Paragraaf maatschappelijke voorzieningen

Versterken gemeenschapszin en onderlinge band inwoners zodat leefbaarheid en aantrekkelijkheid kernen vergroot
Met een multifunctionele accommodatie (mfa) willen we de gemeenschapszin, de onderlinge binding en contacten binnen een dorp versterken. Het is een ontmoetingsplaats van jong en oud, voor kaartspelers en sporters, voor schoolkinderen en gepensioneerden. Kortom, een ontmoetingsplek voor de inwoners van het dorp. Dat kan door de verschillende maatschappelijke functies, zoals sport- en sociaal-culturele voorzieningen, scholen, kinderopvang, welzijns– en gezondheidsvoorzieningen, onder één dak te brengen. Hiermee krijgt de leefbaarheid van een dorp een impuls. Tegelijkertijd draagt dit bij aan een goed vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners. Deze mfa’s bouwen we duurzaam, circulair en waar mogelijk flexibel / demontabel. Nieuwe scholen bouwen we zoveel mogelijk onder één dak en natuurlijk in overleg met de schoolbesturen. We bouwen volgens de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw), waarmee een frisse, optimale onderwijsomgeving wordt gemaakt. We maken geld vrij om de klaslokalen in de scholen iets groter te bouwen dan de rijksnormen voorschrijven.

 

In de eerste fase gaat het om vier kernen: Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. Ten opzicht van de begroting 2020 van zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd die we in 2021 verder uitwerken tot concrete projectplannen.

 

Koers bepalen en uitwerken

Het programma per kern ziet er voor fase I als volgt uit:

 

Aagtekerke (realisatie 2021/2022):

Nieuwbouw gymzaal en de ontmoetingsruimte met beperkte zorgfunctie (flexibele-, circulaire-, aanpasbare bouw) die in december 2022 gereed is, verplaatsen speeltuin naar nieuwe mfa. Vrijkomende locatie gymzaal en speeltuin vullen we in met woningbouw. De school blijft behouden op de huidige locatie en deze wordt later vernieuwd;

Wat willen we bereiken?
Realisatie van een multifunctioneel dorpshuis met gymzaal en speelvoorziening ter bevordering van de sociale cohesie tussen de inwoners van het dorp. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied rondom de Agathastraat verbeteren en beperkte toevoeging nieuwe woningen om invulling te geven aan de lokale woonbehoefte.

 

In 2021 doen we hiervoor:

a.      op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten

b.     de aanbestedingsvorm bepalen en de aanbesteding uitvoeren en naar aanleiding daarvan het plan vormgeven

c.      start realisatie (i.r.t. Regio Deal)

d.     ontwerp nieuwe speeltuin. Uitvoering verplaatsing speeltuin in afstemming op de oplevering MFA 2022

e.     schets verkaveling vrijkomende locaties

f.      bepalen differentiatie levensloop bestendige (bereikbare) woningbouwprogramma (in afstemming met Bouwlust III)

 

Oostkapelle (gewijzigd programma, uitvoering gereed 2023):

We renoveren de sporthal en dorpshuis De Halve Maan naar BENG niveau. Voor de twee scholen en de kinderopvang wordt één multifunctionele accommodatie nabij De Halve Maan gerealiseerd. Een deel van de velden op sportpark Duinhelm wordt gerenoveerd en de infrastructuur nabij De Halve Maan wordt aangepast.

 

Wat willen we bereiken?
Het “groene hart” in Oostkapelle blijft en de voorzieningen blijven geconcentreerd in de kern. Multifunctionele accommodaties waar ontmoeten, ontspanning, sport en onderwijs in elkaars nabijheid samengebracht worden. Hierdoor versterken de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van de voorzieningen en daardoor de aantrekkelijkheid als woondorp. Het stimuleren van sporten onder jongeren door een fysiek vanzelfsprekende verbinding tussen school en sport te maken


Renovatie sporthal De Halve Maan en bijbehorend dorpshuis (2020/2021);

In 2021 doen we hiervoor;

 1. eind 2020 is een subsidieaanvraag duurzame renovatie (naar BENG-niveau) voor sporthal en dorpshuis De Halve Maan ingediend (mits we voldoen aan de nog te bepalen voorwaarden van het Rijk);
 2. begin 2021 wordt hiervoor in samenspraak met de belanghebbenden het programma van eisen opgesteld;
 3. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, de exploitatievorm en beheeraspecten zodat uitvoering van de werkzaamheden in 2021 start.

