Financiële overzichten

Overzicht van baten en lasten 2020-2023

Rekening 2018 Act. begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bestuur en ondersteuning 2.758 3.676 2.293 3.630 2.289 4.046 2.292 4.046 2.269 4.046 2.266 4.046
Veiligheid 2.559 92 2.656 93 2.799 43 2.895 42 2.923 42 2.973 42
Verkeer, vervoer en waterstaat 6.226 623 6.281 408 6.548 385 6.622 385 6.647 385 6.654 385
Economie 1.794 9.227 2.272 8.846 1.520 9.442 999 8.902 986 8.889 962 8.890
Onderwijs 2.432 718 2.718 732 2.450 671 2.391 670 2.388 670 2.378 670
Sport, cultuur en recreatie 7.854 677 10.029 1.416 8.505 763 8.196 603 8.204 603 8.214 603
Sociaal domein 24.457 11.197 25.960 11.296 16.755 2.857 17.028 2.856 17.081 2.856 17.067 2.856
Volksgezondheid en milieu 6.881 6.135 7.203 6.373 7.440 6.357 7.499 6.698 7.471 6.672 7.346 6.701
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing 13.574 13.318 13.522 10.965 9.582 8.402 5.058 3.590 4.546 3.153 3.673 2.211
Overhead 7.786 238 9.652 188 8.994 206 8.881 205 8.817 192 8.707 166
Algemene Dekkingsmiddelen 875 31.099 413 32.264 297 33.494 292 33.892 313 34.033 333 34.255
Onvoorzien 0 0 83 0 216 0 236 0 262 0 287 0
Overige baten en lasten -62 0 -588 0 27 0 77 0 99 0 125 0
Vennootschapsbelasting 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamd totaal van baten en lasten 77.162 77.001 82.493 76.210 67.422 66.667 62.466 61.889 62.005 61.540 60.985 60.824
Reserves 5.713 7.129 1.597 7.879 1.293 2.048 253 831 253 718 348 508
Subtotaal 5.713 7.129 1.597 7.879 1.293 2.048 253 831 253 718 348 508
Totaal 82.875 84.130 84.089 84.089 68.715 68.715 62.719 62.719 62.258 62.258 61.332 61.332
Saldo -1.254 0 0 0 0 0

Globale toelichting van aanmerkelijke verschillen

Het cijfermatig analyseren van de verschillen is o.a. door het jaarlijks ramen van incidentele uitgaven en ramingen ten laste van reserves minder relevant. Wij volstaan met een opsomming van de redenen waardoor de verschillen zijn ontstaan.

Aanmerkelijke verschillen begroting 2020 – rekening 2018
Het verschil tussen het resultaat voor bestemming van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  1. Het verschil op het programma sport, cultuur en recreatie komt door de geraamde bijdrage voor het verhuizen van het Marie tak van Poortvliet museum.
  2. De lagere lasten en baten op het programma sociaal domein in 2020 komen door de ontvlechting van Porthos. 
  3. Door het actualiseren van lopende grondexploitaties ontstaan er verschillen op het programma volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
    vernieuwing.
  4. We hebben meer overheadkosten geraamd. Dit komt onder meer door de ontvlechting van Porthos. Diverse overheadfuncties ramen we op het taakveld overhead. Daarnaast zijn de lasten in de jaarrekening 2018 lager uitgevallen door het verschuiven van bestedingen naar het boekjaar 2019.

Aanmerkelijke verschillen begroting 2020– begroting 2019
Het verschil wordt onder andere veroorzaakt door:

  1. De lagere lasten en baten op het programma sociaal domein in 2020 komen door de ontvlechting van Porthos.
  2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: door het actualiseren van lopende grondexploitaties ontstaan er verschillen.
  3. Algemene dekkingsmiddelen: uitwerking van de septembercirculaire 2019.

