Sitemap

Sitemap

2e bestuursrapportage 2020 Blz. 1  
2e bestuursrapportage 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Opbouw rapportage Blz. 5  
Toelichting begrotingswijzigingen Blz. 6  
Totaaloverzicht begrotingswijziging Blz. 7  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 8  
Programma inleiding Blz. 9  
Wat willen we bereiken? Blz. 10  
D.0.01 In 2020 verbetert de dienstverlening aan de ondernemers. Blz. 11  
0.028 Na de zomer van 2020 starten we met twee casusregisseurs. Blz. 12  
0.029 Uitwerking ondernemerspeiling 2019 Blz. 13  
D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van de afgelopen jaren. Blz. 14  
0.026 Uitwerken burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie 2019 Blz. 15  
0.027 We zetten het klantenpanel in voor het verbeteren van onze dienstverlening. Blz. 16  
D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is. Blz. 17  
0.023 Het in 2019 vastgestelde integriteitsbeleid voeren we verder uit. Blz. 18  
0.024 We versterken de cluster communicatie met als opdracht in 2020 een meerjarig organisatiebreed traject te starten om onze communicatie met de buitenwereld naar een hoger niveau te brengen passend bij de open bestuurscultuur die wij nastreven. Blz. 19  
0.025 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier. Blz. 20  
D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen. Blz. 21  
0.030 We voeren het governance model in voor de aansturing van verbonden partijen. Blz. 22  
Wat mag het kosten? Blz. 23  
Financiële analyse Blz. 24  
1. Veiligheid Blz. 25  
Programma inleiding Blz. 26  
Wat willen we bereiken? Blz. 27  
D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis. Blz. 28  
1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar. Blz. 29  
1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland Blz. 30  
D.1.02 Veere blijft in 2020 een veilige gemeente en scoort op de AD Misdaadmeter een 7 of lager. Blz. 31  
1.016 We bestrijden in 2020 georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Blz. 32  
1.018 We werken in 2020 samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij behorende inzet van de politie. Blz. 33  
D.1.03 De leefomgeving van de gemeente is schoon, veilig, gezond en mooi. Blz. 34  
1.012 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) op. Blz. 35  
1.014 Het aantal grootschalige evenementen breidt niet uit. Blz. 36  
1.019 We stellen een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht 2019 op. Blz. 37  
1.020 We houden de Algemene Plaatselijke Verordening actueel. Blz. 38  
1.021 We bouwen 56 parkeerautomaten om naar contactloos betalen. Blz. 39  
1.022 We treffen veiligheidstoezicht op de parkeerterreinen. Blz. 40  
Wat mag het kosten? Blz. 41  
Financiële analyse Blz. 42  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 43  
Programma inleiding Blz. 44  
Wat willen we bereiken? Blz. 45  
D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen. Blz. 46  
2.030 We maken extra fietsparkeerplekken op drukke plekken Blz. 47  
D.2.02 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen. Blz. 48  
2.012 We stellen nieuwe uitgangspunten vast via een Nota Parkeren. Blz. 49  
2.041 We verbeteren de kwaliteit en inrichting van de kustparkeerplaats aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder. Blz. 50  
2.044 We onderhouden en managen de parkeerverwijssystemen in Domburg en Veere en de parkeerautomaten in de gehele gemeente. Blz. 51  
D.2.03 In 2032 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het wegencategoriseringsplan ingericht Blz. 52  
2.020 We richten de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in. Blz. 53  
2.034 We evalueren in 2020 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Blz. 54  
2.035 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in. Blz. 55  
2.036 We richten een gedeelte van de Oudestraat Veere zo in dat het weer mogelijk is dit deel in twee richtingen te berijden. Blz. 56  
2.037 We maken een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg. Blz. 57  
2.038 We maken een ontwerp voor de herinrichting van de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder Blz. 58  
2.039 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in. Blz. 59  
2.042 We doen een tracéstudie naar nieuwe wegen rond Grijpskerke en Aagtekerke. Blz. 60  
2.043 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling over de Van Dishoeckstraat en Singel in Domburg. Blz. 61  
2.045 We passen de inrichting van de Traverse in Domburg aan op de nieuwe situatie. Blz. 62  
2.046 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP. Blz. 63  
D.2.04 In 2022 telt het openbaar vervoer op het grondgebied van Veere 15% meer instappers dan in 2019. De inspanningen van de gemeente Veere liggen vooral op het vlak van ketenmobiliteit en op de doelgroep ouderen. Blz. 64  
