Uitgaven

1,2%

€ 943

x € 1.000
1,2% Complete

Inkomsten

9,75%

€ 7.809

x € 1.000
9,75% Complete

Saldo

456,24%

€ 6.866

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

1,2%

€ 943

x € 1.000
1,2% Complete

Inkomsten

9,75%

€ 7.809

x € 1.000
9,75% Complete

Saldo

456,24%

€ 6.866

x € 1.000

Programma inleiding

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn:

  • Vitaliteit
  • innovatie
  • tekorten op de toeristische arbeidsmarkt
  • behoud van onze kernkwaliteiten.

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze toeristen zorgen voor een relatief groot winkelbestand binnen onze gemeente. De balans tussen het toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen staat onder druk. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang.

D.3.01 In 2020 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Veere. De groei van het toerisme legt ook een beslag op de leefbaarheid van de kernen. We evalueren het bestaande beleid en zetten dit af tegen de huidige ontwikkelingen.

G

In 2020 is het rapport Leefbaarheid en Toerisme vastgesteld. Dit geeft een overzicht hoe Veere de impact van het toerisme ervaart. Dit rapport vormt een bouwsteen voor het Programma Toerisme. Dit programma vormt een integraal onderdeel van de Veerse Omgevingsvisie 2047 en wordt in 2021 vastgesteld. De balans tussen een vitale, duurzame economie en de leefbaarheid voor inwoners staat centraal.

D.3.02 We ondersteunen de kwalitatieve ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten. 

G

Voorbeelden van dergelijke projecten die in 2020 zijn uitgevoerd zijn de workshops van the School of Life. Of het onderzoek dat per recreatieve bedrijfstak de kansen op het gebied van veerkracht, duurzaamheid en leefbaarheid in kaart heeft gebracht. VVV Zeeland heeft op 4 locaties onze gasten geïnspireerd om Veere te ontdekken en startte een herstelcampagne tijdens de coronacrisis. Gemeente Veere heeft zich tijdens de coronacrisis sterk ingezet om de kwaliteit en veiligheid voor bezoekers en inwoners te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de coronaroutekaart, de strandwijzer en de coronacoaches om zo de bezoekersstromen te managen. Waar mogelijk hebben we ondernemers gefaciliteerd met compenserende maatregelen zodat zij beter konden inspelen op de coronamaatregelen.

Beleidsindicatoren

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
11 Functiemenging % LISA 2019 46,1 49,6 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
12 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2019 221,1 168,7 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 760 553 447 106
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 35 28 31 -3
3.4 Economische promotie 8.647 7.023 7.331 -308
Totaal Baten 9.442 7.603 7.809 -205
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 117 120 119 1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 736 654 455 200
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 115 169 129 40
3.4 Economische promotie 552 425 240 184
Totaal Lasten 1.520 1.367 943 425

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

 

Taakveld

Resultaat

V/N

Economische ontwikkeling

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Het taakveld heeft een overschot van € 94.000.

 

Het budget voor herstructurering bedrijventerreinen heeft een overschot van € 66.000. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de Algemene Reserve.

 

 

 

€ 66

 

 

 

V

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Op het taakveld is sprake van een overschot van € 43.000.

 

Er is geen uitvoering gegeven aan herziening uitstallingen- en terrassenbeleid door covid-19. Hierdoor zijn er minder uitgaven.

 

 

 

€ 31

 

 

 

V

Economische promotie

Het taakveld heeft een overschot van € 492.000.

 

Badstatus Domburg

Er zijn bijna geen activiteiten geweest door covid-19. Van de besparing van € 44.000 is € 25.000 niet beschikt uit de reserve.

 

Dag- en verblijfstoerisme

Er zijn bijna geen activiteiten geweest voor zorgtoerisme door covid-19.

 

Forensenbelasting

Er is een lagere opbrengst dan opgenomen in de begroting door minder en lager opgelegde aanslagen.

 

Toeristenbelasting

De inkomsten zijn € 457.000 voordelig. In het bedrag van

€ 457.000 is een bedrag van € 72.000 opgenomen uit opbrengsten oude jaren. Op basis van de ontvangen aangiftes is er een meeropbrengst 2020 van € 385.000 ten opzicht van het eerder afgeraamde bedrag van € 1.700.000.

 

 

 

 

€ 44

 

 

€ 25

 

 

€ 35

 

 

 

€ 457

 

 

 

 

V

 

 

V

 

 

N

 

 

 

V