Bijlagen

Baten en lasten op taakveldniveau

Rekening 2018 Act. Begr. 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Taakveld Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bestuur en ondersteuning Bestuur 1.766 13 1.280 0 1.497 0 1.469 0 1.447 0 1.447 0
Burgerzaken 664 450 802 425 600 254 635 254 634 254 632 254
Beheer overige gebouwen en gronden 254 11 136 64 127 19 123 19 123 19 123 19
Parkeerbelasting 73 3.202 74 3.140 65 3.773 65 3.773 65 3.773 65 3.773
Totaal Bestuur en ondersteuning 2.758 3.676 2.293 3.630 2.289 4.046 2.292 4.046 2.269 4.046 2.266 4.046
Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer 1.901 7 1.940 5 2.067 6 2.148 5 2.176 5 2.226 5
Openbare orde en veiligheid 658 86 717 88 732 36 747 36 747 36 747 36
Totaal Veiligheid 2.559 92 2.656 93 2.799 43 2.895 42 2.923 42 2.973 42
Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en vervoer 5.119 282 4.826 53 5.080 26 5.009 26 5.031 26 5.039 26
Parkeren 945 199 1.250 197 1.262 199 1.377 199 1.382 199 1.383 199
Recreatieve havens 162 143 205 157 205 161 236 161 233 161 232 161
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat 6.226 623 6.281 408 6.548 385 6.622 385 6.647 385 6.654 385
Economie Economische ontwikkeling 110 0 349 16 117 0 121 0 121 0 121 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.138 1.290 365 254 736 760 251 254 252 255 253 256
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 98 30 125 34 115 35 116 35 116 35 116 35
Economische promotie 448 7.907 1.433 8.542 552 8.647 510 8.613 497 8.599 472 8.599
Totaal Economie 1.794 9.227 2.272 8.846 1.520 9.442 999 8.902 986 8.889 962 8.890
Onderwijs Openbaar basisonderwijs 407 42 421 52 287 32 287 32 290 32 289 32
Onderwijshuisvesting 582 51 723 47 828 49 766 49 760 49 751 49
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.443 626 1.574 633 1.335 590 1.337 590 1.338 590 1.338 590
Totaal Onderwijs 2.432 718 2.718 732 2.450 671 2.391 670 2.388 670 2.378 670
Sport, cultuur en recreatie Sportbeleid en activering 741 79 948 81 1.072 142 1.074 141 1.085 141 1.084 141
Sportaccommodaties 874 72 957 58 899 61 940 60 928 60 928 60
Cultuurpresentatie,-productie,-particip. 674 29 847 55 689 15 648 14 663 14 662 14
Musea 342 12 1.240 528 521 29 350 29 351 29 351 29
Cultureel erfgoed 484 45 966 238 524 64 515 61 516 61 514 61
Media 267 0 274 1 271 1 271 1 271 1 271 1
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.472 439 4.796 455 4.528 452 4.397 297 4.390 297 4.404 297
Totaal Sport, cultuur en recreatie 7.854 677 10.029 1.416 8.505 763 8.196 603 8.204 603 8.214 603
Sociaal domein Samenkracht en burgerparticipatie 2.693 125 3.355 122 2.793 103 3.113 102 3.156 102 3.155 102
Wijkteams 8.594 7.802 9.301 8.178 1.061 0 1.072 0 1.073 0 1.074 0
Inkomensregelingen 4.611 2.961 4.531 2.872 4.201 2.627 4.176 2.627 4.172 2.627 4.172 2.627
Begeleide participatie 1.380 0 1.271 0 1.201 0 1.164 0 1.164 0 1.164 0
Arbeidsparticipatie 10 0 11 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Maatwerkvoorziening (WMO) 349 4 496 4 444 4 454 4 458 4 458 4
Maatwerkdienstverlening 18+ 3.360 304 3.464 120 3.402 122 3.414 122 3.414 122 3.414 122
Maatwerkdienstverlening 18- 3.396 0 3.467 0 2.828 0 2.810 0 2.818 0 2.805 0
Geëscaleerde zorg 18+ 8 0 8 0 31 0 33 0 33 0 33 0
