Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
De lijst van verbonden partijen.
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.   

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

Indeling

We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
Stichtingen en verenigingen (8)
Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 11)

1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

 

Vestigingsplaats Borsele
Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu
Begroting 2021 (bijdrage) Het OLAZ berekent de afvalverwerkingskosten, die zij in rekening gebracht krijgt van de verwerker rechtstreeks door aan de deelnemende gemeente. Het voorschottarief van brandbaar afval (inclusief afvalstoffenbelasting) bedraagt € 119 per ton. Voor gft bedragen de verwerkingskosten € 77,50 per ton. De  (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedraagt € 23,98 per inwoner. Het AB heeft de begroting 2021 op 25 juni 2020 vastgesteld
Ontwikkelingen Op weg naar een circulaire economie heeft de Rijksoverheid in het kader van het programma van Afval Naar Grondstof (VANG) concrete doelstellingen geformuleerd. De Zeeuwse gemeenten zijn deze doelen aan het omzetten in concrete maatregelen. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheden afval. De hoeveelheid restafval neemt af en de hoeveelheden gescheiden afvalstromen neem toe. Ook het acceptatiebeleid op de milieustraten  moet hierop worden afgestemd. 
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
€ 462.475 n.n.b €  9.972.638 n.n.b n.n.b

2. Orionis Walcheren

Vestigingsplaats Vlissingen
Doel De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit elke gemeente.
Financieel belang De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Begroting 2021 (bijdrage) € 1.356.499
Ontwikkelingen Orionis heeft zijn  concept-begroting 2021 opgeleverd. Vanwege de coronacrisis is deze beleidsarm. Actualisatie/nadere invulling vindt plaats via begrotingswijzigingen. Op het moment van schrijven (eerste helft september) is de begroting nog niet vastgesteld. Er kunnen dus sowieso nog wijzigingen plaatsvinden ten op zichte van de huidige concept-begroting.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Vanwege de financiële situatie bij de betrokken Walcherse gemeenten, bestaat de kans dat er in 2021 bij Orionis moet worden bezuinigd.

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021

€ 940.000

 

€ 707.000 € 34.851.000 € 28.986.000 € 707.000

3. De Zeeuwse Muziekschool

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van 10 Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
Financieel belang Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Begroting 2021 (bijdrage) nog niet aan te geven begroting 2021 is nog niet ontvangen
Ontwikkelingen Geen opmerkingen over de activiteiten. 
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) nvt

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

4. Het Zeeuws Archief

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie / Overhead
Begroting 2021 (bijdrage) € 172.270
Ontwikkelingen geen
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) verzekeren collectie

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
n.n.b. n.n.b n.n.b. n.n.b. n.n.b.

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Vestigingsplaats Goes
Doel Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu
Begroting 2021 (bijdrage)

€ 848.850 (alleen GGD taken)

Ontwikkelingen De GGD heeft in 2020 een groot gedeelte van haar tijd besteed aan het bestrijden van de Coronapandemie. Medewerkers werden soms ingezet voor andere werkzaamheden. Hierdoor zijn de normale werkzaamheden op een lager pitje komen te staan of op een andere manier uitgevoerd. De GGD heeft aangegeven het personeelsbestand te willen uitbreiden en heeft hiervoor een beroep gedaan op de Zeeuwse gemeenten. Ook heeft men de testcapaciteit moeten uitbreiden. Of dit ook gevolgen heeft voor de bijdrage vanuit de gemeenten is nog niet duidelijk. Op dit moment wordt nog in kaart gebracht welke gevolgen Corona precies heeft gehad op de dagelijkse werkzaamheden van de GGD. Naar verwachting wordt dit in september of oktober 2020 bekend.  
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Eventueel een hogere bijdrage als blijkt dat de huidige gemeentelijke bijdragen niet toereikend zijn om de uitbreiding van het personeelsbestand op te vangen.

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

6. Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 
Bestuurlijk belang De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Begroting 2021 (bijdrage) € 1.981.330
Ontwikkelingen 2020 stond in het teken van de Covid-19 crisis. Dit jaar wordt duidelijk wat de financiële consequenties voor de VRZ zijn en wordt begonnen aan het inhalen van opgelopen achterstanden. uitgestelde beleidsplannen, onderzoeken en ontwikkelingen worden hervat. Hoe dat eruit ziet en of alle doelstellingen gehaald worden is nu niet duidelijk en hangt af voor een overgroot deel af van de verdere bestrijding van het Covid-19 virus.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
n.n.b n.n.b n.n.b n.n.b n.n.b

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.
Financieel belang Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.
Raadsprogramma Veiligheid
Begroting 2021 (bijdrage) bijdrage gemeente Veere €230.900 (ontwerp 1e begrotingswijziging 2021)
Ontwikkelingen

