Uitgaven

10,7%

€ 7.881

x € 1.000
10,7% Complete

Inkomsten

0,57%

€ 417

x € 1.000
0,57% Complete

Saldo

0%

€ -7.464

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

10,7%

€ 7.881

x € 1.000
10,7% Complete

Inkomsten

0,57%

€ 417

x € 1.000
0,57% Complete

Saldo

0%

€ -7.464

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur zoals wegen, bruggen en parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten dienen daarbij in evenwicht te zijn. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn.

 

Het beleidsterrein verkeer, vervoer en waterstaat kent een aantal thema’s. De belangrijkste thema’s zijn wegbeheer en wegreconstructies, gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) en verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Deze thema’s helpen om gevoel te krijgen bij de belangrijkste onderwerpen binnen het hele beleidsterrein maar kunnen natuurlijk niet los van elkaar worden gezien. Op het niveau van uitvoering integreren we waar mogelijk de thema’s tot een integraal product.

 

Wegbeheer en wegreconstructies

Het in stand houden van het gemeentelijk wegennet is één van de gemeentelijke kerntaken. Deze zorg is breder dan alleen de zorg voor de verharding zelf maar gaat ook over het onderhoud aan wegmeubilair, kunstwerken als bruggen, duikers en trappen, openbare verlichting en het bestrijden van incidenten en gladheidsbestrijding. Wat we doen, hoe we dat doen en hoeveel dat kost leggen we vast in diverse plannen; onder andere in beheerplannen. In de paragraaf kapitaalgoederen zijn deze beheerplannen nader toegelicht.

 

De beheerplannen vertalen we in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is een integraal programma waarin we werkzaamheden aan het riool, kabels en leidingen, wegen en groen zoveel mogelijk combineren. Het uitvoeringsprogramma kijkt nu twee jaar vooruit, om de integraliteit vooral met kabels en leidingen verder te verbeteren is een langere periode van 4 jaar wenselijk.

 

Grote onderhoudsklussen die we in 2021 gaan oppakken zijn de Zeeheldenbuurt in Koudekerke, de omgeving Roompotstraat in Zoutelande en de Kapellestraat in Veere. Daarnaast zijn er vele tientallen kleinere klussen.

 

Naast onderhoud komt het voor dat de inrichting van een weg niet meer voldoet door veranderende behoeften van inwoners en/of ondernemers. Om die reden gaan we onder andere de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder, de Duinweg en gedeelte Langedam in Zoutelande en het Dorpsplein in Koudekerke op de schop nemen.

 

Gladheidsbestrijding doen we in samenwerking met bijna alle wegbeheerders in Zeeland. Het gezamenlijke beleidsplan, de samenwerkingsovereenkomst en de contracten lopen in 2021 af. In 2021 stelt de gemeente het nieuwe beleidsplan en de samenwerkingsovereenkomst vast.

 

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de veranderingen en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw bestraat. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief. Bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal “vergrijst” en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op niveau te houden.

 

Omdat we deze vraagstukken steeds meer in samenhang moet bekijken om ze op te kunnen lossen maken we in 2021 een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR). De visie is een uitwerking en verdieping van de Omgevingsvisie en gaat de basis vormen voor de nieuwe beheerplannen. We onderzoeken de mogelijkheid om de beheerplannen (ook van groen en riolering) samen te bundelen tot een integraal beheerplan.

 

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)  en verkeersveiligheid

Verkeer, vervoer en verkeersveiligheid houdt niet op bij het bord bebouwde kom maar reikt verder. Samenhangend beleid met andere overheden is onontbeerlijk voor een goed verkeer en vervoer beleid. In de afgelopen jaren zijn door de overheden op Walcheren in nauwe samenwerking diverse plannen gemaakt en vastgesteld voor verkeer en vervoer. Het GVVP beschrijft de gemeentelijke inzet aan deze plannen.

 

De belangrijkste ontwikkeling is een andere hoofdroute structuur op Walcheren. Dit houdt onder andere in het opwaarderen van de hoofdroute Serooskerke, Grijpskerke, Aagtekerke richting Domburg en het afwaarderen van de route Serooskerke, Oostkapelle, Domburg. Daarnaast zijn er nog tal van andere grotere en kleinere veranderingen. De gemeentelijke inzet is het uitvoeren van de maatregelen binnen de bebouwde kom.

 

De concrete acties zijn opgenomen in het uitvoeringsplan GVVP. In de begroting is de uitvoeringsplanning aangepast. Een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld, andere naar voren gehaald. Zo gaan we al in 2021 aan de slag met het verbeteren van de verkeersveiligheid in Grijpskerke. Daarnaast zetten we in op extra capaciteit voor het oplossen van kleine knelpunten.