Geëscaleerde zorg 18- 56 0 57 0 792 0 792 0 792 0 792 0
Totaal Sociaal domein 24.457 11.197 25.960 11.296 16.755 2.857 17.028 2.856 17.081 2.856 17.067 2.856
Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid 816 14 863 1 962 1 964 1 966 1 967 1
Riolering 1.754 2.164 1.780 2.212 1.831 2.182 1.853 2.364 1.859 2.371 1.878 2.392
Afval 2.926 3.510 3.017 3.635 3.125 3.688 3.149 3.846 3.116 3.813 3.124 3.821
Milieubeheer 991 11 1.120 0 1.081 0 1.062 0 1.064 0 909 0
Begraafplaatsen en crematoria 394 435 423 524 442 486 471 486 466 486 469 486
Totaal Volksgezondheid en milieu 6.881 6.135 7.203 6.373 7.440 6.357 7.499 6.698 7.471 6.672 7.346 6.701
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing Ruimtelijke ordening 1.287 613 1.704 116 1.460 118 1.371 118 1.361 118 1.355 118
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 10.774 10.890 9.924 9.909 6.368 7.342 2.363 2.530 1.927 2.094 1.071 1.163
Wonen en bouwen 1.513 1.814 1.893 940 1.754 943 1.324 941 1.259 941 1.247 929
Totaal Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing 13.574 13.318 13.522 10.965 9.582 8.402 5.058 3.590 4.546 3.153 3.673 2.211
Overhead Overhead 7.786 238 9.652 188 8.994 206 8.881 205 8.817 192 8.707 166
Totaal Overhead 7.786 238 9.652 188 8.994 206 8.881 205 8.817 192 8.707 166
Algemene Dekkingsmiddelen Treasury 107 175 92 157 31 152 25 148 46 144 66 139
OZB woningen 316 3.759 314 3.766 261 3.851 261 3.861 261 3.872 261 3.872
OZB niet-woningen 0 1.449 0 1.578 0 1.615 0 1.620 0 1.625 0 1.625
Belastingen overig 452 1.043 7 298 6 304 6 304 6 304 6 304
Alg.uitkeringen en ovg.uitk.gem.fonds 0 24.673 0 26.465 0 27.572 0 27.959 0 28.089 0 28.316
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 875 31.099 413 32.264 297 33.494 292 33.892 313 34.033 333 34.255
Onvoorzien Onvoorzien 0 0 83 0 216 0 236 0 262 0 287 0
Totaal Onvoorzien 0 0 83 0 216 0 236 0 262 0 287 0
Overige baten en lasten Overige baten en lasten -62 0 -588 0 27 0 77 0 99 0 125 0
Totaal Overige baten en lasten -62 0 -588 0 27 0 77 0 99 0 125 0
Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting (VpB) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Vennootschapsbelasting 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamd totaal van baten en lasten 77.162 77.001 82.493 76.210 67.422 66.667 62.466 61.889 62.005 61.540 60.985 60.824
Reserves Mutaties reserves 5.713 7.129 1.597 7.879 1.293 2.048 253 831 253 718 348 508
Totaal Reserves 5.713 7.129 1.597 7.879 1.293 2.048 253 831 253 718 348 508
Totaal 82.875 84.130 84.089 84.089 68.715 68.715 62.719 62.719 62.258 62.258 61.332 61.332
Saldo 1.254 0 0 0 0 0

Raming algemene uitkering 2020

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht / % Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren 5.062.260,00 -0,1576 -797.812,18
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 4.281.760,00 -0,127 -543.783,52
1a Waarde woningen eigenaren 30.748.480,00 -0,0939 -2.887.282,27
Subtotaal -4.228.877,97
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen 506,23 380,05 192.391,19
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 205 2.147,82 440.303,10
3a Eén-ouder-huishoudens 401 820,25 328.920,25
2 Inwoners 21.835,00 160,23 3.498.622,05
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 5.767,00 100,55 579.871,85
