Uitgaven

13,94%

€ 9.582

x € 1.000
13,94% Complete

Inkomsten

12,23%

€ 8.402

x € 1.000
12,23% Complete

Saldo

1310896456,43%

€ -1.180

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

13,94%

€ 9.582

x € 1.000
13,94% Complete

Inkomsten

12,23%

€ 8.402

x € 1.000
12,23% Complete

Saldo

1310896456,43%

€ -1.180

x € 1.000

Programma inleiding

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers:

• herstructurering
• het behouden en versterken van onze concurrentiepositie

Herstructurering
Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties verdwijnen.

Concurrentie
Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Gemeentelijke Bestemmingplannen
 • Structuurvisie Cultuurhistorie gemeente Veere 2015
 • Gemeentelijk accommodatiebeleid
 • Visie Domburg
 • Structuurvisie centrumgebied Zoutelande
 • Masterplan Fort den Haakweg
 • Dorpsvisies
 • Nota Grondbeleid 2016
 • Duurzaamheidsplan 2017-2020
 • Nota Ruimtelijke kwaliteit 2016
 • Provinciaal omgevingsplan en provinciale omgevingsverordening
 • Natura 2000
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 • Wro en Woningwet
 • Walcherse regionale woningmarktafspraken
 • Nieuwe omgevingswet
 • Nieuwe huisvestingswet
 • De Novelle Herzieningswet (takendiscussie corporaties)
 • Regionale samenwerking
 • Participeren: minder overheid - meer maatschappij
 • Toekomst bouwregelgeving: de technische beoordeling van en toezicht op vergunningplichtige bouwwerken mogelijk naar de private sector.
 • Economische groei
 • Bevolkingsprognoses: dubbele vergrijzing (oudere ouderen en meer jongere ouderen)
 • Ontwikkelingen in Mobiliteit:”wat beweegt ouderen”, toenemende verplaatsingsafstanden. Bij een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af.
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen
 • Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

Wat gaan we daar voor doen?

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2020 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

• Gezondheidsbescherming;
• Werkgelegenheid;
• Toerisme;
• Duurzaamheid;
• Cultuurhistorie.

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

Wat gaan we daar voor doen?

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Wat gaan we daar voor doen?

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal projecten, zoals:
- de herinrichting van de Markt.
- de herinrichting van de Kaai.
- de herontwikkeling van het Oranjeplein.
- de herbestemming van het Mijnenmagazijn.
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk.

We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

Wat gaan we daar voor doen?

D.8.05 In 2020 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd.

Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel Woningbehoefteonderzoek.

Wat gaan we daar voor doen?

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

Wat gaan we daar voor doen?

D.8.07 In 2020 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met Walcheren.

We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het bestemmingsplan en in verordeningen. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
VHROSV 30 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2018 266 194 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
VHROSV 31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2016 5,7 5,8 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
VHROSV 32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2019 90,5 80,4 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
VHROSV 33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2019 594 698 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
VHROSV 34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2019 644 761 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 13.318 10.965 8.402 3.590 3.153 2.211
Lasten 13.574 13.522 9.582 5.058 4.546 3.673

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E 2020 2021 2022 2023 1000
Juridische kennis grondzaken E 20
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. E 40 40 40 40
Omgevingswet invoering E 326 60
Vraaggerichte woningbouw - onderzoeken in de kernen E P.M.
Huisvestingsverordening E 15
Formuleren vergunningenstelsel en registratieplicht E 40