Uitgaven

12,38%

€ 8.505

x € 1.000
12,38% Complete

Inkomsten

1,11%

€ 763

x € 1.000
1,11% Complete

Saldo

8602274659,2%

€ -7.742

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

12,38%

€ 8.505

x € 1.000
12,38% Complete

Inkomsten

1,11%

€ 763

x € 1.000
1,11% Complete

Saldo

8602274659,2%

€ -7.742

x € 1.000

Programma inleiding

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep). 

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

 

Relevante beleidskaders/nota's

 • Sportnota 2016-2019
 • Notitie speelruimte 2013
 • Subsidiewijzer
 • Ontwikkeling visie Kijk op cultuur
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Structuurvisie Cultuurhistorie
 • Groen beleids- en beheerplan 2013-2023
 • Kadernota strand- en duingebied
 • rapport De Kust is breder dan het strand
 • Onderzoeken Kenniscentrum Kusttoerisme en NBTC
 • Duurzaamheidsplan
 • Ontgroening en vergrijzing
 • Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 • Meer samenwerking tussen samenleving en overheid.
 • Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media
 • Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 • Door dalend ledenaantal meer samenwerking tussen verenigingen
 • Meer vitale en koopkrachtige senioren/toenemend belang gezondheidstoerisme en toename van sport- en cultuuractiviteiten
 • Duurzaam onderhoud groen; minder gebruik van kunstmest en het verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Verbinding cultuur met economie, zorg en onderwijs
 • Klimaatverandering
 • Teruggang biodiversiteit en insectensterfte

D.5.01 Sportaccommodaties die qua aantal en soort passen bij de behoefte van onze inwoners en de demografische samenstelling.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de buitensport vallen vooral de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het complex. Onderhoud en renovatie van de buitensportaccommodaties willen we volledig privatiseren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het openluchtzwembad in Serooskerke. Om het zwembad up-to-date te houden zijn forse investeringen noodzakelijk. We nemen de besluitvorming hierover mee in het project maatschappelijke voorzieningen.

 

Begin 2019 ondertekende de Zeeuwse gemeenten het Zeeuws Sportakkoord. Hiermee spreken we uit dat we waar mogelijk met elkaar samenwerken om de ambities in het Zeeuws Sportakkoord te realiseren. We spannen ons gezamenlijk in voor optimale sport- en beweegmogelijkheden voor iedere inwoner in Zeeland. Het Zeeuws Sportakkoord loopt tot en met 31 december 2023.

 

Duurzame sportinfrastructuur is een ambitie uit het Zeeuws Sportakkoord. Zeeland hecht veel waarde aan het behouden van haar sportkapitaal (hardware) en de kwaliteit ervan. Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Dit betekent niet dat automatisch bestaande voorzieningen gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang.

 

Buitensportverenigingen werken onderling (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, maken we keuzes over het aantal en de omvang van buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de NOC*NSF-normen.

Wat gaan we daar voor doen?

D.5.02 Veere in beweging.

De raad stelde in december 2015 de sportnota ‘Veere beweegt mee!’ vast. In deze nota staan 3 speerpunten:

 • Omgeving en faciliteiten. De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.
 • Toegankelijk beweegaanbod. Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
 • Samenwerking. Door samen te werken versterken organisaties zichzelf en elkaar zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan deze speerpunten, net als aan de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021.

 

Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid pakken we overgewicht aan. Sport draagt hieraan bij door een (toegankelijk) beweegaanbod en activiteiten op het gebied van leefstijl. Ook stimuleren we dat organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en gezondheid en ondernemers samenwerken om onze speerpunten uit te voeren.

Wat gaan we daar voor doen?

D.5.03 Passende culturele voorzieningen en activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan: de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen.

De samenleving is in transitie. De rol van de gemeente verandert. Wij pakken de rol op die nodig is om de doelstelling te bereiken. Dat doen we samen met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de sectoren economie, zorg, toerisme en recreatie en onderwijs.

Wat gaan we daar voor doen?

D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen genieten van kunst en cultuur.

Hieronder verstaan we beeldende kunst, muziek, toneel, dans en zang. Maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities. Het accent ligt op deelname aan de activiteiten door basisschoolkinderen.

Wat gaan we daar voor doen?

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden voor de toekomst en op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Met financieel duurzaam bedoelen we dat het behoud voor een langere periode geregeld is. We werken samen met andere gemeenten en verwerven subsidies.

Wat gaan we daar voor doen?

D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

Wat gaan we daar voor doen?

D.5.07 Speelruimte in alle kernen die regelmatig gebruikt wordt door onze jeugdige inwoners.

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij nieuw aanleg van speelruimte houden we rekening met de behoeften van onze jeugdige inwoners en de demografische samenstelling van de kernen. We onderhouden speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

Wat gaan we daar voor doen?

D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

Wat gaan we daar voor doen?

D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap.

De Veerse en Walcherse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden, kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

Wat gaan we daar voor doen?

D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

Wat gaan we daar voor doen?

D.5.11 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.

We subsidiëren jaarlijks zo’n 250 organisaties en verenigingen die het mede mogelijk maken dat inwoners mee kunnen doen aan de samenleving.

Onderzoek is gedaan naar de processen en het beleid voor de subsidieverstrekking in de gemeente Veere. Geconcludeerd wordt dat zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces aan vernieuwing toe is. Daarnaast verandert de samenleving en de rol van de gemeente daarin. Daarom actualiseren wij het subsidiebeleid en de subsidieprocessen en maken het toekomstbestendig.

Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sport, cultuur en recreatie 16 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2016 51,9 55,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 677 1.416 763 603 603 603
Lasten 7.854 10.029 8.505 8.196 8.204 8.214

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023 1000
Groot onderhoud zwembad installaties, naar meer energieneutraal. Inclusief thermische afdekking bad I 151 2 10 10 10
Inzet combinatiefunctionaris onderwijs/sport E 12
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum E 150
Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken E 120
Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad I 513 8 13 13 13
Up-grading zwembad d.m.v. overkapping I 298 4 12 12 12
Erfgoeddeal E 10
Beelden stadhuis, aanvullende onderzoeken E 20
Strandbewaking Neeltje Jans S 7 7 7 7
Aanpassing convenant Veerse Meer S 20 20 20 20
Erfgoeddeal S 5 5 5
Uitwerking overeenkomst met het Waterschap over de huur van stranden. S 34 34 34