Geprognosticeerde balans

Toelichting

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b en art 22;lid 1)) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. 
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Balans

In onderstaande meerjarenbalans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- investeringen in het kader van het project maatschappelijke voorzieningen maken geen deel uit van de tabel;
- de te treffen verliesvoorziening voor de grondexploitatie Singelgebied die deel uitmaakt van de slotwijziging 2019, zie memo,  is opgenomen in de tabel;
- de afboeking van de inbrengwaarde van de oude Rabobank locatie die deel uitmaakt van de slotwijziging 2019, zie memo, is opgenomen in de tabel.

T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3
Activa 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
(im) Materiële vaste activa 63.563 72.531 76.079 74.664 73.332 72.897
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 139 139 139 139 139 139
Financiële vaste activa: Leningen 5.173 5.364 5.372 5.260 5.147 5.035
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 0 0 0 0 0 0 +
Totaal Vaste Activa 68.875 78.034 81.590 80.062 78.618 78.070
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen 1.294 3.663 75 175 -112 370
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen 16 16 16 16 16 16
Uitzettingen <1 jaar 9.026 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Liquide middelen 0 0 0 0 0 0
Overlopende activa 3.588 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 +
Totaal Vlottende Activa 13.924 16.679 13.091 13.191 12.904 13.386
Totaal Activa 82.799 94.713 94.681 93.253 91.523 91.456
Passiva 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
Eigen vermogen 29.586 23.988 23.817 23.240 22.774 22.614
Voorzieningen 6.503 7.120 6.725 4.347 4.182 4.182
Vaste schuld 35.944 47.413 48.472 50.406 49.336 49.491 +
Totaal Vaste Passiva 72.033 78.521 79.014 77.992 76.292 76.286
Vlottende schuld 10.328 16.192 15.667 15.261 15.231 15.170
Overlopende passiva 438 0 0 0 0 0 +
Totaal Vlottende Passiva 10.766 16.192 15.667 15.261 15.231 15.170
Totaal Passiva 82.799 94.713 94.681 93.253 91.523 91.456