Uitgaven

3,33%

€ 2.289

x € 1.000
3,33% Complete

Inkomsten

5,89%

€ 4.046

x € 1.000
5,89% Complete

Saldo

1952778184,06%

€ 1.758

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3,33%

€ 2.289

x € 1.000
3,33% Complete

Inkomsten

5,89%

€ 4.046

x € 1.000
5,89% Complete

Saldo

1952778184,06%

€ 1.758

x € 1.000

Programma inleiding

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Werkprogramma college 2018-2022
 • Communicatienota
 • Programma Dienstverlening
 • Beleidsnota Informatievoorziening (nov 2018)
 • Beleidsnota HR (nov 2018)
 • Beleidsnota Integriteit (nov 2018)
 • Inspraakverordening
 • Verordening op de Dorpsraden
 • Klachtenregeling
 • Verordening voor de Commissie voor bezwaarschriften
 • Commissieverordening en reglement van orde voor het college en de raad
 • Regeling Regionale Commissie Walcherse Zaken
 • Verordening Rekenkamer
 • Overheid werkt meer samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
 • Informatisering: het leveren van de juiste informatie op de juiste plek.
 • Hogere eisen aan dienstverlening op maat.
 • Toenemende eisen aan transparantie en verantwoording vanuit de samenleving.

D.0.01 In 2020 verbetert de dienstverlening aan de ondernemers.

Begin 2019 voerde onderzoeksbureau Lysias het gewenste onderzoek naar de dienstverlening aan de ondernemers uit. De aanbevelingen werken we uit in onderstaande maatregelen.

Wat gaan we daar voor doen?

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van de afgelopen jaren.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score:

 • bezoekers balie 8,3
 • inwoners 7,1

Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan het gemeentehuis.
Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening.

In 2019 herhalen we dit onderzoek. De resultaten zijn eind 2019 (december) bekend.

Wat gaan we daar voor doen?

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is.

Wat gaan we daar voor doen?

D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen.

Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert.

We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk.

Wat gaan we daar voor doen?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2020 9,12 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2020 7,90 n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2020 € 824 n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2020 8% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2020 € 1.144.866 n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2020 15% n.b.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 3.676 3.630 4.046 4.046 4.046 4.046
Lasten 2.758 2.293 2.289 2.292 2.269 2.266

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023 1000
Aansluiting e-depotvoorziening E 45 45
Aansluiting e-depotvoorziening S 8 26 26
BAG/Grondslag WOZ wijziging E 60
Overleg Zeeuwse Overheden E 22 22
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening S 15 30 45 45
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening E 75 75 75
Procesbeschrijvingen t.b.v. de rechtmatigheidsverklaring in 2021 E 80
Organiseren verkiezingen Ondernemingsraad S 1 1 1 1
Budget Ondernemingsraad - T.b.v. advies vragen bij externe partij S 3 3 3 3
Lease hardware uitbreiding, extra capaciteit infrastructuur, doorontwikkelingen koppelingen en specifieke deskundigheid S 80 80 80 80
Minder leges reisdocumenten ivm geldigheid van 5 naar 10 jaar S 90 90 90 90
Uitbreiding formatie griffie S 25 25 25 25
Nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. S 27 27 27 27