Paragraaf lokale heffingen

De paragraaf “Lokale heffingen” is voorgeschreven in artikel 10 van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De paragraaf moet ten minste bevatten:


1. de geraamde inkomsten;
2. het beleid voor de lokale heffingen;
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

 

Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Veere uit 8 belastingen. Deze zijn gelegitimeerd door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. De heffingen verdelen we in twee categorieën, te weten:

 

Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat daar voor de belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.

 

Rechten: betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Rechten zijn gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die meer van de overheid profiteert, betaalt een hogere bijdrage). Belanghebbenden hebben min of meer de mogelijkheid om te kiezen of zij gebruik maken van een gemeentelijke dienst.

 

Waarom wordt er belasting geheven?
Een gemeente maakt geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente jaarlijks moet doen voor het lokaal bestuur, zoals het onderhouden en in standhouden van wegen, scholen, openbaar groen etc. dekken we voor een groot gedeelte uit ontvangsten van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente doel- of specifieke uitkeringen van het Rijk. De bestemming van deze middelen is vooraf bepaald. Op grond van de gemeentewet kunnen de gemeenten belastingen heffen. Gemeenten mogen alleen belasting heffen voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

 

Typen gemeentelijke belastingen
De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in twee typen. Er zijn belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Te denken valt aan de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting en forensenbelasting. Andere belastingen/heffingen besteden we aan een bepaald doel. De opbrengst van deze belastingen/heffingen mag nooit hoger zijn dan de kosten die voor dit bepaalde doel worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan rioolheffing en leges.

 

Totstandkoming van de tarieven
Jaarlijks stellen we bij de begroting de tarieven voor de belastingen/ heffingen, rechten en privaatrechtelijke heffingen vast. Per belasting/heffing stelt de raad jaarlijks een verordening vast met daarin doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing.

 

Tarievenbeleid
De tarieven voor 2020 zijn verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen. Onderstaand treft u de tarieventabel van 2020 aan. 

 

 

Tarieven 2020

 

Soort

Grondslag

2020

OZB

 

 

Woning eigenaar

WOZ-waarde

0,0940%

Niet-woningen gebruiker

WOZ-waarde

0,1077%

Niet-woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,1352%

Toeristenbelasting

 

 

Bezoeker

Per overnachting

 €        1,30

Afvalstoffenheffing

 

 

Gebruiker

Eenpersoonshuishouden

 €     213,60

 

Meerpersoonshuishouden

 €     241,27

Rioolheffing

 

 

Eigenaar

Aansluiting woning < € 100.000,--

 €       58,25

 

Aansluiting niet-woning < € 100.000,--

 €       88,55

Gebruiker

Waterafvoer (< 75m³)

 €       62,22

Forensenbelasting

 

 

Forensenbelasting

WOZ-waarde

0,2094%

Lijkbezorgingsrechten

 

 

Begraafrecht

Lijkbezorging

 €  1.882,00

Recht op urnengraf

Urnengraf

 €     648,00

Precariobelasting

 

 

Winkeluitstalling

per m²

 €        4,15

Terras p/m kustkernen

per m² hoogseizoen

 €        7,98

Hondenbelasting

 

 

Hondenbelasting

1e hond

 €       69,60

 

2e hond

 €     122,22

 

Kennel

 €     227,44

 

 

Opbrengsten

Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten van de diverse heffingen in 2020.

Bedragen x € 1.000

Begroting primair

Begroting inclusief wijzigingen

Rekening

Verschil

Toeristenbelasting

6.792

5.092

5.477

385

OZB

5.466

5.418

5.429

11

Afvalstoffenheffing

3.306

3.297

3.327

30

Rioolheffing

2.144

2.329

2.404

75

Forensenbelasting

1.789

1.789

1.742

-47

Lijkbezorgingsrechten

443

376

376

0

Precariobelasting

171

156

835

679

Hondenbelasting

133

133

125

-8

TOTAAL

20.244

18.590

19.715

1.125

 

De belangrijkste posten  lichten we hieronder toe:

 

Forensenbelasting
De tarieven drukken we uit in een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief is mede bepalend door de gemiddelde waardedaling van het vastgoed binnen de Gemeente Veere. 

 

De realisatie is € 47.000 lager uitgekomen dan vooraf was geraamd. Er is al jaren een tendens dat er steeds meer contracten worden afgesloten met een maximaal eigen gebruik onder de 90 dagen. Hierdoor vervalt de grondslag om forensenbelasting te heffen.

