Uitgaven

3,26%

€ 2.565

x € 1.000
3,26% Complete

Inkomsten

4,49%

€ 3.600

x € 1.000
4,49% Complete

Saldo

68,75%

€ 1.035

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3,26%

€ 2.565

x € 1.000
3,26% Complete

Inkomsten

4,49%

€ 3.600

x € 1.000
4,49% Complete

Saldo

68,75%

€ 1.035

x € 1.000

Programma inleiding

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

D.0.01 In 2020 verbetert de dienstverlening aan de ondernemers.

Begin 2019 voerde onderzoeksbureau Lysias het gewenste onderzoek naar de dienstverlening aan de ondernemers uit. De aanbevelingen werken we uit in onderstaande maatregelen.

O

De resultaten van de ondernemerspeiling deelden we maart 2020 met de gemeenteraad. Door de Corona-crisis besloot ons college geen verdiepend onderzoek uit te voeren. Na het vaststellen van de begroting 2021 konden we aan de slag met het werven van een casusregisseur. Deze functionaris helpt ondernemers en inwoners met plannen. Dit was een belangrijke aanbeveling in het rapport van Lysias.  Ook zijn we als organisatie volop bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Voor zover we nu weten treedt deze wet 1 januari 2022 in werking.

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van de afgelopen jaren.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score:

  • bezoekers balie 8,3
  • inwoners 7,1

Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan het gemeentehuis.
Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening.

In 2019 herhaalden we dit onderzoek. De resultaten waren eind 2019 (december) bekend.

G

We informeerden de gemeenteraad maart 2020 over de resultaten van deze peiling. De inwonerspeiling scoorde bij sommige thema's lager (woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente). De overall-score bleef gelijk aan het onderzoek uit 2017 (6,9). Het klantonderzoek balie scoorde op onderdelen soms substantieel hoger dan in 2017. De totaalscore steeg van 8,1 naar 8,2.

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is.

G

Ambtelijke integriteit:
We bespraken in 2020 binnen de afdelingsclusters de uitkomsten van de vorig jaar doorlopen bewustwordingssessie over integriteit, een online dilemmatraining. We deden dit onder leiding van het afdelingshoofd en onder begeleiding van de integriteitcoördinator voor het geven van toelichting en het bewaken van de uniformiteit. We deden dit ook  in een overleg met MT/DT.  Vervolgens  evalueerden wij  het bewustwordingstraject met het MT/DT en maakten we de afspraak dat wij de bewustwordingssessies voor integriteit periodiek (maar niet perse jaarlijks) vanaf kwartaal 3 2021 vervolgen.

Bestuurlijke integriteit:
In 2019 stelde de gemeenteraad de gedragscode vast voor de politieke ambtsdrager en de bestuurders. In hoofdstuk 3 van deze gedragscodes is aangegeven dat de gemeenteraad op voorstel van de burgemeester afspraken maakt over de processtappen die worden gevolgd in geval van een vermoeden van een integriteitsschending door een bestuurder van de gemeente. Deze processtappen zijn beschreven in het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Veere 2020. Op 19 maart 2020 stelde de gemeenteraad het protocol vast. Verder stelde de raad op 1 juli 2020 een integriteitscommissie in. Hierin is uit elke fractie, 1 raadslid vertegenwoordigd. Het doel van de commissie integriteit is het bevorderen van integer gedrag door sturing te geven aan de ontwikkeling, de uitvoering en de naleving van het gemeentelijk integriteitsbeleid.

Algemeen:
We stelden het jaarverslag Integriteit 2019 op waarin we terugblikken op de activiteiten die zijn ondernomen voor het ambtelijke en bestuurlijke integriteitsbeleid. Het jaarverslag wordt in september 2020 behandeld in de OR (ambtelijke organisatie) waarna het college het definitief vaststelt. Wij boden het vervolgens aan de gemeenteraad aan en zorgden daarna ook voor het publiceren ervan op de gemeentelijke website. Wij stelden een apart menu voor integriteit beschikbaar op de website: https://www.veere.nl/integriteit. Hier plaatsen wij informatie over ons integriteitsbeleid zoals gedragscodes, protocollen en de jaarverslagen.
Alles overzichtelijk op één plek.

