Uitgaven

10,59%

€ 7.801

x € 1.000
10,59% Complete

Inkomsten

9,47%

€ 6.978

x € 1.000
9,47% Complete

Saldo

0%

€ -823

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

10,59%

€ 7.801

x € 1.000
10,59% Complete

Inkomsten

9,47%

€ 6.978

x € 1.000
9,47% Complete

Saldo

0%

€ -823

x € 1.000

Programma inleiding

We dragen zorg voor een veilige, schone, gezonde en duurzame leefomgeving, die zo is georganiseerd en ingericht dat we ook gezond blijven. We willen dat inwoners van Veere gezond opgroeien en vitaal oud worden. Primair doen we dat door bronnen die mogelijke gezondheidsrisico’s kunnen vormen weg te nemen. Secundair door een gezonde levensstijl te stimuleren, het uitvoeren van wettelijke taken (door de GGD) en in te zetten op een duurzame leefomgeving.

 

De primaire taak voeren we uit door het inzamelen van afvalstoffen en afvalwater maar ook de lijkbezorging goed te regelen. We zorgen ervoor dat onze bodem en lucht schoon blijven. De secundaire taak door de leefomgeving zo in te richten dat toekomstige risico’s worden voorkomen. Hierbij zetten we onder andere in, binnen onze mogelijkheden, op het zoveel mogelijk voorkomen van verdere klimaatveranderingen en het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. Maar ook door de gezondheid van onze inwoners en de bedreigingen daarvan te laten monitoren en bewaken door de GGD. Ook zetten we in op preventie en voorlichting.

 

De belangrijkste thema’s binnen dit beleidsveld zijn; afvalinzameling, riolering, lijkbezorging, gezond leven, klimaatadaptatie, lucht, geluid en bodem. Het thema duurzaamheid raakt ook in belangrijke mate aan dit programma. Gezien het grote belang wat we aan dit thema hechten is er een aparte paragraaf duurzaamheid.

 

Afvalinzameling

Samen met andere Zeeuwse gemeenten werken we effectief en efficiënt samen aan afvalinzameling. 

De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De landelijke doelstelling is dat de gemeenten vanaf 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

Als gemeente stimuleren we de afname van de hoeveelheid afval en hergebruik van reststoffen. Ons doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 125 kg per inwoner per jaar in 2022. Dit doen we onder andere door de invoering van een gedifferentieerd tarief (diftar) in 2022 en aandacht besteden aan de bewustwording bij inwoners en bezoekers.

 

Riolering

Om afvalwater af te voeren dragen we zorg voor een goed functionerend rioolstelsel. 

De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen als gevolg van klimaatverandering en prijsstijgingen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de kans op wateroverlast door klimaatverandering te verkleinen. Een groot deel van ons bestaande rioolstelsel is aangelegd in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw en komt aan het einde van hun levensduur. We zien dus een piek aankomen in renovatie van ons bestaande rioolstelsel.

We proberen de werkzaamheden aan het riool zoveel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte als wegonderhoud, onderhoud aan kabels en leidingen. Volgend jaar maken we daarom een integrale visie openbare ruimte (IVOR). Meer hierover leest u in de paragraaf kapitaalgoederen.

 

Lijkbezorging

 Onze begraafplaatsen zijn goed toegankelijk, voldoen aan ons beheerniveau en er is voldoende grafruimte voor de komende 25 jaar. 

Een uitgangspunt in de nota is dat de begraafplaatsen niet kostendekkend hoeven te zijn. De begraafplaatsen zijn fraaie groene parken die niet alleen van belang zijn voor de directe nabestaanden maar ook bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2021 onderzoeken we de mogelijkheden om de capaciteit van de begraafplaats Oostkapelle uit te breiden.

 

Gezond leven

Het aandeel ouderen op de totale populatie neemt toe (vergrijzing). Mensen worden ouder dan voorheen. Daarbij komt dat het aandeel volwassenen tussen de 20 en 65 afneemt.

