties uit. Daarmee hadden we als doel dat we konden monitoren of een ondersteuningsdoel door de zorgaanbieder werd behaald. Consulenten gebruikten hiervoor de uniforme werkwijze en registratie die we sinds medio 2021 gebruiken. Met Berseba (een samenwerkingsverband van 3 basisscholen in onze gemeente) starten we in het schooljaar 2022-2023 een pilot voor intensievere samenwerking. Dit met als doel om problematiek bij kinderen eerder in beeld te hebben en samen met de school beter hulp te kunnen bieden. 

4. We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten in de voorbereiding van de doordecentralisatie van beschermd wonen, die nu per 2023 zal ingaan. Sinds 1 januari 2022 komen aanvragen Beschermd Wonen direct bij de toegang Wmo en Jeugd binnen, zodat in 2022 kan worden geoefend met de nieuwe werkwijze. U stelde de nieuwe Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vast. De pilot om de veiligheidsketen in de jeugdzorg te versnellen en te verbeteren heeft weer voortgang gekregen, nadat het vorig jaar stil lag vanwege de overname Intervence. Gemeente Tholen is de pilotgemeente en we evalueren de werkwijze eind 2022. Tot slot stelde u in april de begrotingswijziging 2022 van Orionis vast.

Resultaten
Er valt nu nog niet te zeggen in hoeverre we de doelstellingen in 2022 gaan halen. De maatregelen die onder de verschillende doelstellingen vallen, zijn in gang gezet, maar, nog niet afgerond. De risico's van corona zijn veel kleiner geworden dan voorgaande jaren.  Anderzijds hebben we veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dit vraagt veel van onze inwoners/vrijwilligers en hulpverleners in de vele verschillende organisaties. Wat het effect hiervan is op het sociaal domein over heel 2022 moet nog blijken.

Bij het vaststellen van de kaders in december 2020 maakten we, op basis van ontwikkelingen en trends, een zo’n betrouwbaar mogelijke voorspelling over de kostenontwikkeling in het sociaal domein. In de rapportage sociaal domein over 2020 en 2021 zagen we dat de kosten van de jeugdzorg meer stegen dan verwacht, maar voor de WMO minder dan verwacht. Deze afwijkingen van de verwachting kunnen incidenten zijn, onder andere als gevolg van de corona en de overname van Intervence, en zeggen verder nog niets over de betrouwbaarheid van de voorspelde kostenstijging. Zo zagen we, net als in 2020, bijvoorbeeld een aantal financiële meevallers in het vervoer en de PGB’s. In het vervoer gaat het om een incidentele meevaller, omdat door corona daar minder gebruik van kon worden gemaakt. Landelijk is er sprake van een structurele kostenstijging en deze zet zich, voor zo ver we kunnen zien, in 2022 door. In Veere is de structurele kostenstijging in afgelopen jaren afgevlakt, maar daar kunnen we (nog) geen harde conclusies aan verbinden, omdat we in de jaren van corona rekening moeten houden met een incident. 

Tot slot hebben gemeenten t/m 2025 de beschikking over incidenteel extra geld voor jeugdzorg vanuit het Rijk. Het is echter onzeker of het Rijk de uitspraak van de arbitragecommissie uit 2021 gaat navolgen en de kosten voor jeugdzorg ook daarna structureel zal gaan vergoeden. Volgens de huidige plannen van het Kabinet komt de structurele vergoeding er niet.

Financiële stand van zaken inzake openeindregeling WMO en Jeugd
De mutatie in de 2e burap 2022 is €170.000 aframing. We beschikken over de realisatie cijfers tot en met juli 2022. Op basis van deze cijfers, verwachtingen en ontwikkelingen voor de rest van het jaar hebben we deze inschatting gemaakt van de totale lasten voor 2022. 

