Uitgaven

24,12%

€ 17.771

x € 1.000
24,12% Complete

Inkomsten

4,06%

€ 2.995

x € 1.000
4,06% Complete

Saldo

0%

€ -14.776

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

24,12%

€ 17.771

x € 1.000
24,12% Complete

Inkomsten

4,06%

€ 2.995

x € 1.000
4,06% Complete

Saldo

0%

€ -14.776

x € 1.000

Programma inleiding

We hebben belangrijke taken in het sociaal domein. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarom helpen we onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is bovendien onze wettelijke taak.

In het sociaal domein ligt er een grote uitdaging voor ons. Er ligt druk op het sociaal domein door oplopende kosten en een dreigend tekort aan personeel. Dit komt onder andere door ontwikkelingen waar de gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft. Dit komt onder andere door de vergrijzing van onze bevolking. De kans is hierdoor groot dat er in de komende jaren meer beroep gedaan wordt op de Wmo. Ook de druk op de participatiewet neemt toe. Economische groei of krimp heeft een sterke invloed op het aantal mensen dat daar gebruik van maakt. Door de coronacrisis is bovendien de kans groot dat meer mensen werkloos raken of inkomstenverlies hebben.

Ook op de wet- en regelgeving vanuit het Rijk kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen. Deze regelgeving is van grote invloed op de keuzes die we kunnen maken en onze financiële situatie. Een voorbeeld hiervan is het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2019 betalen mensen binnen de Wmo een lage, maximale vaste eigen bijdrage van € 19,- per maand. Dit is niet kostendekkend. In het hele land zien we dat dit een aanzuigende werking heeft: er komen meer Wmo-aanvragen. Ook in de gemeente Veere lopen de kosten voor de Wmo enorm op.

Al deze ontwikkelingen en regelgeving zijn dus een gegeven. Als gemeente spelen we daar echter zo goed mogelijk op in met onderstaande thema’s.

 

Eigen regie
We willen dat zoveel mogelijk van onze inwoners regie hebben over hun eigen leven. Dit betekent onder meer dat we mensen vroegtijdig helpen om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. Om dit te bereiken ondersteunen we succesvolle preventieve voorzieningen. Het bevorderen van eigen regie vindt niet alleen plaats in het sociaal domein. In het programma Onderwijs, het programma Sport, Cultuur en Recreatie en het programma Volksgezondheid staan ook specifieke maatregelen die hieraan bijdragen. Zo worden er bijvoorbeeld taallessen aangeboden voor laaggeletterde inwoners en zorgen we ervoor dat inwoners veel kunnen bewegen/sporten. Dit alles draagt bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners, oftewel: hun eigen regie. Het programma Maatschappelijke Voorzieningen draagt ook bij aan eigen regie, door de gelegenheid van ontmoeting tussen inwoners te faciliteren.

 

Sturen op resultaat
Om tot goed beleid te komen, willen we het inzicht krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit is essentieel om te begrijpen wat er gebeurt en om de goede maatregelen te nemen. Maatregelen waarvan we kunnen meten of ze opleveren wat we voor ogen hebben. Dit maakt sturen op resultaat mogelijk.

 

Goede toegang tot Wmo en Jeugdzorg.
We vinden het belangrijk dat de ouderen en de jongeren, die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen.
Sinds 1 januari 2020 organiseert de gemeente Veere haar eigen toegang tot Wmo en Jeugdzorg. De overgang is goed verlopen en we hebben goed zicht op de vragen en behoeftes van onze inwoners. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering van kwaliteit en effectiviteit in de zorg. We maken samenwerkingsafspraken met partners, we evalueren ondersteuningsdoelen met zorgaanbieders en spreken zorgaanbieders aan op resultaten.