2.014 We werken mee aan het provinciaal onderzoek naar bundeling van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Blz. 65  
2.015 In Serooskerke maken we een nieuwe toegankelijke halte. Blz. 66  
2.040 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in Biggekerke, Koudekerke en Serooskerke. Blz. 67  
D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus Blz. 68  
2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte. Blz. 69  
2.031 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met minstens 30 jaar. Blz. 70  
2.032 We werken het achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering weg. Blz. 71  
2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap. Blz. 72  
Wat mag het kosten? Blz. 73  
Financiële analyse Blz. 74  
3. Economie Blz. 75  
Programma inleiding Blz. 76  
Wat willen we bereiken? Blz. 77  
D.3.01 In 2020 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid. Blz. 78  
3.015 We onderzoeken of we de regels voor kleinschalig kamperen kunnen verruimen. Blz. 79  
3.019 We geven een vervolg aan de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme. Blz. 80  
3.020 We ontwikkelen nieuw ERT-beleid inclusief uitvoeringsagenda. Blz. 81  
3.021 In 2020 evalueren we de regeling voor de Nieuw Economische Dragers. Blz. 82  
3.022 We onderzoeken de mogelijkheden voor het heffen van de toeristenbelasting op cruiseschepen. Blz. 83  
D.3.02 We ondersteunen de kwalitatieve ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil. Blz. 84  
3.023 We werken samen met de Toeristische Uitvoeringsalliantie en voeren de Strategische Agenda Toerisme Zeeland 2020-2023 uit. Blz. 85  
3.024 In 2020 stelt het college maximaal € 300.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls. Blz. 86  
3.025 We kennen een budgetsubsidie toe aan VVV Zeeland voor de periode 2020 en verder. Blz. 87  
3.026 We stellen beleid en een planologische regeling vast voor de recreatieve verhuur van kamers in woningen. Blz. 88  
Wat mag het kosten? Blz. 89  
Financiële analyse Blz. 90  
4. Onderwijs Blz. 91  
Programma inleiding Blz. 92  
Wat willen we bereiken? Blz. 93  
D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2020 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval. Blz. 94  
4.009 We maken met schoolbesturen afspraken over thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis. Blz. 95  
4.016 Kinderen van één- of geenverdieners krijgen een plaats op een peutergroep als zij dit willen. Blz. 96  
D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig en fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school. Blz. 97  
4.015 We bereiden de huisvestingsvoorziening voor de 2 scholen in Oostkapelle voor op basis van het in 2019 geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Blz. 98  
D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2020 aan hun wettelijke taak voldoen. Blz. 99  
4.017 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van de Stichting Kinderopvang Walcheren. Blz. 100  
Wat mag het kosten? Blz. 101  
Financiële analyse Blz. 102  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 103  
Programma inleiding Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
D.5.01 Sportaccommodaties die qua aantal en soort passen bij de behoefte van onze inwoners en de demografische samenstelling. Blz. 106  
5.035 We brengen de toekomstige ontwikkelingen voor de tennis in Veere in beeld. Blz. 107  
5.051 We ondersteunen processen van (sport)verenigingen die willen fuseren. Blz. 108  
D.5.02 Veere in beweging. Blz. 109  
5.037 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere. Blz. 110  
5.038 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2020. Blz. 111  
D.5.03 Passende culturele voorzieningen en activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan: de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen. Blz. 112  
5.052 We maken een uitvoeringsprogramma cultuur 2020 Blz. 113  
D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen genieten van kunst en cultuur. Blz. 114  
5.039 In 2020 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte Blz. 115  
5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool Blz. 116  
D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden voor de toekomst en op een financieel duurzame manier. Blz. 117  
5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief. Blz. 118  
5.042 We verlenen onze ondersteuning aan een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en hebben speciale aandacht voor musea. Blz. 119  
D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit Blz. 120  
5.025 We bestrijden invasieve soorten. Blz. 121  
5.034 We passen de bomenverordening aan. Blz. 122  
