Uitgaven

30,48%

€ 23.958

x € 1.000
30,48% Complete

Inkomsten

12,32%

€ 9.869

x € 1.000
12,32% Complete

Saldo

936,25%

€ -14.089

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

30,48%

€ 23.958

x € 1.000
30,48% Complete

Inkomsten

12,32%

€ 9.869

x € 1.000
12,32% Complete

Saldo

936,25%

€ -14.089

x € 1.000

Programma inleiding

Alle inwoners doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving. Inwoners wonen steeds langer thuis. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht hierbij te benutten. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en werken samen met de professionele hulpverlening. Inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen bij de gemeente terecht. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang.

 

We werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Een andere grote samenwerkingspartner in het preventieve veld is Welzijn Veere.

 

We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers.

We leggen, waar mogelijk, ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen.

 

Het wordt steeds belangrijker om de klantontwikkelingen en kostenontwikkeling te monitoren in het sociaal domein. We onderzoeken hoe we hierop kunnen sturen.

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en hebben regie over hun eigen leven.

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. Ook zien we de ontwikkeling dat inwoners eventueel met zorg en ondersteuning langer zelfstandig wonen. Uit de Zeelandscan blijkt dat 85% van de Veerse inwoners regie over hun eigen leven hebben.
Dit cijfer is gebaseerd op de monitor van de GGD die één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd. In 2021 komt de eerstvolgende monitor uit. 

G

84% van de Veerse inwoners heeft regie over het eigen leven. In alle kernen zorgden we voor een aanbod van sociale en culturele activiteiten. Soms werden activiteiten door Corona stilgelegd of gingen zij in aangepaste vorm door. Welzijn Veere ondersteunde en faciliteerde vrijwilligers, verenigingen en organisaties om dit mogelijk te maken. Ook ontstonden er eigen initiatieven van inwoners. Stichting Manteling ondersteunde de mantelzorgers. Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) zorgde er onder andere voor dat inwoners weer in hun eigen kracht terug kwamen en zo de regie weer terug konden pakken.

 

 

 

 

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning.

De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdzorg en Orionis Walcheren zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en (financiële) ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN), een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een uitkering.

 

Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is over de toegang via Porthos en Orionis. Sommige metingen zijn verouderd of niet toereikend om goede conclusies te trekken door het kleine aantal respondenten.

 

We zien een stijging van klantaantallen en zorgkosten in de laatste jaren. In 2020 onderzoeken we hoe we sturing kunnen geven aan deze ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit doen we om de kwaliteit en klanttevredenheid te verbeteren en om meer grip op de kostenontwikkeling te krijgen.

G

De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdhulp was vanaf 1 januari 2020 operationeel. In 2020 kregen we de resultaten van het Wmo-cliëntervaringsonderzoek 2019. De tevredenheid over de toegang zakte met 6 procentpunt naar 66,3%. Dit was goed verklaarbaar doordat dit het laatste turbulente jaar van Porthos was met personeelswisselingen en lange wachtlijsten. Onlangs ontvingen we ook de resultaten over 2020. De tevredenheid van de toegang is met 8 procentpunt gestegen en komt daarmee ook hoger uit dan voorgaande jaren. De tevredenheid over de kwaliteit van zorg is gelijk gebleven. Voor de jeugdzorg en de participatiewet waren er geen klanttevredenheidscijfers.

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die ze krijgen als effectief.

Inwoners die om welke reden dan ook, behoefte hebben aan zorg of ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet, kunnen dit bij ons aanvragen. Bij de toekenning kijken we of de directe omgeving hierbij (deels) hulp of ondersteuning kan bieden.

We sluiten contracten af met Wmo- en Jeugdzorgaanbieders zodat de juiste zorg en ondersteuning ingezet wordt. De voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de inwoners.


G

83,3% van de klanten in de Wmo ervaarde de zorg/ondersteuning als effectief. Dit was iets hoger dan een jaar eerder, maar geen significante verbetering. Voor de Jeugdzorg en participatiewet hadden we geen klanttevredenheidscijfers.

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
17 Banen per 1.000 inw 15-64jr CBS / LISA 2019 732,9 782,3 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
18 Jongeren met een delict voor rechter % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 1 1 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
19 Kinderen in een uitkeringsgezin % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 2 5 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2019 68,8 67,4 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
21 Werkloze jongeren % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 1 1 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
22 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw CBS - Participatie Wet 2020 184,5 336,3 Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
23 Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inw 15-64jr CBS - Participatie Wet 2020 31,5 203,6 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 8,7 12,7 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
25 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 1,2 1,5 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
26 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2015 0,3 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2020 nb 685 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 103 111 273 -162
6.2 Wijkteams 0 235 260 -24
6.3 Inkomensregelingen 2.627 8.386 9.102 -716
6.4 Begeleide participatie 0 0 142 -142
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 4 4 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 122 117 88 30
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal Baten 2.857 8.854 9.869 -1.015
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.793 2.110 2.070 40
6.2 Wijkteams 1.061 1.330 1.111 218
6.3 Inkomensregelingen 4.201 9.914 10.588 -673
6.4 Begeleide participatie 1.201 1.308 1.315 -7
6.5 Arbeidsparticipatie 1 1 1 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 444 539 556 -16
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.402 4.204 4.015 189
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.828 3.400 3.145 255
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 31 31 43 -12
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 792 793 1.115 -322
Totaal Lasten 16.755 23.629 23.958 -329

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

 

Taakveld

Resultaat

V/N

Samenkracht en burgerparticipatie

We hebben in december 2020 een Rijksvergoeding ontvangen voor de cliëntondersteuning en kinderopvang. We geven hier in 2021 uitvoering aan waardoor dit in de jaarrekening tot een overschot leidt.

 

186

 

V

Wijkteams, Maatwerkdienstverlening 18- en Geëscaleerde zorg 18- (Jeugd)

Op de drie taakvelden is per saldo sprake van een overschot van € 175.000. Dit budget is nu over, omdat de afrekening via de t+1 constructie in 2021 plaatsvindt. In de eerste bestuursrapportage geven we een inzicht in de afrekening.

 

175

 

V

Inkomensregelingen en arbeidsparticipatie

Orionis heeft een positief resultaat behaald over het jaar 2020. Veel voordelen hebben een relatie met de coronacrisis en waren dus onvoorzien.

 

145

 

V

Maatwerkvoorzieningen, maatwerkdienstverlening 18+ en Geëscaleerde zorg 18+ (WMO)

Het overschot op dit taakveld komt door incidentele overschotten dagbesteding en wmo-vervoer. We weten dat het hier om een incidenteel overschot gaat, omdat er door corona minder gebruik gemaakt is van deze voorzieningen. De vervoerders van het Wmo-vervoer zijn deels gecompenseerd voor het omzetverlies dat zij leden.

 

159

 

V