De mutatie in de 2e burap voor WMO en Jeugd splitsen we op in twee hoofdoorzaken. Het gebruik van doelgroepenvervoer blijft sterk achter t.o.v. voor corona. Voor het vervoer ramen we daarom €150.000 af. Verder is het budget voor de PGB's in de jeugdzorg hoger dan wat er momenteel gebruikt wordt. Om deze reden ramen we hier €20.000 af.

9. Parkeren

Doelstelling
Het parkeerbeleid kent meerdere doelen.

Het verbeteren van de leefbaarheid; het reguleren van het parkeren vermindert het zoekverkeer in de woonomgeving en zorgt voor vrije parkeerplaatsen nabij  huis. Ook draagt het bij aan het meer autoluw maken van drukke kernen.

Het mee laten betalen van bezoekers aan voorzieningen; bezoekers dragen bij aan het bij aan het in stand houden en/of realiseren van voorzieningen in de gemeente Veere.

Het uniformeren van het beleid langs de gehele kust.

En tot slot het beïnvloeden van de mobiliteitskeuze; door het parkeren (duurder) betaald te maken overwegen mensen mogelijk eerder te kiezen voor een duurzamer alternatief, zoals bijvoorbeeld de fiets.

De doelstellingen zijn gebaseerd op de ambities uit het collegeprogramma om de leefbaarheid in de kernen te vergroten en duurzame mobiliteit te bevorderen.

Wat hebben we tot nu toe in 2022 gedaan om deze doelstelling te bereiken?

In de eerste helft van 2022 hebben we op de laatste kustparkeerterreinen die nog gratis waren, betaald parkeren ingevoerd. Het gaat om de locaties als de Westkapelse Zeedijk, Aardappeldal en De Bucksweg. Deze terreinen huren wij van het waterschap. Ook op het terrein van Wielemaker bij Dishoek, dat wij tot medio 2024 huren, hebben we dit jaar betaald parkeren ingevoerd. Op álle kustparkeerterreinen is nu betaald parkeren van kracht, met uitzondering van enkele locaties in Westkapelle (Calandplein en Markt). 

In Dishoek en Joossesweg hebben we (gefiscaliseerde) vergunninghouderzones ingesteld om de leefbaarheid voor de bewoners te waarborgen. Zo beschermen wij de leefomgeving tegen (strand)toeristen die in de woonstraten parkeren om zo betaald parkeerterreinen te mijden. Ook beschermen wij hen op deze manier tegen de overlast die er tijdens de hoogzomers vaak al was.

In Domburg is het (al bestaande) vergunninghoudergebied nu ook gefiscaliseerd zodat we er beter kunnen handhaven. Om het centrum van Domburg autoluwer te maken en het aantal autobewegingen te beperken, hebben we het parkeerterrein aan de Van Voorthuijsenstraat toegevoegd aan het vergunninghoudergebied; dit terrein is niet langer een betaald parkeerterrein. Om soortgelijke redenen hebben we het aantal parkeerplaatsen op het Oranjeplein in Veere verder beperkt, waardoor de betaalde parkeercapaciteit hier is afgenomen. 

Op 1 juli hebben we een belangrijke stap gezet in het verder uniformeren van het parkeerbeleid. Sinds die dag geldt op álle betaald parkeerterreinen als vensterperiode "maart-oktober" en als venstertijd "09-19". Zo hebben we ervoor gezorgd dat het avond- en winter parkeren op de parkeerterreinen altijd gratis is.  Met ingang van 1 november 2022 geldt bovendien dat de vergunninghouderzones van Dishoek, Joossesweg en Zoutelande uitsluitend van kracht zijn in de periode maart-oktober; in de winter mag hier dus overal gratis geparkeerd worden.

Resultaten
We hebben het parkeerbeleid over 2021 met de raad in november 2021 besproken en hebben een flink aantal aanpassingen doorgevoerd. 

Als huidig college hebben we onze bevoegdheid aangewend om de vensterperioden en venstertijden waar gewenst aan te passen zodat het avond- en winter parkeren voortaan gratis is. De parkeeropbrengsten geven naar verwachting een hogere opbrengst dan het in de begroting opgenomen bedrag. Zie ook de toelichting op parkeren bij de afwijkingen van programma Bestuur en ondersteuning.