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 1.771,00 26,44 46.825,24
7 Lage inkomens 2.416,00 30,58 73.881,28
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 923,1 687,78 634.889,72
12 Minderheden 220 323 71.060,00
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 880 86,12 75.785,60
3b Huishoudens 9.735,00 90,6 881.991,00
3c Eenpersoonshuishoudens 2.860,00 51,22 146.489,20
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 4.061,00 720,3 2.925.138,30
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 292,39 239,17 69.931,39
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 6.772,32 -121,93 -825.748,98
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 1.452,56 -477,13 -693.059,95
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 117,63 3.520,33 414.109,53
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 143 1.245,77 178.145,11
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 45 642,17 28.897,65
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 37 1.700,88 62.932,56
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 675 1.053,68 711.234,00
11c-2 Wajong 197 857,77 168.980,69
3i-2 Medicijngebruik met drempel 2.633,72 370,65 976.189,28
8e Re-integratie klassiek 0,101 334.300,78 33.764,38
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 16.068,00 4,06 65.236,08
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 3.337,00 0,18 600,66
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 659 0,18 118,62
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 661 15,8 10.443,80
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 527 63,21 33.311,67
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 307 110,61 33.957,27
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 125,27 123,78 15.506,29
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 71,66 494,75 35.455,80
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 27,27 864,63 23.576,91
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 819,42 112,93 92.537,44
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 486,21 451,77 219.653,74
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 183,83 790,59 145.333,76
3j Bedden 44.982,00 0,82 36.885,24
13 Klantenpotentieel lokaal 15.680,00 45,99 721.123,20
14 Klantenpotentieel regionaal 3.260,00 23,62 77.001,20
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 59 -1.590,37 -93.831,83
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 26 -2.496,37 -64.905,62
38 Bedrijfsvestigingen 2.904,00 74,8 217.219,20
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 591 31,39 18.551,49
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 14 3.200,28 44.803,92
28 Historische waterweg 3.200,00 15,58 49.856,00
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,00070333 6.087.306,96 4.281,36
31b ISV (b) herstructurering 0,00025701 3.736.019,31 960,21
36 Kernen 14 9.071,77 127.004,78
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 15,12 14.878,30 224.959,90
36a Kernen met 500 of meer adressen 10 60.228,10 602.281,00
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.954,88 11,72 34.631,19
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 5.800,70 5,82 33.760,05
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 5.120,65 58,64 300.274,74