D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen.

Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert.

We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk.

G

Het nawerk van de ontvlechting Porthos verliep conform planning en is nagenoeg afgerond.

Het plan van aanpak voor  een stringentere aansturing van en het vergroten van de grip op verbonden partijen is in 2021  opgesteld richting een rib in februari  en behandeling in de raad van maart  2021.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2020 9,13 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2020 8,47 n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2020 € 797 n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2020 16% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2020 € 2.012.000 n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2020 13% n.b.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020
Baten
0.1 Bestuur 0 0 4 -4
0.2 Burgerzaken 254 209 243 -35
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 19 22 11 12
0.63 Parkeerbelasting 3.773 3.239 3.342 -103
Totaal Baten 4.046 3.470 3.600 -130
Lasten
0.1 Bestuur 1.497 1.732 1.817 -84
0.2 Burgerzaken 600 590 569 21
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 127 134 121 14
0.63 Parkeerbelasting 65 67 59 7
Totaal Lasten 2.289 2.523 2.565 -42

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000. 

 

Taakveld

Resultaat

V/N

Bestuur

Op dit taakveld is sprake van een overschrijding van € 80.000.

 

Budgetten griffie voor raadsleden en commissies
Er zijn minder kosten gemaakt voor vergoedingen, tegemoetkomingen, reiskosten, opleiding en onderzoeken.   

 

Voorzieningen pensioenverplichtingen wethouders
De noodzakelijke omvang van deze voorziening wordt jaarlijks opnieuw bepaald. De structureel geraamde vaste toevoeging aan de voorziening ultimo 2020 bleek te laag te zijn waardoor er een extra storting in de voorziening noodzakelijk was. De hogere storting is € 170.000. 

 

 

 

 
€ 40

 

€ 170
 

 

 

 


V

 

N

Burgerzaken

Het taakveld heeft een positief resultaat van € 56.000.

 

Leges

De opbrengsten van leges voor reisdocumenten en huwelijken is in totaal € 28.000 hoger dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage.

Daarnaast zijn er minder ambtelijk uren toegeschreven aan het taakveld burgerzaken.

 

 

 

 

€ 28

€ 20

 

 

 

 

V

V

Beheer overige gebouwen en gronden

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

 

 

Parkeerbelasting

Dit taakveld laat een overschot zien van € 110.000.

 

Parkeergelden

Halverwege het jaar zijn de opbrengsten, vanwege de Covid-19 uitbraak, afgeraamd met € 520.000 tot een totale raming van € 2.834.000.

De opbrengsten zijn uiteindelijk € 59.000 positiever uitgevallen.

 

Parkeerboetes

Bij de tweede bestuursrapportage zijn de opbrengsten, vanwege de Covid-19 uitbraak, afgeraamd met € 34.000 tot een totale raming van € 289.000.

Uiteindelijk is er voor een bedrag van € 46.000 meer aan parkeerboetes uitgeschreven dan geraamd.

 

 

 

 

€ 59

 

 

 

 

€ 46

 

 

 

 

V

 

 

 

 

V

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget/ investering Realisatie Toelichting 1000
Aansluiting e-depotvoorziening E 45 40 Restant valt vrij in resultaat.
BAG/Grondslag WOZ wijziging E 60 3 Restantbudget bij slotwijziging overgeheveld naar 2021.
Overleg Zeeuwse Overheden E 22 22 Budget uitgegeven in 2020.
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening E 75 0 Budget i.v.m. bezuiniging financieel perspectief deels vrijgevallen. € 50.000 wordt nu ingezet in 2022.
Procesbeschrijvingen t.b.v. de rechtmatigheidsverklaring in 2021 E 80 29 Budget i.v.m. bezuiniging financieel perspectief deels vrijgevallen. € 25.000 wordt nu ingezet in 2022.