In de zomer van 2022 evalueerden wij het beleid opnieuw en we bespreken de resultaten met de raad in het najaar.

10. Corona

Corona-crisisteam
Het coronavirus heeft ook in 2022 invloed gehad binnen de Gemeente Veere. Maatregelen die in 2020 of 2021 ingevoerd werden, zijn in 2022 voortgezet en/of uitgebreid. Destijds is hiervoor een corona-crisisteam opgericht. Dit team kwam wekelijks bij elkaar om door te spreken welke vragen leefden bij ondernemers, burgers en bezoekers. Ook werd bepaalt met welk druktescenario rekening gehouden moest worden. Het druktescenario bepaalde in belangrijke mate hoeveel coronacoaches en verkeers-regelaars ingezet moesten worden in de verschillende kernen.

Het corona-crisisteam speelde ook in op ontwikkelingen binnen de gemeente die niet voorzien waren. Naast het opvolgen van handhavingsverzoeken en de gerichte inzet van corona-coaches, is de ruimere inzet van bewaking op stranden in de nachtelijke uren, om overlast van jongeren te voorkomen, het meest in het oog springend. Het (voorlopig) laatste overleg van het corona-crisisteam is gehouden medio maart 2022. Per 23 maart zijn de belangrijkste corona restricties komen te vervallen, en daarmee ook (tijdelijke) de taken van het corona-crisisteam.

Subsidie

Gemeente Veere heeft een aanvraag voor de specifieke uitkering  voor de naleving controle toegangsbewijzen in 2022 ingediend. Dit betreft een bedrag van € 83.886. Hiervan is een bedrag van € 7.461 door de gemeente Veere toegekend aan ondernemers. Het overschot zal worden terugbetaald aan het ministerie.

Financieel

Samengevat zijn er in 2022 nauwelijks kosten gemaakt ten aanzien van het coronavirus.

Compensatie gederfde inkomsten

Voor 2022 heeft het Rijk een compensatieregeling voor gederfde inkomsten toegezegd. De voorlopige toezegging is € 30.000. Zodra hier meer over bekend is, informeren we de gemeenteraad.

11. Economie

Doelstelling 1: een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid
We investeren in de balans tussen toerisme en leefbaarheid. Dit is een van onze 3 topprioriteiten. We geven hiermee betekenis aan het onderzoek leefbaarheid & toerisme.

Maatregelen en acties
We werken aan het Programma Toerisme 2021-2026 dat inzet op 5 strategische keuzes. De eerste keuze is: 'Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur'. We willen dit onder andere bereiken door een ontwikkelkader voor de verblijfsaccommodaties op te stellen. Hierin sturen wij op balans waardoor wij terughoudend zijn met het toestaan van de groei van recreatieve accommodaties. Tegelijkertijd spelen wij in op kansen zodat de vrijetijdssector gezond en vitaal blijft en waarde toevoegt aan de leefbaarheid. Dit sluit aan bij de hoofdlijn Omgevingsvisie Veere 2047.

Toerisme houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Verblijfstoeristen in de ene gemeente zijn dagrecreanten voor de andere gemeente. De Zeeuwse gemeenten zitten allemaal in hun eigen fase van het toerisme. Er zijn gemeenten die hun aantal verblijfsaccommodaties flink willen uitbreiden terwijl Veere hier terughoudend in is. Volgens de voorspellingen gaat het toerisme in de komende 10 jaar fors groeien aan de kust. Het is voor ons belangrijk om actief mee te denken over de gevolgen hiervan voor de balans leefbaarheid & toerisme. Daarom werken we actief samen met andere overheden en kennisinstellingen om een strategische toekomstvisie voor toerisme in Zeeland op te stellen.

