Uitgaven

2,01%

€ 1.482

x € 1.000
2,01% Complete

Inkomsten

15,02%

€ 11.066

x € 1.000
15,02% Complete

Saldo

0%

€ 9.584

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

2,01%

€ 1.482

x € 1.000
2,01% Complete

Inkomsten

15,02%

€ 11.066

x € 1.000
15,02% Complete

Saldo

0%

€ 9.584

x € 1.000

Programma inleiding

Veere is een populaire toeristische gemeente aan de Zeeuwse kust. Recreatie & toerisme is de economische motor die zorgt voor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen. Het succes betekent dat we veel bezoekers ontvangen en we een lang toeristisch seizoen kennen. We zijn een gastvrije gemeente en investeren in de balans tussen leefbaarheid en toerisme.

 

Balans tussen duurzame, vitale economie en leefbaarheid

Het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme, integrale analyse gemeente Veere heeft aangetoond dat het evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme nu in een aantal kernen wordt verstoord. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes voor de toekomst. Structureel overleg tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners blijft hierbij van groot belang.

 

Gastvrije gemeente

Vanaf 2021 bestaat VVV Zeeland niet meer. We werken aan een nieuw concept om op strategische punten toeristisch gastheerschap aan te bieden. En we kiezen voor regiomarketing die zich richt op het spreiden van onze bezoekers en ze inspireert om ons landschap en cultureel erfgoed te ontdekken.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Hoofdlijnennotitie Veere samen verder 2020-2022
 • Structuurvisie Veere 2025 
 • Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie 
 • Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand 
 • Kustvisie en overgangsnotitie
 • Omgevingsplan
 • CBS, KvK , ZTLO en Economisch Impuls Zeeland monitor gegevens
 • Innovatie, digitalisering. verduurzaming, herstructurering en samenwerking.
 • Van bezit naar gebruik als onderdeel van een circulaire economie.
 • Rapport van de commissie Balkenende
 • Nieuwe Omgevingswetgeving

D.3.01 In 2021 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

We willen investeren in de balans tussen toerisme en leefbaarheid. Dit is een van onze 3 topprioriteiten. We geven hiermee betekenis aan de inhoud van het onderzoek leefbaarheid & toerisme.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.3.02 We houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. We heten onze gasten op een professionele manier welkom en kiezen voor regiomarketing die past bij onze toekomstvisie.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Economie 11 Functiemenging % LISA 2019 46,1 49,6 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Economie 12 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2019 221 168,7 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 7 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 36 736 683 157 138 37
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 32 28 36 36 36 36
3.4 Economische promotie 8.297 7.023 10.347 10.333 10.333 10.333
Totaal Baten 8.372 7.786 11.066 10.526 10.507 10.406
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 220 147 120 120 120 120
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 96 787 710 164 165 64
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 140 169 125 125 125 125
3.4 Economische promotie 362 1.060 527 498 473 473
Totaal Lasten 819 2.163 1.482 907 883 782