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Programma Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bestuur en ondersteuning Visiedocument en uitvoering progrogramma Dienstverlening 75 75 75
Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) 22 22
Procesbegeleider veelprocedeerder 89
Aansluiting e-depotvoorziening 45 45
Organiseren verkiezingen OR 1
Bezuiniging budget verkiezingen -15
Veiligheid Aanschaf iPads met Squitmodule 4
Verkeer, vervoer en waterstaat Afboeken boekwaarde openbare verichting 85
Herziening btw overdracht openbare verlichting 5
Overdracht openbare verlichting aan waterschap 40 40 40 40
Verwijderen openbare verlichting 46
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken 125
Onderzoek aanpassing v. Dishoeckstraat en singel 10
Tracéstudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke 30
Economie Doorontwikkeling badstatus Domburg 25 25 25
Winstnemingen grondbedrijf bedrijventerreinen 50 30 30 30
Project POP-3 gezonde voeding 58 58 14 14
Onderwijs Inhuur kennis tbv onderwijshuisvesting 50
Sport, cultuur en onderwijs Bijdrage stichting programma grote kerk Veere 45
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum 150
Project onrechtmatig grondgebruik 120 120
Aanvullend onderzoek beelden stadhuis Veere 20
Voorbereiding Zeeuwse erfgoeddeal 10
Onderhoud strand bastion Veere 40
Huur strand 65 65
Sociaal domein Onderuitputting stelpost maatschappelijk vastgoed -385
Schulden en armoede meicirculaire 2018 13 13
Volkgezondheid en milieu Operatie Steenbreek 15 15 15 20
Visie klimaatadaptatie en gasloos 40
Duurzaamheid 160 160 160
VHROSV Ontwikkelbudget Ruimtelijke plannen ca. 40 40 40 40
Inhuur jurdische kennis grondzaken 20
Extra toetsing omgevingsvergunning 12 12 12 12 12 12
Energieneutrale nieuwbouw 70
BAG/Grondslag WOZ wijziging 60
Implementatie omgevingswet 326 60
Administratieve ondersteuning omgevingswet 27 7
Inhuur t.b.v. voorbereidingen Serooskerke-Oost en Aagtekerke 60
Opstellen beleid combi wonen en recreëren 15
Formuleren vergunningenstelsel en registratieplicht 40
Winstnemingen grondbedrijf woningen 190 175 175 100
Resultaten verkoop gronden 36 827
Inhuur t.b.v. anterieure overeenkomsten 59
Bedrijfsvoering Extra impuls kritische systemen 30
Bestickeren auto's handhaving 5
Opstellen procesbeschrijvingen 80
Detachering personeel 40 40 40 40 26 26
Diversen Kleine mutaties 10 10 11 11
Reserves 1.182 1.681 205 293 205 211 130 101
Totaal 3.091 3.056 780 564 610 454 242 231
Saldo 34 216 155 10

Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Reserve Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Algemene reserve Storting in verband met begroting Orionis 218 25 25 25 25
Rente inkomsten SVN leningen 23 23 23 23
Beschikking in verband met grondsanering 25 25 25 25
Beschikking in verband met toiletvoorziening kustparkeerterrein 19 19 19 19
Reserve lokaal onderwijsbeleid Beschikking reserve lokaal onderwijsbeleid huur tijdelijk lokaal 5 5 5 5
Beschikking reserve lokaal onderwijsbeleid huur tijdelijk lokaal -23 5 5 5
Bijdrage investeringen exploitatie CP17 Inrichting plein Dishoek 25 25 25 25
Beschikking in verband met fase 1 Domburg, Boulevard Schaegen 32 32 32 32
Beschikking in verband met fase 2 Domburg, Boulevard Schaegen 17 17 17 17
Beschikking in verband met fase 3 Domburg, Boulevard Schaegen 13 13 13 13
Beschikking in verband met uitbreiding school Domburg 3 3 3 3
Beschikking in verband met parkeerverwijssysteem Domburg 46 46 46 46
Beschikking in verband met herontwikkeling 't Groentje Domburg 14 14 14 14
Lagere onttrekking dankzij bijstelling afschrijvingslasten -16 -16 -16 -16
Beschikking in verband met toiletvoorziening kustparkeerterrein 24 24 24 24
Beschikking in verband met herinrichting 't Groentje Domburg 7 7 7 7
Beschikking in verband diverse investeringen 53 53 53 53
Beschikking in verband met aanschaf VW Caddy 2 2 2 2
Beschikking in verband met Masterplan Fort den Haak 12 12 12 12
Beschikking in verband met basis kwaliteit kustparkeerterrein 10 10 10 10
Beschikking in verband met afval 50 50 50 50
Beschikking in verband met reconstructie Torenstraat Meliskerke 12 12 12
Herinrichting Dorpsstraat, waterstraat en noordweg 26 26 26
totaal 48 318 48 385 48 385 48 385