Uitgaven

10,34%

€ 8.125

x € 1.000
10,34% Complete

Inkomsten

7,22%

€ 5.786

x € 1.000
7,22% Complete

Saldo

155,42%

€ -2.339

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

10,34%

€ 8.125

x € 1.000
10,34% Complete

Inkomsten

7,22%

€ 5.786

x € 1.000
7,22% Complete

Saldo

155,42%

€ -2.339

x € 1.000

Programma inleiding

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers:

• herstructurering
• het behouden en versterken van onze concurrentiepositie

Herstructurering
Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties verdwijnen.

Concurrentie
Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

O

Met Breezand vakantie moeten nog financiële zaken worden afgerond. Een overleg met de eigenaar staat gepland voor na de vakantieperiode. Hierover leest u in de volgende bestuursrapportage.

Plan Sport maakt onderdeel uit van de ontwikkelingen in het plan Fort den Haak. In het bestemmingsplan Fort den Haak is voorzien dat dit door middel van een wijzigingsplan kan worden gerealiseerd. Momenteel wordt een concept wijzigingsplan opgesteld. Er is overleg gevoerd met al de belanghebbenden binnen het plan en daaruit is een voorlopige indeling van het gebied ontstaan.
Het streven is dat de realisatie van dit plangebied klaar is in juni 2022.

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2020 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

• Gezondheidsbescherming;
• Werkgelegenheid;
• Toerisme;
• Duurzaamheid;
• Cultuurhistorie.

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

G

De adviezen van onze afdeling zijn en worden verstrekt zoals bij de doelstelling is omschreven.

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling. Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

G

De bouw van woningen in het Singelgebied verloopt voorspoedig. De eerste huurwoningen aan de Kesteloostraat zijn inmiddels bewoond.  Het terrein van de voormalige Albert Heijn is bouwrijp gemaakt.  De ontwikkeling van de Boulevard is in de volgende fase beland. Voor het deel bij de watertoren zijn de vergunningen rond en is het werk aanbesteed. Dit in voorbereiding op de aanleg begin 2021.

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal projecten, zoals:
- de herinrichting van de Markt.
- de herinrichting van de Kaai.
- de herontwikkeling van het Oranjeplein.
- de herbestemming van het Mijnenmagazijn.
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk.

We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

G

1. Markt is heringericht (gereed).

2. Kaai is heringericht (gereed).

3. Herbestemming van het Mijnenmagazijn is in voorbereiding voor een openbare aanbesteding. Deze herbestemmingsopgave is opgenomen als aandachtsgebied van de Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1. De Gemeenteraad is op 1 juli 2020 in een memo geïnformeerd over de stand van zaken, voortgang en planning.

4. Voor het jachthavengebied stelde Gemeenteraad op 10 december 2019 een Beeldkwaliteitsplan vast. Daarmee is de ruimtelijke opgave afgerond. Wat op dit moment resteert is de grondexploitatie (afboeken voorbereidingskosten en herzien erfpacht). Hiervoor volgt een separaat voorstel. Ook is het jachthavengebied opgenomen als aandachtsgebied in de Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1.

5. De verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk is afgerond. De exploitatie is in handen van de Stichting Exploitatie Grote Kerk.

D.8.05 In 2020 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd.

Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel Woningbehoefteonderzoek.

O

Veel van de bestaande woningbouwplannen sluiten kwalitatief niet aan bij de behoefte zoals die uit de onderzoeken naar voren komt. Uit de onderzoeken blijkt dat er uitsluitend nog behoefte is aan levensloopgeschikte woningen. Veel van de bestaande plannen voorzien nog in  reguliere grondgebonden woningen. Daar waar mogelijk sturen we hier actief op. Bij nieuwe plannen is levensloopgeschikt het uitgangspunt. Met woningcorporatie Zeeuwland is overleg gevoerd om hier invulling aan te geven.  Mogelijkheden om versneld betaalbare woningen te realiseren worden onderzocht.

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

G

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De interne voorbereidingen zijn daarom qua tempo iets afgeschaald. Het proces van de nieuwe Veerse Omgevingsvisie is gestart. We willen zo veel mogelijk inwoners en bedrijven en gasten mee laten denken over de visie op onze toekomst. Dit hebben we gedaan door middel van een Enquête en gesprekken aan een gebiedstafel per kern. De raadswerkgroep Omgevingswet is nauw betrokken geweest bij het ontwerpen van het proces. De raadswerkgroep heeft ook een start gemaakt met de voorbereiding van het adviesrecht bij complexe vergunningen en het participatiebeleid.

D.8.07 In 2020 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met Walcheren.

We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het bestemmingsplan en in verordeningen. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

G

Is en wordt in 2020 conform omschrijving uitgevoerd.

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
30 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2020 297 213 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2019 5,4 7,3 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2020 91,4 81 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2020 619 722 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2020 672 787 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 118 428 371 56
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 7.342 4.942 4.751 191
8.3 Wonen en bouwen 943 890 663 227
Totaal Baten 8.402 6.260 5.786 474
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.460 1.792 1.561 232
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 6.368 5.434 5.459 -25
8.3 Wonen en bouwen 1.754 1.284 1.105 179
Totaal Lasten 9.582 8.510 8.125 386

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

Taakveld

Resultaat

V/N

Ruimtelijke ordening

In totaal is er op dit taakveld sprake van een overschot van ongeveer € 175.000.