We rekenen met de RUD Zeeland in 2021 voor het eerst af op uren volgens de vastgestelde PxQ (prijs x hoeveeldheid) systematiek .  Voorheen plande de RUD via dit systeem en rekende af op de planning. Nu rekenen we af op werkelijk bestede uren. De RUD bereidt zich voor op werken met de Omgevingswet. De RUD Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland en de GGD onderzoeken mogelijkheden voor samenwerking.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning, regie en contractbeheer van het doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Begroting 2021 (bijdrage) € 700.000 (Wmo-vervoer) + € 375.000 (leerlingenvervoer) = € 1.075.000 (inclusief centrale kosten).
Ontwikkelingen De coronacrisis heeft ook haar neerslag op de werkzaamheden van GVC gehad in 2020: er werden andere, wisselende eisen aan het vervoer gesteld, wat om de nodige flexibiliteit van de medewerkers vroeg en ook voor het nodige meerwerk zorgde  Waarschijnlijk  loopt dit in 2021  nog door.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Er loopt een vordering van de TCR-curator op de GVC. Het is nog niet bekend of deze vordering wordt toegekend en zo ja, hoe hoog deze uitpakt.

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
NNB NNB NNB NNB NNB

9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag
Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2021 (bijdrage) € 10.000 (dividend)
Ontwikkelingen

In het eerste half jaar 2020 was de kredietvraag bij de BNG  Bank hoger dan verwacht. Is mede door de financiële gevolgen van de Covid-19 pandemie en de lage rentetarieven.  De Covid-19 pandemie heeft forse impact op de zorgsector. Omdat het kabinet en zorgverzekeraars een vangnet hebben ingericht voor de zorgsector, zijn de gevolgen voor de BNG Bank beperkt.

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen kwam in de verslagperiode uit op € 5,4 miljard, een daling van € 800 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. De verkoop van de Eneco aandelen heeft een negatief effect gehad op de kredietverstrekking, mede door het gebruik van onderling lenen.

De toegang is goed tot het aantrekken van langlopende middelen via uitgifte van obligaties. De opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico's zijn gestegen als gevolg van de Covid-19 pandemie. 

De nettowinst  over het eerste halfjaar van 2020  bedraagt € 100 miljoen. Is een daling van 21% ten opzichte van het  eerste halfjaar 2019.

Het renteresultaat is met € 225 miljoen aanzienlijk hoger uitgekomen dan over dezelfde periode in 2019. Het resultaat is per saldo negatief beïnvloed door herwaarderingen van financiële instrumenten met name door de Covid-19 pandemie. Tevens heeft BNG Bank als gevolg van de sterk verslechterende economische vooruitzichten de voorziening voor kredietverliezen moeten verhogen.

De naar risico gewogen solvabiliteit (o.a. de Tier 1-ratio) is nagenoeg onveranderd gebleven.

Het balanstotaal is in vergelijking met 2019 met € 17,3 miljard toegenomen tot € 167,0 miljard, vooral als gevolg van de daling van de lange rentetarieven en de keuze van de bank om hogere liquiditeitsbuffers aan te houden in deze periode van crisis. Het eigen vermogen van de BNG bank is in de verslagperiode per saldo nagenoeg gelijk gebleven op € 4,9 miljard. 

 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) De volatiliteit op de financiële markten zal dit jaar als gevolg van de pandemie naar verwachting groot blijven en dat maakt het doen van voorspellingen over het verwachte resultaat niet verantwoord.

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
€ 4.856 (miljoen) n.n.b. € 162.129 (miljoen) n.n.b. n.n.b.

10. P.Z.E.M. N.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2021 (bijdrage) € 0. 
Ontwikkelingen

Er lopen momenteel twee onderzoeken met betrekking tot twee bedrijfsonderdelen van P.Z.E.M. 

Aandelen Evides
In 2019 heeft een ambtelijke werkgroep onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot overdracht van de aandelen in Evides van P.Z.E.M. naar de aandeelhouders. Uitkomst van dit onderzoek was dat er een vervolgonderzoek gedaan zou worden naar de variant waarbij eerst het juridische en vervolgens het economische eigendom (dividendstroom) overgaat naar de aandeelhouders.Dit onderzoek loopt nog. Bijkomend aspect is dat in juni 2020 in het compensatiepakket voor de Marinierskazerne in Vlissingen ook een passage is opgenomen m.b.t. eventuele hulp vanuit het Rijk bij de overdracht van de aandelen.   

 

Sloecentrale
Eind 2019 heeft EDF aangegeven haar aandeel van 50% in de Sloecentrale te willen verkopen. PZEM onderzoekt momenteel welke scenario's er mogelijk zijn (koop/verkoop). De aandeelhouders hebben een extern adviesbureau in de arm genomen om onafhankelijk onderzoek te doen naar de diverse mogelijke scenario's. Dit adviesbureau heeft begin 2020 een advies uitgebracht waarover begin 2020 een besluit genomen is genomen in de raden en staten. Het vervolgtraject is, door de uitbraak van het coronavirus, nog onduidelijk. 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)

Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Resultaat 2021
N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b.