Resultaten

 • In april 2021 is het Programma Toerisme 2021-2026 vastgesteld.
 • In december 2021 is het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties, eerste fase vastgesteld.
 • We schreven in 2021 actief mee in Zeeuws verband aan het strategische document Bestemming Zeeland 2030.

Doelstelling 2: we houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil.
De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. We heten onze gasten op een professionele manier welkom. Fysiek en digitaal. We kiezen voor regiomarketing die past bij onze toekomstvisie.

Maatregelen en acties
Vanaf 1 januari 2021 bestaat VVV Zeeland niet meer. In 2021 werkten we aan een nieuw concept voor toeristische informatiepunten en regiomarketing. We streven er onder andere naar om de verbinding met de musea te versterken. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar. In dit tussenjaar 2021 hebben we gekozen om toeristisch gastheerschap op basisniveau aan te bieden op een aantal strategische locaties.

Op 16 december 2021 heeft de raad kennisgenomen van het nieuwe concept toeristische gastheerschap en regiomarketing.

We streven hierin naar samenwerking met de musea en het cultureel erfgoed en doen dit in gezamenlijkheid met de afdeling MO om zo de benodigde integraliteit te borgen.

Resultaten

De koppeling met de musea blijkt uit de evaluatie van 2021 en de tussentijdse evaluatie in 2022 een succes. De musea trekken beduidend meer bezoekers (dit wordt onder andere beschreven in de evaluatie toeristische gastheerschap 2021, 21B.10967).

Bezoekers worden voorzien in een behoefte aan informatie door medewerkers met veel kennis van de regio. Er blijkt vanuit de gast een behoefte aan inspiratie en persoonlijk contact.

Dit is in 2022 gelukt in Veere en Domburg, maar niet in Zoutelande en Oostkapelle.

In Oostkapelle is door de Ondernemersvereniging Natuurlijk Oostkapelle (ONO) in augustus een informatiepunt gerealiseerd tot eind dit jaar. In een eerder stadium is dit niet gelukt vanwege het ontbreken van een aanvraag die binnen de gestelde kaders paste.

In Zoutelande is na ambtelijke inzet geen partij gevonden die uitvoering kan geven aan het gastheerschap. Na meerdere malen contact te hebben gehad met de Zomid en de dorpsraad is geen geschikte oplossing gevonden. We zijn momenteel wel in gesprek met de Zomid en de Dorpsraad om mogelijkheden voor volgend jaar in kaart te brengen

In Zoutelande is er niet voldaan aan een verwachting die er vanuit de Zomid en de dorpsraad is ontstaan. Dit is niet ten goede gekomen aan de verstandhouding tussen deze partijen en de gemeente.

In Zoutelande wordt de gast op dit moment niet geïnformeerd via een informatiepunt.

Verbetering van de dienstverlening

Doelstelling

D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners

Maatregelen en acties

0.032 We breiden onze dienstverlening uit, kwantitatief en kwalitatief

Resultaten

Inwoners en ondernemers maken onverminderd veel gebruik van het digitale kanaal. We zien bij enkele Burgerzaken producten structureel percentages "self-service" van rond de 80. Het gaat dan bijvoorbeeld om het melden van een verhuizing of het doen van een aangifte overlijden. Ook ontvangen we maandelijks zo'n 400 digitale formulieren, die  hun weg vinden naar een mailbox of informatiesysteem. Ons beleid is dat we alle kanalen ondersteunen, we stimuleren het gebruik van het digitale kanaal.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Dat is nog steeds de planning. Op z'n vroegst in november is er duidelijkheid over de definitieve datum. Het digitale stelsel omgevingswet (DSO) ondersteunt straks veel processen en is dus erg belangrijk. Nog steeds vinden aanpassingen plaats aan het stelsel, een stevige dynamiek dus. Daarnaast moeten we zelf nog veel doen om een goede start te maken op 1 januari. Denk daarbij aan het inrichten van processen en informatiesystemen, oefenen met het DSO etc.

