EMU saldo

Toelichting

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 c en art 23 d) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. 
Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting.

Overzicht

T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3
Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -161 -4.632 -755 -577 -465 -161
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 4.675 8.968 3.548 -1.415 -1.331 -435
3. Mutatie voorzieningen 1.818 617 -395 -2.379 -165 0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -2.377 2.369 -3.588 99 -286 482
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo -641 -15.353 -1.110 -1.640 988 -207