Paragraaf maatschappelijke voorzieningen

Beschrijving

Wat willen we bereiken?

We willen in onze gemeente een maatschappelijk vastgoed portefeuille die aansluit bij de behoeften van de samenleving en - maatschappelijke functies, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Een andere doelstelling is om de maatschappelijke betrokkenheid en de participatiegraad van inwoners te versterken. Vanwege de huidige staat (levensduur en omvang) van ons maatschappelijk vastgoed zijn grote investeringen nodig. Hiermee bereiken we dat we toewerken naar voorzieningen die passen bij:

 • de behoefte van de kern (maatwerk per kern);
 • in en bij de omgeving (ruimtelijke kwaliteit);
 • de gemeentelijke begroting (balans tussen €’s en ambities om financieel gezond te blijven).

 

Uitvoeringsagenda

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad het Beleid en uitvoeringsagenda Maatschappelijke Vastgoed 2025 vastgesteld. Oorspronkelijk heette het project dan ook project Maatschappelijk Vastgoed; door de integrale aanpak spreken we nu van Maatschappelijke Voorzieningen. Op basis van deze uitvoeringsagenda is prioriteit gegeven aan de kernen Aagtekerke, Westkapelle, Serooskerke en Oostkapelle. Dit noemen we fase 1. De opgave per kern varieert van dorpshuis met zorgfuncties tot een multifunctionele accommodatie inclusief dorpshuisfunctie, kinderopvang, school en sport. De opgave, bouwkundig gezien, varieert ook van sloop, renovatie tot nieuwbouw.

Eind 2018, begin 2019 is het duidelijk geworden dat de ambities de financiële mogelijkheden overstijgen en onze financiële positie in gevaar brengt als wij de uitvoeringsagenda zoals vastgesteld is op 15 december 2016 uitvoeren. Een nuancering in ambities en planning is noodzakelijk en inmiddels is hiervoor draagvlak gevonden bij onze stakeholders in de kernen.

 

Kadernota 2019

Tijdens de Kadernota behandeling van 4 juli 2019 hebben wij de opdracht gekregen om creatieve oplossingen te vinden om, waar mogelijk, zoveel mogelijk van onze ambities te realiseren. Wij hebben hiervoor deels mogelijkheden gezien in de aanpak van een bredere scoop van de opgave. Deze betreft onder andere een aanpak in de vorm van gebiedsontwikkelingen en het (beter) benutten van financiële kansen. Deze verkenning hebben wij met u gedeeld en inzichtelijk gemaakt welke financiële bandbreedte hiervoor nodig is. In deze begroting stellen wij u voor om een inhoudelijke en financiële koers te bepalen voor fase 1 en een reservering te doen voor fase 2.

 

Passende voorzieningen, passend in de omgeving, passend in onze begroting

In onze bredere aanpak houden we rekening met andere beleidstaken (en hun financiële benodigdheden). Wij gaan daar bij de uitwerking vanaf 2020 verder op in. In onze projectaanpak stellen wij de opgave van de maatschappelijke voorzieningen centraal, waarbij wij aandacht hebben voor de omgeving

 

Koersbepalen

De voorkeursvarianten per kern in fase 1 met een voorlopige planning voor de uitvoering zien er als volgt uit:

 

Aagtekerke:

 • Nieuwbouw gymzaal en (flexbouw) ontmoetingsruimte (2022/2023);
 • Verplaatsen speeltuin naar gebied voormalige peuterspeelzaal/ontmoetingsruimte;
 • Herontwikkeling voormalige speeltuin en voormalige locatie gymzaal met woningbouw;
 • Vervangende nieuwbouw school op dezelfde locatie (2025).

 

Westkapelle:

 • Verkoop Herrijst (onder voorwaarden) en Torenlicht;
 • Uitplaatsing De Bellink (2021/2022); **
 • Verplaatsen volkstuinen;
 • Herontwikkeling gebied Molenwal met woningen;
 • Renovatie scholen.

 

**)     Met dien verstande dat binnen een periode van een jaar de locatie en het tijdpad helder moet zijn. Lukt dit niet dan volgt als tweede voorkeur de renovatie en uitbreiding van De Bellink.

 

Serooskerke:

Gemeente:

 • Nieuwbouw gymzaal en school in Serooskerke Oost (2023/2024);
 • Herontwikkeling gebied Zandput met woningbouw;
 • Verkoop voormalige schoollocatie aan ondernemer.

 

Ondernemer:

 • Dorpshuis in Petruskerk;
 • Nieuwbouw zwembad in Serooskerke Oost.