 

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
In het sociaal domein komen met regelmaat nieuwe grote en complexe vraagstukken naar voren. Hiervoor werken we veelal samen met andere Zeeuwse gemeenten. Bij deze samenwerking staan inwoners, onze toegang en lokale organisaties centraal. We zorgen daarom voor oplossingen die uitvoerbaar zijn.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Veerse visie op het sociaal domein
 • Verordening Wmo en Jeugd
 • Beleidsregels Wmo en Jeugd
 • Visie op het  Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland
 • Visie en uitgangspunten voor sturing en financiering jeugdhulp Zeeland
 • Kadernota Orionis Walcheren 
 • Verordening Individuele Inkomenstoeslag
 • Verordening Individuele Studietoeslag
 • Fonds cultuur, sport en onderwijs
 • Beleidsnotitie: Doelgroepenvervoer op Walcheren
 • Notitie “Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren”
 • Notitie "Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, uitgangspunten en onderwerpen"
 • Kadernotitie Welzijnsactiviteiten
 • Veere heeft een eigen toegang voor Wmo en Jeugdzorg
 • Stijgende zorgkosten
 • Inwoners blijven vaker en langer zelfstandig wonen
 • Onderzoek om samen met andere Zeeuwse gemeenten gemeenschappelijke maatschappelijke opgave efficiënter op te pakken en uit te voeren

D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

De gemeente Veere stimuleert, faciliteert en subsidieert organisaties in het preventieve veld om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarbij is samenwerking tussen organisaties onderling een speerpunt. Dit in het belang van inwoners. Inwoners hebben ook oog voor elkaar en helpen elkaar. Dat waarderen we.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via Welzijn Veere en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.

We zien de laatste jaren de kosten in het sociaal domein fors stijgen. Daarom ontwikkelen we een sturingsmodel voor het sociaal domein. Met dit model analyseren we de kosten, klantaantallen, aantallen in het preventieve veld en de klanttevredenheid. Op deze manier brengen we de ontwikkelingen op een aantal indicatoren in kaart. Deze ontwikkelingen zetten we af tegen een aantal algemene en voorspellende indicatoren, zoals de bevolkingsontwikkeling.

Vervolgens verklaren we de ontwikkelingen en sturen we gericht op effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit en kosten. Dit alles doen we in samenwerking met onze externe partners als zorgaanbieders, leveranciers en adviesraden.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Een hoge kwaliteit en effectiviteit van ondersteuning vinden we belangrijk. Onder kwaliteit verstaan we dat klanten de zorg krijgen die aansluit op hun behoeftes. Onder effectiviteit verstaan we dat we klanten de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgen: niet te weinig, niet te veel. Ook hebben we het snel door als bepaalde ondersteuning niet bereikt wat we voor ogen hebben. Het is de rol van de toegang op beide aspecten te sturen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten om zorg en ondersteuning beter te organiseren en de decentralisatie van taken voor te bereiden. Ook spelen we in op grote ontwikkelingen, zoals de decentralisatie Beschermd Wonen en het verkorten van de veiligheidsketen jeugdzorg. We zorgen voor oplossingen die uitvoerbaar zijn voor onze toegang en lokale organisaties.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sociaal domein 17 Banen per 1.000 inw 15-64jr CBS/ LISA 2019 732,5 782,4 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Sociaal domein 18 Jongeren met een delict voor rechter % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2018 0 1 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Sociaal domein 19 Kindern in een uitkeringsgezin % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2018 2 5 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Sociaal domein 20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2019 68,8 67,4 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Sociaal domein 21 Werkloze jongeren % CBS - Jeugd 2018 1 1 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Sociaal domein 22 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw 18jr eo CBS - Participatie Wet 2019 118,2 274,1 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
Sociaal domein 23 Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr CBS - Participatie Wet 2019 31,3 233,1 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Sociaal domein 24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 8,7 12,7 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 25 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 1,2 1,5 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 26 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2015 0,3 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Sociaal domein 27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2019 nb 717 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 153 104 101 102 102 98
6.2 Wijkteams 9.017 259 135 66 66 66
6.3 Inkomensregelingen 2.962 8.194 2.655 2.655 2.655 2.655
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5 4 4 4 4 4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 111 117 100 100 100 100
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 12.247 8.678 2.995 2.928 2.928 2.923
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.565 2.239 2.279 2.318 2.324 2.373
6.2 Wijkteams 9.994 1.495 1.240 1.163 1.165 1.165
6.3 Inkomensregelingen 4.487 9.770 4.161 4.153 4.153 4.153
6.4 Begeleide participatie 1.267 1.308 1.206 1.228 1.215 1.190
6.5 Arbeidsparticipatie 12 1 1 1 1 1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 618 562 534 539 539 539
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.801 4.167 4.180 4.180 4.180 4.180
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.953 3.520 3.288 3.296 3.283 3.283
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 8 59 91 59 59 59
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.164 793 792 792 792 792
Totaal Lasten 26.869 23.913 17.771 17.729 17.710 17.734