 

Nieuwbouw twee scholen en kinderopvang onder één dak, renovatie velden Duinhelm
In 2021 doen we hiervoor:

 1. in 2021 maken we in samenwerking met schoolbestuur en kinderopvang de visie, het programma van eisen, het schetsontwerp voor de nieuwe kind-mfa en de inrichtingsschets omgeving;
 2. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten;
 3. in samenhang met het programma voor het nieuwe kind-mfa maken we het programma voor de aanpassing / renovatie van velden op Duinhelm en eventuele invulling met woningbouw.

 

Serooskerke (gewijzigd programma, uitvoering gefaseerd, gereed 2024):

We verplaatsen de gymzaal, basisschool en kinderdagopvang richting Serooskerke Oost. Het huidige zwembad De Goudvijver blijft behouden in De Zandput en krijgt een nieuwe installatie en nieuw zwembadgebouw. Het zwembadgebouw wordt zo gebouwd zodat eventueel een nieuw dorpshuis gekoppeld kan worden.

 

Wat willen we bereiken?
We zetten in op een multifunctionele clustering van voorzieningen in Serooskerke Oost met de school, de gymzaal en een gezondheidsfunctie. Hierdoor brengen we zorg, onderwijs en sport dichter bijeen. Daarnaast is in Serooskerke Oost ruimte voor ca 20 reguliere woningen en worden gesprekken gevoerd over het realiseren van zorgwoningen voor s Heeren Loo en Zorgstroom. We houden ook rekening met de verplaatsing van fitness De Driehoek naar Serooskerke Oost.
We vernieuwen de installatie en het zwembadgebouw zodat dit gereed is voor het zwemseizoen 2022. 

 

In 2021 doen we hiervoor;

 1. bestemmingswijziging Serooskerke Oost (start begin 2021, afronding september 2021);
 2. het programma van eisen voor de vernieuwing installatie en gebouw van Zwembad De Goudvijver wordt opgesteld
 3. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten zodat uitvoering van de werkzaamheden na het zwemseizoen 2021 start en voor opening seizoen 2022 afgerond zijn
 4. gelijktijdig en in samenspraak met het schoolbestuur, kinderopvang en de bestaande werkgroep van inwoners/gebruikers wordt het programma van eisen en een schetsontwerp voor de school en gymzaal opgesteld (doel realisatie 2023/2024)
 5. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten van de gebouwen (exclusief de reguliere woningen) in Serooskerke Oost
 6. bepalen differentiatie van de 20 reguliere levensloopbestendige woningen met bijbehorende verkoop- of ontwikkelstrategie (bijvoorbeeld CPO / kavelverkoop / verkoop aan corporatie/ontwikkelaar/ondernemer)

 

Westkapelle (gewijzigd programma, realisatie 20023/2024)

We herpakken het pad voor de invulling van de multifunctionele accommodatie (mfa), zoals in de Dorpsvisie is beschreven. De functies sport (sporthal), scholen en gezondheidsvoorzieningen worden samengebracht. Wellicht ook in combinatie met een verenigingsgebouw. Herrijst blijft het verenigingsgebouw van Westkapelle en blijft eigendom van de gemeente. Als in de mfa een volwaardig en gedragen alternatief wordt gerealiseerd, heroverwegen we dit.

 

Wat willen we bereiken?

Met de revitalisatie van Herrijst in 2021, sluiten we aan bij de behoefte van de gebruikers. De realisatie van een mfa (sporthal, onderwijs, kinderdagopvang, zorgfunctie, eventueel met het dorpshuis) geeft een kwaliteitsimpuls aan het woonklimaat. Het beoefen van sport op intensief niveau wordt mede als sociale binding /sociale cohesie door het dorp ervaren. Een volwaardige sporthal voorziet in deze behoefte van de inwoners.

Met het clusteren van sport-, maatschappelijke- en zorgvoorzieningen onder één dak versterken we de synergie tussen de diverse gebruikers en functies wat deze voorziening voor de toekomst borgt.

