Paragraaf grondbeleid

In 2016 is de nota grondbeleid voor de Gemeente Veere vastgesteld.

 

Uit oogpunt van gewenste financiële transparantie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot vergroting van de slagvaardigheid bij het uit te voeren grondbeleid, is een grondbedrijf  gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het daarin voorgestane beleid en biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen ter dekking van de gemeentebegroting mogelijk.

 

In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch bindend instrument.

 

Relevante regelgeving

Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren.Er zijn wel verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:

 • Gemeentwet (dualisme);
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 • Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
 • Onteigeningswet;
 • Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
 • Omgevingswet;
 • Europese wetgeving.

 

Gemeentelijke voorkeur grondbeleid

Voor de Gemeente Veere zijn alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteerbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

 

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streeft de gemeente in alle kernen te komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:

 • Opvang van de natuurlijke groei;
 • Binden van starters;
 • Verleiden van nieuwkomers;
 • Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
 • Aandacht voor levenloopbestendige en duurzame woningen.

 

Volgens de laatste rapporten is de verwachting dat tot en met 2029 het aantal huishoudens in Veere nog groeit met 250 stuks t.o.v. 2019. In de periode 2030-2040 gaat het aantal huishoudens krimpen totdat het er in 2040 slechts 20 meer zijn t.o.v. 2019.

 

Bedrijventerreinbeleid

Op basis van de gemeentelijke en provinciale regels worden bedrijventerreinen gerealiseerd met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen wordt voor kerngebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern nagestreefd.

 

Grondverkoop

Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld. Systemen die in aanmerking komen zijn:

 • Loting na inschrijving;
 • Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
 • Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;
 • Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

 

Grondprijsbeleid

Het grondprijsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:

 • Transparantie;
 • Marktconformiteit;
 • Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;
 • Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
 • Maatwerk.

 

Risico’s in de grondexploitatie

Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

 • Conjunctuur en renterisico’s wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
 • Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankoopprijzen;
 • Milieurisico’s;
 • Planschadeclaims;
 • Archeologische belemmeringen;
 • Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving.

 

Deze risico’s worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.

 

Financiële positie

Om risico’s in de grondexploitaties op te vangen is een reserve grondbedrijf vastgesteld.

 

Saldo reserve grondbedrijf per 1-1-2020:

€ 0

 

Toevoegingen in 2020:

Eindresultaat Augustinushof Vrouwenpolder

Eindresultaat Tienden II Zoutelande

Tussentijdse winstneming Nimmerdor Grijpskerke

Tussentijdse winstneming Zanddijk Veere

Tussentijdse winstneming Oosterloo Domburg

 

 

€ 152.567

€    70.855

€ 189.000

€   83.000

€   45.000

TOTAAL TOEVOEGINGEN:

€ 540.422

 

Energieneutrale nieuwbouw

Inhuur juridische kennis grondzaken

Verhoging voorziening tekort grondexploitatie MFA Biggekerke

 

€   12.000

€   10.000

€   20.000   

TOTAAL ONTTREKKINGEN:

€ 42.000  

 

 

Saldo reserve grondbedrijf per 31-12-2020:

€  498.422

 

In 2020 zijn de voorbereidingskosten van de projecten in Veere (Oranjeplein, Oostwatering en Veere Anno) afgeboekt voor een bedrag van 686k en (extra) voorzieningen getroffen voor de grondexploitatie Singelgebied Domburg en Fort den Haakweg Vrouwenpolder van respectievelijk € 103k en € 345k. Omdat er geen geld meer in de reserve grondbedrijf zat per 1-1-2020 is het bedrag van € 1.134k ten laste van de algemene reserve gebracht.

 

Door tussentijdse winstnemingen, het afsluiten van diverse grondexploitaties en minimale onttrekkingen uit de reserve in 2020 is het saldo van de reserve grondbedrijf per 31-12-2020 weer positief met € 498k.

 

Voor de jaren 2021 tot en met 2024 is een bedrag van € 1,4 mln aan toevoegingen te verwachten.

 

Voor dezelfde periode is een bedrag van € 40k aan onttrekkingen voorzien. De reserve Grondbedrijf komt daarmee eind 2024 uit op € 1,8 mln. 

 

Exploitaties

Per 1 januari 2021 zijn de volgende woningbouwcomplexen in exploitatie:

Bouwlust III fase III te Aagtekerke, MFA Biggekerke, Singelgebied te Domburg, Nimmerdor te Grijpskerke, Serooskerke-Oost, Zanddijk te Veere en Park Fort den Haak Vrouwenpolder.

 

Per 1 januari 2021 is het bedrijventerrein Oosterloo Domburg in exploitatie.