Uitgaven

4,07%

€ 2.799

x € 1.000
4,07% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 43

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

3062854054,07%

€ -2.757

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

4,07%

€ 2.799

x € 1.000
4,07% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 43

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

3062854054,07%

€ -2.757

x € 1.000

Relevante beleidskaders/nota's

 • Nota integrale veiligheid
 • Wet op de Veiligheidsrisico's
 • Regionaal crisisplan
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
 • Handhavingsbeleid
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Bestemmingsplannen 
 • Drank- en horecawet
 • Omgevingswet
 • Ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 • Meer focus op ondermijning 
 • Verdere vorming Nationale Politie en dreigend tekort
 • Zelfredzaamheid van de burger
 • Zeeland is het tweede risicogebied van Nederland
 • Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 • Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
 • Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
 • Toename sociaal isolement en verwarde personen
 • Meer extremen in weersomstandigheden

D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. We benoemden medewerkers die bij een ramp of crisis een rol hebben. In een inrichtingsplan is beschreven hoe we van een normale situatie omschakelen naar een crisissituatie en welke faciliteiten we nodig hebben. Medewerkers met een rol bij een ramp of crisis oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer.

Wat gaan we daar voor doen?

D.1.02 Veere blijft in 2020 een veilige gemeente en scoort op de AD Misdaadmeter een 7 of lager.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden. De AD Misdaadmeter geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. In 2017 scoorden we 5,72 en het jaar daarop 7,37. De AD Misdaadmeter komt jaarlijks in het 4e kwartaal uit.

Wat gaan we daar voor doen?

D.1.03 De leefomgeving van de gemeente is schoon, veilig, gezond en mooi.

We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van regels.

Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Veiligheid 6 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2018 122 198 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Veiligheid 7 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2018 0,2 1,3 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Veiligheid 8 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2018 2,3 4,6 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Veiligheid 9 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2018 1,4 1,4 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Veiligheid 10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2018 4,3 4,8 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 92 93 43 42 42 42
Lasten 2.559 2.656 2.799 2.895 2.923 2.973

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023 1000
VRZ bijdrage E/S 244 432 432 437
Hogere bijdage RIEC en Taskforce S 3 3 3 3
Verhoging budget integrale veiligheid i.v.m. hogere bijdragen aan diverse instellingen. S 2 2 2 2