Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

 • De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
 • De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
 • De lijst van verbonden partijen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

 

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.   

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

 

Indeling

We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

 • Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
 • Stichtingen en verenigingen (8)
 • Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 12)

1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

Vestigingsplaats Borsele
Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu
Begroting 2020 (bijdrage)

Het OLAZ berekent de afvalverwerkingskosten, die zij in rekening gebracht krijgt rechtstreeks door aan de deelnemende gemeente. Het voorschottarief van brandbaar afval (inclusief afvalstoffenbelasting) bedraagt € 116 per ton. Voor GFT bedragen de verwerkingskosten € 77 per ton. De voorschotbijdrage voor de milieustraten bedraagt € 22,36 per inwoner. Het AB heeft de begroting 2020 op 27 juni 2019 goedgekeurd  

Ontwikkelingen Op weg naar een circulaire economie heeft de Rijksoverheid in het kader van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstellingen voor gemeenten geformuleerd.  De Zeeuwse gemeenten zetten deze doelstellingen om in concrete maatregelen. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheid afval. Het restafval neemt af en de gescheiden afvalstromen nemen toe. Ook het acceptatiebeleid op de milieustraten  wordt hierop afgestemd
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) De hoeveelheden afval kunnen fluctueren.

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 410.577 € 460.577 € 10.657.451 € 10.707.451

€ 50.000

 

2. Orionis Walcheren

Vestigingsplaats Vlissingen
Doel De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit elke gemeente.
Financieel belang De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Begroting 2020 (bijdrage) € 1.398.626 (inclusief € 338.126 Armoede-beleid)
Ontwikkelingen

In 2019 gaf Orionis uitvoering aan het plan van aanpak dit als vervolg op de uitgevoerde evaluatie. Het plan is effectief wat blijkt uit de daling van het klantenaantal met een bijstandsuitkering: Walchers van 3073 naar 2919.

Naast het plan van aanpak, is nu ook een kadernota opgesteld: Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022. Deze is in plaats gekomen van het beleidsplan 2015 - 2018 en het beleidsplan integrale Schuldhulpverlening. In de kadernota worden de uitgangspunten geformuleerd voor de uitvoeringstaken van Orionis. De kadernota moet bij schrijven van dit stuk, nog worden vastgesteld door de drie gemeenten. Waarschijnlijk gebeurt dit eind 2019 waarna deze begin 2020 geïmplementeerd kan worden.

 

Begin 2020 wordt een start gemaakt met een onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van Orionis. Het onderzoek loopt drie jaar, waarbij tussentijds gerapporteerd wordt over de eerste bevindingen.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) De bijstandspopulatie neemt in verschillende regio’s in het land weer toe. In Walcheren/Veere is dit (nog) niet het geval. Het is wel goed om hier rekening mee te houden en, waar mogelijk, op te anticiperen.

 

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 1.597.000 € 940.000 € 35.356.000 € 34.851.000 € 940.000

3. De Zeeuwse Muziekschool

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van 10 Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
Financieel belang Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Begroting 2020 (bijdrage) € 179.765
Ontwikkelingen De ZMS verzorgt in 2020 muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. De ZMS werkt in 2020 aan de vastgestelde toekomstvisie Opmaat naar morgen. Kern van de toekomstvisie is een basispakket en taken die gemeenten daarnaast nog kunnen afnemen. De nadruk ligt nog meer op "muziek in het basisonderwijs". De ZMS zet het muziekproject Heel Veere Speelt voort. Er is ook een muziekproject Age Friendly Cultural Cities . Door het financiële risico van uittreding van Vlissingen en Sluis is de meerjarenbegroting van de ZMS niet sluitend.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Het betreft een financieel risico van € 20.000 per jaar

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 76.526  (31-12-2017) € 78.082 (31-12-2018) €  882.134 (31-12-2017) €  1.125.821 (31-12-2018) 0

4. Het Zeeuws Archief

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie / Overhead
Begroting 2020 (bijdrage)

Het AB heeft de begroting op 24 juni 2019 vastgesteld. De bijdrage van Veere  is:  € 198.597

Ontwikkelingen Het Zeeuws Archief zorgt ook in 2020 voor het beheer en toegankelijkheid van onze gemeentelijke archieven en historische kunstcollectie. Speerpunten zijn de aansluiting op het e-depot, het verder digitaliseren en vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie en objecten van de stadhuiscollectie.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) n.v.t.

