Uitgaven

3,94%

€ 2.905

x € 1.000
3,94% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 46

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

0%

€ -2.859

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,94%

€ 2.905

x € 1.000
3,94% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 46

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

0%

€ -2.859

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen ervoor dat je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Veiligheid is een primaire basisbehoefte van de mens en we vinden het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in Veere. Wij voeren regie op veiligheid en slagen er de laatste jaren in om een veilige gemeente te zijn en dat te verbeteren. Ook voor de komende jaren is dat onze doelstelling. Veiligheid is een breed begrip en delen we op in drie thema’s.

 

Integrale veiligheid

Dit thema gaat over de sociale kant van veiligheid. Het veiligheidsgevoel, maar ook het terugdringen van criminaliteitscijfers, zoals woninginbraken of straatroven. De vastgestelde Nota Integrale veiligheid is de kapstok van dit thema en hierin beschrijven we welke activiteiten we allemaal uitvoeren. De politie is een belangrijke uitvoeringspartner en daar maken we afspraken mee over hun inzet. We zetten onze samenwerking voort met het Zorg- en Veiligheidshuis voor complexe zaken op het snijvlak van zorg en strafrecht. Tot slot nemen we deel aan het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum) in de aanpak tegen ondermijning. Dat is het voorkomen van verwevenheid tussen bovenwereld en onderwereld.

 

Crisisbeheersing en brandweer

Helaas kunnen we veiligheid niet garanderen en kunnen we getroffen worden door een incident, ramp of crisis. We maken deel uit van de Veiligheidsregio Zeeland. Zij zorgen voor een gezamenlijke brandweer, gezamenlijke meldkamer en de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen). Naast deze samenwerking moeten we ook als organisatie weten wat we moeten doen bij een ramp of crisis. Bestuurders en medewerkers hebben een (regionale) rol. Jaarlijks oefenen en trainen we in deze rol, zodat we weten wat we moeten doen als het noodlot toeslaat.

 

Toezicht en handhaving

Regels en wetten moeten ook gehandhaafd worden. We doen dat niet alleen en werken samen met andere partners die handhavend kunnen optreden. De nadruk ligt op handhaving van onze Algemene Plaatselijke Verordening, de regels die we zelf stellen en jaarlijks actualiseren. In het Integraal Handhavings Uitvoerings Programma (IHUP) stellen we jaarlijks vast op welke handhavingsprioriteiten we in zetten. In 2021 zetten we extra in op de handhaving van het gebruik van woningen. Constateren we gebruik van een woning in strijd met de bestemming, dan starten we een handhavingstraject.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Nota integrale veiligheid
 • Wet op de Veiligheidsrisico's
 • Regionaal crisisplan
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
 • Handhavingsbeleid
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Bestemmingsplannen 
 • Drank- en horecawet
 • Omgevingswet
 • Bestrijding Covid-19
 • Ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 • Focus op ondermijning
 • Dreigend tekort en vergrijzing Nationale Politie 
 • Zelfredzaamheid van de burger
 • Zeeland is het tweede risicogebied van Nederland
 • Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 • Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
 • Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
 • Toename sociaal isolement en verwarde personen
 • Extremen in weersomstandigheden

D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer. We dragen bij aan een actueel Regionaal Crisisplan. In onze organisatie benoemden we medewerkers die een rol hebben bij een ramp of crisis. Jaarlijks volgen deze trainingen en oefeningen. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

D.1.02 Veere blijft in 2021 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel willen we ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk houden. 

 

Wat gaan we hiervoor doen?

D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving.

Naast de wettelijke taken die wij hebben als gemeente gaat dit met name over het IHUP en de prioriteiten die in het Hoofdlijnenprogramma van het college staan. Uit deze prioriteiten volgt dat we met name inzetten op bestrijding van illegale tweede woningen in de kernen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Veiligheid 6 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2019 117 182 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Veiligheid 7 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2018 0,2 1,3 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Veiligheid 8 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2018 2,8 4,8 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Veiligheid 9 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2018 1,4 1,5 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Veiligheid 10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2018 4,2 4,9 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 6 7 9 9 9 4
1.2 Openbare orde en veiligheid 103 76 37 37 37 37
Totaal Baten 109 82 46 46 46 41
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.921 2.271 2.127 2.149 2.206 2.247
1.2 Openbare orde en veiligheid 787 746 779 843 792 792
Totaal Lasten 2.708 3.017 2.905 2.991 2.998 3.040