Paragraaf grondbeleid

Beschrijving

In 2016 is de nota grondbeleid voor de Gemeente Veere vastgesteld.

Om transparantie en slagvaardigheid in het grondbeleid te bereiken, is een grondbedrijf gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen in de gemeentebegroting mogelijk.

In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch bindend instrument.

 

Relevante regelgeving
Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren. Er zijn wel verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:

 • Gemeentewet (dualisme);
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 • Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
 • Onteigeningswet;
 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
 • Omgevingswet;
 • Europese wetgeving. 

 

Gemeentelijke voorkeur grondbeleid
De Gemeente Veere kan alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteren. De keuze voor een vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streven we in alle kernen naar een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:

 • Opvang van de natuurlijke groei;
 • Binden van starters;
 • Verleiden van nieuwkomers;
 • Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
 • Aandacht voor levensloopbestendige en duurzame woningen.

Vergrijzing, krimp, gezinsuitdunning en de economische tijd zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van het wonen in Veere. Ze leiden tot een woonvraag die kwantitatief vermindert en kwalitatief verandert. We verwachten dat de vraag naar woningen door gezinsverdunning in Veere ook in de toekomst aanwezig blijft. We voeren  al jaren een beleid voor beperkte groei. In 2017 is er een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten dienen als goede basis voor toekomstig woonbeleid en om tot nieuwe regionale woningmarktafspraken te komen.

 

Bedrijventerreinbeleid
Bestaand beleid is dat we bedrijventerreinen realiseren met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen streven we voor kern gebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern na.

 

Grondverkoop
Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld. Systemen die in aanmerking komen zijn:

 • Loting na inschrijving;
 • Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
 • Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;
 • Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

 

Grondprijsbeleid
Het grondprijsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:

 • Transparantie;
 • Marktconformiteit;
 • Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;
 • Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
 • Maatwerk.

 

Er is sprake van gedifferentieerde grondprijzen voor de kernen aan de kust. Afhankelijk van de marktontwikkelingen worden de grondprijzen jaarlijks verhoogd met het algemene inflatiecijfer.    

Vanaf januari 2020 gelden de volgende grondprijzen (bedragen exclusief BTW):

 

Middenkernen

Kustkernen

2-kappers

€ 215

€ 265

Vrijstaande bouw

€ 240

€ 290

Sociale woningbouw

€ 122

€ 122

Tabel: grondprijzen per 1-1-2020

 

Het college heeft volgens de nota Grondbeleid 2016 de bevoegdheid om grondprijzen vast te stellen binnen de volgende bandbreedtes:

 Categorie

   Bandbreedtes (excl. BTW)

Sociale woningbouw

      € 110  -  € 160

Twee onder een kap/geschakeld

      € 200  -  € 450

Vrijstaand

      € 215  -  € 500

Bedrijventerreinen

      €   90  -  € 200

 

Risico’s in de grondexploitatie
Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

 • Conjunctuur en renterisico’s wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
 • Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankoopprijzen;
 • Milieurisico’s;
 • Planschadeclaims;
 • Archeologische belemmeringen;
 • Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving.

Deze risico’s worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.

 

Financiële positie
We verwachten dat het saldo van de reserve grondbedrijf per 1 januari 2020 -/- € 0,6 miljoen bedraagt. Reden is dat de (tussentijdse) winstnemingen achterblijven door de uitspraak over het PAS (programma aanpak stikstof). Er worden in 2019 voorlopig geen vergunningen afgegeven, waardoor de grondopbrengsten naar de periode na 2019 verschuiven en de winstnemingen ook.   

Daarnaast voorzien wij dat we in 2019 een voorziening moeten treffen voor het project Singelgebied en een afboeking van de inbrengwaarde van de voormalige Rabobank locatie. Hiermee is rekening gehouden in het saldo van de reserve grondbedrijf per 1 januari 2020. De financiële mutaties verwerken we in de slotwijziging, met behandeling in de raad van december 2019.

In meerjarig perspectief, rekening houdend met reeds geraamde verplichtingen, resulteert dit in een te verwachten positief saldo per 31 december 2023 van € 0,9 mln.

 

Hieronder is het verwachte verloop van de reserve grondbedrijf weergegeven:

 

Jaar

2019

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

€ 431

 - € 585

€   427

€    628

€    758

Toevoegingen

 € 235

€ 1.067

€   201

€    130

€    130

Onttrekkingen

€ 1.251

€      55

€      

€       0

€       0

Stand per 31 december

- € 585 

€  427 

€ 628

€ 758 

€ 888 

Tabel: verloop reserve grondbedrijf 

 

Deze cijfers van de reserve grondbedrijf komen niet overeen met de cijfers in de bijlage reserves en voorzieningen in de financiële begroting 2020. Daarin zijn de ontwikkelingen die in deze paragraaf zijn genoemd niet meegenomen.

 

Exploitaties
Per 1 januari 2020 zijn de volgende woningbouwlocaties nog in exploitatie: Nimmerdor I Grijpskerke, Zeeduinse Poort te Oostkapelle, Augustinushof Vrouwenpolder, Tienden II Zoutelande en Zanddijk Veere.

De locatie Tienden II kan naar verwachting in de jaren 2020 – 2023 worden afgesloten.

Per 1 januari 2020 zijn de bedrijventerreinen Karreveld Koudekerke en Oosterloo Domburg in exploitatie.