Uitgaven

11,78%

€ 9.259

x € 1.000
11,78% Complete

Inkomsten

0,37%

€ 294

x € 1.000
0,37% Complete

Saldo

595,78%

€ -8.966

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

11,78%

€ 9.259

x € 1.000
11,78% Complete

Inkomsten

0,37%

€ 294

x € 1.000
0,37% Complete

Saldo

595,78%

€ -8.966

x € 1.000

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentrage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.
In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2020 het percentage overhead voor 93% primitief bedroeg. Op basis van de realisatiecijfers komt het percentage uit op 100%. 

Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 93% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting na wijziging Realisatie Saldo
Lasten
Salarissen 4.927 4.463 4.548 86
Belastingen 23 23 24 1
Duurzame goederen 42 65 58 -7
Ingeleend personeel 463 990 579 -411
Overige goederen en diensten 3.521 3.760 3.605 -156
Subsidies 17 0 0 0
Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 70 65 60 -6
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4 21 20 -2
Mutatie voorzieningen 154 184 475 290
Afschrijvingen 256 243 247 4
Toegerekende rente 54 34 35 0
Overige verrekeningen -5 -1 -1 0
Totaal lasten 9.526 9.849 9.649 -200
Baten
Uitgeleend personeel 71 75 74 -1
Huren 32 37 51 14
Leges en andere rechten 69 69 64 -5
Overige goederen en diensten 16 27 33 5
Inkomensoverdrachten - Rijk 17 19 12 -7
Inkomensoverdrachten - overige overheden 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 0 26 56 30
Mutatie voorzieningen 0 3 3 0
Totaal baten 206 257 294 37
Totaal overhead 9.320 9.592 9.355 -237
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 532 336 390 54
Totaal overhead na toerekeningen 8.788 9.257 8.966 -291
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 10.020 9.350 9.314 -35
% overhead (totaal overhead/salariskosten excl. taakveld overhead) 93% 103% 100%

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten 206 257 294 -37
Lasten 8.994 9.513 9.259 254

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.

Taakveld

Resultaat

V/N

Op het taakveld overhead is er sprake van een overschot van € 291.000.

 

 

Personeel

Op diverse personele budgetten zijn afwijkingen

 

  • Budget P3 (personeel derden), mede vanwege het lage ziekteverzuim in 2020: € 338.000
  • Budget voor inzet trainees: € 80.000. Hier is tevens de reserve niet voor aangesproken.

 

 

 

€ 338
€ 80

 

 

 

V
V

Overige goederen en diensten

In 2020 heeft een gedeelte van het verkennende organisatieonderzoek plaatsgevonden. Deze kosten waren niet begroot, € 38.000.

 

De brandstofkosten bij de werkplaats in Grijpskerke waren € 30.000 dan begroot.

 

In de begroting is een bedrag opgenomen voor het uitvoeren van maatwerk bij het beloningsbeleid/flexibel belonen. Dit is niet benut, € 87.000

 

€ 38

 

€ 30

 

€ 87

 

N

 

V

 

V

Voorzieningen

We zijn als gemeente eigen risicodrager voor het geval een langdurig zieke medewerker aanspraak maakt op de wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In 2020 is hier een verplichting voor de komende tien jaar voor ontstaan die we in de jaarrekening verwerkt hebben, € 290.000.

 

€ 290

 

N

Verrekeningen

Er zijn meer uren geactiveerd aan investeringen en projecten dan geraamd. Dit betekent dat we ook meer overhead hebben toegerekend. Dit zorgt voor een overschot van € 54.000.

 

€ 54

 

V