Uitgaven

2,21%

€ 1.520

x € 1.000
2,21% Complete

Inkomsten

13,74%

€ 9.442

x € 1.000
13,74% Complete

Saldo

8801990190,02%

€ 7.922

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

2,21%

€ 1.520

x € 1.000
2,21% Complete

Inkomsten

13,74%

€ 9.442

x € 1.000
13,74% Complete

Saldo

8801990190,02%

€ 7.922

x € 1.000

Programma inleiding

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn:

 • Vitaliteit
 • innovatie
 • tekorten op de toeristische arbeidsmarkt
 • behoud van onze kernkwaliteiten.

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze toeristen zorgen voor een hoog voorzieningenniveau binnen onze gemeente. De balans tussen het toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen speelt een grote rol. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Werkprogramma college 2018-2022
 • Structuurvisie Veere 2025 
 • Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie 
 • Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand 
 • Kustvisie en overgangsnotitie
 • Omgevingsplan
 • CBS, KvK , ZTLO en Economisch Impuls Zeeland monitor gegevens
 • Innovatie, digitalisering. verduurzaming, herstructurering en samenwerking.
 • Van bezit naar gebruik als onderdeel van een circulaire economie.
 • Rapport van de commissie Balkenende
 • Nieuwe Omgevingswetgeving

D.3.01 In 2020 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Veere. De groei van het toerisme legt ook een beslag op de leefbaarheid van de kernen. We evalueren het bestaande beleid en zetten dit af tegen de huidige ontwikkelingen.

Wat gaan we daar voor doen?

D.3.02 We ondersteunen de kwalitatieve ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten. 

Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Economie 11 Functiemenging % LISA 2018 45 49,3 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Economie 12 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2018 214 163,7 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 9.227 8.846 9.442 8.902 8.889 8.890
Lasten 1.794 2.272 1.520 999 986 962