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 76,68 1.525,03 116.939,30
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 174,9 3.089,49 540.351,80
21 Oppervlakte bebouwing 229 588,37 134.736,73
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 71 1.921,87 136.452,77
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 159 2.284,96 363.308,64
19 Oppervlakte binnenwater 1.194,00 38 45.372,00
20 Oppervlakte buitenwater 6.158,00 22,97 141.449,26
16 Oppervlakte land 13.303,00 41,07 546.354,21
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 14.367,24 26,89 386.335,08
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 14.929,00 57,04 851.550,16
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 16.421,90 50,79 834.068,30
39 Vast bedrag 1 249.626,63 249.626,63
Subtotaal 18.378.677,40
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor 1,619
Subtotaal (B x C (=uf)) 29.755.078,71
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 14.845,00 14.845,00
Subtotaal 14.845,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 89.688,00 89.688,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 44.751,00 44.751,00
64 Knelpunten verdeelproblematiek (DU) 125.622,00 125.622,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 44.875,00 44.875,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 46.296,00 46.296,00
262 Schulden en armoede (DU) 13.338,00 13.338,00
290 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (DU) 77.780,00 77.780,00
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU) 25.455,00 25.455,00
Subtotaal 467.805,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
260 Participatie (IU) 1.085.488,00 1.085.488,00
261 Voogdij/18+ (IU) 476.883,00 476.883,00
Subtotaal 1.562.371,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker Opgave Uitkering
Gemeenteposten:
Jeugd 2022-2024 0
Subtotaal 0
Totaal uitkering 2020: 27.571.221,74

Overzicht loonkosten

Afdeling fte Loonkosten in €
Directieteam 2,00 245.233,05
Griffie 2,17 164.324,01
Algemene dienst 0,00 32.962,29
Bedrijfsvoering 45,80 3.365.482,67
Maatschappelijke Ontwikkeling 21,98 1.609.364,07
Dienstverlening 41,02 2.841.666,15
Openbare Ruimte 21,23 1.520.579,26
Ruimtelijke Ontwikkeling 25,05 2.131.485,95
Openbare Ruimte buiten 32,65 1.729.531,33
MFA Zoutelande 0,33 15.784,47
Sporthal / Ver.geb. De Couburg 2,10 104.757,18
Gymzaal Aagtekerke 0,28 13.212,66
Gymzaal Serooskerke 0,44 20.932,90
Gymzaal Veere 0,28 13.212,66
Gymzaal Vrouwenpolder 0,13 6.436,40
Gymzaal Westkapelle 0,60 28.143,23
Sporthal / Ver.geb. De Halve Maan 1,90 107.363,40
Gemeentelijk zwembad 1,14 64.916,78
Loonkosten ambtelijke organisatie 199,10 14.015.388,46
Ambtenaren van de Burgerlijke Stand 33.378,65
College van B&W 447.129,31
Gemeenteraad 361.352,39
841.860,35
Totale loonkosten 14.857.248,81

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Omschrijving Tegenrek. Investering BKW 1/1 AFS Rente BKW 31/12
2020 2020 2020 2020
Kassasysteem dienstverlening 50000004 20.329,15 16.263,32 4.065,83 243,95 12.197,49
CP14 Aanp. telefoonvoorziening 50000004 65.100,00 65.100,00 13.020,00 976,50 52.080,00
Aanschaf I-pads nieuwe gemeenteraad 50000011 37.933,77 28.450,33 9.483,44 426,76 18.966,89