 

Parkeren

De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen en heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. In oktober is het nieuwe parkeerbeleidsplan vastgesteld. Het parkeerbeleid is primair bedoeld om de leefbaarheid in kernen te verbeteren. Secundair willen we de toeristische beleving van parkeerterreinen verbeteren. Om dit allemaal mogelijk te maken breiden we onder andere het betaald parkeren uit.

 

Uit het parkeerbeleidsplan volgen een groot aantal acties die de komende jaren worden uitgevoerd. Een aantal besluiten neemt u in 2020, zoals het vaststellen van de parkeerverordeningen en de nota parkeernormen. In 2021 stelt de gemeente de uitvoeringsplannen parkeren vast. We gaan de uitvoering van de maatregelen combineren met de invoering van technologische innovaties als parkeerapps ’s en scanvoertuigen.

 

Openbaar vervoer

We zetten in op verbeteren van het openbaar vervoer: kernpunten daarbij zijn goede aansluitingen van het openbaar vervoer op andere “modaliteiten”. Daarmee bedoelen we de verschillende manieren van verplaatsen als bus, trein, auto, fiets, buurtbus, haltetaxi etc. Bijvoorbeeld goede aansluitingen van de bus op de trein en de buurtbus of haltetaxi op de bus. In het kader van leefbaarheid trachten we daarnaast zo mogelijk de overlast van grote autobussen in dorps- en stadscentra te verminderen.

 

Het openbaar vervoer in Zeeland dus ook in de gemeente Veere is primair de verantwoordelijkheid van de Provincie. De Provincie besteedt het openbaar vervoer één keer in de 10 jaar aan in een zogenaamde concessie. De huidige concessie verloopt in 2024. De Provincie is bezig met voorbereidingen op de nieuwe concessie en voert met de gemeenten diverse pilots uit voor andere vormen van en oplossingen voor Openbaar Vervoer.

 

De inzet van het college is actieve inbreng voor de nieuwe concessie en deelname aan de pilots. In 2021 willen we een oplossing realiseren voor de overlast van bussen in Serooskerke. Ook bekijken we of het interessant is voor Veere om te gaan werken met mobiliteitshubs.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Wegbeheerplan
 • Gladheidsbestrijdingsplan
 • Beheerplan Civiel technische kunstwerken
 • Beheer- en beleidsplan openbare verlichting 
 • Beheerplan Stadshaven
 • Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan
 • Provinciaal Verkeer- en vervoerplan
 • Parkeerbeleidsplan
 • Halteplan 2016+
 • Verkeerscirculatieplan Walcheren
 • Wegencategoriseringsplan Walcheren
 • Gebiedsgerichte aanpak Walcheren
 •  

Algemeen

Samenwerking met andere gemeenten maar ook met Provincie en het Waterschap geeft kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. Bij onderwerpen als geo-informatie, gladheidsbestrijding, het onderhoud van de openbare verlichting, regelgeving over kabels en leidingen en nog een aantal andere onderwerpen werken we  intensief samen. We verkennen de mogelijkheden voor samenwerking op andere onderdelen als het onderhoud van wegen, ingenieursdiensten en beheer van data.

Wegen

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de verandering en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw moet worden bestraat. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief, bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal “vergrijst” en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op niveau te halen.

Verkeer en vervoer

De Provincie heeft in 2016 het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan vastgesteld. Voor Walcheren is dit plan verder uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan, een wegencategoriseringplan en een gebiedsgerichte aanpak voor de uitvoering (GGA). De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen en heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. De technologische ontwikkelingen in betaald parkeren en parkeerhandhaving gaan hard. Er komen steeds meer alternatieven voor muntgeld beschikbaar. Een deel daarvan moeten we verplicht gaan gebruiken. Gemeenten in het land experimenteren met verschillende soorten scanapparatuur voor handhaving.

D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

 

 • gewijzigde behoeften van inwoners
 • nieuwbouw
 • veranderde verkeerstromen
 • veranderde functie
 • technische veroudering

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we om gaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren.

 

Het uitvoeringsprogramma draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming in kernen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

 

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

 

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de begroting.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen.

In een toeristische gemeente als Veere is er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen en de kern Veere is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast is parkeerregulering een hulpmiddel om gedeelten van kernen autoluw te maken en daarmee ook op die manier de leefbaarheid te verbeteren.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.05 In 2025 is de overlast door bussen in verblijfsgebieden verminderd.

