Begrotingsbeeld

Toelichting

In de begroting zijn de uitgangspunten van de kaderbrief, de gevolgen van het amendement bij de behandeling van de kaderbrief en het werkprogramma gemeente Veere 2018-2022 verwerkt. De begroting geeft in de meerjarenramingen een sluitend beeld. In de jaren 2020 en 2023 is er sprake van een overschot. Er is sprake van een sluitende begroting. De meerjarenramingen zien er als volgt uit:

meerjarenramingen 2020 2021 2022 2023
bedragen x 1.000
stand kaderbrief
Tekort € -2.346 € -2.616 € -2.303 € -2.366
dekking in kaderbrief € 2.448 € 2.448 € 2.448 € 2.378
Saldo - kaderbrief € 102 € -168 € 145 € 12
Gevolgen amendement gemeenteraad
Meeropbrengst OZB en Forensenbelasting vervalt € -140 € -140 € -140 € -140
meeropbrengst toeristenbelasting vervalt € -627 € -627 € -627 € -627
storting in fonds zandsuppletie vervalt € 350 € 350 € 350 € 350
Saldo - na amendement € -315 € -585 € -272 € -405
Suggestie gemeenteraad bij kaderbrief
extra parkeerheffingen + € 0,20 / + € 0,50 € 250 € 250 € 250 € 250
Overige mutaties € -399 € -521 € -803 € -400
Bezuinigingen € 526 € 725 € 725 € 725
Saldo ("+"= overschot / "-"= tekort) begroting € 62 € -131 € -100 € 170

Structureel begrotingssaldo

Hieronder treft u een overzicht aan waarin we weergeven of de begroting en meerjarenramingen structureel in evenwicht zijn.  

1. Saldo van baten en lasten: betreft het saldo van de regel 'geraamd totaal van baten en lasten' uit het overzicht van baten en lasten.
2. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves: betreft het saldo van de regel 'reserves' uit het overzicht van baten en lasten minus het in het raadsvoorstel gepresenteerde resultaat van de begroting 2020-2023.
3. Begrotingsresultaat na bestemming: het in het raadsvoorstel gepresenteerde resultaat van de begroting 2020-2023.
4. Waarvan incidentele baten en lasten (saldo): betreft het totaalsaldo van de incidentele baten en lasten zoals gepresenteerd in het 'overzicht van incidentele baten en lasten'.
5. Structureel begrotingssaldo: het zuivere structurele begrotingssaldo. Een positief geval betekent een overschot.

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023
1 Saldo van baten en lasten -756 -578 -465 -160
2 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 818 447 365 330
3 Begrotingsresultaat na bestemming 62 -131 -100 170
4 Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -34 -216 -155 -10
5 Structureel begrotingssaldo 97 85 55 180