Uitgaven

7,95%

€ 6.252

x € 1.000
7,95% Complete

Inkomsten

0,73%

€ 586

x € 1.000
0,73% Complete

Saldo

376,5%

€ -5.666

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

7,95%

€ 6.252

x € 1.000
7,95% Complete

Inkomsten

0,73%

€ 586

x € 1.000
0,73% Complete

Saldo

376,5%

€ -5.666

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

G

De eerste fase van het verbeteren fietsparkeren in Veere, Domburg, Westkapelle, Zoutelande en Dishoek  is op één locatie na in 2020 afgerond. De locatie Bastion Veere voeren we het eerste kwartaal van 2021 uit.

D.2.02 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

G

In het derde kwartaal van 2020 was het parkeerbeleidsplan 2020 gereed. In december 2020 werden de parkeerverordening en de uitvoeringsbesluiten vastgesteld voor uitvoering in de kernen Domburg, Veere en Zoutelande. Daarin regelen we de betere verdeling van parkeerplaatsen.

D.2.03 In 2032 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het wegencategoriseringsplan ingericht

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het wegbeheerprogramma.

G

In de eerste helft van 2020 is de herinrichting van de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle afgerond. De herinrichting van de Torenstraat in Meliskerke is in september gestart en gereed voor Pasen van 2021. De aanpassing van de Oudestraat in Veere is in 2020 afgerond. De verbindingsweg tussen de Fort den Haakweg en de parallelweg N57 is bouwrijp en inmiddels in gebruik. De ontwerpfase voor de herinrichting van de Fort den Haakweg Vrouwenpolder is opgestart. 

D.2.04 In 2022 telt het openbaar vervoer op het grondgebied van Veere 15% meer instappers dan in 2019. De inspanningen van de gemeente Veere liggen vooral op het vlak van ketenmobiliteit en op de doelgroep ouderen.

We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

O

In het hoofdlijnenprogramma is er aandacht voor goed bereikbaar openbaar vervoer. Pas in 2021 kan er voor het eerst iets gezegd worden over de ontwikkeling van het aantal instappers op het grondgebied van Veere tussen 2019 en 2020. We onderzochten de mogelijkheid om kleine busjes in te zetten op lijn 52 en 53 en lijn 133. Dat bleek maar beperkt mogelijk.
Voor Serooskerke is daarom gewerkt aan een voorstel om de busroute te verplaatsen en de overlast van de grote bussen voor inwoners van Serooskerke weg te nemen maar wel met behoud van een goede openbaar vervoer verbinding. Dit voorstel komt naar de raad zodra er groen licht is van de reizigersorganisatie OPOV (Overleg Platform Openbaar Vervoer).

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveau

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

G

Het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen loopt volgens de beheerplannen. Het budget wegbeheer 2020 werd in eerste instantie met €300.000 verlaagd om een deel van de tekorten door corona op te kunnen vangen. Het groot onderhoud van de Banckertstraat en omgeving in Koudekerke werd hiervoor één jaar uitgesteld. Achteraf bleek het tekort mee te vallen en is een bezuiniging binnen wegbeheer niet nodig. De uitgestelde planning lopen we in 2021 en 2022 weer in. 

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 26 177 295 -118
2.2 Parkeren 199 196 191 5
2.3 Recreatieve havens 161 91 100 -9
Totaal Baten 385 463 586 -122
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 5.080 4.453 4.590 -136
2.2 Parkeren 1.262 1.490 1.478 12
2.3 Recreatieve havens 205 185 184 1
Totaal Lasten 6.548 6.128 6.252 -124

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

Taakveld

Resultaat

V/N

Verkeer en vervoer

Het taakveld verkeer en vervoer heeft een overschrijding van € 18.000. Een aantal afwijkingen leiden tot dit resultaat.

 

Aan klein onderhoud van onze wegen is € 29.000 meer uitgegeven dan begroot.

 

Voor werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen zijn extra kosten gemaakt. Hier staan ook inkomsten tegenover waardoor we per saldo een overschot op dit budget hebben.

 

Aan maatregelen t.b.v. fietsparkeren is € 24.000 meer uitgegeven dan waar bij de slotwijziging rekening mee gehouden was. In 2021 laten we een bedrag vrijvallen uit het doorgeschoven budget.

 

We hebben minder kosten gemaakt voor het saneren van bodemverontreiniging. We spreken hier ook de reserve minder voor aan.

 

 

 

€ 29

 

€ 25

 


€ 24

 

€ 25

 

 

 

N

 

V

 


N

 

V

Parkeren

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Recreatieve havens

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget/ investering Realisatie Toelichting 1000
Domburg, Boulevard Schaegen fase 3 I 319 17 Krediet is onderdeel van regiodeal Nehalenniagebied.
GVVP 2020 (Rijsoordeselaan/Burg. Bosselaarstraat Aagtekerke en aansl. fietspad Duinweg Oostkapelle) I 160 0 Bezuinigd bij financieel perspectief.
Reconstructie Torenstraat Meliskerke I 805 418 Uitvoering loopt door in 2021.
Vervanging lichtmasten 2020 I 212 104 Uitvoering loopt door in 2021.
Vervanging armaturen 2020 I 269 234 Uitvoering loopt door in 2021.
Tracestudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke E 30 0 Bij het financieel perspectief doorgeschoven naar 2021.
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) E 40 0 Bij het financieel perspectief doorgeschoven naar 2022.
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde E 85 0 Bij het financieel perspectief doorgeschoven naar 2022.
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening E 5 0 Bij het financieel perspectief doorgeschoven naar 2022.
Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen E 46 0 Bij het financieel perspectief doorgeschoven naar 2022.
Verkeer en vervoer, fietsparkeren I 40 0 Bezuinigd bij financieel perspectief.
Verbreden parallelweg Fort den Haak I 150 0 Bezuinigd bij financieel perspectief.
Upgrade parkeerterrein Breezand bij Fort den Haak in Vrouwenpolder. I 363 -91 Uitvoering loopt door in 2021. Eerste bijdrage vanuit de provincie is reeds ontvangen.
Ombouwen parkeerautomaten tbv contactloos betalen (vervangen 60 automaten x €10K). I 236 229 Uitvoering gereed.
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken E 125 13 Bij financieel perspectief is besloten uitvoering te spreiden. Restant uitvoering vindt vanaf 2021 plaats.