Paragraaf grondbeleid

In 2016 is de nota grondbeleid voor de Gemeente Veere vastgesteld.

 

Om transparantie en slagvaardigheid in het grondbeleid te bereiken, is een grondbedrijf gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen in de gemeentebegroting mogelijk.

 

In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch bindend instrument.

 

Relevante regelgeving

Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren. Er zijn wel verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:

 

 • Gemeentewet (dualisme);
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 • Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
 • Onteigeningswet;
 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
 • Omgevingswet;
 • Europese wetgeving.

 

Gemeentelijke voorkeur grondbeleid

De Gemeente Veere kan alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteren. De keuze voor een vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

 

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streven we in alle kernen naar een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:

 

 • Opvang van de natuurlijke groei;
 • Binden van starters;
 • Verleiden van nieuwkomers;
 • Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
 • Aandacht voor levensloopbestendige en duurzame woningen;
 • Balans tussen leefbaarheid en toerisme;
 • Betaalbare woningen.

 

Volgens de laatste rapporten is de verwachting dat tot en met 2029 het aantal huishoudens in de gemeente Veere groeit met 250 stuks ten opzichte van 2019. In de periode 2030 – 2040 verwachten we een krimp in het aantal huishoudens te zien, met als resultaat dat er in 2040 ten opzichte van 2019 nog slechts 20 huishoudens meer in de gemeente Veere zijn.

 

Bedrijventerreinbeleid

Bestaand beleid is dat we bedrijventerreinen realiseren met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen streven we voor kern gebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern na.

 

Grondverkoop

Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld. Systemen die in aanmerking komen zijn:

 • Loting na inschrijving;
 • Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
 • Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;
 • Indien er restende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

 

Grondprijsbeleid

Het grondprijsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:

 • Transparantie;
 • Marktconformiteit
 • Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;
 • Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
 • Maatwerk.

 

Er is sprake van gedifferentieerde grondprijzen voor de kernen aan de kust. Afhankelijk van de marktontwikkelingen worden de grondprijzen jaarlijks verhoogd met het algemene inflatiecijfer.    

 

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende grondprijzen (bedragen exclusief BTW):

 

Middenkernen

Kustkernen (m.u.v. Domburg)

Domburg

2-kappers

€ 220

€ 270

€ 430

Vrijstaande bouw

€ 245

€ 295

€ 455

Sociale woningbouw

€ 124

€ 124

€ 124

Tabel: grondprijzen per 1-1-2021

 

Het college heeft volgens de nota Grondbeleid 2016 de bevoegdheid om grondprijzen vast te stellen binnen de volgende bandbreedtes:

 

 Categorie

   Bandbreedtes (excl. BTW)

Sociale woningbouw

      € 110  -  € 160

Twee onder een kap/geschakeld

      € 200  -  € 450

Vrijstaand

      € 215  -  € 500

Bedrijventerreinen

      €   90  -  € 200

 

Risico’s in de grondexploitatie

Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

 • Conjunctuur en renterisico’s wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
 • Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankoopprijzen;
 • Milieurisico’s;
 • Planschadeclaims;
 • Archeologische belemmeringen;
 • Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving

 

Deze risico’s worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.

 

Financiële positie

We verwachten dat het saldo van de reserve grondbedrijf per 1 januari 2021 € 0,4 mln bedraagt. De afboeking van de projecten in Veere (Veere Anno…, herontwikkeling Oostwatering en herontwikkeling Oranjeplein) in 2020 brengen we ten laste van de algemene reserve, omdat de reserve grondbedrijf op dit moment niet toereikend is. Het gaat om een afboeking van € 0,7 mln.

 

In meerjarig perspectief, rekening houdend met reeds geraamde verplichtingen, resulteert dit in een te verwachten positief saldo per 31-12-2024 van € 1,8 mln.

 

Hieronder is het verwachte verloop van de reserve grondbedrijf weergegeven:

 

Jaar

2020

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

0

431

1.185

1.360

1.545

Toevoegingen

510

790

175

185

240

Onttrekkingen

-/- 79

-/- 36

0

0

0

Stand per 31 december

431

1.185

1.360

1.545

1.785

Tabel: verloop reserve grondbedrijf 

 

Exploitaties

Per 1 januari 2021 zijn de volgende woningbouwlocaties nog in exploitatie:

 • Bouwlust III, Aagtekerke
 • Singelgebied, Domburg
 • Nimmerdor I, Grijpskerke
 • Serooskerke Oost
 • Fort den Haakweg, Vrouwenpolder
 • Zanddijk, Veere.

 

Per 1 januari 2021 is de volgende bedrijventerreinen in exploitatie:

 • Oosterloo, Domburg