Uitgaven

10,83%

€ 7.440

x € 1.000
10,83% Complete

Inkomsten

9,25%

€ 6.357

x € 1.000
9,25% Complete

Saldo

1203494374,03%

€ -1.083

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

10,83%

€ 7.440

x € 1.000
10,83% Complete

Inkomsten

9,25%

€ 6.357

x € 1.000
9,25% Complete

Saldo

1203494374,03%

€ -1.083

x € 1.000

Programma inleiding

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op gebied van de Wet publieke gezondheid.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en dat reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieverantwoorde wijze wordt begraven. 

Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. 

Relevante beleidskaders/nota's

 • Kadernota gezondheidsbeleid Walcheren 2018-2021
 • Uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021
 • Programmabegroting GGD 2020
 • Landelijk Energieakkoord 2013
 • Klimaatakkoord 2018
 • Duurzaamheidsplan Veere 2017 – 2021
 • Zeeuws Energieakkoord
 • Provinciaal Omgevingsplan
 • Wet Bodemsanering
 • Gemeentelijk geluidbeleid
 • Structuurvisie 2025
 • Bestemmingsplan Buitengebied
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • Nota bodembeheer Walcheren 2012
 • Walcherse bodemkansen 2012
 • Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2020-2023
 • Afvalbeleidsplan 2019
 • Convenant verpakkingen 2015

Algemeen
Het aandeel ouderen op de totale populatie neemt toe (vergrijzing). Mensen worden namelijk ouder dan voorheen. Daarbij komt dat het aandeel jongeren afneemt (ontgroening).

 

Volksgezondheid
Omdat het aandeel ouderen stijgt, zijn er meer inwoners met gezondheidsproblemen. Het aantal mensen met overgewicht en chronisch zieken neemt toe. 

 

Afvalinzameling en riolering
De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De doelstelling is dat de gemeenten in 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

 

De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven onder invloed van de klimaatverandering stijgen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de toename van wateroverlast door klimaatverandering op te vangen en om te kunnen voldoen aan waterkwaliteitseisen. De komende jaren komen grotere delen van ons rioolstelsel aan het einde van hun levensduur dan in voorgaande jaren het geval was.

D.7.01 In 2020 produceren we maximaal 100 kg restafval per inwoner.

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

Wat gaan we daar voor doen?

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

Wat gaan we daar voor doen?

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

Wat gaan we daar voor doen?

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheerniveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

Wat gaan we daar voor doen?

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond.

Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de Zeelandscan meten we de scores.
De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken aan de volgende speerpunten:

 • alcohol- en middelengebruik;
 • overgewicht;
 • psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid.

Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Volksgezondheid en milieu 28 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2017 172 230 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Volksgezondheid en milieu 29 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2017 68,7 28,1 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 6.135 6.373 6.357 6.698 6.672 6.701
Lasten 6.881 7.203 7.440 7.499 7.471 7.346

Prioriteiten

I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023
Bijdrage RUD S 2 5 7 7
RUD - Door wijziging takenpakket mogelijk andere bijdrage S P.M.
Uitvoering duurzaamheidsplan (als dekking voor formatie) E 150
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 1 6 6 6
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding drukriolering I 619 9 14 14 14
Vervangen drainage I 64 1 4 4 4
Grondwatervoorzieningen it-riool I 29 0 1 1 1
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21 0 1 1 1
Vervanging 40 inwerpzuilen van glascontainers I 68 1 8 8 8
Afvalbeleidsplan E P.M.
Vervanging 41 ondergrondse glascontainers I 144 2 17 17 17
Vervanging 11 stuks plastic containers (niet pers) I 39 1 4 4 4
1000 stuks minicontainers (aanvulling voorraad) I 25 0 3 3 3
Prijsontwikkeling energie riolering S 32 32 32 32
Operatie Steenbreek E 15 15 15 20
Opstellen visie Openbare Ruimte (klimaatadaptatie en gasloos) E 40
Grondwatervoorzieningen 20 jr I 21 0 1 1
Grondwatervoorzieningen 50 jr I 29 0 1 1
Reguliere vervanging ondergrondse containers I 25 0 2 2
Uitvoering duurzaamheidsplan (als dekking voor formatie) E 150
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding drukriolering I 619 9 14 14
Vervangen drainage I 64 1 4 4
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 1 6 6
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval I 125 2 14 14
Grondwatervoorzieningen 20 jr I 21 0 1
Grondwatervoorzieningen 50 jr I 29 0 1
Reguliere vervanging ondergrondse containers I 25 0 2
Reguliere vervanging ondergrondse containers restafval I 175 3 11
Uitvoering duurzaamheidsplan (als dekking voor formatie) E 150
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding drukriolering I 619 9 14
Vervangen drainage I 64 1 4
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 1 6
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval I 125 2 14
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval I 125 2
Krediet grondwatervoorziening 20jr I 23 0
Krediet grondwatervoorziening 50jr I 32 0
Krediet vergroten persleiding I 132 2
Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten I 548 8
Krediet vervangen drainage I 64 1
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen I 88 1
Verantwoord waterbeheer S P.M.