 

Toeristenbelasting
De methodiek van de toeristenbelasting is dat er gedurende het seizoen een voorlopige aanslag wordt opgelegd die ± 80% van het werkelijke aanslagbedrag betreft. Definitieve aanslag wordt eind maart van het daarop volgende jaar opgelegd. Door de COVID 19 pandemie is er in 2020 geen voorlopige aanslag opgelegd maar de definitieve aanslag 2020 wordt eind maart 2021 conform de planning opgelegd. We controleren of het aantal overnachtingen van de aangifte correspondeert met het nachtverblijfregister. Met de sector zijn hierover afspraken gemaakt.

 

De reeds ingediende aangiftebiljetten laten zien dat de inschatting van de tussentijdse begrotingswijziging te hoog is geweest. De realisatie is € 385.000,-- hoger uitgekomen dan vooraf was geraamd.

 

Precariobelasting

De opbrengsten zijn € 679.000 hoger dan geraamd. Dit komt omdat de opbrengsten van precario op kabels en leidingen niet geraamd waren, voor in totaal  € 728.000.

Wanneer we de precariobelastingen op kabels en leidingen uitzonderen is sprake van een lagere opbrengst van € 49.000. Dit komt door de Covid-19 uitbraak en de besluitvorming over de aanslagen voor de precario op terrassen.  

 

Rioolheffing

Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen.

 

De eigenarenbelasting wordt gebaseerd op de WOZ waarde. Er gelden hierbij aparte tarieven voor woningen en niet-woningen. Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik.

 

De opbrengst van de rioolheffing is € 75.0000,-- hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een meeropbrengst bij de niet-woningen.

 

Kwijtschelding
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

 

In 2020 hebben we voor een bedrag van € 52.000 aan belastingen kwijtgescholden.

 

Kostendekkendheid tarieven

Vanaf de begroting 2017 moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere uitgangspunt. In de onderstaande gegevens vergelijken we de totale kosten en baten met elkaar  en noemen we het kostendekkingspercentage. 

 

Afvalstoffenheffing

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing:

Begroting primitief

Begroting  na wijzigingen

Rekening 

Kosten taakveld afval , inclusief rente

3.125

3.124

3.150

Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing

265

218

335

Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. perscontainers)

44

44

44

Netto kosten taakveld

2.816

2.863

2.771

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead

174

166

199

BTW

564

567

566

Totale kosten 

3.553

3.596

3.535

 

     

Opbrengst heffingen

3.306

3.297

3.322

 

     

Dekkingspercentage

93%

91,7%

94,0%

Inzet voorziening

116

180

119

Inzet algemene middelen

130

120

94

 

 

 

 

De voorziening is voor een bedrag van €119.364 ingezet. De voorziening is hiermee volledig benut.

 

Rioolheffing

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing:

Begroting primitief

Begroting na wijzigingen

Rekening

Kosten taakveld riolering , inclusief rente

1.831

1.892

1.807

Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing

38

40

17

Netto kosten taakveld

1.793

1.853

1.790

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead

235

235

198

BTW

273

300

293

Totale kosten 

2.301

2.388

2.281

 

 

 

 

Opbrengst heffingen

2.144

2.329

2.407

 

 

 

 

Dekkingspercentage

93,17%

97,50%

105,54%

Inzet voorziening

0

2

-126

Inzet algemene middelen

157

58

0

 

 

 

 

De stand van de voorziening, na toevoeging van het overschot van € 126.455, is op 31 december 2020 € 248.995. 

 

Lijkbezorging

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten:

Begroting primitief

Begroting na wijzigingen

Rekening 

Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente

442

409

411

Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing (inclusief verlenging grafrechten)

43

111

112

Netto kosten taakveld

399

298

299

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

Overhead 

236

226

226

Totale kosten 

634

524

525

 

 

 

 

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

443

376

377

 

 

 

 

Dekkingspercentage

69,9%

71,8%

71,8%

 

In 2020 is een bedrag van € 103.063 ontvangen uit de verlenging van grafrechten.

 

Leges

Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening weer. In de onderstaande tabel geven we het kostendekkingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk. 

 

Lokale lastendruk 

Kengetallen belastingcapaciteit 2020 (in €)

 

 

A

OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde (297.000):

 

279

B

Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

 

 

eigendom

63

 

 

gebruik

113

176

C

Afvalstoffenheffing

 

241

D

Heffingskorting

 

0

E

Totale woonlasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde (A+B+C-D)

 

696

F

Woonlasten  landelijk gemiddelde voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

776

 

Gemeentelijke belasting capaciteit (E/F * 100%)

 

89,69%