 

Twee onderdelen die grotendeels voor dit overschot zorgen zijn:

 

  • Hogere opbrengst van verkoop groen- en reststroken € 29.000
  • Minder ambtelijke uren € 44.000
  • Het niet inzetten van personeel ten laste van de exploitatie t.b.v. gebieds-ontwikkelingen kernen 1e fase Maatschappelijk vastgoed € 115.000. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de Algemene reserve. De uitgaven worden namelijk geactiveerd op de balans en betrokken bij toekomstige grondexploitaties.

 

Hiertegenover staat een nadeel op de anterieure overeenkomsten van ongeveer € 57.000.

 

Verder zijn er diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000 die zorgen voor het totale resultaat van dit taakveld.

 

 

 

 

 

€ 29
€ 44
€ 115

 

€ 57

 

 

 

 

 

 

 

V
V
V

 

N

 

 

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Er is op dit taakveld een tekort van € 215.000.

 

De verschillen op dit taakveld zijn veroorzaakt door mutaties in winstnemingen en verliesvoorzieningen binnen de vastgestelde grondexploitaties én door mutaties op grondposities die geen onderdeel zijn van een vastgestelde grondexploitatie.

 

Verliesvoorzieningen

In de begroting is rekening gehouden met een te treffen voorziening voor de grondexploitatie Fort den Haakweg in Vrouwenpolder van € 650.000. Na actualisatie is bij de jaarrekening een lagere voorziening getroffen, € 345.000. Het verschil van € 305.000 is ook minder onttrokken uit de algemene reserve.

 

In de jaarrekening is daarnaast een extra voorziening getroffen voor de grondexploitatie MFA Biggekerke van € 20.000. Dit bedrag is onttrokken uit de reserve grondbedrijf.

 

Winstnemingen

Van de grondexploitaties Nimmerdor in Grijpskerke en Veere zijn de winstnemingen lager bijgesteld, in totaal € 28.000. Het eindresultaat van de grondexploitatie de Tienden II in Zoutelande is € 11.000 positiever uitgevallen.

 

Overige gronden

Doordat de aktepasseringen voor Knotwilg in Oostkapelle en de Woongaard in Serooskerke pas in 2021 plaatsvinden is er sprake van een afwijking ten opzichte van de begroting van € 530.000. Dit bedrag is ook niet gestort in de reserve Grondbedrijf.

 

Ook het in de begroting geraamde verlies op de grondpositie de Zeester in Meliskerke is doorgeschoven naar 2021. Het bedrag van € 36.000 is ook niet onttrokken uit de reserve grondbedrijf.

 

 

  

 

€ 305

 

€ 20

 

 

€ 17

 

 

€ 530

 

€ 36

 

 

  

 

V

 

N

 

 

N

 

 

N

 

V

Wonen en bouwen

Het taakveld wonen en bouwen heeft een negatief resultaat van € 49.000.

 

In totaal is er een bedrag van € 224.000 minder aan bouwleges ontvangen dan in de begroting voorzien was. Door een lager volume aan aanvragen is er ook minder ingehuurd voor de behandeling van deze aanvragen,  € 20.000.

 

Het geraamde budget van € 100.000 voor de verduurzaming van woningen is vanwege het ontbreken van beleid/regeling niet besteed. Bij de vaststelling van de Woonvisie wordt dit budget bestemd. Verder is er ten onrechte een rentelast op dit onderdeel opgenomen in de begroting van € 26.000.

 

Het budget van € 40.000 voor het invoeren van een vergunningstelsel en registratieplicht kamerverhuur is niet besteed in 2020. Dit bedrag boeken we over naar 2021. Het bedrag is in 2020 ook niet beschikt uit de reserve.

 

 

 

€ 224
€ 20

 

€ 100
€ 26

 

€ 40

 

 

 

N
V

 

V
V

 

V

 

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget/ investering Realisatie Toelichting 1000
Juridische kennis grondzaken E 20 1 Bij het financieel perspectief is € 10.000 bezuinigd. Restant budget vullen we niet meer in en onttrekken we ook niet meer uit de reserve.
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. E 40 34 Restantbudget valt vrij en onttrekken we ook niet meer uit de reserve.
Omgevingswet invoering E 326 63 Bij het financieel perspectief is een bedrag van € 50.000 bezuinigd. Daarnaast is er in totaliteit een bedrag van € 140.000 overgeheveld naar 2021. Verder is € 80.000 overgeheveld naar het budget opleidingen vanwege de trainingen/cursussen die in het kader van de invoering gevolgd worden.
Huisvestingsverordening E 15
Formuleren vergunningenstelsel en registratieplicht E 40 0 In 2020 is er geen besluitvorming geweest. Voorgesteld wordt om dit budget beschikbaar te stellen in 2021.