Uitgaven

3,56%

€ 2.450

x € 1.000
3,56% Complete

Inkomsten

0,98%

€ 671

x € 1.000
0,98% Complete

Saldo

1976087407,29%

€ -1.778

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,56%

€ 2.450

x € 1.000
3,56% Complete

Inkomsten

0,98%

€ 671

x € 1.000
0,98% Complete

Saldo

1976087407,29%

€ -1.778

x € 1.000

Programma inleiding

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Relevante beleidskaders/nota's

  • Verordening Huisvesting Onderwijs
  • Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang 2013- 2022
  • Notitie passend onderwijs Walcherse gemeenten
  • Walcherse visie op onderwijs
  • Notitie toekomst educatie Walcheren
  • Verordening leerlingenvervoer 2014
  • Activiteitenplan Voor- en vroegschoolse educatie

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2020 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor Voor- en vroegschoolse educatie en het percentage schooluitval meten we via de projecten Voortijdig schoolverlaten.

Wat gaan we daar voor doen?

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig en fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het gebouw mag hiervoor geen belemmering zijn. Daarom kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast moeten worden, zodat ook gehandicapte kinderen het gebouw in kunnen. Dit voorkomt dat kinderen naar een verder weg gelegen school moeten.

Wat gaan we daar voor doen?

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2020 aan hun wettelijke taak voldoen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Onderwijs 13 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2017 0,32 1,48 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 14 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2018 18,83 30,96 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 15 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2018 1,4 1,9 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 718 732 671 670 670 670
Lasten 2.432 2.718 2.450 2.391 2.388 2.378

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023 1000
Kennis onderwijshuisvesting E 50
Verlagen budget hamronisatie kinderopvang i.v.m. gewijzigde regelgeving S -113 -113 -113 -113