Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

  • De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
  • De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • De lijst van verbonden partijen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

 

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.   

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

 

Indeling

We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

  • Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
  • Stichtingen en verenigingen (8)
  • Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 12)

 

1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

Vestigingsplaats Borsele
Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu
Rekening 2020  (bijdrage)

Het OLAZ berekent aan de deelnemende gemeenten de afvalverwerkingskosten die in rekening worden gebracht van de contractpartners die de verschillende afvalstromen verwerken.

Het voorschottarief voor brandbaar restafval bedroeg  in 2020 € 83 per ton en 32,63 per ton aan afvalstoffenbelasting. Het tarief voor GFT bedroeg € 77 per ton en voor de plastic  en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) € 10,60 per ton. Voor glas was dit € 14,63 per ton en voor oud papier € 27  per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedroeg in 2020 na begrotingswijziging € 24,78 per inwoner.

Ontwikkelingen Door landelijke regelgeving is er een verplichting de grove huishoudelijke afvalstoffen verder te scheiden, zoals hout, piepschuim en vloerbedekking. Dit brengt naar verwachting ook extra kosten met zich mee. De verwerkingskosten van verschillende afvalstromen zoals hout en harde kunststoffen laten een stijgende trend zien.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) In 2020 is door covid 19 er aanzienlijk meer grof (rest)afval aangeboden op de milieustraten. Ook zijn er onvoorziene kosten gemaakt door inzet verkeersregelaars.

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 412.475 € 428.940 € 9.972.638 € 10.541.377 € 16.465

2. Orionis Walcheren

Vestigingsplaats Vlissingen
Doel De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit elke gemeente.
Financieel belang De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Rekening 2020 (bijdrage) € 1.343.983 (Exploitatiebijdragen inkomen, bedrijfsvoering en AIV).
Ontwikkelingen De begroting 2021 is op 13 november 2020 vastgesteld. Deze was beleidsarm en daar staat een, nog in te vullen taakstelling in opgenomen, van € 244.000. De begroting en de taakstelling worden uitgewerkt in de eerste begrotingswijziging 2021.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 707.000 € 2.833.000 € 28.996.000 € 29.429.000 € 2.833.000

3. De Zeeuwse muziekschool

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van 10 Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
Financieel belang Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Rekening 2020 (bijdrage) € 178.358
Ontwikkelingen

De directie van de GR stelt voor om het resultaat over 2020 ad €. 194.807,- als volgt te bestemmen:

  • Toevoeging aan de bestemmingsreserves € 185.308,-
  • Toevoeging aan de Algemene Reserve € 9.500,-
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 489.739 € 553.964 € 895.976 € 997.574 € 194.807

4. Het Zeeuws archief

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie / Overhead
Rekening2020 (bijdrage)

€ 141.005 bijdrage GR
€   27.153 bijdrage e-dpot

Ontwikkelingen Het dagelijks bestuur van het Zeeuws Archief stelt voor het positieve saldo van € 141.918,- als volgt te verdelen:
• Toevoegen aan de bestemmingsreserve digitalisering een bedrag van € 80.000,- t.b.v. het in 2021 uit te voeren digitaliseringsproject memories van successie.
• Toevoegen aan de bestemmingsreserve programmagelden een bedrag van € 61.918 t.b.v. advies en aanschaf eigen e-Depot.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 1.951.914 ¤ 2.103.832 € 2.852.619 € 3.229.705 € 141.918

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Vestigingsplaats Goes
Doel Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu
Rekening 2020 (bijdrage)

€ 896.852,- (Veerse bijdrage GR)

€ 10.212,-  (consultatiebureaus)

€5.894,-  (aanvullende diensten)

Ontwikkelingen

MBO Ziekteverzuim wordt vanaf 2021 toegevoegd aan het takenpakket van de GGD. 

In juli 2020 heeft de raad een besluit genomen over inzet van extra middelen voor Veilig Thuis (vanuit eigen middelen GGD).

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
n.n.b n.n.b. n.n.b n.n.b. n.n.b.

6. Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 
Bestuurlijk belang De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Rekening 2020 (bijdrage) € 1.895.493
Ontwikkelingen De VRZ heeft een rekeningresultaat van € 1.592.009. Voorgesteld wordt om het deels aan gemeenten uit te betalen vanwege de inzet GRIP 4 COVID-19, uitbetaling saldo aan de gemeenten, bedrag op te nemen als bestemmingsreserve voor uitgestelde activiteiten en deels toe te voegen aan de algemene reserve.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 3.671.380 € 4.708.553 € 34.591.356 € 34.125.916 € 1.592.009

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.
Financieel belang Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.
Raadsprogramma Veiligheid
Rekening 2020 (bijdrage) € 220.020
Ontwikkelingen De RUD voerde in 2020 taken voor ons uit voor milieuvergunningverlening en toezicht en handhaving. De geplande aantallen voor 2020 haalde ze niet volledig . Bij vergunningverlening kwam dit doordat er niet meer vraag was bij bedrijven (meldingen, vergunningaanvragen). Voor toezicht kwam dit voornamelijk door Corona maatregelen. De RUD voerde het toezicht zo veel mogelijk alternatief uit door bijvoorbeeld administratieve controles. Het Algemeen Bestuur van de RUD evalueerde in 2020 de begrotings-systematiek PxQ (prijs x kwaliteit), paste deze aan en besloot met ingang van 2021 af te rekenen op werkelijke uren in plaats van op begrote producten.  Het uiteindelijke doel is afrekenen op stuksniveau.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 1.438.783 € 1.596.642 € 1.794.494 € 1.752.250 € 451.418

8. Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland B.V. (GVC)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning, regie en contractbeheer van het doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Rekening 2020 (bijdrage)

WMO vervoer inclusief centralekosten € 575.410

Leerlingenvervoer inclusief centralekosten € 412.027      

Ontwikkelingen We continueren de werkwijze met de GVC als regisseur van de uitvoering van doelgroepenvervoer.  We doen dit op basis van dienstverleningsovereenkomsten samen met Middelburg en Vlissingen. Het doel is betrouwbaar en kwalitatief goed doelgroepenvervoer en een duurzame ontwikkeling te realiseren.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 279.894 n.n.b. € 1.905.885 n.n.b. n.n.b.