Gemeentehuis(nw)bouwkundige werken(60%) 50000022 1.850.883,82 1.088.755,18 54.437,76 16.331,33 1.034.317,42
Gemeentehuis aanp. bouwkundige install. 50000022 16.829,14 11.715,86 557,90 175,74 11.157,96
Digitaal werken raad, meub. raadszaal 50000022 112.542,74 73.153,27 5.627,17 1.097,30 67.526,10
Digitaal werken raad, geluid rdszal 50000022 37.450,89 11.289,73 3.763,24 169,35 7.526,49
Zonnepanelen gemeentehuis Db 50000022 185.390,76 46.348,05 23.174,03 695,22 23.174,02
Verb. indoordekking mob.tel. (2G) 50000022 24.151,24 1.723,23 1.723,23 25,85 0,00
CP16 Verv.install.gem.huis 50000022 695.696,39 626.126,75 34.784,82 9.391,90 591.341,93
CP16 Keukenapp.gem.huis 50000022 24.828,86 19.863,08 2.482,89 297,95 17.380,19
Verduurzaming gemeentehuis Dbg 50000022 187.109,00 174.635,07 12.473,93 2.619,53 162.161,14
CP16 Verv.install.gem.huis 50000022 20.471,94 19.448,34 1.023,60 291,73 18.424,74
Meubilair Gemeentehuis 50000022 45.000,00 41.884,97 4.653,89 628,27 37.231,08
Brandcompartimentering gemeentehuis Dbg 50000022 84.833,00 40.000,00 0,00 600,00 84.833,00
Verduurzaming gemeentehuis Fase 2 50000022 49.500,00 49.500,00 3.300,00 742,50 46.200,00
CP16 Alarmcentrale gem.huis 50000022 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Tuindeur kantine gem.huis Db 50000022 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Brandveiligheidsaanpas. stadhuis Veere 50000023 33.791,61 2.241,35 2.241,35 33,62 0,00
Klimaatomstandigh.stadhuis Veere 50000023 19.808,64 4.830,99 1.207,75 72,46 3.623,24
Loods Grijpskerke gebouw 50000027 823.325,15 654.128,98 36.340,50 9.811,93 617.788,48
Loods Grijpskerke, grond 50000027 218.400,00 218.400,00 0,00 3.276,00 218.400,00
Loods Grijpsk., geb.inrichting werkpl. 50000027 19.255,52 11.553,32 1.925,55 173,30 9.627,77
Aansch.watertappunten tbv veegmachine 50000027 20.803,59 14.562,51 2.080,36 218,44 12.482,15
Aanschaf 2 aanhangwagens 50000027 9.498,96 6.649,26 949,89 99,74 5.699,37
Energieneutraal,Loods Gpk 50000027 254.056,32 220.182,14 16.937,09 3.302,73 203.245,05
CP13 2 x pick-up waarvan 1 met laadkraan 50000028 102.904,48 14.700,79 14.700,79 220,51 0,00
CP13 2xbus/aanhangwagen 50000028 72.553,03 10.369,11 10.369,11 155,54 0,00
CP14 4 auto's Opel Vivaro 50000028 135.020,03 40.741,85 20.370,93 611,13 20.370,92
CP14 electrische personenauto handh. 50000028 22.059,10 6.373,03 3.186,52 95,60 3.186,51
CP14 Aanschaf 4 aanhangwagens 50000028 19.466,07 9.733,07 1.946,61 146,00 7.786,46
CP14 Aanschaf 4x4 Toyota Hilux 50000028 38.862,58 16.655,38 5.551,79 249,83 11.103,59
CP15 2x Ford Transit Connect 50000028 54.523,64 23.367,28 7.789,09 350,51 15.578,19
CP15 4x Ford Transit Custum 50000028 147.843,74 63.361,60 21.120,53 950,42 42.241,07
Kiep.aanhangw.2x:kiep.aanhangw.+kraan 2x 50000028 24.158,05 14.494,83 2.415,81 217,42 12.079,02
CP15 Aanschaf hybride auto 50000028 20.963,35 11.979,06 2.994,77 179,69 8.984,29
CP15 2x chassis kiepend met vuilnisopb. 50000028 106.124,48 60.642,56 15.160,64 909,64 45.481,92
CP15 1x chassis kiepend dichte bus 50000028 34.380,60 19.646,06 4.911,52 294,69 14.734,54
2 scooters 50000028 5.998,91 4.284,93 856,99 64,27 3.427,94
Renault Clio 2017 50000028 22.629,22 16.163,72 3.232,74 242,46 12.930,98
VW Caddy 2eh 50000028 14.201,83 7.100,91 3.550,46 106,51 3.550,45