Actueel is het rapport van de Rekenkamercommissie over dienstverlening. Ons college besloot de aanbevelingen over te nemen. Volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak.

Eveneens is actueel het rekenkamerrapport participatie met verwijzing naar de maatregel over dienstverlening. In de tekst bij die maatregel is ook de verbinding met dienstverlening vermeld. We informeren de raad in de raadsinformatie bijeenkomst (RIB) van 20 oktober en de vergadering van december.

Na de zomer voeren we, net als in 2017 en 2019, klantonderzoeken uit naar beleid en dienstverlening: Burgerpeiling, Ondernemerspeiling en Klanttevredenheidsonderzoek Balie. Resultaten van die onderzoeken verwachten we eind dit, begin volgend jaar.

Versterking van de ambtelijke organisatie

Doelstelling
In ons programma op hoofdlijnen 2022-2026 "Veere breed verbinden" gaven we aan de ambtelijke organisatie te willen versterken met als doel het verbeteren van onze dienstverlening.

Maatregelen en acties
1)  We brengen de topstructuur in de organisatie op orde.
2) We investeren in de personeelsformatie.
3) We bouwen waar mogelijk langlopende inhuur om naar vaste invulling/formatie.
4) We voeren de aanbevelingen van het Twynstra Gudde rapport naar aanleiding van het verkennend organisatie onderzoek verder uit.
5) We hebben extra aandacht voor arbeidsmarktbeleid.
6) We hanteren een goed werkgeverschap.

Resultaten
1) We benoemden per 1 juli j.l. een waarnemend directeur/secretaris en starten half 2023 de werving voor permanente invulling ter zake op.  Ook stelden we recent de functie van manager programma's en  projecten/programma's open.
2) We ondernamen al een aantal  acties in de formatie en invulling van langer openstaande vacatures bij met name de afdeling RO en brachten voor heel de organisatie de capaciteitsknelpunten concreet in beeld. Deze lossen we in drie fasen in de periode 2023-2025 op en daarvoor nemen we middelen op in de begroting.
3) We brachten de langlopende inhuur concreet in beeld en verkennen nu de mogelijkheden om deze in 2023 om te zetten in vaste formatie. 
4) Dit betekent eind 2022 vaststelling nieuwe organisatievisie, uitwerken maatregelen rond de spam of control in de organisatie en permanente aandacht voor het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.
5) We troffen al een aantal acties op dit punt en nemen in de begroting 2023 middelen op voor de invulling van de functie van recruiter en voor de implementatie van een talentenpool.
6) We stelden een thuiswerkregeling vast en  maakten een analyse van onze positie op de arbeidsmarkt in welk kader we in de begroting 2023 middelen voor een inhaalslag in ons beloningsbeleid opnemen. 

Een gezond financieel beleid

Doelstelling

Een gezond financieel beleid voor de gemeenten is om in de toekomst voldoende middelen te hebben om alle taken uit te voeren en risico's af te dekken. 

De belangrijkste indicatoren voor dit beleid zijn

- de begroting is reëel en structureel in evenwicht.
- de financiële kengetallen hebben signaalwaarden die niet hoger zijn dan behorend bij een gemiddeld risico.
- een weerstandsvermogen dat ruim voldoende is (ratio tussen 1,4 en 2,0).

 Resultaten

- De jaarrekening 2021 sloot met een positief saldo van € 1.530.000. Rekening houdend met een over te boeken bedrag voor nog niet afgeronde projecten is  € 898.000 toegevoegd aan de algemene reserve.
- Uit het financieel perspectief 2023-2026 blijkt dat de begroting 2023 structureel in evenwicht is.  De verwachting is dat de financiële kengetallen  (waaronder schuldquote en solvabiliteit) niet hoger scoren dan een gemiddeld risico.  
-  Het weerstandsvermogen is in de jaarrekening 2021 in beeld gebracht en is met een score van 2,6 ruim voldoende.  De algemene reserve bedraagt eind 2021 € 13,6 miljoen.