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 1.474.809 € 1.336.395 € 2.111.887 € 3.029.389 0

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Vestigingsplaats Goes
Doel Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu
Begroting 2020 (bijdrage) 989.459
Ontwikkelingen De begrotingsopzet is gewijzigd. Dit naar aanleiding van de zienswijzen van gemeenteraden op de begroting 2019-2022.  De aanzet tot een meer SMARTgeformuleerde begroting moet nog doorontwikkeld worden. In de kadernota/programmabegroting 2020 – 2023 schetst de GGD Zeeland ontwikkelingen die in de komende tijd spelen op gebied van de publieke gezondheid en mogelijk van invloed zijn op de activiteiten van de GGD.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

 

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
4.133.000 4.096.000 2.605.000 2.522.000 0

6. Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 
Bestuurlijk belang De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Begroting 2020 (bijdrage) € 1.894.123
Ontwikkelingen Vanaf dit jaar is de Gemeenschappelijke Meldkamer verhuisd naar Brabant. In 2020 ontwikkelt de Veiligheidsregio een visie op brandweerzorg om de brandweer toekomst bestendig te maken. De lijn naar meer zelfredzaamheid en preventie zet de brandweer door. De samenwerking met de GGD en RUD wordt verder verkent en daaruit volgt mogelijk een huisvestingsvraagstuk. Vanaf 2020 werkt de Veiligheidsregio met een nieuw meerjarenbeleidsplan en een geactualiseerd risicoprofiel.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 2.445.916 € 1.594.496 € 35.215.294 € 34.818.857 € 0

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.
Financieel belang Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.
Raadsprogramma Veiligheid
Begroting 2020 (bijdrage) € 219.800
Ontwikkelingen De RUD levert producten via de afgesproken Zeeuwse kwaliteit PxQ systematiek (prijs x hoeveelheid). In 2020 willen ze ook afrekenen via dit systeem en rekenen we af voor werkelijk geleverde producten in plaats van voor geplande producten. Het Algemeen Bestuur van de RUD neemt hierover eind 2019 een definitief besluit. De RUD bereidt  zich ook voor op werken met de nieuwe Omgevingswet in 2021.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€800.000 €800.000 €1.000.000 €1.000.000 €0

8. Vereniging Zeeuwse gemeente (VZG)

<table class="table" style="border-spacing: 0px;">
<tbody>
<tr style="height: 38px;">
<td style="height: 38px; width: 313.333px;"><em>Eigen vermogen 1-1-2020</em></td>
<td style="height: 38px; width: 342.222px;"><em>Eigen vermogen 31-12-2020</em></td>
<td style="height: 38px; width: 335.556px;"><em>Vreemd vermogen 1-1-2020</em></td>
<td style="height: 38px; width: 366.667px;"><em>Vreemd vermogen 31-12-2020</em></td>
<td style="height: 38px; width: 204.444px;"><em>Resultaat 2020</em></td>
</tr>
<tr style="height: 38px;">
<td style="height: 38px; width: 313.333px;">&euro;800.000</td>
<td style="height: 38px; width: 342.222px;">&euro;800.000</td>
<td style="height: 38px; width: 335.556px;">&euro;1.000.000</td>
<td style="height: 38px; width: 366.667px;">&euro;1.000.000</td>
<td style="height: 38px; width: 204.444px;">&euro;0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Middelburg
Doel Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden. Dit omvat ook het adviseren van en verlenen van steun aan instellingen in Zeeland die in het belang van de gemeente werken.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid, uit de raad, het college, de gemeentesecretaris of de griffier. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Veere.
Financieel belang De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.
Raadsprogramma Bestuur en ondersteuning.
Begroting 2020 (bijdrage) € 10.850
Ontwikkelingen Het behartigen van belangen richting Den Haag en Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak en daarbij is de inzet van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) belangrijk. Verder stemmen we in VZG-verband beleid af. We besteden binnen de VZG ook gezamenlijk aan op bijvoorbeeld het gebied van energie, digitale luchtfoto's en openbare verlichting. De VZG biedt verder de mogelijkheid tot het gezamenlijk volgen van cursussen en het organiseren van themabijeenkomsten en -activiteiten.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 16.790 € 19.905     € 3.115

9. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning, regie en contractbeheer van het doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Begroting 2020 (bijdrage) € 600.000 (Wmo-vervoer) + € 300.000 (leerlingenvervoer = € 900.000 (incl. centrale kosten)
Ontwikkelingen Nieuwe contracten voor leerlingenvervoer en Wmo-vervoer zijn afgesloten en opgestart. De GVC verzorgt hiervoor de planning en de regie van het vervoer. De GVC heeft meer middelen in handen om contractbeheer uit te voeren dan voorheen.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
NNB NNB NNB NNB NNB

10. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

 

Vestigingsplaats Den Haag
Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2020 (bijdrage) € 12.000
Ontwikkelingen

De BNG ziet in het eerste half jaar 2019 de kredietvraag fors toenemen en verwacht dan ook de jaardoelstelling voor nieuwe verstrekte langlopende leningen te overtreffen door de grote vraag van decentrale overheden. Dit wordt mede veroorzaakt door de hogere uitgaven in het sociale domein. Daarnaast investeren gemeenten meer in verduurzaming, klimaatadaptatie, vernieuwing en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg in de eerste helft van 2019 € 6,8 miljard, een stijging van € 0,4 miljard (7%) ten opzichte van de eerste helft van 2018.