Aanschaf 3 bedrijfsbussen 50000028 117.751,76 100.930,08 16.821,68 1.513,95 84.108,40
Auto volg systeem 50000028 11.565,00 11.565,00 2.313,00 173,48 9.252,00
Verv. Ford Transit Connect 2020 50000028 48.181,00 0,00 0,00 0,00 48.181,00
Verv.aanhangwagen Rior unijet 1300kg 50000028 19.504,00 0,00 0,00 0,00 19.504,00
Vervangen 2x Opel Vivaro 2020 50000028 90.074,00 0,00 0,00 0,00 90.074,00
Vervangen VW transporter 2020 50000028 61.260,00 0,00 0,00 0,00 61.260,00
Vervangen VW transporter 2020 50000028 61.260,00 0,00 0,00 0,00 61.260,00
Electrische auto voor T & H 50000028 28.500,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00
CP 16 Scania vrachtauto 50000029 164.256,41 117.326,01 23.465,20 1.759,89 93.860,81
2 Kleine tractoren (2011) 50000030 51.747,16 11.869,70 3.956,57 178,05 7.913,13
Herder heggenslagmaaier 50000030 16.117,78 5.295,90 1.765,30 79,44 3.530,60
CP14 Tractor en herderarm 50000030 99.947,95 49.974,03 9.994,81 749,61 39.979,22
Votex roadmaster klepelmaaier 50000030 6.593,40 4.395,60 732,60 65,93 3.663,00
CP16 Kleine laadschop 50000030 36.511,54 25.558,08 3.651,15 383,37 21.906,93
Herder Klepelmaaier 50000030 10.640,65 6.582,20 822,78 98,73 5.759,42
Vervangen tractor New Holland TC 40 2020 50000030 51.153,00 0,00 0,00 0,00 51.153,00
CP17 Maaier kleine grasvelden 50000031 21.188,83 12.713,29 4.237,76 190,70 8.475,53
Aanschaf maaidek sportvelden 50000031 26.500,00 26.500,00 6.625,00 397,50 19.875,00
Aanschaf veegmachine 50000032 170.432,00 170.432,00 34.086,40 2.556,48 136.345,60
Project MV (Maatsch.Vastg.)algemeen 50000033 870.791,45 426.536,69 0,00 6.398,05 870.791,45
Project MV (Maatsch.Vastg.) Aagtekerke 50000033 91.680,10 56.987,06 0,00 854,81 91.680,10
Project MV (Maatsch.Vastg.) Oostkapelle 50000033 203.217,58 181.198,81 0,00 2.717,98 203.217,58
Project MV (Maatsch.Vastg.) Serooskerke 50000033 124.785,98 99.389,64 0,00 1.490,84 124.785,98
Project MV (Maatsch.Vastg) Westkapelle 50000033 142.670,10 119.506,74 0,00 1.792,60 142.670,10
Project MV Serooskerke Zandput 50000033 16.854,80 16.381,06 0,00 245,72 16.854,80
Schrobzuigmachine tbv div.gebouwen) 50000034 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Verb/aanp. ver.gebouw Amicitia 50000035 18.733,93 4.163,17 1.040,79 62,45 3.122,38
Vloer verenigingsgebouw Gapinge 50000036 26.323,56 9.572,24 1.196,53 143,58 8.375,71
Verenigingsgebouw Ons Huis Meliskerke 50000037 27.141,07 7.142,37 1.428,47 107,14 5.713,90
Grond "de Wip" 50000038 17.642,96 17.642,96 0,00 264,64 17.642,96
Verenigingsgeb.Vrouwenpolder wkz. 50000040 132.793,21 69.795,44 5.368,88 1.046,93 64.426,56
MFA dorpshuis Biggekerke 50000042 739.138,00 739.138,00 18.478,45 11.087,07 720.659,55
Toegankelijkheid gebouwen 50000047 97.000,00 97.000,00 9.700,00 1.455,00 87.300,00
Aanp.toegankelijkheid gem.gebouwen 50000047 35.500,00 35.500,00 3.550,00 532,50 31.950,00
Nieuwbouw school MFA Ztl. 50000070 1.498.619,74 1.386.223,27 37.465,49 20.793,35 1.348.757,78
Grond MFA Ztl 50000070 377.138,30 377.138,30 0,00 5.657,07 377.138,30
Kinderopvang MFA Ztl. 50000070 163.350,05 151.098,80 4.083,75 2.266,48 147.015,05
Gymzaal MFA Ztl. 50000070 428.576,80 396.433,54 10.714,42 5.946,50 385.719,12
Dorpshuis MFA Ztl. 50000070 326.699,96 302.197,46 8.167,50 4.532,96 294.029,96