D.5.07 Speelruimte in alle kernen die regelmatig gebruikt wordt door onze jeugdige inwoners. Blz. 123  
5.036 We verlengen de overeenkomsten met de speeltuinverenigingen. Blz. 124  
D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk. Blz. 125  
5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden. Blz. 126  
5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra recreatieve zandsuppletie voor de kust van Walcheren. Blz. 127  
5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit. Blz. 128  
5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport “De kust is breder dan het strand”. Blz. 129  
5.044 We schrijven een tender uit voor de nieuwvestiging van een strandpaviljoen aan de Baaiweg in Westkapelle. Blz. 130  
5.045 We sluiten met partijen een nieuw convenant voor het beheer van de voorzieningen op het Veerse Meer. Blz. 131  
D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap. Blz. 132  
5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan. Blz. 133  
5.028 We stellen een nieuwe Landbouwnota vast. Blz. 134  
5.046 We onderzoeken de mogelijkheden van waterbassins. Blz. 135  
5.047 We onderzoeken de haalbaarheid van terreinaanpassing van het scoutingterrein aan het Veerse Meer. Blz. 136  
5.048 We herzien het bestemmingsplan Buitengebied op een aantal punten uit de Kustvisie en het werkprogramma 'Verder bouwen aan een gezond Veere' . Blz. 137  
5.049 We onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van een innovatieve duinovergang. Blz. 138  
D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom. Blz. 139  
5.033 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit. Blz. 140  
D.5.11 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid. Blz. 141  
5.050 We starten in 2020 met het vernieuwen van het subsidiebeleid en de subsidieprocessen. Blz. 142  
Wat mag het kosten? Blz. 143  
Financiële analyse Blz. 144  
6. Sociaal Domein Blz. 145  
Programma inleiding Blz. 146  
Wat willen we bereiken? Blz. 147  
D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en hebben regie over hun eigen leven. Blz. 148  
6.025 We voeren de Nota Reserve Leefbaarheid uit. Blz. 149  
6.028 We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 150  
6.029 We bereiden ons voor op de nieuwe inburgeringswet die in 2021 in gaat. Blz. 151  
D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning. Blz. 152  
6.030 We zorgen dat de dienstverlening aan onze inwoners via de Veerse toegang Wmo en Jeugdzorg in 2020 op peil blijft. Blz. 153  
6.031 We volgen klant- en kostenontwikkeling in Wmo- en Jeugdzorgvoorzieningen. Blz. 154  
D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die ze krijgen als effectief. Blz. 155  
6.026 We voeren de schuldhulpverlening uit op basis van de Kadernota Orionis Walcheren 2019-2022 en het Projectplan coördinatiepunt Vroegsignalering. Blz. 156  
6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren. Blz. 157  
6.032 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en jeugdvoorzieningen. Blz. 158  
6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen per 2022 Blz. 159  
Wat mag het kosten? Blz. 160  
Financiële analyse Blz. 161  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 162  
Programma inleiding Blz. 163  
Wat willen we bereiken? Blz. 164  
D.7.01 In 2020 produceren we maximaal 100 kg restafval per inwoner. Blz. 165  
7.022 We voeren het in 2019 vastgestelde afvalbeleid uit. Blz. 166  
D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt. Blz. 167  
7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ. Blz. 168  
D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau. Blz. 169  
7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit. Blz. 170  
D.7.04 We informeren onze inwoners en bedrijven over klimaatverandering. Blz. 171  
7.018 We voeren een risicodialoog met onze inwoners en bedrijven. Blz. 172  
D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit Blz. 173  
7.020 We brengen volwaardig asfaltverharding aan op een aantal begraafplaatsen. Blz. 174  
D.7.06 In 2020 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar. Blz. 175  
7.021 In 2020 ronden we de ophoging van de begraafplaats in Koudekerke af. Blz. 176  
D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond. Blz. 177  
7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid. Blz. 178  
7.023 We voeren het Uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 uit en we bereiden ons voor op het vervolg. Blz. 179  
Wat mag het kosten? Blz. 180  
Financiële analyse Blz. 181  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 182  
Programma inleiding Blz. 183  
Wat willen we bereiken? Blz. 184  
D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg. Blz. 185  
