Paragraaf duurzaamheid

Beschrijving

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Wij zorgen ervoor dat de gemeentelijke organisatie energieneutraal is voor 2030. We moedigen onze inwoners aan om te verduurzamen en steunen dié initiatieven waar veel energie in de samenleving zit. In de komende paragrafen beschrijven we de verschillende routes die in ons duurzaamheidsplan staan.

Route 1: Een leefbare fysieke ruimte
We streven naar behoud van het unieke Veerse grondgebied. Dit nemen we op in de  omgevingsvisie. We benutten kansen voor de leefomgeving, omgevingswaarden, biodiversiteit, natuur, landschap en milieu.

Route 2: Duurzame mobiliteit
In 2050 zijn ook de vervoersbewegingen in de gemeente Veere duurzaam. We steken nu energie in het stimuleren en promoten van elektrisch vervoer. We volgen en stimuleren de ontwikkelingen op het gebied van deelauto’s, waterstof, laadpalen en zero-emissie.

Route 3: Duurzame recreatie en toerisme
Om te komen tot een duurzamer invulling van recreatie en toerisme is het zaak om ondernemers te stimuleren om groene stappen te zetten. We ondersteunen graag innovatieve projecten op het gebied van duurzaam, circulair en energieneutraal verblijfstoerisme.

Route 4: Duurzaam wonen
Het realiseren van een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving vormt een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie. We bereiken de grootste energiebesparing door het duurzamer en energieneutraal maken van woningen. We moeten daarvoor fors investeren in de bewustwording en het urgentiebesef van onze inwoners. Dit gebeurt op Zeeuwse schaal, met het Zeeuws Energieakkoord ‘particuliere woningvoorraad’ en de Regionale Energie Strategie.

Route 5: Duurzame gemeentelijke organisatie
In 2020 verbruiken gemeentelijke gebouwen minder energie en meer duurzaam opgewekte energie. We pakken daarmee onze voortrekkersrol in duurzaamheid. Er liggen zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, we koppelen af van het gas en we monitoren het energieverbruik. De ontwikkelingen zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappelijke voorzieningen.

Route 6: Verantwoord waterbeheer
In 2020 werken we de ambitie verder uit om onze gemeente water-robuust (zorgen dat de gemeente is opgewassen tegen overstromingen) en klimaatbestendig te maken. We maken deze ambitie concreet en meetbaar. Klimaatadaptatie is een van de speerpunten uit het werkprogramma. We geven uitvoering aan het programma Klimaatadaptatie.

Route 7: Ondernemend Veere
Duurzaamheidsmaatregelen en economische ontwikkeling gaan hand in hand. Het is belangrijk om ondernemers te stimuleren om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering door te voeren. We ondersteunen graag bij het realiseren van experimentele projecten, innovatieve initiatieven en onderlinge kruisbestuiving. Daarnaast geven we uitvoering aan de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven opgelegd vanuit de Wet Milieubeheer.

Route 8: Energieneutraal
Het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verder promoten van duurzame energieopwekking en energieopslag is het speerpunt voor de komende jaren. Met een programmatische aanpak maken we de deze ambitie waar. De komende jaren maken we een Transitievisie Warmte inclusief uitvoeringsplan. Hierin leggen we vast wanneer welke wijk aardgasvrij wordt met als doel alle wijken in 2050 aardgasvrij.  

Route 9: Energieke samenleving
Om te komen tot een ‘zelforganiserende samenleving’ is het belangrijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen, coöperaties te stimuleren en met name te investeren in díe initiatieven in de samenleving waar energie ontstaat. We ondersteunen de kernen, straten en locaties die zich hebben georganiseerd, de ambitie hebben om te verduurzamen en zelf de schouders eronder zetten. 

Route 10: Circulaire Economie
Hoe komen we met elkaar tot een afval-loze samenleving, waarin duurzaam produceren, duurzaam consumeren en hergebruik vanzelfsprekend zijn? Die uitdaging houdt meerdere beleidsvelden binnen de gemeente Veere bezig. Het verminderen van afval is opgenomen in het programma Volksgezondheid en milieu.

Route 11: Governance
Het is deze periode onze governance uitdaging om een faciliterende overheid te zijn. We willen burgerinitiatieven stimuleren en samen met de burgers de goede dingen doen. We geven ruimte aan experimenten en zetten actief in op duurzame initiatieven.

Duurzaamheid is in de adviezen en voorstellen aan het gemeentebestuur een selectiecriterium of een (af)wegingsfactor. 

Route 12: Communicatie en educatie
Communicatie en educatie zijn belangrijk om de ambities en doelstellingen uit het Duurzaamheidsplan te halen en de programma’s onder de aandacht te brengen. We maken hierbij gebruik van de online en offline communicatiemiddelen. Op het gebied van natuur- en milieueducatie lopen Walcheren-brede afspraken met Terra Maris. Ook is er een koppeling met de Regionale Energiestrategie en het Zeeuws Energieakkoord.

D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal.

De komende jaren maken we alle gemeentelijk gebouwen (bijna) energieneutraal; de kosten dekken we uit bestaande (project)budgetten (Maatschappelijke Voorzieningen 2025, stelpost energiebesparing), besparing op energierekening, of door onder te brengen in postcoderoosprojecten (compensatie).

O

In 2020 is uitgevoerd:

- Certificaten postcoderoos aangeschaft voor zeven monumenten torens-molens
- Opdracht verstrekt voor monitoring energieverbruiken gebouwen 2020-2022
- Uitvoering – oplevering 2e fase zonnepanelen Gemeentehuis Domburg
- Inrichting Sunny Portal voor uitlezen opbrengst zonnepanelen
- Afronden onderzoek-rapportage verduurzaming De Spil en Stadhuis Veere
   De raad heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor De Spil en Stadhuis Veere.
- In november 2020 heeft de Raad besloten over het project Maatschappelijk Vastgoed.
   Eind 2020 zijn de voorbereidingen van de projecten Renovatie Halve Maan,
   MFA Aagtekerke, Zwembad Serooskerke al opgestart.
  

 

 

 

D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2019 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. We streven ernaar om in 2030 een volledig energie neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie neutrale gemeente zijn. We gebruiken hiervoor de landelijke klimaatmonitor.

G

Uit de data die landelijk beschikbaar wordt gesteld, voldoen we aan deze doelstelling

De evaluatie van het Duurzaamheidsplan waarin dit staat, stelde de gemeenteraad in december 2020 vast.