Overige kosten MFA Ztl.(zie 7500224) 50000070 65.837,04 60.899,25 1.645,93 913,49 59.253,32
MFA Ztl. dakrand en Rc.waarden 50000070 40.165,00 37.152,62 1.004,12 557,29 36.148,50
Dorpshuis MFA Ztl. inrichtingskn. 50000070 102.848,91 71.994,24 10.284,89 1.079,91 61.709,35
MFA Ztl. zonnepanelen 50000070 48.050,00 38.440,01 3.203,33 576,60 35.236,68
MFA zoutelande inrichting gymzaal 50000070 17.045,43 11.931,81 1.704,54 178,98 10.227,27
MFA zoutelande Sloopkosten 50000070 62.783,70 58.074,93 1.569,59 871,12 56.505,34
Inbreng grond sporthal 50000801 37.952,23 37.952,23 0,00 569,28 37.952,23
Sporthal + afbouw kantine "Couburg" 50000801 776.148,49 514.732,41 39.469,67 7.720,99 475.262,74
Inrichting terrein "de Couburg" 50000801 48.502,16 34.483,17 2.231,86 517,25 32.251,31
Couburg, energiebesparende maatregelen 50000801 38.935,00 25.204,16 2.800,46 378,06 22.403,70
Couburg schrobzuigmachine 50000801 9.619,70 7.695,76 961,97 115,44 6.733,79
Brandmeldinstallatie Couburg 50000801 13.745,94 12.829,54 916,40 192,44 11.913,14
Zonnepanelen installatie Couburg 50000801 95.291,00 95.291,00 6.352,73 1.429,37 88.938,27
Renovatie interieur Couburg 50000801 40.000,00 40.000,00 4.000,00 600,00 36.000,00
Zonnepanelen Couburg 50000801 27.709,00 27.709,00 1.847,27 415,64 25.861,73
Bouw/inr. gymlokaal, Aagtekerke 50000803 92.884,08 40.500,27 0,00 607,50 40.500,27
Bouw/inr. gymlokaal, Meliskerke 50000804 121.679,49 40.499,78 0,00 607,50 40.499,78
3 gymzalen, binnenvoegwerk 50000804 26.607,01 11.686,41 1.062,40 175,30 10.624,01
Gymlokaal Serooskerke 50000805 90.362,04 40.500,00 0,00 607,50 40.500,00
Gymlokaal Veere 50000806 106.385,74 40.500,00 0,00 607,50 40.500,00
Gymzaal Vrouwenpolder 50000807 106.761,34 40.500,00 0,00 607,50 40.500,00
Renovatie sportzaal "de Bellink", Wkp 50000809 81.728,38 24.518,14 4.086,36 367,77 20.431,78
Bouw ontmoetingscentrum Oostkapelle 50000810 92.796,68 24.420,37 4.884,07 366,31 19.536,30
Renovatie/nieuwb. "Halve Maan", Ok 50000810 24.744,58 6.511,66 1.302,33 97,67 5.209,33
Sporthal/ver.gebouw Halve Maan 50000810 905.839,00 573.698,68 30.194,67 8.605,48 543.504,01
Koelinstallatie Halve Maan (2011) 50000810 46.019,98 23.139,29 2.892,41 347,09 20.246,88
Grond ontmoetingscentrum "Schuttershof" 50000811 55.542,70 55.542,70 0,00 833,14 55.542,70
Sporthal/ver.geb. Schuttershof 50000811 461.687,00 273.592,96 17.099,56 4.103,89 256.493,40
CP12 Voorz. legionella multifunct.geb. 50000812 46.023,73 32.216,62 4.602,37 483,25 27.614,25
CP12 Vrz. legionella multif. geb.restant 50000812 21.739,33 17.391,47 2.173,93 260,87 15.217,54
Documentscanners 60020002 11.562,50 6.937,50 2.312,50 104,06 4.625,00
2018: Aanschaf scanner 60020002 5.637,50 4.510,00 1.127,50 67,65 3.382,50
Inrichten CBS, Gapinge 60030002 7.277,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Verv.voegwerk de Schutte, Gapinge 60030002 7.338,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Verv.buitenkozijnen de Schutte, Gapinge 60030002 10.807,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Koudekerke, Badhuisstraat 8a 60030003 341.031,71 341.031,71 0,00 5.115,48 341.031,71
Springplank, bouw/inr. 1980 60030007 178.179,34 84.605,59 6.683,73 1.269,08 77.921,86
De Sprinkplank Aagtekerke meubilair 60030007 6.897,90 862,10 431,05 12,93 431,05
Grond loods Valkenisseweg, Bk 60030009 207.760,00 207.760,00 0,00 3.116,40 207.760,00