9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag
Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2020 (bijdrage)  
Ontwikkelingen

De kredietvraag van de klanten van BNG Bank is in 2020 toegenomen. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg in 2020 een stijging van 13,6% ten opzichte van 2019. Vooral de portefeuille langlopende leningen aan woningcorporaties nam toe. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg € 11.7 miljard.

Belangrijkste klanten van de bank zijn decentrale overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De vraag vanuit decentrale overheden was hoger dan verwacht, mede veroorzaakt door de hogere uitgaven door de Covid-19 pandemie en in het sociale domein.
De compensatie door rijksoverheid dempt de financiële gevolgen van Covid-19 pandemie voor publieke sector.

Daarnaast investeren gemeenten in verduurzaming, klimaatadaptatie en vernieuwing en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Geen

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 4.887 € 5.097 € 144.802 € 155.262 € 221

(bedragen x € 1.000.000)

10. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V. (PZEM)

Vestigingsplaats Middelburg
Doel P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2020 (bijdrage) € 0.
Ontwikkelingen

Er lopen momenteel twee onderzoeken met betrekking tot twee bedrijfsonderdelen van P.Z.E.M. 

Aandelen Evides
In 2019 heeft een ambtelijke werkgroep onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot overdracht van de aandelen in Evides van P.Z.E.M. naar de aandeelhouders. Uitkomst van dit onderzoek was dat er een vervolgonderzoek gedaan zou worden naar de variant waarbij eerst het juridische en vervolgens het economische eigendom (dividendstroom) overgaat naar de aandeelhouders. Dit onderzoek loopt nog. Bijkomend aspect is dat in juni 2020 in het compensatiepakket voor de Marinierskazerne in Vlissingen ook een passage is opgenomen m.b.t. eventuele hulp vanuit het Rijk bij de overdracht van de aandelen.  Deze passage wordt in nauw overleg met het Rijk uitgewerkt. 

 

Sloecentrale
Eind 2019 heeft EDF aangegeven haar aandeel van 50% in de Sloecentrale te willen verkopen. PZEM onderzoekt momenteel welke scenario's er mogelijk zijn (koop/verkoop). De aandeelhouders hebben een extern adviesbureau in de arm genomen om onafhankelijk onderzoek te doen naar de diverse mogelijke scenario's. Dit adviesbureau heeft begin 2020 een advies uitgebracht waarover begin 2020 een besluit genomen is genomen in de raden en staten. Het vervolgtraject is, door de uitbraak van het coronavirus, nog onduidelijk. 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
€ 1.376.990 € 1.376.990 € 940.039 € 850.880 - € 21.841

(bedragen x € 1.000)

11. Walcherse Archeologische Dienst (WAD)

Vestigingsplaats Middelburg, Vlissingen en Veere
Doel Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het gemeentelijk archeologiebeleid.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.
Bestuurlijk belang Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.
Financieel belang Met een eigen archeologiebeleid en -dienst voldoen we met relatief beperkte kosten aan de wettelijke eisen en besparen we tijd en kosten.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Rekening 2020 (bijdrage) € 72.871
Ontwikkelingen

Op basis van een wettelijke verplichting heeft de gemeente Veere (in samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen) haar eigen archeologiebeleid. Dit beleid is in december 2015 geactualiseerd: er is een paragraaf Maritieme archeologie toegevoegd en de Archeologische kaarten bij de nota zijn geactualiseerd. In januari 2016 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde nota archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-2022 vastgesteld. Net als in voorgaande jaren heeft de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) in 2020 het archeologiebeleid veelvuldig vertaald in de verschillende facetten van de ruimtelijke ordening: bijv. bestemmingsplannen, vergunningen, gebiedsontwikkelingen en -visies. Ten behoeve van verschillende ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeenten als particulier, heeft de WAD ook regie uitgevoerd over onderzoeken en op kleine schaal ook zelf onderzoeken uitgevoerd. Een groot onderzoeksproject dat in 2020 liep, is de uitwerking van de opgraving in het Singelgebied in Domburg en een uitgebreid proefsleuvenonderzoek in het gebied Serooskerke Oost. Zelf heeft de WAD ook archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein Bouwlust III Aagtekerke.

 

Inspanningen bij omgevingsvergunningaanvragen zijn vooral gericht op het in overleg met de aanvrager komen tot een vorm van graven en funderen, waarbij zo min mogelijk archeologie bedreigd wordt. Het resultaat is tweeledig: archeologie blijft gespaard (behoud in situ) en de aanvrager hoeft geen onderzoek te laten doen. Dit spaart hem kosten.

 

Op het gebied van publiekswerking heeft de WAD ook in 2020 tussen de corona-lockdowns een les over archeologie op een basisschool kunnen geven. Veel van de jaarlijkse lessen, maar ook lezingen en presentaties zijn door de corona komen te vervallen.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Resultaat 2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.