 

In 2021 doen we hiervoor:

 1. medio 2021 is de revitalisatie van Herrijst uitgevoerd
 2. de locatie voor de mfa wordt medio 2021 definitief bepaald
 3. aansluitend en in samenhang met de locatiekeuze wordt samen met de bestaande werkgroep van inwoners/gebruikers, het programma van eisen voor de mfa opgesteld en het overleg over een eventueel volwaardig en gedragen alternatief voor Herrijst gevoerd
 4. de visie voor twee scholen met de kinderopvang onder één dak in de mfa wordt in overleg met betrokken partijen opgesteld
 5. op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten
 6. planologische voorbereiding verplaatsen volkstuinen

 

Wat mag het project in totaliteit kosten?

In het zoeken naar de balans tussen ambities en financiële mogelijkheden is budget uitgewerkt. In de vorige begroting is nog met een bandbreedte gewerkt als gevolg van varianten en scenario’s. Voor 2021 is de koers (voor met name fase I) duidelijk en kan daarmee concreter een budget worden geraamd. Dit blijft een raming, tot het moment dat aanbestedingen van werkzaamheden heeft plaatsgevonden.

 

Voor huisvesting van de kinderopvang en andere (zorg)partners zijn er nu nog geen investeringsbedragen en bijbehorende lasten en baten  opgenomen. Uitgangspunt hierbij is kostprijsdekkende verhuur.

 

Programma met budget

Raming
x € 1.000

rente en afschrijving

exploitatie- lasten

totaal

Investeringen sport, ontmoeten en herinrichten omgevingen

 €       23.745

 €          1.143

 €            635

 €    1.778

Investeringen scholen

 €       10.145

 €              404

 €             -16

 €        388

Subtotaal

 €       33.890

 €          1.547

 €            619

 €    2.166

Voorbereidingskosten

 €          3.000

 €              150

 €                -  

 €        150

Subtotaal

 €       36.890

 €          1.697

 €            619

 €    2.316

Subsidiekansen, fiscale maatregelen, opbrengst verkoop vastgoed

 €        -2.457

 €            -137

 €                -  

 €      -137

Totaal

 €       34.433

 €          1.560

 €            619

 €    2.179

 

 

 

 

 

Beschikbare huidige exploitatielasten 4 kernen

 

 

 

 €        705

Stelposten dekkingsmiddelen MV

 

 

 

 €    1.474

Subtotaal

 

 

 

 €    2.179

Saldo nog te dekken

 

 

 

 €           -  

 

Investering

Totaal

Onderwijs

 €    10.145

Ontmoeten

 €       6.335

Sport

 €    13.444

Zwembad

 €          962

(Her)inrichting omgeving

 €       2.736

Aankoop grond

 €          268

Totaal

 €    33.890

 

 

Algemene voorbereidingskosten

 €       3.000

Totaal

 €    36.890

 

 

Subsidiekansen

 €     -1.346

Fiscale maatregelen

 €     -1.111

Verkoop onroerend goed

p.m.

Totaal

 €    34.433

 

Sparen voor de toekomst: reserveren van middelen ten behoeve van de 2e fase en reserveren voor tussentijdse renovatie van nieuwbouw accommodaties

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, inzichten veranderen soms, maar ook leren we van het verleden. We kunnen de investeringen in de maatschappelijke voorzieningen voor de komende jaren realiseren en willen we dit ook mogelijk maken voor de toekomst. Vanaf 2024 is er in de meerjarenraming een structureel bedrag van € 200.000 opgenomen met o.a. als doel om hiervan structureel € 75.000 te reserveren voor het uitvoeren van tussentijdse renovatie (na 15 á 20 jaar) van accommodaties. Het restant van € 125.000 wordt ingezet voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten van uit te voeren projecten maatschappelijke voorzieningen in de 2e fase vanaf 2025.

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand Jaar Lasten Baten
Herrijst Wkp, diverse aanpassingen E Nieuw 2021 17.000
Aagtekerke, onderzoek organisatie gebouwenbeheer Regiodeal E Nieuw 2021 154.250 77.125
Multifunctionele accommodaties. S Nieuw 2024 200.000

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Eenm. Dekking Totale lasten Totale baten
Meubilair Herrijst stoelen en tafels Nieuw 2021 48.400 25 8.470 2.396 p.m.
Oostkapelle, renovatie sporthal en dorpshuis Halve Maan BENG Nieuw 2021 3.660.884 25 455.075 192.349 p.m.
Oostkapelle, Voorbereidingskosten nieuwbouw scholen Nieuw 2021 166.000 50 0 6.640 p.m.
Westkapelle, voorbereidingskosten locatie Kerkeweg/Molenwal Nieuw 2021 50.000 25 3.000