We zetten ons in voor het voorkomen van overlast door het openbaar vervoer. We richten ons daarbij op het onderzoeken van diverse alternatieven. Zoals het inzetten van kleiner materieel, de aanpassing van routes of minder vaak rijden met grote bussen.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.2.06 We verbeteren de kwaliteit van parkeerterreinen en het gastheerschap op de parkeerterreinen.

We willen als gemeente een goede gastheer zijn voor iedereen die onze gemeente bezoekt. We willen nette en aangename parkeerterreinen met goede voorzieningen. We investeren daarom in het verbeteren en landschappelijk inpassen van onze parkeerterreinen. Ook voorzien we twee kustparkeerterreinen van toiletunits, zie doelstelling 5.07 en maatregel 5.043.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 371 57 26 26 26 26
2.2 Parkeren 184 196 228 228 228 228
2.3 Recreatieve havens 155 91 164 164 164 164
Totaal Baten 709 343 417 417 417 417
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 4.647 4.972 5.224 5.282 5.122 5.127
2.2 Parkeren 1.090 1.573 2.428 2.489 2.628 2.716
2.3 Recreatieve havens 176 204 229 226 226 221
Totaal Lasten 5.913 6.749 7.881 7.998 7.976 8.064

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand Jaar Lasten Baten
Hogere huurlasten Waterschapsterreinen S Bestaand 2021 10.000
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken E Bestaand 2021 50.000
Verhogen budget voor bijhouden BGT-GBKN S Nieuw 2021 15.000
Uitbreiding formatie verkeer en parkeren S Nieuw 2021 40.000
Uitbreiding formatie verkeer en parkeren - werkplek o.a. licenties S Nieuw 2021 3.000
Onderhoud bollards S Nieuw 2021 4.000
Vorming recreatief zandsuppletiefonds. S Nieuw 2021 338.000
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg E Nieuw 2021 165.000
Tracestudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke E Bestaand 2021 30.000
Aanpassen afspraken parkeerterreinen Noord-Beveland S Nieuw 2021 33.500 16.500
Toiletten Randduin Okp en Strandweg Kdk exploitatielasten S Nieuw 2021 30.000 30.000
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde E Bestaand 2022 85.000 85.000
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening E Bestaand 2022 4.600 4.600
Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen E Bestaand 2022 45.580 45.580
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) E Bestaand 2022 40.272 40.272
Hogere huurlasten Waterschapsterreinen S Bestaand 2022 10.000
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken E Bestaand 2022 50.000
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, exploitatievergoeding voor 10 jaar (neemt jaarlijks met 10% af tot nul) S Bestaand 2022 P.M
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap en Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) minder exploitatielasten. S Bestaand 2022 P.M
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg E Nieuw 2022 30.000
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) E Bestaand 2023 40.272 40.272
Hogere huurlasten Waterschapsterreinen S Bestaand 2023 10.000
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) E Nieuw 2024 40.272 40.272

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Eenm. Dekking Totale lasten Totale baten
Vervangen armaturen 2021 Bestaand 2021 134.250 20 8.055
Vervangen lichtmasten 2021 Bestaand 2021 106.000 40 3.710
Wegreconstructie (Duinweg Zoutelande)+ deel lange Dam Bestaand 2021 1.350.000 25 67.500 16.000
Upgrade parkeerterrein Breezand bij Fort den Haak, Vrouwenpolder,regiodeal Bestaand 2021 725.000 25 362.500 18.125
Verkeersmaatregelen doorgaande route Grijpskerke GVVP Nieuw 2021 100.000 25 5.000
Domburg, Nehalennia gebied regiodeal Nieuw 2021 247.311 25 12.366
Toiletten Randduin Okp en Strandweg Kdk Nieuw 2021 120.000 10 13.200 p.m.
Vervangen lichtmasten 2022 Bestaand 2022 134.250 40 4.699
Vervangen armaturen 2022 Bestaand 2022 106.000 20 6.360
Reconstructie Dorpsplein Koudekerke Nieuw 2022 287.000 25 14.350
Parkeerterrein Nieuwstraat Zoutelande Nieuw 2022 361.000 25 18.050
Vervangen lichtmasten 2023 Bestaand 2023 143.500 40 5.023
Vervangen armaturen 2023 Bestaand 2023 164.250 20 9.855
Vervangen lichtmasten 2024 Nieuw 2024 143.500 40 5.023
Vervangen armaturen 2024 Nieuw 2024 164.250 20 9.855
Herinrichting Ooststraat-Markt-Weststraat Domburg Nieuw 2024 730.000 25 36.500