Uitgaven

9,46%

€ 7.436

x € 1.000
9,46% Complete

Inkomsten

8,43%

€ 6.751

x € 1.000
8,43% Complete

Saldo

45,54%

€ -685

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,46%

€ 7.436

x € 1.000
9,46% Complete

Inkomsten

8,43%

€ 6.751

x € 1.000
8,43% Complete

Saldo

45,54%

€ -685

x € 1.000

Programma inleiding

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op gebied van de Wet publieke gezondheid.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en dat reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieverantwoorde wijze wordt begraven. 

Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. 

D.7.01 In 2020 produceren we maximaal 100 kg restafval per inwoner.

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

O

De VANG doelstelling van maximaal 100 kg per inwoner per jaar is niet gerealiseerd. Door de covid-19 is de invoering van een gedifferentieerde afvalstoffenheffing, met als doel het realiseren van een betere afvalscheiding, met een jaar uitgesteld. Invoering staat nu gepland vanaf 1 januari 2022.

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

G

De jaarrekening 2019, de begrotingswijzigingen 2020 en de conceptbegroting 2021 zijn behandeld in de raadsvergadering van 28 mei. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft op 25 juni de jaarstukken vastgesteld.

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

G

We voldoen aan het afgesproken beheerniveau.

Het vGRP2020-2023 is actueel.

De exploitatie- en investeringsbudgetten zijn toereikend voor het afgesproken beheerniveau. Alle geplande onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het rioleringsplan hebben we afgesproken dat bij nieuwbouw de perceelseigenaar waterberging aanlegt. Dit kunnen we niet zomaar verplichten. We nemen deze verplichting mee in een nieuw overkoepelend bestemmingsplan (bestemmingsplan+).

D.7.04 We informeren onze inwoners en bedrijven over klimaatverandering.

Naar aanleiding van de klimaatstresstest gaan we in gesprek met onze inwoners en bedrijven.

G

Een belangrijk onderdeel in de strategie voor klimaatadaptatie is het uitvoeren van een risicodialoog uit. Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. Het is een proces dat bestaat uit meerdere gesprekken met allerlei partijen. In 2020 hebben we via de ophaalronde voor het Omgevingsplan en de Integrale Visie Openbare Ruimte aandacht besteed aan klimaatverandering.  Tijdens deze ronde zijn in beperkte mate kwetsbaarheden aan bod gekomen als wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico’s. In 2021 bekijken we of deze informatie voldoende was om tot afgewogen keuzes en ambities te komen die we beschrijven in de Integrale Visie Openbare Ruimte. Zo niet, dan moeten we aanvullende acties ondernemen.

Ook stimuleerden we onze inwoners om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek (verminderen van verhard oppervlak in particulier tuinen). Ook stelden we subsidie beschikbaar voor het vergroenen van schoolpleinen. 

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheerniveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

G

De beeldkwaliteit op de begraafplaatsen is in orde. Er zijn weinig tot geen klachten.

D.7.06 In 2020 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

G

In 2020 is de voorraad geïnventariseerd.  De beschikbare ruimte op de begraafplaatsen zal in 2021 ingevoerd worden in een beheerssysteem. De begraafplaatsen van Veere en Oostkapelle hebben op dit moment de kleinste voorraad. We starten in 2021 met de actualisatie van de 'ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024'. Op basis hiervan kunnen we plannen maken voor de uitbreiding van Veere en Oostkapelle. 

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond.

Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de Zeelandscan meten we de scores.
De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken aan de volgende speerpunten:

  • alcohol- en middelengebruik;
  • overgewicht;
  • psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid.
G

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, die de GGD eind 2020 heeft opgeleverd, bleek dat 89% van de Veerse jongeren zijn/haar gezondheid beoordeelt als goed of zeer goed. Ook voelde 89% van de Veerse jongeren zich gelukkig of zeer gelukkig. Beide percentages liggen boven het Zeeuwse en het landelijke gemiddelde. Deze cijfers hielden nog geen rekening met de gevolgen van corona en het niet doorgaan van activiteiten, zoals u in de maatregelen kunt lezen.

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
28 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2019 169 219 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
29 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2018 116,1 37,8 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten
7.1 Volksgezondheid 1 2 39 -37
7.2 Riolering 2.182 2.368 2.424 -56
7.3 Afval 3.688 3.694 3.777 -83
7.4 Milieubeheer 0 59 22 36
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 486 488 489 -1
Totaal Baten 6.357 6.611 6.751 -140
Lasten
7.1 Volksgezondheid 962 913 906 7
7.2 Riolering 1.831 1.894 1.933 -39
7.3 Afval 3.125 3.124 3.150 -25
7.4 Milieubeheer 1.081 1.198 1.037 162
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 442 409 411 -2
Totaal Lasten 7.440 7.539 7.436 103

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

 

Taakveld

Resultaat

V/N

Volksgezondheid

We hebben een afrekening over 2019 ontvangen van de GGD.