8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57. Blz. 186  
D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2020 toe. Blz. 187  
8.051 We stellen samen met partijen een visie voor het Veerse Meer op. Blz. 188  
8.052 We stellen een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan op voor Bouwlust III Aagtekerke. Blz. 189  
D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur. Blz. 190  
8.053 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie. Blz. 191  
8.054 We stellen een visie vast voor de herontwikkeling van de Westrand van Domburg. Blz. 192  
8.055 We herontwikkelen het Nehalenniagebied. Blz. 193  
D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie. Blz. 194  
8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering. Blz. 195  
8.056 We houden een openbare tender voor herbestemming Mijnenmagazijn. Blz. 196  
8.057 We onderzoeken de haalbaarheid van het Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein. Blz. 197  
8.058 We vernieuwen de 7 beelden van het Stadhuis Veere. Blz. 198  
D.8.05 In 2020 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd. Blz. 199  
8.059 We evalueren de werkingsgebieden van de gebruiksverordening Tweede woningen. Blz. 200  
8.060 We stellen samen met partijen de Woonvisie Veere 2019-2023 op. Blz. 201  
D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren. Blz. 202  
8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen. Blz. 203  
8.062 We bereiden onze organisatie zo voor dat we in staat zijn om de nieuwe Omgevingswet goed uit te kunnen voeren. De vastgestelde Koers & Ambitie geeft hierbij de richting aan. Blz. 204  
8.063 We maken één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op. Blz. 205  
8.064 We maken grondexploitatiebeleid in afstemming met de financiële paragraaf in de Omgevingsvisie. Blz. 206  
D.8.07 In 2020 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling” Blz. 207  
8.065 We onderzoeken met de RCE de bescherming van de vestingwerken Veere. Blz. 208  
Wat mag het kosten? Blz. 209  
Financiële analyse Blz. 210  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 211  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 212  
Wat mag het kosten? Blz. 213  
Financiële analyse Blz. 214  
Onvoorzien en overige baten en lasten Blz. 215  
Wat mag het kosten? Blz. 216  
Financiële analyse Blz. 217  
Besteding onvoorzien Blz. 218  
Vennootschapsbelasting Blz. 219  
Wat mag het kosten? Blz. 220  
Mutaties reserves Blz. 221  
Mutaties reserves Blz. 222  
Financiële analyse Blz. 223  
Overhead Blz. 224  
Taakveld overhead Blz. 225  
Financiële analyse Blz. 226  
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 227  
Wat willen we bereiken? Blz. 228  
D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening. Blz. 229  
9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals afgesproken met de gemeenteraad. Blz. 230  
9.011 We gebruiken bestuurs- en management informatie om besluitvorming en dienstverlening te verbeteren: 'datagestuurd werken'. Blz. 231  
9.016 We richten de organisatiestructuur verder in en verstevigen deze kwantitatief en kwalitatief, in overeenstemming met onze ambities en de doelstellingen. Blz. 232  
9.017 We maken onze digitale archivering duurzaam en stellen de informatie beschikbaar aan het publiek. Blz. 233  
9.018 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Blz. 234  
9.019 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT- omgeving. Blz. 235  
9.020 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Blz. 236  
9.021 We zorgen er voor dat het aantal gegronde bezwaarschriften niet toeneemt. Blz. 237  
9.022 We zorgen ervoor dat het aantal door de ombudsman gegrond verklaarde klachten onder de 5 blijft. Blz. 238  
Paragraaf duurzaamheid Blz. 239  
Wat willen we bereiken? Blz. 240  
D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal. Blz. 241  
11.06 We monitoren het energieverbruik van de gebouwen. Blz. 242  
11.08 We plaatsen zonnepanelen op het dak van de Schuttershof. Blz. 243  
11.09 We isoleren het gebouw Schuttershof en vervangen de klimaatinstallatie tot het niveau (bijna) energieneutraal. Blz. 244  
11.10 We isoleren het gebouw de Spil en vervangen de klimaatinstallatie tot het niveau (bijna) energieneutraal. Blz. 245  
11.12 We zorgen voor een energielabel voor de gebouwen. Blz. 246  
D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2019 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor. Blz. 247  
11.13 We stellen met partijen een Transitievisie Warmte op met uitvoeringsagenda Blz. 248  
11.14 We voeren de Regionale Energie Strategie uit. Blz. 249  
11.15 We stellen een toetsingskader op voor zon- en windenergie. Blz. 250  
Paragraaf maatschappelijke voorzieningen Blz. 251  
Beschrijving Blz. 252