Ouderen blijven langer actief en langer zelfstandig thuis wonen. Omdat het aandeel ouderen stijgt, zijn er meer inwoners met gezondheidsproblemen. Het aantal mensen met overgewicht en chronisch zieken neemt toe en daarmee ook de kosten. Zie ook programma 6; Sociaal Domein. Tegelijker tijd neemt de aandacht voor gezond leven toe.  Onderwijs, ondernemers en overheid werken steeds meer samen op dit vlak. In 2021 bepalen we onze koers vanaf 2022. We vernieuwen ons beleid en spelen daarbij in op deze maatschappelijke ontwikkelingen.

Klimaatadaptatie

We zien een toename in extreme neerslag, grote kans op hittegolven, langdurige droogte en een toename van het overstromingsrisico. We trekken samen op met de andere Zeeuwse overheden.

In 2021 stellen we een klimaatadaptatie strategie op. Maar we gaan ook praktisch aan de slag door onder andere verharding uit de openbare ruimte om te zetten in groen en te zorgen voor de opvang van meer zoet water. 

 

Lucht

De luchtkwaliteit in de gemeente Veere is over het algemeen goed. Alleen waardes voor neerslag van belastende stikstofvormen op natuurgebieden zijn te hoog. Hierdoor gaat de biodiversiteit achteruit. We moeten zorgen dat er minder belastende stikstofvormen terechtkomen in kwetsbare natuurgebieden. We ondersteunen het Schone lucht akkoord en communiceren over bewust stoken van houtkachels. Ons beleid voor verbranden van afvalstoffen (stookbeleid) is verouderd en aan een update toe. In 2021 herzien we het “beleid verbranden van afvalstoffen in de open lucht”.

 

Bodem

Maatschappelijk en economisch gezien vervult de bodem tal van functies. De bodem is de basis voor de meeste menselijke activiteiten zoals wonen, recreatie, het telen van gewassen en het uitvoeren van bedrijvigheid. Om in de toekomst ontwikkelingen uit te kunnen blijven voeren wordt dit belang steeds groter. De eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen en de klimaatverandering maakt het noodzakelijk om bijvoorbeeld warmte uit de bodem te gaan onttrekken. Ook zal de bodem voldoende capaciteit moeten behouden om regenwater op te kunnen vangen. In 2021 zetten we het beleid door voor een bewuster en duurzamer gebruik van de bodem. Vanwege de komende Omgevingswet wordt invulling gegeven aan het onderdeel bodem in de “omgevingsvisie Veere 2047” en het (tijdelijk) omgevingsplan. Ook starten we met de warme overdracht van de bodemtaken vanuit de provincie naar de gemeente. Daarnaast stellen we een definitief beleid op voor hergebruik van PFAS houdende grond.

 

Relevante beleidskaders/nota's

 • Kadernota gezondheidsbeleid Walcheren 
 • Uitvoeringsplan Gezond in Veere 
 • Programmabegroting GGD 
 • Landelijk Energieakkoord 
 • Klimaatakkoord 
 • Duurzaamheidsplan Veere 
 • Zeeuws Energieakkoord
 • Provinciaal Omgevingsplan
 • Wet Bodemsanering
 • Gemeentelijk geluidbeleid
 • Structuurvisie 2025
 • Bestemmingsplan Buitengebied
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • Nota bodembeheer Walcheren 2012
 • Walcherse bodemkansen 2012
 • Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2020-2023
 • Afvalbeleidsplan 2019
 • Convenant verpakkingen 2015
 • Nota begraafplaatsen 2014
 • Beleid verbranden van afvalstoffen in de open lucht
 • Geluidnota
 • Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten
 • Walcherse bodemkansen

Algemeen
Het aandeel ouderen op de totale populatie neemt toe (vergrijzing). Mensen worden namelijk ouder dan voorheen. Daarbij komt dat het aandeel jongeren afneemt (ontgroening).

 

Volksgezondheid
Omdat het aandeel ouderen stijgt, zijn er meer inwoners met gezondheidsproblemen. Het aantal mensen met overgewicht en chronisch zieken neemt toe. 

 

Afvalinzameling en riolering
De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De doelstelling is dat de gemeenten in 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

 

De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven onder invloed van de klimaatverandering stijgen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de toename van wateroverlast door klimaatverandering op te vangen en om te kunnen voldoen aan waterkwaliteitseisen. De komende jaren komen grotere delen van ons rioolstelsel aan het einde van hun levensduur dan in voorgaande jaren het geval was.