 

Oostkapelle:

 • Renovatie sporthal en dorpshuis (2020/2021);
 • Nieuwbouw 2 scholen in 1 gebouw (2022/2023);
 • Verplaatsen voetbal en tennis naar andere locatie;
 • Op termijn herontwikkeling van vrijkomende locaties van één school en voetbal/tennis accommodatie door realisatie (recreatie)woningbouw.

 

Wat mag het kosten?

In het zoeken naar de balans tussen ambities en financiële mogelijkheden is een bandbreedte uitgewerkt tussen de variant met de laagste ambities en de meest passende variant.

In de volgende tabel is de bandbreedte weergegeven tussen de variant met de laagste ambities, laagste netto uitgave en meest passende variant. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven.

 

+ = uitgave/tekort

- = ontvangst/overschot
bedrag x miljoen

variant laagste ambitie

 

variant laagste netto uitgave incl. nieuwbouw scholen

 

variant meest passend

 

Bruto uitgaven:

 

 

 

 

 

 

Fase 1

 €   12,40

*)

 €   17,30

**)

 €   21,00

**)

Fase 2

 €   10,00

 

 €   10,00

 

 €   10,00

 

Voorbereidingskosten dec. 2016

 €     2,00

 

 €     2,00

 

 €     2,00

 

Aanvullend voorbereidingskosten

 €          -  

 

 €     1,00

 

 €     1,00

 

Totaal bruto uitgaven

 €  24,40

 

 €  30,30

 

 € 34,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten:

 

 

 

 

 

 

Op termijn tekort/opbrengst gebiedsontwikkelingen

 €     0,70

 

 €   -3,80

 

 €   -4,70

 

Subsidies

 €   -0,60

 

 €   -0,80

 

 €   -1,00

 

Fiscale maatregelen

 €   -0,80

 

 €   -0,20

 

 €   -0,50

 

Verkoop onroerend goed

 €   -0,20

 

 €   -1,40

 

 €   -1,00

 

Totaal baten

 €   -0,90

 

 €   -6,20

 

 €   -7,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal netto uitgaven

 € 23,50

 

 € 24,10

 

 € 26,80

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservering voor dekking fase 2

 €         -  

 

 €    5,20

 

 €    5,70

 

 

 

 

 

 

 

 

*)    geen budget voor renovatie/nieuwbouw onderwijs.

**)   inclusief nieuwbouw 4 scholen en geen budget voor renovatie scholen.

 

Variant laagste ambities

De variant met laagste ambities vraagt voor fase 1 en 2 een bedrag van € 24,4 miljoen (netto € 23,5 miljoen). Deze gaat uit van renovatie van bestaande gebouwen en heeft geen draagvlak. Met betrekking tot het onderwijs is deze variant niet wenselijk. In het kader van het IHP vindt besluitvorming plaats op 6 november 2019.

Door subsidies, fiscale maatregelen, verkoop bestaande gebouwen en terreinen en een negatief resultaat op gebiedsontwikkeling zijn de baten beperkt tot € 0,9 miljoen. Vandaar het netto bedrag van € 23,5 miljoen. Er komt geen dekking beschikbaar voor fase 2.

 

Variant laagste netto uitgaven inclusief budget 4 nieuwe scholen

Deze variant (laagste netto uitgaven voor maatschappelijke voorzieningen) gaat uit van renovatie/gedeeltelijke uitbreiding van bestaande gebouwen en nieuwbouw voor 4 scholen volgens het  voorstel IHP. Er is geen volledige draagvlak hiervoor, maar de schoolbesturen stemmen in grote lijnen in.  Deze variant met bijgestelde ambities vraagt voor fase 1 en 2 een bedrag van € 30,3 miljoen (netto € 24,1 miljoen).

We kunnen door subsidies, fiscale maatregelen, verkoop van bestaande gebouwen en terreinen en door herontwikkeling van vrijkomende locaties op termijn € 6,2 miljoen realiseren. Hiervan kunnen we € 5,2 miljoen als dekking reserveren voor fase 2. Deze variant vraagt een hogere bruto investering maar ook een voorinvestering, maar levert € 1,0 miljoen minder resultaat op dan de onderstaande ‘Meest passende variant’.

 

Meest passende variant inclusief budget 4 nieuwe scholen

De meest passende variant, de variant die draagvlak heeft bij de kernen, kunnen wij naar de huidige inzichten financieel goed inbedden en past goed in de omgeving. Deze variant houdt ook gebiedsontwikkeling in en nieuwbouw van 4 scholen (1 school in Aagtekerke, 2 scholen (in 1 gebouw) in Oostkapelle en 1 school in Serooskerke) en vraagt voor fase 1 en 2 een bedrag van € 34,0 miljoen (netto € 26,8 miljoen). In deze variant kunnen we door subsidies, fiscale maatregelen, verkoop bestaande gebouwen en terreinen en door herontwikkeling van vrijkomende locaties op termijn € 7,2 miljoen realiseren. Hiervan kunnen we € 5,7 miljoen als dekking reserveren voor fase 2. Deze variant vraagt een hogere bruto investering maar ook een voorinvestering. Deze voorinvestering houdt met name verband met de grondexploitaties voor verschillende locaties in de betreffende kernen. Deze is niet in het bedrag van € 34,0 miljoen begrepen maar levert wel een positief resultaat op. Deze gebieds-ontwikkelingen kennen een langere doorlooptijd maar leveren op termijn meer opbrengsten op, die we kunnen inzetten voor het realiseren van de ambities. Wij beschouwen deze laatste variant als de voorkeursvariant.

