Paragraaf duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp en één van onze speerpunten. We willen als gemeente Veere energieneutraal zijn in 2050. Onze eigen gemeentelijke organisatie is in 2030 energieneutraal.

Om in 2050 gemeentebreed energieneutraal te zijn, gaan we samen met inwoners (collectieven) en ondernemers aan de slag.

Duurzaamheid is als speerpunt ingebed in de organisatie en loopt daarom als rode draad door veel thema’s en maatregelen in deze begroting heen. Om beter grip te hebben op alles wat loopt en om van duurzaamheid een sterker agendapunt te maken, is het Duurzaamheidsplan omgezet naar een Programma Duurzaamheid. Binnen dit programma splitsen we duurzaamheid in een aantal thema’s, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en leefomgeving. Een stuurgroep en projectgroep zorgt voor de implementatie en borging van de benodigde acties. Daarnaast richten we in 2021 een duurzaamheidsfonds op om initiatieven te stimuleren. We monitoren hoe ver we staan met onze duurzaamheidsdoelen en zo nodig evalueren we of sturen we bij via de begrotingscyclus.

 

De gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2030 en de hele gemeente energieneutraal in 2050. Dit zijn de hoofdoelen van ons Duurzaamheidsbeleid. Dat is natuurlijk een flinke opgave, maar we zijn goed op weg. Duurzaamheid is één van de belangrijkste speerpunten waar we op in zetten in 2021, maar het bereiken van deze doelen kunnen we zeker niet alleen. Daarom gaan we met betrokken inwoners (collectieven) en ondernemers aan de slag.

 

De Regionale Energie Strategie Zeeland 1.0 (RES 1.0) is de basis van de Veerse energietransitie. Zeeland stelde deze strategie als eerste van Nederland vast in 2020. We zien de RES 1.0 als de basis en strategie voor ons verdere beleid in Veere. De betrokken partijen in Zeeland werken nu aan een uitvoeringsagenda voor bij de RES 1.0, deze wordt gepresenteerd eind 2020.

 

Een van de acties die hierop staat is de Transitievisie Warmte met uitvoeringsplan. In de Transitievisie Warmte en het uitvoeringsplan staat wanneer we welke wijk aardgasvrij maken en overgaat op duurzame warmtebronnen. Hier hebben alle Zeeuwse gemeenten –dus ook wij- een plan van aanpak voor vastgesteld. We zijn gestart met het maken van de visie die we eind 2021 vaststellen. Dit doen we samen met belanghebbenden in de gemeente/per kern.  

 

Als gemeente hebben we een voorbeeld functie. We gaan daarom verder met het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. Dit doen we in het project Multi Functionele Accommodaties (MFA). Ee verduurzamen ook dit jaar enkele gebouwen, zoals De Spil in Gapinge en het Stadhuis in Veere (1e fase).

In 2021 gaan we verder met het monitoren van het verbruik van onze gebouwen en geven we invulling aan de Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed, die is opgesteld vanuit het landelijke Klimaatakkoord. Hierdoor krijgen we verder inzicht in het proces voor het CO2-arm en aardgasvrij maken van al ons maatschappelijk vastgoed en wat we met onze gebouwen gaan doen voor de korte, middellange en lange termijn.

 

Om beter in de grip te krijgen op alles wat loopt en om van duurzaamheid een sterker agendapunt te maken, zetten we het Duurzaamheidsplan om naar een Programma Duurzaamheid. Binnen dit programma splitsen we duurzaamheid in een aantal thema’s, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en leefomgeving.

Om nog meer slagvaardigheid te krijgen in verduurzaming van de gemeente Veere richten we een intern gemeentelijk adviesteam duurzaamheid op (dit past goed in de gedachte van de Omgevingsvisie) én richten we duurzaamheidsfonds op om initiatieven te financieren.

 

Bij de uitvoering van duurzaamheid in onze veelzijdige gemeente Veere richten we ons nog steeds op de 12 routes uit ons duurzaamheidsplan:

 1. Een leefbare fysieke ruimte
 2. Duurzame mobiliteit
 3. Duurzame recreatie en toerisme
 4. Duurzaam wonen
 5. Duurzame gemeentelijke organisatie
 6. Verantwoord waterbeheer
 7. Ondernemend Veere
 8. Energieneutraal
 9. Energieke gemeente
 10. Circulaire economie
 11. Governance
 12. Communicatie en Educatie