Uitgaven

13,09%

€ 8.994

x € 1.000
13,09% Complete

Inkomsten

0,3%

€ 206

x € 1.000
0,3% Complete

Saldo

9764448353,67%

€ -8.788

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

13,09%

€ 8.994

x € 1.000
13,09% Complete

Inkomsten

0,3%

€ 206

x € 1.000
0,3% Complete

Saldo

9764448353,67%

€ -8.788

x € 1.000

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentrage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.
In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2020 het percentage overhead 93% bedraagt. Omdat wij dit percentage jaarlijks opnieuw bepalen hebben wij er voor gekozen om dit percentage voor alle jaren te hanteren.

 

Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 93% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

 

Ontwikkeling percentage
Het berekende percentage overhead is in de begroting 2020 fors hoger dan in de begroting 2019 berekend was, 93% t.o.v. 78%. De stijging wordt veroorzaakt door de ontvlechting van porthos. Zoals eerder gemeld komt het percentage tot stand door het totaal van het taakveld overhead te delen door de totale loonsom van de gemeente minus de lonen van het taakveld overhead. Door de ontvlechting van porthos daalt de totale loonsom van  de gemeente waardoor het aandeel van het taakveld overhead, en dus het percentage, stijgt. 

Bedragen x € 1.000 Rekening 2018 Primitieve begroting 2019 Primitieve begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023
Lasten
Salarissen 3.809 4.387 4.927 4.912 4.912 4.912
Belastingen 23 31 23 23 23 23
Duurzame goederen 37 39 42 42 42 42
Ingeleend personeel 358 375 463 382 368 342
Overige goederen en diensten 3.496 3.412 3.521 3.500 3.516 3.441
Subsidies 17 18 17 17 17 17
Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 0 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 15 70 70 78 43 43
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4 4 4 4 4 4
Mutatie voorzieningen 149 151 154 154 154 154
Afschrijvingen 234 259 256 268 240 233
Toegerekende rente 59 60 54 53 48 46
Overige verrekeningen -5 -4 -5 -5 -5 -5
Totaal lasten 8.197 8.804 9.526 9.428 9.364 9.254
Baten
Duurzame goederen 2 0 0 0 0 0
Uitgeleend personeel 44 31 71 71 58 32
Huren 46 31 32 32 32 32
Leges en andere rechten 88 58 69 69 69 69
Overige goederen en diensten 49 23 16 16 16 16
Inkomensoverdrachten - Rijk 0 10 17 17 17 17
Inkomensoverdrachten - overige overheden 3 5 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen baten 5 0 0 0 0 0
Totaal baten 238 158 206 205 192 166
Totaal overhead 7.959 8.646 9.320 9.223 9.172 9.088
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 411 388 532 547 547 547
Resultaat overhead na toerekeningen 7.548 8.258 8.788 8.676 8.625 8.541
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 10.957 11.036 10.020 10.362 10.417 10.257
% overhead 73% 78% 93% 89% 88% 89%

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 238 188 206 205 192 166
Lasten 7.786 9.652 8.994 8.881 8.817 8.707