 

Gewenste maatregelen

Onlosmakelijk bij elk van de varianten is een aantal maatregelen vereist. Hiervoor kan de raad in 2020 voorstellen tegemoet zien. Dit betreft:

 • Toepassen van een strategische woningbouwplanning zodat we de voorgestelde gebieds-ontwikkelingen (inclusief woningbouw) kunnen inpassen in de woning-bouwafspraken;
 • In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen, waar mogelijk, een bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen vragen (op te nemen in de anterieure overeenkomsten) aan onze ontwikkelpartners;  
 • Het passend maken van de uitvoeringsagenda (bevoegdheid college) op de door de raad gekozen variant (begrotingsbesluit 7 november 2019);
 • Het uitwerken van het raadsbesluit van 7 november 2019 om de volgende gebiedsontwikkelingen in voorbereiding te nemen:
 • Aagtekerke: locatie huidige speeltuin en locatie gymzaal, voormalige school, dorpshuis en voormalige peuterspeelzaal;
 • Oostkapelle: locatie Eben Haëzerschool/gebouw, locatie Lispeltuut  voetbal- en tennis accommodatie en nieuwe locatie voetbal- en tennisaccommodatie;
 • Serooskerke: Zandputgebied. Serooskerke Oost is al besluit voor grondexploitatie (grex);
 • Westkapelle: Locatie omgeving Molenwal en locatieonderzoek (binnen 1 jaar naar) mogelijke uitplaatsing van De Bellink.

 

Na de voorbereidingsfase leggen we de raad een besluit voor om deze gebiedsontwikkelingen in  grondexploitaties onder te brengen.

 

Budget voor maatschappelijke voorzieningen

Binnen de begroting is een structurele post geraamd voor maatschappelijke voorzieningen. Deze groeit naar € 1,1 miljoen in 2021 en dient als dekking voor exploitatielasten en kapitaallasten van maatschappelijke voorzieningen in fase 1 en 2. Het niet benutte deel voegen we toe aan de reserve Maatschappelijke Voorzieningen en krijgt zo ook een bestemming voor dit doel.

Zoals destijds in de uitvoeringsagenda is vermeld en recent aan de gemeenteraad is gepresenteerd maken de bestaande exploitatielasten van bestaande gebouwen ook onderdeel uit van de dekking als sprake is van nieuwbouw.

 

Doelstelling bestemmingsreserve

In de kaderbrief 2019 is de vorming van een bestemmingsreserve Maatschappelijke Voorzieningen voorgesteld. Deze reserve voeden we met de opbrengst precariobelasting kabels en leidingen en het niet benutte deel van de stelpost Maatschappelijke Voorzieningen. Hiermee creëren we tot en met 2021 een investeringsruimte van circa € 2,9 miljoen.

Naast het niet benutte deel in de stelpost Maatschappelijke Voorzieningen storten we ook de netto opbrengst van de verkoop van gemeentelijke eigendommen en  netto resultaten van grondexploitaties in deze reserve. Dit beperkt zich tot de eigendommen en (voorgenomen) grondexploitaties die in de voorkeursvariant voor fase 1 zijn genoemd. De doelstelling van deze bestemmingsreserve formuleren we als volgt: “Het realiseren van maatschappelijke voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de samenleving en maatschappelijke functies.”

 

Huidige financiële stand van zaken

Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda in december 2016 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 2 miljoen. Tot oktober 2019 is hiervan afgerond € 885.000 uitgegeven. Een belangrijk deel is de afgelopen 2,5 jaar besteed aan gesprekken met de kernen/stakeholders en advies- en onderzoekskosten.  Vanaf oktober 2019 resteert nog circa  € 1 miljoen. Dit bedrag zetten we in voor het  uitwerken van de projecten in 2020. Na de besluitvorming bij de vaststelling van deze begroting leggen wij u een meerjarenraming voor.  

 

We ramen de voorbereidingskosten voor de uitwerking voor de meest passende variant in 2020 als volgt:

 

Sport

Ontmoeten

Totaal

Totaal

 € 444.000

 € 83.000

 € 527.000