Aankoop loods Valkenisseweg, Bk 60030009 125.870,45 95.661,69 5.034,83 1.434,93 90.626,86
Geldlening Zeeuwind 60050001 10.096,57 10.096,57 0,00 151,45 10.096,57
Aandelen Deltan 60050001 119.525,71 119.525,71 0,00 1.792,89 119.525,71
Aandelen BNG 60050003 17.550,00 17.550,00 0,00 263,25 17.550,00
Geldlening Stichting Woonburg 60050006 3.487.500,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.487.500,00
Brandweerkazerne Westkapelle loods 61010013 93.404,25 33.965,49 4.245,69 509,48 29.719,80
Nieuwbouw brandweergarage Ztl. 61010013 331.622,36 206.143,36 8.962,75 3.092,15 197.180,61
Brandweergarage Oostkapelle) 61010013 135.737,83 84.377,15 3.668,57 1.265,66 80.708,58
Dakbedekking brandweergarage Veere 61010013 43.419,99 20.841,87 1.736,82 312,63 19.105,05
Grond brandweergarage Sk. 61010013 34.160,00 34.160,00 0,00 512,40 34.160,00
Bouw brandweergarage Sk. 61010013 352.407,80 255.510,64 8.810,71 3.832,66 246.699,93
Inrichting brandwr.kazerne Kk 61010013 24.086,90 5.352,73 2.676,37 80,29 2.676,36
Brandweerkazerne Koudekerke 61010013 197.519,82 142.214,54 7.900,81 2.133,22 134.313,73
Fietspad Grijpskerke/Meliskerke 62010002 162.198,44 86.505,96 5.406,62 1.297,59 81.099,34
Dishoek, verbreden fietspad 62010002 206.722,00 206.722,00 8.268,88 3.100,83 198.453,12
Grond Noorderweg 62010005 27.226,81 27.226,81 0,00 408,40 27.226,81
Herinrichten Dorpsdijk 62010005 127.046,68 65.713,48 4.380,90 985,70 61.332,58
Herinrichten Oudestraat 62010005 162.530,22 73.667,71 6.697,06 1.105,02 66.970,65
Oude Domburgseweg, Ok. 62010005 148.381,99 44.514,47 7.419,08 667,72 37.095,39
Verbeteren verkeerssituatie Westhove 62010005 221.719,98 130.423,66 6.521,18 1.956,35 123.902,48
Gedeelte Duinweg Oostkapelle 62010005 212.784,34 116.688,26 6.864,02 1.750,32 109.824,24
Herinrichting Oranjeplein Zoutelande 62010005 257.693,26 137.435,90 8.589,74 2.061,54 128.846,16
Rookstraat en Noordstraat Westkapelle 62010005 148.609,37 66.198,98 6.018,09 992,98 60.180,89
Reconstructie Dorpstraat Gapinge 62010005 250.456,94 108.316,86 10.831,69 1.624,75 97.485,17
Reconstructie Koestraat Westkapelle 62010005 338.986,67 176.258,34 13.558,33 2.643,88 162.700,01
Reconstructie Bosweg Zoutelande 62010005 283.120,29 156.696,58 11.192,61 2.350,45 145.503,97
Reconstructie Duinweg Okp. 62010005 359.596,00 215.770,87 14.384,72 3.236,56 201.386,15
Ondergrond wegen Duinpark Kustlicht 62010005 141.266,70 141.266,70 0,00 2.119,00 141.266,70
Reconstr. M'burgstraat Kk 62010005 459.064,13 315.003,53 18.529,62 4.725,05 296.473,91
Reconstr.Wilgenhoekweg-Oostk.weg 62010005 236.939,51 180.144,98 9.481,31 2.702,17 170.663,67
Reconstr. Dorpsdijk,Munnikendijk, Vrp. 62010005 233.257,40 177.384,62 9.336,03 2.660,77 168.048,59
CP14 OP-Z Wegreconstructie Kaai 62010005 230.000,00 182.876,59 9.143,83 2.743,15 173.732,76
CP13 Herinr. Schuitvlotstraat Grp. 62010005 229.999,30 181.242,59 8.630,60 2.718,64 172.611,99
CP16 Wegreconstr. rotonde Mk. 62010005 336.066,12 295.738,19 13.442,65 4.436,07 282.295,54
CP16 rotonde Mlk grondaankoop 62010005 16.615,01 16.615,01 0,00 249,23 16.615,01
CP15 Wegrec.Ooststr/Nwstr/Wkp.weg Ztl. 62010005 283.673,47 260.979,59 11.346,94 3.914,69 249.632,65
Inrichting plein Dishoek e.o. 62010005 737.740,09 708.230,49