D.7.01 In 2022 produceren we maximaal 125 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2019 ruim 152 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een betere afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

 

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

 

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

We zien een toename in extreme neerslag, grote kans op hittegolven, langdurige droogte en een toename van het overstromingsrisico. In 2050 moet onze ruimte zodanig
ingericht zijn dat extreem weer niet leidt tot grote schade of maatschappelijke ontwrichting.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.

Deze doelstelling omvat zowel de wettelijke taken die we als gemeente hebben als de aanvullende taken die we als gemeente uitvoeren. De wettelijke taken zijn ondergebracht bij de GR GGD. De aanvullende taken zijn beschreven in de Walcherse Kadernota Samenwerken voor Gezondheid en het Uitvoeringsplan Gezond in Veere. Het doel is om de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te bevorderen. De mate van gezondheid valt echter niet in cijfers uit te drukken.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Volksgezondheid en milieu 28 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2018 171 205 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Volksgezondheid en milieu 29 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2018 116,8 37,9 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten
7.1 Volksgezondheid 27 1 2 2 2 1
7.2 Riolering 2.211 2.368 2.571 2.592 2.624 2.653
7.3 Afval 3.754 3.694 3.909 3.884 3.894 3.877
7.4 Milieubeheer 0 10 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 510 487 496 496 496 495
Totaal Baten 6.503 6.560 6.978 6.974 7.016 7.026
Lasten
7.1 Volksgezondheid 870 923 943 944 945 945
7.2 Riolering 1.810 1.968 2.022 2.041 2.069 2.094
7.3 Afval 3.103 3.139 3.232 3.205 3.216 3.198
7.4 Milieubeheer 945 1.208 1.137 1.331 1.172 1.057
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 390 427 467 463 466 473
Totaal Lasten 7.118 7.666 7.801 7.984 7.867 7.768

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand Jaar Lasten Baten
Uitvoering duurzaamheidsplan E Bestaand 2021 150.000 150.000
Operatie Steenbreek E Bestaand 2021 15.000 15.000
Opstellen laadpalenplan - coalitieprogramma, duurzaamheid E Nieuw 2021 23.200 23.200
Uitvoering duurzaamheidsplan E Bestaand 2022 150.000 150.000
CP20 Operatie Steenbreek E Bestaand 2022 15.000 15.000
CP20 Operatie Steenbreek E Bestaand 2023 20.000 20.000

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten Bestaand 2021 1.243.740 70 22.602 22.602
Persleiding drukriolering Bestaand 2021 80.000 70 1.454 1.454
Vervangen drainage Bestaand 2021 50.000 20 2.662 2.662
Vervangen hoofdrioolgemalen Bestaand 2021 120.000 15 8.393 8.393
Reguliere vervanging ondergrondse containers Bestaand 2021 25.000 20 1.500 1.500
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval Bestaand 2021 125.000 10 13.750 13.750
Uitbreiding columbaria Nieuw 2021 18.000 40 630
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten Bestaand 2022 1.061.970 70 19.299 19.299
Persleiding drukriolering Bestaand 2022 80.000 70 1.454 1.454
Vervangen drainage Bestaand 2022 50.000 20 2.662 2.662
Vervangen hoofdrioolgemalen Bestaand 2022 120.000 15 8.393 8.393
Reguliere vervanging ondergrondse containers Bestaand 2022 25.000 20 1.500 1.500
Reguliere vervanging ondergrondse containers restafval Bestaand 2022 175.000 20 10.500 10.500
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval Bestaand 2022 125.000 10 13.750 13.750
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval Bestaand 2023 125.000 10 13.750 13.750
Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten Bestaand 2023 1.238.290 70 22.503 22.503
Krediet vergroten persleiding Bestaand 2023 80.000 70 1.454 1.454
Krediet vervangen drainage Bestaand 2023 50.000 20 2.662 2.662
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen Bestaand 2023 120.000 15 8.393 8.393
Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten Nieuw 2024 1.224.550 70 22.253 22.253
Krediet vergroten persleiding Nieuw 2024 80.000 70 1.454 1.454
Krediet vervangen drainage Nieuw 2024 50.000 20 2.662 2.662
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen Nieuw 2024 120.000 15 8.393 8.393
Vervanging ROM-reiniger Nieuw 2024 20.000 5 4.200 4.200