Uitgaven

9,53%

€ 6.548

x € 1.000
9,53% Complete

Inkomsten

0,56%

€ 385

x € 1.000
0,56% Complete

Saldo

6847705939,22%

€ -6.163

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

9,53%

€ 6.548

x € 1.000
9,53% Complete

Inkomsten

0,56%

€ 385

x € 1.000
0,56% Complete

Saldo

6847705939,22%

€ -6.163

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Wegbeheerplan 2017 – 2021
 • Beheerplan Civiel technische kunstwerken 2017 -2021
 • Beheer- en beleidsplan openbare verlichting 2017 – 2021 
 • Beheerplan Stadshaven
 • Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan (GVVP) 2017-2027
 • Provinciaal Verkeer- en vervoerplan (PVVP) 2016
 • Parkeerbeleidsplan 2004
 • Halteplan 2016+
 • Uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2022
 • Verkeerscirculatieplan Walcheren (vastgesteld door de Provincie in 2018)
 •  

Algemeen

Samenwerking met andere gemeenten maar ook met Provincie en het Waterschap geeft kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. Bij onderwerpen als geo-informatie, gladheidsbestrijding, het onderhoud van de openbare verlichting, regelgeving over kabels en leidingen en nog een aantal andere onderwerpen werken we  intensief samen. We verkennen de mogelijkheden voor samenwerking op andere onderdelen als het onderhoud van wegen, ingenieursdiensten en beheer van data.

Wegen

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de verandering en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw moet worden bestraat. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief, bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal “vergrijst” en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op niveau te halen.

Verkeer en vervoer

De Provincie heeft in 2016 het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan vastgesteld. Voor Walcheren is dit plan verder uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan, een wegencategoriseringplan en een gebiedsgerichte aanpak voor de uitvoering (GGA). De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen en heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. De technologische ontwikkelingen in betaald parkeren en parkeerhandhaving gaan hard. Er komen steeds meer alternatieven voor muntgeld beschikbaar. Een deel daarvan moeten we verplicht gaan gebruiken. Gemeenten in het land experimenteren met verschillende soorten scanapparatuur voor handhaving.

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Wat gaan we daar voor doen?

D.2.02 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

Wat gaan we daar voor doen?

D.2.03 In 2032 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het wegencategoriseringsplan ingericht

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het wegbeheerprogramma.

Wat gaan we daar voor doen?

D.2.04 In 2022 telt het openbaar vervoer op het grondgebied van Veere 15% meer instappers dan in 2019. De inspanningen van de gemeente Veere liggen vooral op het vlak van ketenmobiliteit en op de doelgroep ouderen.

We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Wat gaan we daar voor doen?

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 623 408 385 385 385 385
Lasten 6.226 6.281 6.548 6.622 6.647 6.654

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023 1000
Domburg, Boulevard Schaegen fase 3 I 319 5 18 18 18
GVVP 2020 (Rijsoordeselaan/Burg. Bosselaarstraat Aagtekerke en aansl. fietspad Duinweg Oostkapelle) I 160 2 9 9 9
Reconstructie Torenstraat Meliskerke I 805 12 44 44 44
Vervanging lichtmasten 2020 I 143 2 6 6 6
Vervanging armaturen 2020 I 53 1 3 3 3
Vervangen lichtmasten (extra 2020) I 70 1 3 3 3
Vervangen armaturen (extra 2020) I 216 3 14 14 14
Tracestudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke E 30
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) E 40 40 40 40
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde E 85
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening E 5
Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen E 46
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, exploitatievergoeding voor 10 jaar (neemt jaarlijks met 10% af tot nul) S P.M.
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap en Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) minder exploitatielasten. S P.M.
Verkeer en vervoer, fietsparkeren I 40 1 2 2 2
Plein Schotse Hoek voor de Spil Gapinge I 150 2 8 8 8
Verbreden parallelweg Fort den Haak I 150 2 8 8 8
Verkeer en vervoer, kleine verkeerskundige aanpassingen - verhogen budget n.a.v. toename klachten S 0 25 25 25 25
Bewakingscamera's jaarlijks plaatsen, verwijderen, onderhoud en beheer S 0 1 1 1 1
Beheer parkeerverwijssysteem (0,5 FTE) S 0 27 27 27 27
Schoonmaakkosten uitbreiding nieuw toilet op parkeerterrein Roosjesweg. S 0 13 13 13 13
Upgrade parkeerterrein Breezand bij Fort den Haak in Vrouwenpolder. I 363 5 20 20 20
Ombouwen parkeerautomaten tbv contactloos betalen (vervangen 60 automaten x €10K). I 236 4 27 27 27
Hogere huurlasten Waterschapsterreinen S 0 5 15 25 35
Wegvallen opbrengsten terreinen Vlissingen/Noord-Beveland S 0 P.M.
Opplussen parkeerterreinen (onthaalkamers) I P.M.
Nota parkeren E P.M.
Anders inzetten van parkeerterreinen I P.M.
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken E 125
GVVP 2021 I pm
Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg (onderdeel van totaal investering € 1.236.000) I 934 14 51 51
Vervangen armaturen 2021 I 269 4 17 17
Vervangen lichtmasten 2021 I 212 3 8 8
Kust is breder dan het strand - 2e ronde plaatsing units I 150 2 17 17
Kust is breder dan het strand - 2e ronde plaatsing units / onderhoud S 33 33 33
Onderzoek aanpassen Van Dishoeckstraat en Singel E 10
Wegreconstructie (nog te bepalen) I 250 4 14
Vervangen lichtmasten 2022 I 35 1 1
Vervangen armaturen 2022 I 35 1 2
Plein Kampveerse toren vlg placemaking I 110 2 6
Vervangen lichtmasten 2023 I 164 2
Vervangen armaturen 2023 I 172 3
Krediet Wegreconstructie 2023 I 275 4
Aanpassen Veerseweg tbv veiligheid I 50 1