Uitgaven

13,14%

€ 9.679

x € 1.000
13,14% Complete

Inkomsten

11,47%

€ 8.448

x € 1.000
11,47% Complete

Saldo

0%

€ -1.230

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

13,14%

€ 9.679

x € 1.000
13,14% Complete

Inkomsten

11,47%

€ 8.448

x € 1.000
11,47% Complete

Saldo

0%

€ -1.230

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen voor een leefomgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De wereld om ons heen verandert continue en we veranderen daarin mee. Dat moet op een verantwoorde manier. Bij het maken van keuzes voor de toekomst betrekken we ons inwoners, bedrijven en gasten. Op die manier behouden we een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En maken we keuzes op basis van een breed draagvlak.

 

Het beleidsterrein VHROSV kent een aantal thema’s. De belangrijkste zijn de Omgevingswet, Duurzaamheid en Wonen.

 

Omgevingswet

Tot voor kort spraken we bij ontwikkelingen vooral over Ruimtelijke Ordening of Ruimtelijke Ontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet wordt het woord ‘ruimte’ langzaam vervangen door ‘fysieke leefomgeving’. Dit is omdat het steeds belangrijk is om naar de totale omgeving te kijken. Alle thema’s en beleidsvelden kunnen elkaar beïnvloeden of versterken. Straten, gebouwen en parken vormen samen één leef- en werkgebied. De elementen kun je daarom niet meer los van elkaar zien. De Omgevingswet heeft tot doel om meer in samenhang te kijken naar onze omgeving, procedures te versnellen en inwoners meer te betrekken bij het maken van beleid en plannen.

 

In 2021 bereiden we ons voor op de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet. We ontwikkelen we een nieuwe manier voor de behandeling van vergunningaanvragen die sneller en transparanter wordt. Daarnaast gaan we afspraken maken over hoe we de omgeving gaan betrekken bij het maken van plannen. We doen dat al bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor ons grondgebied. Deze visie stellen we eind 2021 vast. Deze visie is de basis voor de manier waarop we onze leefomgeving gaan beheren en ontwikkelen na 2021. Tegelijkertijd werken we aan een nieuw bestemmingsplan voor de 13 kernen, dit wordt ook in 2021 vastgesteld.

 

Duurzaamheid

In de paragraaf Duurzaamheid is al beschreven wat de uitdagingen voor onze gemeente zijn op het gebied van duurzaamheid. In het programma VHROSV is concreter aangegeven wat we hier voor gaan doen in 2021. Een belangrijk document is de transitievisie Warmte waar we aangeven in welke volgorde we wijken voor 2030 aardgasvrij gaan maken.

 

We werken ook aan het behalen van een CO2 reductie in 2050 van 95% ten opzichte van 1990. Om grote stappen te kunnen maken stellen we een programma duurzaamheid op. Hierin kunnen we in samenhang maatregelen nemen die ons helpen onze doelen te bereiken.   

 

Wonen

De woningmarkt is de afgelopen paar jaar weer flink aangetrokken. Woningen worden sneller verkocht, koopprijzen stijgen en het woningaanbod daalt. Daarnaast is de druk van het toeristisch (mede)gebruik van woning de afgelopen jaren verder toegenomen. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningaanbod die gelijk opgaat met demografische ontwikkelingen. En van belang is dat we in woningtypen en prijssegmenten vraaggericht zijn voor al onze inwoners: starters, doorstarters, jonge en oudere gezinnen, kleine huishoudens en grote gezinnen, ouderen, en iedereen met een zorgvraag. Inwoners stimuleren we aan de slag te gaan met het verduurzamen en levensloopbestendig maken van hun huidige woning.

