Paragraaf financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, zorgen voor voldoende liquide middelen en daarbij afdekken van rente- en kredietrisico’s.

Het treasury beleid van de gemeente Veere is gericht op de ondersteuning van de publieke taak van de gemeente en heeft een risicomijdend en voorzichtig karakter.

 

Financiering

Het financieringsbeleid is er op gericht geweest zo lang mogelijk met ‘kort geld’ te financieren. Gedurende het jaar 2020 zijn maandelijks kasgeldleningen afgesloten. Dit was mede noodzakelijk omdat ten gevolge van Covid-19 onder andere de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 niet is opgelegd. Daarnaast is coulant omgegaan met de invordering van diverse andere belastingen. Voor een tekort aan liquide middelen moet de gemeente kort of lang geld aantrekken omdat rood staan op onze bankrekening boven € 5.000.000 duur is (exedentrente).

 

In 2020 zijn geen langlopende geldlening afgesloten want er worden namelijk grote ontwikkelingen verwacht met betrekking tot het aantrekken van ‘lang geld’ voor de realisatie van het maatschappelijk vastgoed. Er zijn in september en december 2020 renteherzieningen geweest op 2 bestaande leningen. Voor de jaren 2021 en volgende geeft dit een financieel voordeel.

 

Renteherziening leningen

Bedrag

datum herziening

percentage oud

percentage nieuw

looptijd

vaste looptijd

2.250.000,00

30-09-2020

2,985%

0,50%

30 jaar

ja

3.375.000,00

21-12-2020

3,700%

0,27%

30 jaar

ja

 

Onderstaande tabel geeft het effect weer van de reguliere aflossing op de gemiddelde rente van de leningenportefeuille. Na de reguliere aflossingen bedraagt de gemiddelde rente van de leningenportefeuille per 31 december 2020: 2,07%.

 

Mutaties in leningenportefeuille

Bedrag

Mutatie gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2020 leningenportefeuille

43.764

2,45%

Nieuwe leningen

  0

0%

Reguliere aflossingen

1.666

0%

Vervroegde aflossingen

  0 

0% 

Rente herzieningen

0

-0,38%

Stand per 31 december 2020     leningenportefeuille

42.098

2,07%

 

 

Kasgeldlimiet

De norm van de kasgeldlimiet is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten. De kasgeldlimiet voor 2020 bedroeg € 5.841.000.

Heel 2020 is de rente voor kasgeldleningen historisch laag geweest. Er is in 2020 optimaal gebruik gemaakt van het aantrekken van kasgeldleningen met in acht neming van het treasurystatuut en de Wet FIDO (Financiering decentrale overheid). Het laagst behaalde percentage bedroeg -0,45%.

 

Prognose kasgeldlimiet per kwartaal 2020

 

 

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

 

Omvang begroting per 1 januari 2020

68.715 

 68.715

  68.715

  68.715

 

 

 

 

 

 

1)

Toegestane kasgeldlimiet

 

 

 

 

 

- in procenten

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

 

- in bedrag

  5.841

    5.841

    5.841

    5.841

 

 

 

 

 

 

2)

Omvang vlottende korte schuld

 

 

 

 

 

- opgenomen gelden korter dan 1 jaar

2.333

5.333

3.833

3.167

 

- schuld in rekening-courant

3.400

    3.782

2.084

718

 

- gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar

0

0

0

0

 

- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

0

0

0

 

 

5.733

9.115

5.917

3.885

3)

Vlottende middelen

 

 

 

 

 

- contante gelden in kas

0

0

0

  0

 

- tegoeden in rekening-courant

36

39

       329        

29

 

- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

0

0

0

0

 

 

         36

39

329

29

4)

Toets kasgeldlimiet

 

 

 

 

 

Totaal netto vlottende schuld (2-3)

5.697

9.076

5.588

3.856

 

Toegestane kasgeldlimiet (1)

5.841

5.841

5.841

5.841

 

Ruimte (+)/overschrijding (-); (1-4)

144

-3.235

253

1.985

 

Renterisiconorm

Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende geldleningen. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten met het risico van snel oplopende rentelasten. Onder het ‘kopje’ Financiering is al gesproken over een tweetal renteherzieningen op de vaste schuld. De herfinanciering heeft geresulteerd in omzetting van twee leningen met een renteherziening elke 10 jaar in leningen met een vast rentepercentage tot het einde van de looptijd.