De nettowinst bedroeg in het eerste halfjaar van 2019 € 128 miljoen, een daling van € 79 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2018. De belangrijkste factoren van deze daling zijn een lager resultaat financiële transacties en een lager renteresultaat, voornamelijk veroorzaakt door de gedaalde rentetarieven. De naar risico gewogen solvabiliteit (o.a. de Tier 1-ratio) is nagenoeg onveranderd gebleven. Door de toename van het balanstotaal daalde de leverage ratio van de bank ten opzichte van ultimo 2018 naar 3,4%.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€  4.991.000.000 € 4.843.000.000 € 132.518.000.000 € 153.738.000.000 € 128.000.000

 

11. P.Z.E.M. N.V.

 

Vestigingsplaats Middelburg
Doel P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2020 (bijdrage) Geen financiële bijdrage.
Ontwikkelingen

P.Z.E.M. heeft de mogelijkheden tot herstructurering van de huidige onderneming onderzocht. Het afstoten van (verlieslatende)onderdelen is vrijwel onmogelijk. P.Z.E.M. blijft zoeken naar (lage risico)mogelijkheden om de huidige onderneming minder verlieslatend te laten zijn.

De huidige ontwikkelingen in de stroomprijzen laten een voor P.Z.E.M. gunstige ontwikkeling zien, waarbij de verwachting is dat vanaf 2021/2022 weer break-even gedraaid wordt op het contract met de EPZ. Naar verwachting schrijft P.Z.E.M. als totale onderneming op zijn vroegst in 2024 zwarte cijfers. 

Verder is de werkgroep, die onderzoek doet naar de overdracht van de aandelen in Evides naar de aandeelhouders, verdiepend onderzoek aan het doen naar een aantal scenario's. Prioriteit heeft het onderzoek naar het scenario van de overdracht van het juridische eigendom van de aandelen direct én overdracht van het economisch eigendom om niet wanneer de financiële huishouding van P.Z.E.M. dit toelaat. 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Op de balans van de gemeente zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De gemeente heeft geen garanties of leningen aan PZEM N.V. verstrekt. Als de energieprijzen aanhoudend laag blijven, is PZEM N.V. financieel niet langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 1.282.000 € 1.282.000 € 955.000 € 955.000 n.b.

bedragen x € 1.000

12. Walcherse Archeologische Dienst (WAD)

Vestigingsplaats Middelburg, Vlissingen en Veere
Doel Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het gemeentelijk archeologiebeleid.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.
Bestuurlijk belang Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.
Financieel belang Met een eigen archeologiebeleid en -dienst voldoen we met relatief beperkte kosten aan de wettelijke eisen en besparen we tijd en kosten.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Begroting 2020 (bijdrage) € 73.291,--
Ontwikkelingen

De WAD zal in 2020 net als in andere jaren het gemeentelijk archeologiebeleid vertalen in paragrafen voor nieuwe bestemmingsplannen en herzieningen van bestaande bestemmingsplannen, maar ook in ontwikkelingsvisies en ruimtelijke onderbouwingen van verschillende ontwikkelingen. De aanstaande Omgevingswet en omgevingsvisie vraagt ook veel aandacht in de vorm van workshops en brainstormsessies. Daarnaast adviseert de WAD veelvuldig bij vergunningaanvragen, daarbij lettend op een juiste toepassing van de regels uit de bestemmingsplannen. Hierbij houden we altijd een oog voor een pragmatische benadering. Ook zal de WAD aan publiekswerking doen om het draagvlak voor de archeologie verder te verbreden en ook om verantwoording af te leggen voor noodzakelijk geachte onderzoeken.

 

Projecten binnen de gemeente Veere, waarbij in 2020 inzet van WAD gemoeid zal zijn:

 • Uitwerking en rapportage Singelgebied Domburg
 • directievoering opgravingen Singelgebied Domburg
 • Voorbereiding en begeleiding opgraving de Wigwam Domburg
 • Advisering archeologisch onderzoek bij verschillende (mogelijke) ontwikkelingen in Domburg, waaronder parkeergarage Badhotel
 • Advisering bij verschillende projecten Waterschap Natuurvriendelijke oevers
 • Voorbereiden en directievoering archeologisch onderzoek Serooskerke Oost
 • Veel begeleidingen van de vele infrastructurele en rioolwerken in de gemeente
 • Meelopen met ontwikkeling omgevingsvisie en –plan, om hierin archeologie en, breder, cultuurhistorie goed te verankeren

 

Op publieksvlak een project:

Virtuele tijdreis Veere. Dit project ondervond in 2019 ook veel vorderingen. In 2020 moet het gepresenteerd worden. Veel tijd besteedt de WAD aan de historische onderbouwing van de virtuele reconstructie van de geschiedenis van de stad.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.