Als onderdeel van de Omgevingsvisie ontwikkelen wij een Woonvisie. Vooruitlopend op de vaststelling van de Woonvisie werken we in 2021 een aantal onderwerpen verder uit zoals betaalbare woningen in een aantal kernen.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Gemeentelijke Bestemmingplannen
 • Structuurvisie Cultuurhistorie gemeente Veere 2015
 • Gemeentelijk accommodatiebeleid
 • Visie Domburg
 • Structuurvisie centrumgebied Zoutelande
 • Masterplan Fort den Haakweg
 • Dorpsvisies
 • Nota Grondbeleid 2016
 • Duurzaamheidsplan 2017-2020
 • Nota Ruimtelijke kwaliteit 2016
 • Provinciaal omgevingsplan en provinciale omgevingsverordening
 • Natura 2000
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 • Wro en Woningwet
 • Walcherse regionale woningmarktafspraken
 • Nieuwe omgevingswet
 • Nieuwe huisvestingswet
 • De Novelle Herzieningswet (takendiscussie corporaties)
 • Regionale samenwerking
 • Participeren: minder overheid - meer maatschappij
 • Toekomst bouwregelgeving: de technische beoordeling van en toezicht op vergunningplichtige bouwwerken mogelijk naar de private sector.
 • Economische groei
 • Bevolkingsprognoses: dubbele vergrijzing (oudere ouderen en meer jongere ouderen)
 • Ontwikkelingen in Mobiliteit:”wat beweegt ouderen”, toenemende verplaatsingsafstanden. Bij een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af.
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen
 • Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement

D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2021 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

 

• Gezondheidsbescherming;
• Werkgelegenheid;
• Toerisme;
• Duurzaamheid;
• Cultuurhistorie.

 

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

In de afgelopen jaren zijn er voor meerdere kernen visies vastgesteld. Deze zijn voor een deel in uitvoering. Voor Domburg geldt dat op een aantal gebieden nog raadsbesluiten nodig zijn om een verdere invulling te kunnen geven. De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! We proberen met nieuwe ontwikkelingen vorm te geven aan deze visie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitsplan Domburg geeft handvatten voor de algemene ruimtelijke ontwikkeling.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Als onderdeel van de Omgevingsvisie ontwikkelen wij een Woonvisie. Vooruitlopend op de vaststelling van de Woonvisie werken we in 2021 een aantal onderwerpen verder uit zoals betaalbare woningen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.04 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat gepland voor 1 januari 2022. We maken een Omgevingsvisie voor ons hele grondgebied en afspraken over de manier waarop we participeren en het vergunningenproces vorm geven. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.8.05 We verbruiken minder energie dan in 2020 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. We streven ernaar om in 2030 een volledig energie-neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie-neutrale gemeente zijn. We gebruiken hiervoor de landelijke klimaatmonitor.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
VHROSV 30 Gemiddelde WOZ-waarde euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2019 282 203 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
VHROSV 31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2019 5,4 7,3 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
VHROSV 32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2020 91,4 81 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
VHROSV 33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2020 619 722 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
VHROSV 34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2020 672 787 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 724 392 117 117 117 117
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.552 5.056 7.385 2.834 2.076 1.791
8.3 Wonen en bouwen 1.173 883 946 946 934 929
Totaal Baten 10.449 6.331 8.448 3.898 3.128 2.837
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.333 1.979 1.555 1.548 1.398 1.398
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 9.776 4.082 6.639 2.687 1.899 1.559
8.3 Wonen en bouwen 1.301 1.858 1.485 1.369 1.292 1.309
Totaal Lasten 12.410 7.919 9.679 5.604 4.589 4.265

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand Jaar Lasten Baten
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca E Bestaand 2021 40.000 40.000
Omgevingswet invoering E Bestaand 2021 131.500 131.500
Uitvoeren Gebiedsvisie Veerse Meer fase 2 E Nieuw 2021 25.000
Uitvoering Landschapsvisie Deltadammen E Nieuw 2021 25.000
Opstellen van een kerkenvisie E Nieuw 2021 50.000
Antennebeleid 5G E Nieuw 2021 10.000
Bodembeleid S Nieuw 2021 10.000
Overgangsregeling kamerverhuur 2021 E Nieuw 2021 65.000
Overgangsregeling kamerverhuur 2022 E Nieuw 2022 65.000
Herziening bestemmingsplan buitengebied E Nieuw 2022 150.000
Vormen van een duurzaamheidsfonds, t.b.v. duurzaamheids-doelstellingen (cfm. Hoofdlijnenprogramma) S Nieuw 2022 200.000
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen E Bestaand 2023 40.000 40.000
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen S Nieuw 2024 40.000
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen E Bestaand 2022 40.000 40.000