 

€ 29

 

V

Riolering

Voor het onderdeel riolering streven we naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf lokale heffingen treft u de kostendekkendheidstabel voor 2020 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers,  toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld riolering een plus laat zien van € 617.170. Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 126.456. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening riolering. De stand van de voorziening per 31-12-2020 komt daarmee uit op € 248.995.

 

De meevaller is vooral toe te schrijven aan het minder toeschrijven van ambtelijke uren, waarbij de opslag voor overhead dan voor een multiplier zorgt. Daarnaast zijn de baten uit de rioolheffing hoger uitgevallen dan begroot.

 

Per saldo is er door de toevoeging aan de voorziening riolering op dit taakveld sprake van slechts € 16.000 verschil tussen de begroting na wijziging en de realisatie.

 

 

Afval

Voor het onderdeel afval wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf ‘lokale heffingen’ treft u de kostendekkendheidtabel voor 2020 aan. Volgens de richtlijnen van het BBV mogen toerekeningen van BTW en overhead alleen extracomptabel – dus niet in de jaarcijfers – toegerekend worden aan dit onderdeel.

 

Vóór de toerekening laat het taakveld een positief resultaat zien van € 507.850. In de begroting na wijziging was de prognose een positief resultaat van € 390.000.

 

We hebben diverse afrekeningen, voor in totaal € 95.000, over het jaar 2019 ontvangen van de stichting Afvalfonds. Deze afrekeningen hadden betrekking op de zwerfafvalvergoeding, de inzamelvergoeding voor PMD en een verrekening van vergoeding voor de inzameling, verwerking en vermarkting van plastic verpakkingen en drankenkartons.

 

Daarnaast is er € 25.000 meer afvalstoffenheffing ontvangen.

 

Hiertegenover staan hogere uitgaven, in totaal € 43.000, voor o.a. de verwerking van het grof huishoudelijk restafval en een afrekening over de jaren 2018 en 2019 voor de verwerking van plastic verpakkingen en drankenkartons.

 

In de begroting na wijziging is rekening gehouden met het aanspreken van de voorziening voor een bedrag van in totaal € 179.000. De voorziening bevatte per 1 januari 2020 echter maar een bedrag van circa € 119.000. De voorziening is nu volledig aangesproken en heeft per 31 december 2020 een stand van nihil.

 

Per saldo is er door bovenstaande verschillen sprake van een resultaat op dit taakveld van € 57.000 positief. Dit ontstaat door de afwijkingen in opbrengsten en uitgaven (€ 117.000) te verrekenen met de teveel geraamde onttrekking uit de voorziening (€ 60.000).

€ 57 

Milieubeheer

Er is voor een bedrag van € 77.000 minder besteed aan het duurzaamheidsplan door o.a. vertraging in uitvoering projecten zoals zon/wind beleid. Dit bedrag is daarmee ook niet beschikt uit de reserves.

Verder hebben er op dit taakveld meerdere kleinere afwijking plaatsgevonden waaronder op dierplaagbestrijding, de samenwerking Zuidwestelijk Deltagebied, milieucommunicatie en bodembeheer.

 

€ 77


€ 34

 

V


V

Begraafplaatsen en crematoria

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget/ investering Realisatie Toelichting
Uitvoering duurzaamheidsplan (als dekking voor formatie) E 150 94 Van een bedrag van € 48.000 wordt voorgesteld om in 2021 beschikbaar weer te stellen.
Vervangen hoofdrioolgemalen I 120 120 Investering gereed.
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding drukriolering I 921 519 Restant uitvoering vindt plaats in 2021.
Vervangen drainage I 50 0 Restant uitvoering vindt plaats in 2021.
Vervanging ondergrondse containers I 245 99 Driekredieten zijn samengevoegd tot één krediet. Het restant wordt uitgevoerd in 2021.
1000 stuks minicontainers (aanvulling voorraad) I 25 12 Restant wordt aangekocht in 2021.
Operatie Steenbreek E 15 15 Budget uitgegeven in 2020.
Opstellen visie Openbare Ruimte (klimaatadaptatie en gasloos) E 40 12 Bij de slotwijziging is het restantbudget van € 28.000 overgeheveld naar 2021.