 

In de Wet Fido is een norm gegeven voor de omvang van het renterisico. De renterisiconorm is een percentage van het begrotingstotaal. De wetgever heeft bepaald dat in een jaar voor maximaal 20% onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Op een begrotingstotaal van € 68.715.000 bedraagt de renterisiconorm € 13.743.000. De ruimte onder de renterisiconorm bedraagt voor 2020: € 6.451.000.

 

Renterisico vaste schuld over 2020

 

 

Begroting

Rekening

Berekening (bedragen x € 1.000)

2020

2020

Renteherziening op vaste schuld o/g

5.625

5.625

Aflossingen

1.667

1.667

Renterisico

7.292

7.292

Renterisiconorm

13.743

13.743

Ruimte onder renterisiconorm

6.451

6.451

Overschrijding renterisiconorm

0

0

 

 

 

Berekening renterisiconorm

 

 

Begrotingstotaal

68.715

68.715

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

Renterisiconorm

13.743

13.743

 

 Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente ruim binnen de renterisiconorm blijft.

 

Kredietrisiconorm

Bij de verstrekte geldleningen loopt de gemeente kredietrisico’s. Dit zijn voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt marktrisico. In 2020 zijn de  aflossingen conform de gemaakte afspraken door de kredietnemers gedaan.

 

In onderstaand overzicht wordt het kredietrisico op verstrekte gelden weergegeven.  Overige instellingen betreft de stortingen in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn ontwikkelt, beheert en verstrekt aantrekkelijke leningen voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen en bedrijfsruimten.

De restant schuld onder woningcorporaties betreft een langlopende geldlening aan de Stichting Zeeuwland. Op deze lening wordt jaarlijks afgelost. Het rentepercentage van deze lening bedraagt 3,95%. Het laatste jaar van aflossing is 2051.

 

Kredietrisico

 

 

 

Risicogroep

Hypothecaire zekerheid

Restant schuld in € 1.000

%

Lokale verenigingen/stichtingen

neen

10

0,18

Overige instellingen

ja/neen

1.971

36,04

Personeel

ja

0

0,00

Personeel

neen

1

0,02

Woningcorporaties

neen

3.487

63,76

Totaal

 

5.469

100,00

 

 

Schatkistbankieren

 

De Wet HOF (Houdbare overheids financiën) verplicht publieke instellingen al hun liquide middelen (boven drempelbedragen) die niet direct nodig zijn voor het uitvoeren van hun publieke taak aan te houden bij het ministerie van Financiën.

Tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is het drempelbedrag bepaald op 0,75% met een minimum van € 250.000.

Voor Veere geld als drempel in 2020: 0,75% x € 68.715.000 = € 515.362,50.

In 2020 hebben wij geen gelden aangehouden bij Schatkistbankieren.

 

Ten gevolge van de verplichting van schatkistbankieren lopen wij geen debiteurenrisico meer. Onder debiteurenrisico wordt hier verstaan het risico dat uitgezette geldleningen niet worden terugontvangen van marktpartijen.

 

Renteschema

In onderstaand schema geven we inzicht in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

     

 €            907.080

b.

De externe rentebaten (idem)

   

-/-

 €            164.088

           
 

Saldo rentelasten en baten

     

 €            742.992

           

c1.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend

-/-

 €   138.109

   

c2.

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/-

 €                -

   

c3.

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

+

 €                -

   
           
 

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

     

 €         - 138.109

           

d1.

Rente over eigen vermogen

 

 

+

 €                         -

d2.

Rente over voorzieningen

 

 

+

 €                         -

           
 

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

     

 €            604.883

           

e.

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1% afgerond)

-/-

   

 €            647.981

           

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury

     

 €           - 43.098