Uitgaven

12,42%

€ 9.155

x € 1.000
12,42% Complete

Inkomsten

0,29%

€ 211

x € 1.000
0,29% Complete

Saldo

0%

€ -8.944

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

12,42%

€ 9.155

x € 1.000
12,42% Complete

Inkomsten

0,29%

€ 211

x € 1.000
0,29% Complete

Saldo

0%

€ -8.944

x € 1.000

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentrage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.
In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2021 het percentage overhead 86% bedraagt. Omdat wij dit percentage jaarlijks opnieuw bepalen hebben wij er voor gekozen om dit percentage voor alle jaren te hanteren.

 

Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 86% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

 

Ontwikkeling percentage
Het berekende percentage overhead is in de begroting 2021lager dan in de begroting 2020 berekend was, 86% t.o.v. 93%. De daling komt doordat de formatie is uitgebreid met functies op de cluster handhaving, de index op de loonkosten en het niet indexeren van bedrijfsvoeringsbudgetten. 

Bedragen x € 1.000 Rekening 2019 Primitieve begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Lasten
Salarissen 4.185 4.927 5.111 5.149 5.149 5.126
Belastingen 23 23 23 23 23 23
Duurzame goederen 17 42 42 42 42 42
Ingeleend personeel 485 463 209 362 336 336
Overige goederen en diensten 3.390 3.521 3.496 3.611 3.486 3.468
Subsidies 0 17 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 0 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 61 70 79 44 44 44
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 22 4 22 22 22 22
Mutatie voorzieningen 425 154 211 211 211 156
Afschrijvingen 243 256 260 231 224 223
Toegerekende rente 55 54 34 31 30 28
Overige verrekeningen -4 -5 -1 -1 -1 -5
Totaal lasten 8.902 9.526 9.484 9.725 9.565 9.463
Baten
Uitgeleend personeel 82 71 72 58 32 32
Huren 46 32 33 33 33 33
Leges en andere rechten 49 69 71 71 71 71
Overige goederen en diensten 27 16 16 16 16 16
Inkomensoverdrachten - Rijk 12 17 16 16 16 16
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen baten 34 0 0 0 0 0
Mutatie voorzieningen 0 0 3 3 3 0
Totaal baten 250 205 210 197 171 168
Totaal overhead 8.652 9.321 9.274 9.528 9.394 9.295
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 400 532 329 329 263 313
Resultaat overhead na toerekeningen 8.252 8.789 8.944 9.199 9.131 8.982
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 10.523 10.020 10.763 10.800 10.568 10.573
% overhead 82% 93% 86% 88% 89% 88%

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten 250 206 211 197 171 168
Lasten 8.500 9.782 9.155 9.396 9.302 9.150